Vyhláška č. 83/1983 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Irackej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1983-83
Čiastka 17/1983
Platnosť od 08.08.1983 do13.04.2003
Účinnosť od 23.08.1983 do13.04.2003
Zrušený 455/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 8 dňom 13. apríla 1983.

Znenie 23.08.1983

83

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 7. júna 1983

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Irackej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Dňa 21. apríla 1982 bola v Bagdade podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Irackej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 8 dňom 13. apríla 1983.

Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Irackej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Irackej republiky, vedené prianím upevniť priateľské vzťahy medzi oboma krajinami a prehĺbiť a rozšíriť spoluprácu v oblasti zdravotníctva,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú podporovať a rozvíjať spoluprácu a výmenu skúseností v otázkach zdravotníctva a lekárskych vied tak, aby táto spolupráca prispievala k stálemu zlepšovaniu zdravotného stavu ľudu oboch krajín.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať:

a) výmenu skúseností v otázkach organizácie zdravotníctva a jeho riadenia, najmä na úsekoch liečebno-preventívnej starostlivosti, hygienickej a protiepidemickej služby, zdravotnej výchovy a použitia lekárskych prístrojov, nástrojov a liekov,

b) výmenu odborníkov na študijné pobyty a konzultácie,

c) priamu spoluprácu medzi zdravotníckymi inštitúciami a organizáciami oboch krajín,

d) výmenu plánov a materiálov týkajúcich sa sympózií, konferencií a porád, ktoré sa zaoberajú otázkami organizácie zdravotníctva a otázkami lekárskej vedy. Budú navzájom pozývať zástupcov druhej strany na účasť na vedeckých sympóziách a konferenciách usporadúvaných vo svojej krajine.

Článok 3

Príslušné orgány a inštitúcie oboch zmluvných strán si budú za účelom spoločného boja proti prenosným chorobám vymieňať skúsenosti o prevencii, diagnostike a liečení týchto chorôb.

Článok 4

Príslušné orgány zmluvných strán si budú vymieňať zoznamy lekárskej literatúry a zdravotníckych filmov, názorné pomôcky a iný materiál z oblasti zdravotnej výchovy.

Článok 5

Zmluvné strany budú spolupracovať na úseku školenia a doškoľovania zdravotníckych pracovníkov najmä tým, že:

a) budú podporovať výmenu lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov alebo im umožnia postgraduálne školenie v určitom špeciálnom odbore a štúdium určitých druhov chorôb,

b) budú si vymieňať učebné pomôcky a pedagogické skúsenosti.

Článok 6

Každá zmluvná strana poskytne občanom druhej zmluvnej strany, ktorí sa prechodne nachádzajú na jej území, pri úraze, akútnom ochorení alebo v iných naliehavých prípadoch nevyhnutnú lekársku starostlivosť bezplatne. Zmluvné strany umožnia na žiadosť druhej strany prijatie chorých na špeciálne liečenie alebo kúpeľné liečenie.

Článok 7

Za účelom vykonávania tejto Dohody budú zmluvné strany dojednávať vždy na tri roky podrobné plány spolupráce, ktoré budú obsahovať aj finančné a organizačné podmienky vykonávania tejto Dohody.

Článok 8

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa príslušných ústavných predpisov zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

Článok 9

Táto Dohoda sa uzaviera na päť rokov a jej platnosť sa bude predlžovať vždy o ďalších päť rokov, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie šesť mesiacov pred uplynutím prebiehajúceho obdobia platnosti. Dané v Bagdade 21. apríla 1982 vo dvoch vyhotoveniach, každé v anglickom jazyku.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

Za vládu

Irackej republiky:

Dr. Riyadh Hussain v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.