Vyhláška č. 19/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa zrušuje vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 47/1971 Zb. o podniku zahraničného obchodu Simex a o úprave jeho oprávnenia na zahraničnoobchodnú činnosť

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1983-19
Čiastka 3/1983
Platnosť od 11.03.1983
Účinnosť od 11.03.1983
Aktuálne znenie 11.03.1983

19

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 13. januára 1983,

ktorou sa zrušuje vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 47/1971 Zb. o podniku zahraničného obchodu Simex a o úprave jeho oprávnenia na zahraničnoobchodnú činnosť

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu ustanovuje podľa § 15 ods. 1 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím:


§ 1

Zrušuje sa vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 47/1971 Zb. o podniku zahraničného obchodu Simex a o úprave jeho oprávnenia na zahraničnoobchodnú činnosť.1)


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Urban CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Nový rozsah predmetu podnikania podniku zahraničného obchodu
Simex určil minister zahraničného obchodu rozhodnutím
z 3. januára 1983.