Nariadenie vlády č. 18/1983 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zavedení letného času v rokoch 1983 až 1985

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1983-18
Čiastka 3/1983
Platnosť od 11.03.1983 do31.12.1985
Účinnosť od 11.03.1983 do31.12.1985
Znenie 11.03.1983

18

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 10. marca 1983

o zavedení letného času v rokoch 1983 až 1985

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 1 zákona č. 54/1946 Zb. o letnom čase a podľa § 85 Zákonníka práce po prerokovaní s Ústrednou radou odborov:


§ 1

Začiatok a koniec letného času v rokoch 1983 až 1985

(1) Letný čas sa zavádza v roku 1983 dňom 27. marca, v roku 1984 dňom 25. marca a v roku 1985 dňom 31. marca. V týchto dňoch o druhej hodine stredoeurópskeho času sa posunú hodiny na tretiu hodinu letného času.

(2) Letný čas sa končí v roku 1983 dňom 25. septembra, v roku 1984 dňom 30. septembra a v roku 1985 dňom 29. septembra. V týchto dňoch o tretej hodine letného času sa posunú hodiny na druhú hodinu stredoeurópskeho času.

§ 2

Vplyv zavedenia letného času na ustanovený týždenný pracovný čas

(1) Ustanovený týždenný pracovný čas u pracovníkov, ktorým začiatok letného času v rokoch 1983 až 1985 pripadne do ich pracovnej smeny, pokiaľ sa táto pracovná smena v dôsledku zavedenia letného času skráti, bude v príslušnom týždni o jednu hodinu kratší.

(2) Ustanovený týždenný pracovný čas u pracovníkov, ktorým koniec letného času v rokoch 1983 až 1985 pripadne do ich pracovnej smeny, pokiaľ sa táto pracovná smena v dôsledku ukončenia letného času predĺži, bude v príslušnom týždni o jednu hodinu dlhší.


§ 3

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Dr. Štrougal v. r.