Uznesenie č. 143/1983 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 92 v mestskej časti Petržalka

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1983-143
Čiastka 30/1983
Platnosť od 14.12.1983 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.
Pôvodný predpis 14.12.1983

143

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 25. novembra 1983

o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 92 v mestskej časti Petržalka

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa ust. § 50 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje doplňovacie voľby do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 92 v mestskej časti Petržalka a určuje deň ich konania na sobotu 21. a nedeľu 22. januára 1984.

Kretová v. r.