Vyhláška č. 135/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o ochrane majetku v socialistickom spoločenskom vlastníctve

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1983-135
Čiastka 28/1983
Platnosť od 08.12.1983 do26.08.1991
Účinnosť od 01.07.1984 do26.08.1991
Zrušený 333/1991 Zb.
Znenie 01.07.1984

135

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva vnútra

z 20. októbra 1983

o ochrane majetku v socialistickom spoločenskom vlastníctve

Federálne ministerstvo vnútra podľa § 50 zákona č. 40/1974 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti ustanovuje:


PRVÁ ČASŤ

ZÁSADY OCHRANY

§ 1

Úvodné ustanovenia

(1) Orgány a organizácie (ďalej len „organizácie“) vykonávajú ochranu majetku v socialistickom spoločenskom vlastníctve1) (ďalej len „majetok“)

a) pracovníkmi ochrany,

b) mechanickými zábrannými prostriedkami,

c) zabezpečovacou technikou, prípadne kombináciou týchto druhov ochrany.

(2) Organizácie vydajú v súlade s touto vyhláškou a vzorovými smernicami pre ochranu majetku, ktoré vydajú ústredné orgány federácie a republík, vnútorné smernice pre ochranu majetku, v ktorých určia podľa druhu ochrany najmä

a) rozsah ochrany majetku,

b) režimové, technické alebo režimovo-technické opatrenia2) na ochranu majetku,

c) spôsob ochrany majetku pracovníkmi ochrany,3)

d) povinnosti pracovníkov ochrany,

e) organizáciu, výzbroj a výstroj pracovníkov ochrany,4)

f) spôsob manipulácie, prepravy a úschovy peňazí v hotovosti a iných hodnôt,5)

g) limity peňazí v hotovosti a iných hodnôt, pri preprave ktorých sa použije motorové vozidlo, sprievod a bezpečnostné batožiny,6)

h) prípady, keď člen závodnej stráže je oprávnený prehliadať osoby (§ 9 ods. 1),

ch) miesto, kam sa prevedú osoby [§ 8 ods. 1 písm. e)].

(3) Ak sa na ochrane objektu organizácie podieľa útvar Zboru národnej bezpečnosti (ďalej len „ZNB“) alebo útvar Československej ľudovej armády, určí spôsob vykonávania ochrany objektu týmito útvarmi, povinnosti príslušníkov ZNB alebo Československej ľudovej armády a ich výzbroj a výstroj príslušný náčelník alebo veliteľ po dohode s vedúcim organizácie.

§ 2

Pracovníci ochrany

Pracovníkmi ochrany sú

a) členovia závodnej stráže,

b) strážcovia a vrátnici,

c) pracovníci hliadkovej služby.7)

§ 3

Osobné predpoklady pracovníkov ochrany

Pracovníkom ochrany môže byť len bezúhonná osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je telesne, duševne a odborne spôsobilá na výkon ustanovených povinností a oprávnení.

§ 4

Označenie a preukazovanie pracovníkov ochrany

(1) Pri ochrane majetku musí byť pracovník ochrany vonkajškovo označený.

(2) Vonkajším označením člena závodnej stráže, strážcu, vrátnika alebo pracovníka hliadkovej služby je rukávová páska červenej farby, široká 100 mm s nápisom „ZS“, „STRÁŽCA“, „VRÁTNIK“ alebo „HLS“ v žltej farbe, výšky písmen 60 mm a šírky 15 mm. Táto páska sa nosí na ľavom zálaktí a musí byť na nej odtlačená pečiatka organizácie, s ktorou je pracovník ochrany v pracovnom alebo členskom pomere.

(3) Pracovník ochrany sa na požiadanie osôb, proti ktorým zakročuje,8) preukáže, ak to dovoľujú okolnosti prípadu,

a) preukazom člena závodnej stráže (príloha č. 1),

b) preukazom vydaným organizáciou, s ktorou je strážca alebo vrátnik v pracovnom alebo členskom pomere,

c) preukazom pracovníka hliadkovej služby (príloha č. 2).

§ 5

Základné úlohy pracovníkov ochrany

(1) Pracovníci ochrany v rozsahu ustanovenom vnútornými smernicami pre ochranu majetku najmä

a) zabraňujú

1. rozkrádaniu, strate, zneužitiu, poškodeniu a zničeniu majetku,

2. neoprávnenému vstupu osôb alebo neoprávnenému vjazdu dopravných prostriedkov do objektu organizácie,9)

b) kontrolujú osoby a dopravné prostriedky, ktoré opúšťajú objekt organizácie, predovšetkým za účelom zistenia, či sa neoprávnene nevynáša alebo nevyváža majetok, ktorého ochranu organizácia vykonáva,

c) plnia úlohy vyplývajúce pre nich z predpisov o požiarnej ochrane objektu organizácie.

(2) Členovia závodnej stráže strážia v rozsahu ustanovenom vnútornými smernicami pre ochranu majetku peniaze v hotovosti a iné hodnoty pri ich preprave.

(3) Pri ochrane majetku spolupracujú pracovníci ochrany najmä s jednotkami požiarnej ochrany a Ľudových milícií, pokiaľ sú v organizácii zriadené, s miestne príslušným obvodným oddelením Verejnej bezpečnosti10) (ďalej len „obvodné oddelenie VB“), prípadne s útvarom ZNB alebo Československej ľudovej armády, ak sa tieto útvary podieľajú na ochrane objektov organizácie.

§ 6

Ochrana peňazí v hotovosti a iných hodnôt pri preprave

(1) Peniaze v hotovosti a iné hodnoty sa prepravujú len spôsobom a trasami určenými vedúcim organizácie alebo ním povereným pracovníkom.

(2) Pred prepravou peňazí v hotovosti alebo iných hodnôt nad desať miliónov Kčs je vedúci organizácie alebo ním poverený pracovník povinný požiadať o spoluprácu miestne príslušnú okresnú správu ZNB.11)

(3) Ochranu peňazí v hotovosti a iných hodnôt pri preprave možno zmluvne zabezpečiť závodnou strážou zriadenou v inej organizácii.

§ 7

Ochrana pracovníkmi hliadkovej služby

(1) Pracovníci hliadkovej služby strážia majetok v rozsahu a spôsobom ustanovenými hospodárskou zmluvou uzavretou medzi organizáciou, ktorá zriadila hliadkovú službu, a organizáciou, pre ktorú hliadková služba vykonáva ochranu majetku.

(2) Vedúci organizácie, ktorá zriadila hliadkovú službu, alebo ním poverený pracovník zabezpečí v spolupráci s vedúcim organizácie, pre ktorú hliadková služba vykonáva ochranu majetku, alebo ním povereným pracovníkom riadne a preukázateľné oboznámenie pracovníkov hliadkovej služby s ich povinnosťami a oprávneniami pri ochrane majetku a pravidelne sa opakujúce školenie týchto pracovníkov.

DRUHÁ ČASŤ

OPRÁVNENIA PRACOVNÍKOV OCHRANY A ICH POSTUP V SÚVISLOSTI S POUŽITÍM TÝCHTO OPRÁVNENÍ

§ 8

Oprávnenia pracovníkov ochrany

(1) Pracovník ochrany je pri ochrane majetku oprávnený12)

a) kontrolovať osoby, ktoré vstupujú do objektu organizácie alebo ho opúšťajú, a ich batožiny a požadovať od nich predloženie príslušných dokladov,13)

b) kontrolovať vozidlá, ktoré vchádzajú do objektu alebo vychádzajú z objektu organizácie, a ich náklad a požadovať predloženie príslušných dokladov;14) v prípadoch určených vedúcim organizácie zamedziť ďalšej jazde týchto vozidiel,

c) požadovať v objekte organizácie od každého potrebné vysvetlenie pri podozrení z ohrozenia majetku,

d) vyzvať v objekte organizácie každého, kto

1. je podozrivý z neoprávneného vstupu do tohto objektu alebo z pobytu v ňom, aby preukázal svoju totožnosť, oprávnenie zdržiavať sa v tomto objekte, a pokiaľ také oprávnenie nemá, aby ho opustil,

2. ohrozuje život alebo zdravie iného alebo majetok, prípadne porušuje pravidlá socialistického spolužitia, aby od tohto konania upustil,

e) predviesť na miesto určené vnútornými smernicami pre ochranu majetku každého, kto v objekte organizácie

1. nemôže hodnoverne preukázať svoju totožnosť,

2. spôsobí poškodenie na zdraví alebo smrť iného alebo škodu na majetku,

3. neposlúchne výzvu podľa ustanovenia písmena d),

f) odňať vec, ak je dôvodné podozrenie, že bola odcudzená alebo zneužitá z majetku, ktorého ochranu organizácia vykonáva,

g) presvedčiť sa, či predvádzaná osoba nie je ozbrojená, a v prípade nájdenia zbrane túto zbraň odobrať,

h) vyzvať každého na odvrátenie škody na majetku.15)

(2) Pracovník ochrany je pri ochrane majetku v prípade jeho ohrozenia oprávnený použiť hmaty a chmaty sebaobrany, slzotvorný prostriedok, obušok16) a cvičeného psa, a to na odvrátenie útoku na seba alebo inú osobu, na prekonanie odporu, ktorý smeruje k zmareniu plnenia jeho úloh, ako aj k zabráneniu úteku predvádzanej osoby.

Osobitné oprávnenia členov závodnej stráže

§ 9

(1) Člen závodnej stráže je pri ochrane majetku oprávnený prehliadať v prípadoch uvedených vo vnútorných smerniciach pre ochranu majetku vo vymedzenom priestore pracovníkov organizácie a ostatné osoby, ktoré vstupujú do objektu organizácie alebo ho opúšťajú; prehliadku môže vykonať iba osoba rovnakého pohlavia.

(2) Člen závodnej stráže je oprávnený popri prostriedkoch uvedených v § 8 ods. 2 a za podmienok tam ustanovených použiť úder strelnou zbraňou, výstrahu a varovný výstrel do vzduchu.

§ 10

Člen závodnej stráže môže pri ochrane majetku použiť strelnú zbraň ako krajný prostriedok, aby a) v prípade nutnej obrany odvrátil útok vedený proti jeho osobe alebo mu bezprostredne hroziaci alebo útok na život inej osoby, b) odvrátil nebezpečný útok, ktorý ohrozuje strážený objekt alebo stanovište, po márnej výzve, aby sa od útoku upustilo, c) zamedzil úteku nebezpečného páchateľa, ktorého nemôže iným spôsobom zadržať, d) zneškodnil zviera, ktoré ohrozuje život alebo zdravie osôb.

Postup pracovníkov ochrany v súvislosti s použitím ich oprávnení

§ 11

(1) Pri použití oprávnenia uvedeného v § 8 ods. 1 písm. e) je pracovník ochrany povinný bezodkladne oznámiť predvedenie osoby miestne príslušnému obvodnému oddeleniu VB a vedúcemu organizácie alebo ním poverenému pracovníkovi; ďalej postupuje podľa ich pokynov.

(2) Pred použitím prostriedkov uvedených v § 8 ods. 2 je pracovník ochrany povinný, ak to okolnosti prípadu dovoľujú, použiť dohováranie, napomenutie alebo výzvu.

(3) Pri použití prostriedkov uvedených v § 8 ods. 2 a § 9 ods. 2 je pracovník ochrany povinný použiť ten prostriedok, ktorý umožňuje splnenie jeho úloh a pritom čo najmenej poškodzuje osobu, proti ktorej zakročuje. Zároveň dbá o to, aby sa tento prostriedok použil primeraným spôsobom a aby prípadná škoda nebola v zrejmom nepomere k významu chráneného záujmu.

(4) Pri zákroku proti jednotlivej osobe nesmie pracovník ochrany použiť slzotvorný prostriedok, obušok, cvičeného psa a úder strelnou zbraňou proti tehotnej žene, osobe vysokého veku, osobe so zjavnou telesnou chybou alebo chorobou a proti dieťaťu, s výnimkou prípadov, keď to povaha útoku vedeného touto osobou proti chráneným záujmom alebo mimoriadnosť vzniknutej situácie nevyhnutne vyžaduje.

§ 12

(1) Člen závodnej stráže je povinný pred použitím strelnej zbrane, ak to okolnosti prípadu dovoľujú, použiť prostriedky uvedené v § 8 ods. 2 a § 9 ods. 2.

(2) Člen závodnej stráže je v súvislosti s použitím strelnej zbrane povinný

a) dbať na potrebnú opatrnosť, najmä aby nebol ohrozený život iných osôb, a čo najviac šetriť život osoby, proti ktorej použitie strelnej zbrane smeruje,

b) poskytnúť zranenej osobe, len čo to okolnosti prípadu dovolia, prvú pomoc, prípadne zabezpečiť jej lekárske ošetrenie,

c) bezodkladne oznámiť každé použitie strelnej zbrane miestne príslušnému obvodnému oddeleniu VB a vedúcemu organizácie a do príchodu príslušníkov ZNB zaistiť podklady17) pre riadne vyšetrenie veci.

(3) Člen závodnej stráže nesmie použiť strelnú zbraň proti osobám uvedeným v § 11 ods. 4, s výnimkou prípadov tam uvedených.

§ 13

(1) Ak pri použití prostriedkov uvedených v § 8 ods. 2 a § 9 ods. 2 došlo k zraneniu osoby, pracovník ochrany je povinný, len čo to okolnosti prípadu dovolia,

a) poskytnúť zranenej osobe prvú pomoc, prípadne zabezpečiť jej lekárske ošetrenie,

b) oznámiť túto udalosť miestne príslušnému obvodnému oddeleniu VB a vedúcemu organizácie alebo ním poverenému pracovníkovi. Pracovník hliadkovej služby upovedomí aj vedúceho organizácie, ktorá zriadila hliadkovú službu, alebo ním povereného pracovníka.

(2) O použití oprávnení uvedených v § 8 ods. 1 písm. e), f) a g) a prostriedkov uvedených v § 8 ods. 2, § 9 ods. 2 a § 10 urobí pracovník ochrany záznam v knihe denného hlásenia; záznam musí obsahovať najmä vylíčenie priebehu udalosti, časové údaje, osobné údaje zúčastnených osôb včítane svedkov a opatrenia vykonané po použití týchto oprávnení a prostriedkov.

TRETIA ČASŤ

SÚČINNOSŤ ORGANIZÁCIÍ S ÚTVARMI ZNB PRI OCHRANE OBJEKTOV

§ 14

Poskytovanie metodickej a odbornej pomoci

(1) Ministerstvo vnútra Českej socialistickej republiky a Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky poskytujú na požiadanie ústredných orgánov federácie a republík metodickú a odbornú pomoc týmto orgánom pri spracovaní vzorových smerníc pre ochranu majetku.

(2) Miestne príslušná okresná správa ZNB18) poskytuje organizáciám metodickú a odbornú pomoc pri

a) spracovaní vnútorných smerníc pre ochranu majetku,

b) výcviku členov závodnej stráže v streľbe,

c) školení bezpečnostného charakteru pracovníkov ochrany,

d) výbere vhodných trás pre prepravu peňazí v hotovosti a iných hodnôt,

e) zabezpečenie ochrany objektu mechanickými zábrannými prostriedkami a zabezpečovacou technikou, včítane posudzovania jej projektovej dokumentácie a pri kontrolách ich stavu a účinnosti.

§ 15

Kontrola vykonávania ochrany

(1) Miestne príslušná okresná správa ZNB18) kontroluje, či pracovníci ochrany strážia objekty organizácie v súlade s touto vyhláškou.

(2) Organizácia je povinná oznámiť útvaru ZNB do tridsiatich dní po tom, čo dostane jeho upozornenie na zistené nedostatky v ochrane objektu organizácie, aké opatrenia urobila na ich odstránenie.

§ 16

Spolupráca organizácií s útvarmi ZNB

Organizácie spolupracujú s miestne príslušným obvodným oddelením VB pri predchádzaní a odhaľovaní trestnej činnosti v objekte organizácie.19)

ŠTVRTÁ ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

§ 17

Ochrana majetku podľa osobitných predpisov

Ustanoveniami tejto vyhlášky nie je dotknuté vykonávanie ochrany majetku podľa osobitných predpisov.20)

§ 18

Výklad niektorých pojmov

Na výklad niektorých pojmov používaných v predchádzajúcich častiach sa obdobne použijú vysvetlenia uvedené v prílohe nariadenia ministra vnútra Československej socialistickej republiky č. 16/1974 o prostriedkoch, ktoré príslušníci Zboru národnej bezpečnosti používajú pri služobných zákrokoch.21)


§ 19

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva národnej bezpečnosti č. 66/1953 Ú. l. (č. 98/1953 Ú. v.) o úlohách a pôsobnosti závodnej stráže v znení vyhlášky č. 320/1953 Ú. l. (č. 365/1953 Ú. v.).

§ 20

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1984.


Minister:

JUDr. Vajnar CSc. v. r.


Príloha č. 1

VZOR PREUKAZU ČLENA ZÁVODNEJ STRÁŽE

Vzor 01

Príloha č. 2

VZOR PREUKAZU PRACOVNÍKA HLIADKOVEJ SLUŽBY

Vzor 02

Poznámky pod čiarou

1) § 8 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka.

2) Režimovým opatrením sa rozumie súbor povinností a oprávnení, ktoré ustanovila organizácia pre osoby v objekte organizácie alebo pre osoby sprevádzajúce prepravovaný majetok mimo objektu organizácie (napr. vymedzenie pohybu osôb a dopravných prostriedkov v objekte organizácie, vstup alebo vjazd do objektu organizácie iba na preukaz alebo povolenie).
Technickým opatrením sa rozumie využívanie mechanických zábranných prostriedkov (napr. oplotenia, mreží, roliet a zámkov) alebo zabezpečovacej techniky (napr. elektrickej zabezpečovacej signalizácie, elektrickej požiarnej signalizácie a priemyselnej televízie) spolu s mechanickými zábrannými prostriedkami.
Režimovo-technickým opatrením sa rozumie kombinácia režimového a technického opatrenia.

3) Spôsobom ochrany majetku pracovníkmi ochrany sa rozumie najmä ochrana na pevnom stanovišti, obchôdzkou v objekte organizácie, sprevádzaním prepravovaného majetku, obsluhou zabezpečovacej techniky, zákrokovou skupinou, prípadne aj s využitím cvičených psov pri niektorom z týchto spôsobov ochrany majetku.

4) Výstrojmi pracovníkov ochrany sa rozumejú napr. rovnošaty členov závodnej stráže a pracovníkov hliadkovej služby.

5) Inými hodnotami sa rozumejú napr. devízové prostriedky podľa § 5 zákona č. 142/1970 Zb. o devízovom hospodárstve, poštové známky, kolky, odberné poukazy PZO TUZEX, šeky, veci umeleckej hodnoty a šperky.

6) Bezpečnostnou batožinou sa rozumie špeciálne konštruovaná batožina vybavená zámkovým mechanizmom a zariadením, ktoré vydáva výstražný signál v prípade nedovoleného odňatia alebo nedovolenej manipulácie (napr. bezpečnostná batožina radu BZ a BK).

7) Pracovníkmi hliadkovej služby sa rozumejú pracovníci organizácie, ktorá zmluvne zabezpečuje ochranu majetku iných organizácií a má tento predmet činnosti zapísaný v podnikovom registri.

8) Zákrokom sa rozumie použitie oprávnení uvedených v § 8 ods. 1 písm. e), f) a g) a prostriedkov uvedených v § 8 ods. 2, § 9 a 10.

9) Objektom organizácie sa rozumejú aj pozemky, ktoré organizácia obhospodaruje.

10) Miestna príslušnosť obvodného oddelenia Verejnej bezpečnosti sa spravuje podľa rozmiestnenia objektov organizácie v územnom obvode tohto útvaru.
Obvodnými oddeleniami Verejnej bezpečnosti sa rozumejú aj miestne oddelenia Verejnej bezpečnosti v Prahe a Bratislave.

11) Pri preprave peňazí v hotovosti a iných hodnôt sa miestna príslušnosť okresnej správy ZNB spravuje podľa umiestnenia objektu, z ktorého sa peniaze v hotovosti a iné hodnoty prepravujú, v územnom obvode tohto útvaru.
Okresnými správami ZNB sa rozumejú aj obvodné správy ZNB v Prahe a Bratislave a mestské správy ZNB v Plzni, Brne, Ostrave a Košiciach.

12) Pri vykonávaní ochrany majetku je pracovník ochrany verejným činiteľom.

13) Napr. preukaz alebo povolenie oprávňujúce osobu na vstup do objektu organizácie, povolenie na vynesenie vecí z majetku, ktorého ochranu organizácia vykonáva.

14) Napr. povolenie na vjazd vozidla do objektu organizácie, príkaz na jazdu, výkaz o dennom výkone vozidla, dodacie listy.

15) § 171 ods. 2 Zákonníka práce.
§ 416 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka.

16) Použiť možno len slzotvorný prostriedok a obušok uvedené v jednotnej klasifikácii priemyselných odborov a výrobkov.

17) Napr. ponechať veci v nezmenenom stave, vhodným spôsobom zabezpečiť stopy pred ich znehodnotením, zistiť svedkov.

18) Miestna príslušnosť okresnej správy ZNB sa spravuje podľa umiestnenia objektu v územnom obvode tohto útvaru.
Okresnými správami ZNB sa rozumejú aj obvodné správy ZNB v Prahe a Bratislave a mestské správy ZNB v Plzni, Brne, Ostrave a Košiciach.

19) Povinnosť organizácií oznamovať trestné činy a prečiny podľa osobitných predpisov (§ 8 ods. 1 Trestného poriadku) nie je týmto ustanovením dotknutá.

20) Najmä: vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva ČSR č. 99/1976 Zb. o vodnej stráži v znení vyhlášky č. 81/1977 Zb., vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva SSR č. 158/1976 Zb. o vodnej stráži v znení vyhlášky č. 112/1978 Zb., vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva ČSR č. 98/1977 Zb. o lesnej stráži, vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva SSR č. 102/1977 Zb. o lesnej stráži.

21) Registrované v čiastke 6/1974 Zb.