Zákon č. 117/1983 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa colný zákon

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1983-117
Čiastka 26/1983
Platnosť od 01.11.1983 do30.06.1998
Účinnosť od 01.11.1983 do30.06.1998
Zrušený 200/1998 Z. z.
Znenie 01.11.1983

117

ZÁKON

z 27. októbra 1983

ktorým sa mení a dopĺňa colný zákon

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Colný zákon č. 44/1974 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 32 znie:

㤠32

Pokiaľ medzinárodná zmluva, ktorou je Československá socialistická republika viazaná, neustanovuje inak, môžu príslušníci colnej správy zastavovať osoby a dopravné prostriedky, vykonávať colnú prehliadku batožín, dopravných prostriedkov, ich nákladov a dopravných a sprievodných listín len v colnom pohraničnom pásme.“.

2. V § 112 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Proti rozhodnutiu colného riaditeľstva o určení colnej hodnoty obchodného tovaru podľa odseku 1 možno podať opravný prostriedok na súde. O tomto opravnom prostriedku rozhoduje krajský súd, v obvode ktorého má colné riaditeľstvo sídlo.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.