Vyhláška č. 83/1982 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa mení vyhláška č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1982-83
Čiastka 15/1982
Platnosť od 30.06.1982 do31.03.1996
Účinnosť od 01.09.1982 do31.03.1996
Zrušený 74/1996 Z. z.
Znenie 01.09.1982

83

VYHLÁŠKA

Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu

z 29. júna 1982,

ktorou sa mení vyhláška č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike

Slovenský úrad bezpečnosti práce podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce a Slovenský banský úrad podľa § 57 ods. 1 písm. d) zákona č. 41/1957 Zb. o využití nerastného bohatstva (banský zákon) a podľa § 10 písm. a) a c) zákona Slovenskej národnej rady č. 42/1972 Zb. o organizácii a o rozšírení dozoru štátnej banskej správy po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi ustanovujú:


Čl. I

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike sa mení takto:

§ 17 znie:

(1) Osvedčenia na vykonávanie revízií elektrických zariadení vydané pred 1. januárom 1979 platia do 30. júna 1983.

(2) Organizácie podajú žiadosť o vydanie nového osvedčenia pre svojich pracovníkov na príslušnom orgáne dozoru najneskôr do 31. decembra 1982.

(3) Pracovníka prihlasuje na skúšku organizácia (§ 9), s ktorou je v pracovnom pomere.

(4) Osvedčenia vydané orgánmi štátnej banskej správy ostávajú v platnosti, ak sa oprávnení pracovníci podrobili preskúšaniu podľa osobitného predpisu.1)“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1982.


Predseda

Slovenského banského úradu:

Ing. Baran CSc. v. r.

Riaditeľ

Slovenského úradu bezpečnosti práce:

Ing. Macháč v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Úprava Slovenského banského úradu č. 3800/1973 z 19. 7. 1974, ktorou sa ustanovujú podmienky pre vykonávanie revízií elektrických zariadení a pre priznávanie odbornej spôsobilosti revíznych technikov elektrických zariadení (reg. v čiastke 7/1975 Zbierky zákonov).