Nariadenie vlády č. 82/1982 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zrušení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 78/1970 Zb., ktorým sa vydáva organizačný a rokovací poriadok Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1982-82
Čiastka 15/1982
Platnosť od 30.06.1982
Účinnosť od 01.07.1982
Aktuálne znenie 01.07.1982

82

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

z 23. júna 1982

o zrušení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 78/1970 Zb., ktorým sa vydáva organizačný a rokovací poriadok Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti

Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 13 ods. 3 zákona č. 53/1964 Zb. o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti:


§ 1

Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 78/1970 Zb., ktorým sa vydáva organizačný a rokovací poriadok Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti, sa zrušuje.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1982.


Prof. JUDr. Colotka v. r.