Vyhláška č. 124/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Cyperskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1982-124
Čiastka 25/1982
Platnosť od 11.11.1982
Najbližšie účinné znenie 26.11.1982
Redakčná poznámka

Dohoda na základe svojho článku 15 nadobudla platnosť 25. augustom 1982.

Pôvodný predpis 11.11.1982

124

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 4. októbra 1982

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Cyperskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave


Dňa 7. januára 1982 bola v Nikózii podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Cyperskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave. Dohoda na základe svojho článku 15 nadobudla platnosť 25. augustom 1982.

Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník:

Řehořek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Cyperskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Cyperskej republiky,

vedené snahou rozvíjať priateľské vzťahy medzi oboma krajinami v súlade so Záverečným aktom Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe (Helsinki, 1975) a uľahčiť medzinárodnú cestnú dopravu medzi oboma štátmi a tranzitom cez ich územie,

dohodli sa takto:

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Definície

Na účely tejto Dohody

a) výraz „dopravca“ znamená osobu (včítane právnickej osoby), ktorá je oprávnená buď v Cyperskej republike, alebo v Československej socialistickej republike v súlade s príslušnými vnútroštátnymi predpismi prepravovať a prepravuje cestujúcich alebo náklady po ceste za odplatu alebo na vlastný účet; obdobne treba rozumieť výrazu dopravca zmluvnej strany;

b) výraz „osobné vozidlo“ znamená mechanicky poháňané vozidlo cestnej dopravy, ktoré

(i) je konštruované alebo prispôsobené na použitie a používané na prepravu cestujúcich po ceste;

(ii) má najmenej osem miest okrem miesta vodiča;

(iii) je evidované na území jednej zmluvnej strany a je vo vlastníctve alebo v používaní dopravcu alebo pod jeho menom, pričom tento dopravca je oprávnený prepravovať cestujúcich na tomto území;

(iv) je dočasne dovezené na územie druhej zmluvnej strany za účelom vykonávania medzinárodnej dopravy cestujúcich na toto územie, z tohto územia alebo tranzitom cez toto územie;

c) výraz „nákladné vozidlo“ znamená v článku 11 tejto Dohody mechanicky poháňané vozidlo cestnej dopravy, ktoré

(i) je konštruované alebo prispôsobené na použitie a používané na prepravu nákladov po ceste;

(ii) je evidované na území jednej zmluvnej strany a

(iii) je dočasne dovezené na územie druhej zmluvnej strany za účelom medzinárodnej prepravy nákladov, ich vykládky alebo nakládky v ktoromkoľvek mieste na tomto území alebo za účelom prepravy nákladov tranzitom cez toto územie;

alebo sa týmto výrazom rozumie príves alebo náves na pripojenie k takému nákladnému vozidlu; ďalej v tejto Dohode znamená tento výraz nákladné vozidlo, ktoré je vo vlastníctve alebo v používaní dopravcu alebo pod jeho menom, pričom tento dopravca je oprávnený prepravovať náklady na území, kde je toto vozidlo evidované.

Článok 2

Príslušné orgány

Zmluvné strany si vzájomne písomne oznámia, ktoré orgány sú príslušné na účely tejto Dohody na ich územiach.

Článok 3

Dodržiavanie a používanie cestných dopravných predpisov

Dopravca jednej zmluvnej strany je povinný na území druhej zmluvnej strany dodržiavať vnútroštátne predpisy platné na tomto území týkajúce sa cestnej dopravy a cestnej prevádzky, pracovných hodín a maximálne prípustného času vedenia vozidla včítane ustanovení medzinárodných dohovorov alebo dohôd, ktoré platia na tomto území.

Článok 4

Porušenie predpisov

1. V prípade porušenia ustanovení tejto Dohody prevádzkovateľom osobného alebo nákladného vozidla alebo vodičom takého vozidla môže príslušný orgán zmluvnej strany, na území ktorej došlo k porušeniu (bez toho, že by sa vzdal zákonných sankcií, ktoré môžu uplatniť súdy alebo výkonné orgány tejto zmluvnej strany), oznámiť porušenie príslušnému orgánu druhej zmluvnej strany, ktorý môže urobiť príslušné opatrenia podľa svojich vnútroštátnych predpisov.

2. Príslušný orgán, ktorý také oznámenie dostal, informuje v najkratšom možnom čase príslušný orgán druhej zmluvnej strany o vykonanom opatrení.

PREPRAVA CESTUJÚCICH

Článok 5

Príležitostné prepravy cestujúcich

1. Dopravca jednej zmluvnej strany môže použiť osobné vozidlo na nasledujúce medzinárodné prepravy cestujúcich na územie druhej zmluvnej strany bez toho, že by sa od neho na tento účel požadovalo povolenie podľa vnútroštátnych predpisov druhej zmluvnej strany:

a)„zájazdy pri zavretých dverách", t.j. prepravy na územie alebo cez územie druhej zmluvnej strany, pri ktorých osobné vozidlo vstúpi na toto územie a opustí toto územie bez toho, že by na ňom pristúpili alebo vystúpili cestujúci;

b) „prepravy v smere tam", t.j. prepravy, pri ktorých skupinu cestujúcich prepraví dopravca jednej zmluvnej strany na územie druhej zmluvnej strany na prechodný pobyt a osobné vozidlo opustí toto územie prázdne;

c) „prepravy v smere späť", t.j. prepravy, pri ktorých dopravca jednej zmluvnej strany použije prázdne osobné vozidlo na vstup na územie druhej zmluvnej strany a prepraví skupinu cestujúcich späť na územie, na ktorom je dopravca oprávnený prepravovať, pričom každý z týchto cestujúcich

(i) bol prepravený na územie druhej zmluvnej strany týmto dopravcom a

(ii) pred začatím tejto prepravy dojednal kontrakt na obe jazdy po území zmluvnej strany, na ktorom je dopravca oprávnený prepravovať.

2. Nahradenie osobného vozidla, ktoré sa stalo nepojazdným pri vykonávaní uvedených prepráv, iným osobným vozidlom sa môže takisto uskutočniť bez povolenia.

Článok 6

Iné prepravy cestujúcich

Medzinárodné prepravy cestujúcich (okrem prepráv uvedených v článku 5 tejto Dohody), ktoré vykonáva dopravca jednej zmluvnej strany na územie druhej zmluvnej strany, podliehajú povoľovaciemu konaniu podľa vnútroštátnych predpisov platných na tomto území.

PREPRAVA NÁKLADOV

Článok 7

Žiadosti o povolenie

1. Dopravca jednej zmluvnej strany si vyžiada povolenie na vykonanie medzinárodnej prepravy nákladov po ceste - s výnimkou prepráv uvedených v článku 8 tejto Dohody - na územie alebo z územia druhej zmluvnej strany alebo tranzitom cez toto územie. Povolenie vydáva:

a) dopravcom, ktorí sú oprávnení prevádzkovať prepravu v Československej socialistickej republike, príslušný orgán v Československej socialistickej republike alebo iný orgán v Československej socialistickej republike poverený touto činnosťou;

b) dopravcom, ktorí sú oprávnení prevádzkovať prepravu v Cyperskej republike, príslušný orgán v Cyperskej republike alebo iný orgán v Cyperskej republike poverený touto činnosťou.

2. Povolenie oprávňuje na jednu jazdu na územie druhej zmluvnej strany tam a späť alebo na jednu tranzitnú jazdu cez toto územie tam i späť.

3. Vzor povolenia dohodnú príslušné orgány zmluvných strán.

4. Povolenia sa vydávajú v rámci ročného kontingentu dohodnutého Zmiešanou komisiou zriadenou podľa článku 14 odseku 2 tejto Dohody.

5. Príslušný orgán jednej zmluvnej strany zašle príslušnému orgánu druhej zmluvnej strany dohodnutý počet platných nevyplnených povolení.

Článok 8

Prepravy nepodliehajúce povoleniu

Povolenia podľa článku 7 tejto Dohody sa nevyžadujú

a) na prepravy poškodených vozidiel;

b) na prepravy umeleckých diel;

c) na príležitostné prepravy predmetov a zariadení určených výhradne na reklamu alebo na výchovné účely;

d) na prepravy vecí, zariadení alebo zvierat určených pre divadelné, hudobné, filmové a cirkusové predstavenia alebo športové podujatia, výstavy alebo veľtrhy alebo pre rozhlasové alebo televízne alebo filmové nakrúcania, a to tak pri ceste tam, ako aj späť;

e) na prepravy nákladov pre veľtrhy a výstavy;

f) na pohrebné prepravy;

g) na prepravy poštových zásielok;

h) na prepravy sťahovaných zvrškov vykonávané podnikmi, ktoré majú na tento účel osobitný personál a zariadenie;

i) na prepravy nákladov v motorových nákladných vozidlách, ktorých užitočný náklad (včítane prívesu) nepresahuje 1000 kg;

j) na prepravy nákladov na letisko a z letiska v prípade odklonenia leteckých služieb;

k) na prepravy zvieracích zdochlín určených na likvidáciu (nie na spotrebu);

l) na prepravy včiel a rybacieho plôdika;

m) na prepravy nákladov v prívesoch alebo návesoch, ktoré sú vo vlastníctve alebo v používaní alebo pod menom dopravcu jednej zmluvnej strany, pokiaľ tieto prívesy alebo návesy neťahá ťahač evidovaný na území tejto zmluvnej strany.

Článok 9

Spätné náklady

1. Dopravca jednej zmluvnej strany môže po dodaní nákladov na územie druhej zmluvnej strany prevziať na tomto území náklad na spätnú prepravu.

2. Dopravca jednej zmluvnej strany môže, s výhradou ustanovenia odseku 3 tohto článku, vstúpiť s prázdnym nákladným vozidlom na územie druhej zmluvnej strany, aby prevzal náklady na prepravu.

3. Dopravca jednej zmluvnej strany, ktorý chce prevziať náklad na území

a) tretieho štátu na dodanie na územie druhej zmluvnej strany alebo

b) druhej zmluvnej strany na dodanie do tretieho štátu,

požiada na príslušnom orgáne druhej zmluvnej strany o povolenie na vykonanie takej prepravy.

Článok 10

Vylúčenie kabotáže

Táto Dohoda nedovoľuje dopravcovi jednej zmluvnej strany prevziať náklad na prepravu medzi dvoma miestami ležiacimi na území druhej zmluvnej strany, pokiaľ príslušný orgán druhej zmluvnej strany neposkytne na tento účel osobitné povolenie.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 11

Zdanenie

1. Osobné a nákladné vozidlá evidované na území jednej zmluvnej strany, ktoré sú vo vlastníctve osôb sídliacich na tomto území, sú oslobodené od daní a dávok zaťažujúcich vlastníctvo, používanie a prevádzkovanie vozidiel na území druhej zmluvnej strany a od poplatkov za vydanie povolenia v rámci dohodnutého kontingentu podľa článku 7 odseku 4 tejto Dohody.

2. Pohonné látky nachádzajúce sa v štandardných nádržiach vozidiel budú oslobodené od colných poplatkov a iných daní. Štandardnou palivovou nádržou sa rozumejú nádrže skonštruované výrobcom vozidla.

3. Náhradné dielce, ktoré sa dočasne dovážajú za účelom opravy vozidla, ktoré sa pokazilo na území druhej zmluvnej strany, budú oslobodené od colných poplatkov, daní a iných poplatkov, ako je to ustanovené v príslušných vnútroštátnych právnych predpisoch. Náhradné časti sa musia vyviezť späť alebo zničiť pod colnou kontrolou.

4. Od colného poplatku a dovozného povolenia sú dočasne oslobodené osobné potreby osádky a nevyhnutné náradie na opravy vozidiel.

5. Oslobodenia uvedené v tomto článku sa poskytnú na území každej zmluvnej strany, pokiaľ sú splnené podmienky ustanovené v platných colných predpisoch na tomto území o dočasnom dovoze bez platenia dovozných ciel a daní vyberaných pri dovoze.

Článok 12

Rozmery, hmotnosť a trasy

1. Ak hmotnosť alebo rozmery vozidiel alebo nákladu presahujú limity na území druhej zmluvnej strany, musia mať vozidlá osobitné povolenie, ktoré vydá príslušný orgán tejto zmluvnej strany.

2. Ak toto povolenie vymedzuje vozidlu určenú trasu, môže sa preprava vykonávať iba na tejto trase.

Článok 13

Platby

Platby, ktoré sa budú vykonávať podľa tejto Dohody, budú zaplatené v zameniteľnej mene prijímanej oprávnenými bankami zmluvných strán podľa menových zákonov, predpisov a nariadení platných v každej krajine.

Článok 14

Spôsob vykonávania

1. Na žiadosť príslušného orgánu jednej zmluvnej strany poskytne príslušný orgán druhej zmluvnej strany základné dostupné údaje týkajúce sa vývoja prepráv vykonávaných na základe tejto Dohody.

2. Na žiadosť jedného alebo druhého príslušného orgánu sa zástupcovia oboch strán zídu v dohodnutom termíne ako Zmiešaná komisia, aby preskúmali vykonávanie tejto Dohody a v prípade potreby dohodli počet povolení aby pokryli bežné a predpokladané požiadavky na prepravu nákladov po ceste.

Článok 15

Platnosť

1. Každá zo zmluvných strán oznámi druhej zmluvnej strane, že splnila postup vyžadovaný vnútroštátnymi predpismi pre nadobudnutie platnosti Dohody. Dohoda nadobudne platnosť tridsať dní po dátume uvedenom na neskoršom z týchto oznámení.

2. Dohoda zostane v platnosti jeden rok a bude sa mlčky predlžovať na ďalšie roky až dovtedy, kým jedna zo zmluvných strán ju písomne nevypovie tri mesiace pred koncom kalendárneho roka.

Na dôkaz toho podpísaní, na tento účel riadne splnomocnení, podpísali túto Dohodu.

Dané a podpísané v Nikózii 7. januára 1982 vo dvoch vyhotoveniach v anglickom jazyku, pričom obe vyhotovenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

Josef Hejč v. r.

Za vládu Cyperskej republiky:

Georgios Hadjianastassia v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.