Vyhláška č. 78/1981 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 32/1965 Zb. a odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení vyhlášky č. 84/1967 Zb.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1981-78

(v znení č. 95/1981 Zb.)

Čiastka 20/1981
Platnosť od 14.08.1981 do31.07.2004
Účinnosť od 01.09.1981 do31.07.2004
Zrušený 437/2004 Z. z.
Znenie 01.09.1981

78

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky

z 15. júla 1981,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení vyhlášky č. 84/1967 Zb.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky po dohode so Slovenskou odborovou radou a s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 203 ods. 2 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. (úplné znenie vyhlásené pod č. 55/1975 Zb.) a § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. ustanovujú:


Čl. I

Vyhláška č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení vyhlášky č. 84/1967 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 ods. 3 sa vypúšťa. Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

2. § 4 ods. 3 sa vypúšťa. Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

3. § 7 ods. 1 a 2 vrátane nadpisu znie:

㤠7

Výška odškodnenia

(1) Výška odškodnenia za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia sa určuje sumou 15 Kčs za jeden bod.

(2) Celková výška odškodnenia za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia z jedného poškodenia na zdraví nesmie presiahnuť sumu 60 000 Kčs; z toho odškodnenie za bolesť nesmie presiahnuť sumu 18 000 Kčs, a to ani s pripočítaním odškodnenia podľa § 3 ods. 2.“.

4. § 9 ods. 4 znie:

(4) Ak ide o chorobu z povolania, profesionálnu otravu alebo iné poškodenie zdravia pri práci,1) podáva posudok výlučne oddelenie (klinika) pracovného lekárstva nemocnice s poliklinikou príslušné podľa sídla pracoviska poškodeného; ak ide o také poškodenie na zdraví v odbore vojenskej správy, podáva posudok vojenská nemocnica.".

5. § 12 znie:

㤠12

Posudok možno preskúmať podľa predpisov o rozhodovaní pri výkone zdravotníckych služieb.2)".

6. Príloha vyhlášky sa v časti B mení a dopĺňa takto:

a) Oddiel III sa dopĺňa o položku 41b, ktorá znie:

„41b Ochorenie kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia 30 - 150".

b) V oddiele IV položka 100 znie:

„100. Ťažká nedoslýchavosť až hluchota z hluku 200 - 650".

c) Oddiel IV sa dopĺňa o položky 106 a 107, ktoré znejú:

„106. Profesionálna astma bronchiale 200 -1300

107. Ochorenie kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia 150 - 400".


Čl. II

Bolesti a sťaženie spoločenského uplatnenia z poškodenia na zdraví spôsobené predo dňom začiatku účinnosti tejto vyhlášky, a pokiaľ ide o chorobu z povolania z takej choroby, ktorá bola zistená pred týmto dňom, sa posudzujú podľa doterajších predpisov.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1981.


Minister spravodlivosti SSR:

JUDr. Király v. r.

Minister zdravotníctva SSR:

Prof. MUDr. Matejíček DrSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Smernice č. 4/1974 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR o hlásení a evidencii chorôb z povolania, profesionálnych otráv a iných poškodení zdravia pri práci (registrované v čiastke 18/1974 Zb.).

2) §77 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.