Vyhláška č. 63/1981 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o zmenách Štatútu Rady vzájomnej hospodárskej pomoci

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1981-63
Čiastka 14/1981
Platnosť od 30.06.1981
Účinnosť od 15.07.1981
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 11. marcom 1981.

Aktuálne znenie 15.07.1981

63

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 19. mája 1981

o Protokole o zmenách Štatútu Rady vzájomnej hospodárskej pomoci


Dňa 28. júla 1979 bol v Moskve podpísaný Protokol o zmenách Štatútu Rady vzájomnej hospodárskej pomoci. Zmluvnými stranami Protokolu sú Československá socialistická republika, Bulharská ľudová republika, Kubánska republika, Maďarská ľudová republika, Mongolská ľudová republika, Nemecká demokratická republika, Poľská ľudová republika, Rumunská socialistická republika, Zväz sovietskych socialistických republík a Vietnamská socialistická republika.

S Protokolom vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident republiky ho ratifikoval. Ratifikačná listina bola uložená u vlády Zväzu sovietskych socialistických republík, depozitára Protokolu, 12. februára 1980.

Protokol nadobudol na základe svojho článku 2 platnosť 11. marcom 1981.

Český preklad Protokolu sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

PROTOKOL

o zmenách Štatútu Rady vzájomnej hospodárskej pomoci

Vlády Bulharskej ľudovej republiky, Maďarskej ľudovej republiky, Vietnamskej socialistickej republiky, Nemeckej demokratickej republiky, Kubánskej republiky, Mongolskej ľudovej republiky, Poľskej ľudovej republiky, Rumunskej socialistickej republiky, Zväzu sovietskych socialistických republík a Československej socialistickej republiky,

prihliadajúc na získané skúsenosti z mnohostrannej spolupráce uskutočňovanej v rámci Rady, prajúc si pôsobiť na ďalšie zdokonaľovanie tejto spolupráce a činnosti Rady a prihliadajúc aj na uznesenie XXXIII. Zasadania Rady týkajúceho sa zmien Štatútu Rady,

majúc na zreteli ustanovenie článku XVII Štatútu Rady vzájomnej hospodárskej pomoci,

dohodli sa takto:

Článok 1

Urobiť v Štatúte Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, ktorý bol podpísaný 14. decembra 1959 a zmenený Protokolom z 21. júna 1974, zmeny uvedené v prílohe tohto Protokolu.

Článok 2

Protokol budú ratifikovať štáty, ktoré ho podpísali, a nadobudne platnosť dňom, keď všetky štáty, ktoré tento Protokol podpísali, uložia u depozitára ratifikačné listiny, o čom depozitár upovedomí tieto štáty.

Článok 3

Len čo Protokol nadobudne platnosť, bude ho depozitár registrovať v súlade s článkom 102 Charty Organizácie Spojených národov.

Článok 4

Protokol bol spísaný v jednom vyhotovení v ruskom jazyku. Dá sa do úschovy vláde Zväzu sovietskych socialistických republík, ktorá bude depozitárom tohto Protokolu.

Vláda ZSSR rozošle overené kópie tohto Protokolu vládam ostatných členských štátov Rady, ktoré tento Protokol podpísali, a tak isto bude informovať tieto vlády a sekretára Rady o uložení ratifikačných listín do úschovy u vlády ZSSR.

Dané v Moskve 28. júna 1979.

Za vládu

Bulharskej ľudovej republiky:

A. Lukanov v. r.

Za vládu

Maďarskej ľudovej republiky:

J. Marjai v. r.

Za vládu

Vietnamskej socialistickej republiky:

Le Thanh Nghi v. r.

Za vládu

Nemeckej demokratickej republiky:

G. Weiss v. r.

Za vládu

Kubánskej republiky:

C. R. Rodriguez v. r.

Za vládu

Mongolskej ľudovej republiky:

M. Pelžee v. r.

Za vládu

Poľskej ľudovej republiky:

M. Jagielski v. r.

Za vládu

Rumunskej socialistickej republiky:

P. Niculescu v. r.

Za vládu

Zväzu sovietskych socialistických republík:

K. Katušev v. r.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

R. Rohlíček v. r.

Príloha Protokolu o zmenách Štatútu RVHP

ZMENY

Štatútu Rady vzájomnej hospodárskej pomoci

1. Čl. II bod 4 ods. d) sa doplní slovami:

„a dojednania, ktoré urobili v rámci Rady.“.

2. Čl. III bod 1 ods. b) bude znieť takto:

b) napomáha zdokonaľovanie medzinárodnej socialistickej deľby práce organizáciou vzájomných konzultácií o hlavných otázkach hospodárskej politiky, koordináciou plánov rozvoja národného hospodárstva, spracovaním dlhodobých programov spolupráce, špecializáciou a kooperáciou výroby členských štátov Rady s prihliadnutím na celosvetovú deľbu práce;“.

3. Čl. III bod 1 sa doplní novým odsekom e):

e) napomáha členským štátom Rady zopätie ich mnohostrannej spolupráce v Rámci Rady s dvojstrannou spoluprácou týchto štátov pri zabezpečení čo najúplnejšej výmeny informácií štátov o najdôležitejších opatreniach, ktoré spracúvajú a uskutočňujú na dvojstrannom základe s cieľom realizovať opatrenia dlhodobých programov mnohostrannej spolupráce;“.

Doterajší odsek e) sa označí ako odsek f).

4. V čl. IV v druhom odseku bodu 1 sa pred slovo „kompetentných“ vloží slovo „iných“.

5. V čl. IV bode 3 sa vloží ako druhý odsek tento text:

„Neúčasť jedného alebo niekoľkých členských štátov Rady na jednotlivých opatreniach, na ktorých sú zainteresované ostatné členské štáty Rady, neprekáža uskutočňovaniu spolupráce pri týchto opatreniach zainteresovanými štátmi v Rade.“.

6. V čl. IV bode 3 odseku 2 bude prvá veta znieť takto:

„Odporúčania a rozhodnutia sa nevzťahujú na štáty, ktoré vyhlásili svoju neúčasť pri ich uznášaní alebo že o danú otázku nemajú záujem.“.

7. Čl. IV sa doplní novým bodom 4:

4. Prerokúvanie otázok hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce v orgánoch Rady sa môže zavŕšiť dojednaním medzi členskými štátmi Rady o vykonávaní nimi dohodnutých opatrení. Dojednania nadobúdajú platnosť spôsobom ustanoveným štátmi, ktoré sú stranami dojednania a vychádzajúcim z ich zákonodarstva a vykonávajú sa spôsobom platným v týchto štátoch.“.

8. Čl. VII bod 4 ods. a) bude za slovami „Zasadanie Rady“ znieť takto:

„organizuje a vykonáva sústavné sledovanie, ako členské štáty Rady plnia záväzky vyplývajúce z nimi prijatých odporúčaní orgánov Rady a platných dojednaní dosiahnutých v rámci týchto orgánov, a ako prebieha spolupráca uskutočňovaná v rámci mnohostranných dohôd uzavretých na základe uvedených odporúčaní a dojednaní;“.

9. V čl. X bode 2 ods. a) sa za slovami „týchto orgánov“ vložia slová:

„poskytuje operatívnu súčinnosť orgánom Rady v období medzi ich zasadaniami na dojednanie posudzovaných otázok“.

10. Čl. X bod 2 ods. d) sa doplní slovami:

„ako aj dojednania dosiahnuté v rámci týchto orgánov;“.

11. V čl. X bod 2 ods. e) sa za slovami „orgánov Rady“ vložia slová:

„ako aj dojednaní dosiahnutých v rámci týchto orgánov“.

12. Do čl. X bodu 2 sa za ods. e) vloží nový ods. f) tohto znenia:

f) napomáha komplexnú prípravu otázok prerokúvaných v orgánoch Rady a zopätie ich práce;“.

Doterajší odsek f) sa označí ako odsek g).

13. Doterajší text čl. XII sa označí ako bod 1 a uvedený článok sa doplní bodom 2:

2. Medzinárodné organizácie zriadené členskými štátmi Rady na uskutočňovanie spolupráce v jednotlivých oblastiach hospodárstva, vedy a techniky sa uvádzajú do zmluvného vzťahu k Rade.

Rada koordinuje činnosť týchto organizácií s činnosťou Rady na základe dohôd, ktoré s nimi uzavrie.“.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.