Zákon č. 129/1981 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1982

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1981-129
Čiastka 34/1981
Platnosť od 29.12.1981 do31.12.1982
Účinnosť od 01.01.1982 do31.12.1982
Znenie 01.01.1982

129

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 18. decembra 1981

o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1982

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „štátny rozpočet republiky“) sa určujú sumou 72 723 767 000 Kčs celkové výdavky štátneho rozpočtu republiky sa určujú sumou 72 723 767 000 Kčs (príloha č. 1).

(2) V štátnom rozpočte republiky je obsiahnutý súhrnný finančný vzťah rozpočtov národných výborov k štátnemu rozpočtu republiky (dotácie zo štátneho rozpočtu republiky) vo výške 10 151 100 000 Kčs a účelové subvencie poskytované zo štátneho rozpočtu republiky do rozpočtov národných výborov vo výške 8 414 400 000 Kčs (príloha č. 2).

§ 2

Vláda Slovenskej socialistickej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií zabezpečí vyjadrenie finančných údajov štátneho rozpočtu republiky určených týmto zákonom v cenách platných k 1. januáru 1982; pritom zabezpečí vyrovnanosť štátneho rozpočtu republiky a rozpočtov národných výborov.

§ 3

Vláda Slovenskej socialistickej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže premietnuť do štátneho rozpočtu republiky, ak sa tým nenaruší jeho vyrovnanosť, najmä zmeny štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, organizačné a cenové zmeny, úpravy ekonomických nástrojov v zahraničnom obchode a v poľnohospodárstve, upraviť súhrnný finančný vzťah a účelové subvencie národným výborom, ak sa zmenia predpoklady, za ktorých boli tieto vzťahy k štátnemu rozpočtu republiky určené.


§ 4

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1982.


Šalgovič v. r.

Colotka v. r.


Príloha č. 1 zákona č. 129/1981 Zb.

Celkový prehľad štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky na rok 1982

Príloha 01

Príloha č. 2 zákona č. 129/1981 Zb.

Súhrnný finančný vzťah (dotácie) a účelové subvencie národným výborom zo štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky na rok 1982

Príloha 02