Vyhláška č. 112/1981 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 67/1972 Zb. o miestnom poplatku zo psov v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 65/1976 Zb.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1981-112
Čiastka 32/1981
Platnosť od 05.12.1981 do31.12.1988
Účinnosť od 01.01.1982 do31.12.1988
Zrušený 218/1988 Zb.
Znenie 01.01.1982

112

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky

z 30. októbra 1981,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 67/1972 Zb. o miestnom poplatku zo psov v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 65/1976 Zb.

Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 2 odseku 1 zákona č. 82/1952 Zb. o miestnych poplatkoch:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 67/1972 Zb. o miestnom poplatku zo psov v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 65/1976 Zb. sa mení takto:

1. § 6 odsek 1 znie:

(1) Poplatník je povinný podať priznanie k poplatku do 15 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti za všetkých psov chovaných v domácnosti. Priznanie sa podáva na národnom výbore na predpísanom tlačive.“.

2. § 6 odsek 3 znie:

(3) V obciach s počtom obyvateľov do 6 000 vlastník (správca) domu nepodáva hlásenie podľa odseku 2 za podmienky, že evidencia psov bude zabezpečená po prvýkrát podaním priznania pri vzniku poplatkovej povinnosti a v ďalších rokoch súpisom vykonaným národným výborom súčasne pri súpise hospodárskych zvierat k 1. januáru bežného roku.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1982.


Minister:

Ing. Mišeje v. r.