Vyhláška č. 91/1980 Zb.Vyhláška predsedu Štátnej banky československej a Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení vyhláška č. 118/1972 Zb. o pokladničných operáciách v socialistických organizáciách

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1980-91
Čiastka 23/1980
Platnosť od 30.07.1980 do31.12.1991
Účinnosť od 01.01.1981 do31.12.1991
Znenie 01.01.1981

91

VYHLÁŠKA

predsedu Štátnej banky československej a Federálneho ministerstva financií

z 30. júna 1980

ktorou sa mení vyhláška č. 118/1972 Zb. o pokladničných operáciách v socialistických organizáciách

Predseda Štátnej banky československej podľa § 7 ods. 5 písm. f) zákona č. 144/1970 Zb. o Štátnej banke československej a Federálne ministerstvo financií po dohode s Federálnym štatistickým úradom podľa § 35 ods. 3 zákona č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií ustanovujú:


Čl. I

Vyhláška predsedu Štátnej banky československej a Federálneho ministerstva financií č. 118/1972 Zb. o pokladničných operáciách v socialistických organizáciách sa mení takto:

1. V § 4 ods. 1, v § 5 ods. 1 a v § 11 ods. 3 sa vypúšťajú slová „(príloha č. 3)“

2. Zrušuje sa príloha č. 3.1)


Čl. II.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1981.


Predseda

Štátnej banky československej

Ing. Potáč v. r.

Minister financií ČSSR

Ing. Lér CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vzory formulárov pre vykonávanie pokladničných operácií vyhlási Federálny štatistický úrad a Federálne ministerstvo financií ako súčasť vzorov prvotných záznamov a bežných zápisov určených pre oblasť „finančné operácie" v Spravodajcovi ústredných štatistických orgánov a vo Finančnom spravodajcovi (§ 4 ods. 2 vyhlášky Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva financií č. 78/1977 Zb. zavádzaní zjednotených vzorov prvotných záznamov a bežných zápisov v informačnej sústave organizácií).