Vyhláška č. 9/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kenskej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1980-9
Čiastka 2/1980
Platnosť od 04.02.1980
Účinnosť od 19.02.1980
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 18 dňom 22. septembra 1979.

Aktuálne znenie 19.02.1980

9

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 6. novembra 1979

o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kenskej republiky


Dňa 1. februára 1979 bola v Nairobi podpísaná Obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kenskej republiky. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 18 dňom 22. septembra 1979.

Český preklad textu dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

OBCHODNÁ DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kenskej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Kenskej republiky, v tejto dohode ďalej uvádzané ako „zmluvné strany“, prajúc si upevňovať a rozvíjať obchodné a hospodárske vzťahy medzi oboma krajinami na základe rovnosti a vzájomných výhod, sa dohodli takto:

Článok 1

(a) Zmluvné strany si navzájom poskytnú zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod vo všetkých veciach, ktoré sa týkajú obchodných vzťahov medzi oboma krajinami.

(b) Zmluvné strany budú vydávať dovozné a vývozné povolenia, pokiaľ sa také povolenia požadujú alebo sa budú požadovať, v súlade so zákonmi a predpismi príslušnej zmluvnej strany. Povolenia sa budú vydávať za podmienok nie menej výhodných, než za akých sa udieľajú akejkoľvek tretej krajine.

(c) Ustanovenia predchádzajúcich odsekov tohto článku sa však nebudú vzťahovať na výhody, ktoré

1. jedna zo zmluvných strán poskytla alebo poskytne susedným krajinám na uľahčenie pohraničného styku;

2. budú vyplývať z colnej únie alebo oblasti voľného obchodu alebo iného medzinárodného obchodného dohovoru dojednaného v rámci GATT-u.

Článok 2

(a) Obe zmluvné strany budú v rámci svojich zákonov a predpisov podporovať a uľahčovať čo najširší obchod medzi oboma krajinami, najmä v tovare, ktorý je uvedený v priložených listinách „A“ a „B“, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto dohody. Tieto listiny sú iba indikatívnej a nie vyčerpávajúcej povahy.

(b) Obe zmluvné strany sa pousilujú udržiavať obchod medzi oboma krajinami pokiaľ možno v čo najväčšej vyrovnanosti.

Článok 3

(a) Na účely tejto dohody sa bude tovar pochádzajúci z Československa považovať za československé výrobky a tovar pochádzajúci z Kene za kenské výrobky.

(b) Za krajinu pôvodu sa bude považovať krajina, kde sa výrobok vyrobil a spracoval alebo prešiel posledným podstatným spracovaním, alebo v prípade nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov krajina, kde sa výrobky skutočne vypestovali. Obe zmluvné strany si vyhradzujú právo podriadiť dovoz akéhokoľvek tovaru predloženiu potvrdenia o pôvode tovaru príslušnou organizáciou poverenou v tomto smere vládou krajiny pôvodu tovaru.

Článok 4

(a) Zo strany Československej socialistickej republiky budú obchodné kontrakty o dodávkach tovaru a poskytovaní služieb uzavierať v rámci tejto dohody československé organizácie náležite splnomocnené československými zákonmi uskutočňovať zahraničný obchod (ďalej už len „právnické osoby Československej socialistickej republiky“).

(b) Zo strany Kenskej republiky budú obchodné kontrakty o dodávkach tovaru a o poskytovaní služieb uzavierať v rámci tejto dohody fyzické osoby a obchodné podniky Kene.

Článok 5

Tovar dovezený ktoroukoľvek zmluvnou stranou sa môže reexportovať do tretej krajiny bez predchádzajúceho súhlasu príslušných úradov zmluvnej strany, na území ktorej bol tovar nakúpený, za predpokladu, že ktorákoľvek zmluvná strana môže s výhradou akýchkoľvek podmienok a obmedzení odvolať tento súhlas na reexport alebo si vyhradiť súhlas naň v prípade ktoréhokoľvek tovaru.

Článok 6

(a) Každá zmluvná strana sa bude spravovať - pokiaľ ide o oslobodenie od colných poplatkov a dávok zo vzoriek tovaru a propagačného materiálu druhej zmluvnej strany, ktoré sa dovezú na jej územie alebo prechodne dovezú a opäť vyvezú z jej územia - zásadami uvedenými v príslušných ustanoveniach Medzinárodnej konvencie na uľahčenie dovozu obchodných vzoriek a propagačného materiálu, uzavretej v Ženeve 7. novembra 1952, alebo akejkoľvek dopĺňajúcej konvencie k nej, pokiaľ obe zmluvné strany budú zmluvnými stranami takých konvencií.

(b) Každá zmluvná strana poskytne v súlade s platnými zákonmi a predpismi zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod, pokiaľ ide o oslobodenie od colných poplatkov a dávok z týchto predmetov druhej zmluvnej strany dovezených alebo prechodne dovezených a opäť vyvezených z jej územia:

1. z predmetov určených na skúšky a pokusy schválené príslušnými úradmi,

2. z predmetov určených na výstavy, súťaže a veľtrhy.

Článok 7

(a) Výrobky ktorejkoľvek zmluvnej strany dopravované tranzitom cez územie jednej alebo viacerých tretích krajín nebudú pri dovoze na územie druhej zmluvnej strany podliehať vyšším colným poplatkom alebo dávkam, než akým by podliehali v prípade, že by boli dovezené priamo z územia príslušnej zmluvnej strany.

(b) Ustanovenie odseku (a) tohto článku sa vzťahuje aj na tovar, ktorý sa v priebehu dopravy cez územie tretej krajiny prekladal, prebaľoval alebo skladoval v skladištiach.

Článok 8

Každá zmluvná strana poskytne v súlade so zákonmi a predpismi platnými vo svojej krajine slobodu tranzitu cez svoje územie po cestách najvýhodnejších pre medzinárodný tranzit pre tovar na ceste na územie alebo z územia druhej zmluvnej strany za podmienok nie menej výhodných, než aké poskytuje ktorejkoľvek tretej krajine.

Článok 9

(a) Národnosť a rozmery obchodných plavidiel registrovaných na území jednej zo zmluvných strán sa budú uznávať na území druhej zmluvnej strany na základe certifikátov vydaných úradmi na to príslušnými v súlade so zákonmi a nariadeniami platnými na území príslušnej zmluvnej strany.

(b) Každá zmluvná strana bude uznávať obchodné lode druhej zmluvnej strany a poskytne týmto lodiam a ich nákladom, pokiaľ ide o voľný prístup do prístavov otvorených medzinárodnej plavbe, zakotvenie v prístavoch, používanie prístavných zariadení a služieb, nakladacie a vykladacie poplatky, dávky a ostatné formality a služby, rovnaké zaobchádzanie, ako sa poskytuje lodiam krajín požívajúcich zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod.

(c) Ustanovenia predchádzajúcich odsekov tohto článku sa nebudú vzťahovať na zisťovanie rozmerov rybárskych lodí, jácht, športových plavidiel a člnov, na ktoré sa bude aplikovať národné zákonodarstvo príslušnej zmluvnej strany.

(d) Každá zmluvná strana poskytne kapitánovi a členom posádky obchodných lodí druhej zmluvnej strany zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod.

(e) Zmluvná strana poskytne na svojom území zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod, pokiaľ ide o zásobovanie plavidiel druhej zmluvnej strany.

Článok 10

Každá strana sa zaväzuje, že v prípade, keď založí alebo bude udržiavať štátny podnik alebo poskytne akýmkoľvek podnikom formálne alebo v skutočnosti výhradné alebo osobitné výsady, tieto podniky budú konať pri svojich nákupoch a predajoch týkajúcich sa tak dovozu, ako aj vývozu, spôsobom, ktorý bude zhodný so všeobecnou zásadou nediskriminačného zaobchádzania. Za tým účelom tieto podniky uskutočnia s náležitým zreteľom na ostatné ustanovenia tejto dohody akékoľvek nákupy alebo predaje výlučne na základe obchodných úvah zahŕňajúcich cenu, akosť, dosiahnuteľnosť tovaru, predajnosť tovaru, dopravné a ostatné podmienky nákupu alebo predaja a poskytnú podľa obchodných zvyklostí takým podnikom druhej strany dostatočnú príležitosť na súťaž o účasť na týchto nákupoch a predajoch.

Článok 11

(a) Obe zmluvné strany prijmú opatrenia, ktoré môžu byť nevyhnutné na zabezpečenie, aby sa ceny tovaru vymieňaného podľa tejto dohody určili na základe cien svetového trhu, t. j. cien hlavných trhov príslušného tovaru. Na tovar, pri ktorom sa ceny svetového trhu nemôžu určiť, sa použijú ceny konkurencie na podobný tovar obdobnej akosti.

(b) Všetky platby vyplývajúce z kontraktov a transakcií uzavretých v rámci tejto dohody medzi osobami a obchodnými podnikmi Kenskej republiky a právnickými osobami Československej socialistickej republiky, rovnako ako bežné platby medzi oboma krajinami, budú sa vykonávať v súlade s platnými devízovými predpismi príslušnej krajiny v akejkoľvek voľne zameniteľnej mene.

Článok 12

Zmluvné strany sa budú navzájom radiť na žiadosť jednej zo zmluvných strán o opatreniach na rozvoj vzájomnej hospodárskej spolupráce, obchodných vzťahov a o riešení problémov týkajúcich sa plnenia tejto dohody.

Článok 13

Táto dohoda nedáva právo alebo neukladá záväzok, ktorý by bol v rozpore s ktoroukoľvek medzinárodnou dohodou, ktorej zmluvnou stranou je alebo neskoršie sa môže stať jedna zo zmluvných strán.

Článok 14

Ustanovenia tejto dohody sa nebudú vykladať tak, že by bránili ktorejkoľvek strane prijímať alebo vykonať opatrenie týkajúce sa:

a) verejnej bezpečnosti alebo národnej obrany alebo udržania medzinárodného mieru a bezpečnosti,

b) obchodu so zbraňami a strelivom a prostriedkami na vedenie vojny,

c) ochrany verejného zdravia a ochrany zvierat a rastlín proti chorobám, škodlivému hmyzu a parazitom,

d) obchodu so zlatom, striebrom a diamantmi.

Článok 15

Táto dohoda nahrádza dohodu podpísanú v roku 1964.

Článok 16

Táto dohoda sa môže z času na čas doplniť výmenou listov vyplývajúcich z úzkej konzultácie medzi oboma zmluvnými stranami a tieto dodatky sa stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.

Článok 17

Ustanovenia tejto dohody sa budú používať aj naďalej po skončení jej platnosti pri kontraktoch uzavretých v rámci tejto dohody, ktoré však zostali nesplnené ku dňu skončenia platnosti tejto dohody.

Článok 18

(a) Táto dohoda bude schválená v súlade s ústavnými predpismi každej zmluvnej strany a nadobudne platnosť dňom výmeny nót potvrdzujúcich toto schválenie, čo sa vykoná pokiaľ možno čo najskoršie.

(b) Táto dohoda bude platiť 3 roky odo dňa nadobudnutia platnosti dohody. Ak žiadna zo zmluvných strán písomne neoznámi druhej zmluvnej strane svoj úmysel zmeniť alebo skončiť platnosť tejto dohody do 3 mesiacov pred jej vypršaním, platnosť tejto dohody sa bude automaticky predlžovať vždy na 1 rok.

Na dôkaz toho splnomocnenci oboch zmluvných strán podpísali túto dohodu a opatrili ju svojimi pečaťami.

Dané v Nairobi 1. februára 1979 vo dvoch vyhotoveniach v anglickom jazyku, pričom obe vyhotovenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

A. Barčák v. r.

minister zahraničného obchodu

Za vládu

Kenskej republiky:

E. T. Mwamunga v. r.

minister priemyslu a obchodu

Zoznam tovaru, ktorý si vláda Československej socialistickej republiky praje vyvážať do Kene

1. Stroje a zariadenia pre elektrárne, rôzne stroje

2. Obrábacie stroje

3. Tlačiarske stroje

4. Drevoobrábacie stroje

5. Šijacie stroje

6. Stavebné, cestné stroje, zariadenia na zemné práce

7. Poľnohospodárske a záhradnícke stroje

8. Pumpy a zavodňovacie zariadenia

9. Dieselové a ostatné výbušné motory a generátory

10. Kompresory

11. Motorové vozidlá a autobusy

12. Motocykle

13. Traktory, nie však ťahače

14. Meracie prístroje každého druhu

15. Elektromery a vodomery

16. Zariadenia a nástroje na lekárske a chirurgické účely

17. Písacie a počítacie stroje

18. Štatistické stroje

19. Laboratórne zariadenia a vedecké prístroje

20. Zememeračské prístroje

21. Optické prístroje a zariadenia

22. Výrobky zo železa a ocele

23. Porcelán a keramika

24. Stavebný a zdravotnícky keramický tovar

25. Potreby a zariadenia pre domácnosť

26. Hudobné nástroje

27. Sklenený a krištáľový tovar

28. Hračky

29. Kožený tovar

30. Filmy, knihy, gramofónové platne

31. Veľmi kvalitná obuv

32. Umelá bižutéria

33. Pivo

34. Chmeľ

Zoznam tovaru, ktorý si vláda Kene praje vyvážať do Československa

1. Káva

2. Pyretrum, prostriedok proti hmyzu

3. Čaj

4. Výťažok z akáciovej kôry (mimóza a kôra)

5. Ananasy: konzervované, porcované, celé a šťava

6. Ostatné ovocné šťavy

7. Kože a kožky: hovädzie, ovčie, kozie včítane koží z divej zveri

8. Kukurica

9. Mliečne výrobky: čerstvé a rozpustené maslo

10. Éterické oleje

11. Sisal

12. Bavlna a bavlníkové semeno

13. Vlna

14. Ryža

15. Orechy kešú s jadrami

16. Živočíšne oleje a tuky

17. Semená slnečnice

18. Živá divá zver: slony, levy, nosorožce, leopardy pre potreby ZOO

19. Rezbársky tovar a ručné výrobky

20. Fazuľa, hrach a šošovica

21. Ricínové semeno a olej

22. Zmrazené hovädzie (predné, zadné, boky) mäso

23. Tropické ovocie: papája, mango, avocado, hrušky

24. Proteínové krmivo pre dobytok

25. Diatomit

26. Korenie chilli

27. Mimosezónne ovocie

28. Zvláštne drevá a drevené výrobky

29. Mäsové výrobky a ošípané

30. Sóda

31. Kazivec

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.