Redakčné oznámenie č. 57/1980 Zb.Redakčné oznámenie k oprave tlačových chýb

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1980-57
Čiastka 16/1980
Platnosť od 19.05.1980
Pôvodný predpis 19.05.1980

57

Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb

vo vyhláške Západoslovenského krajského výboru v Bratislave č. 146/1979 Zb., ktorou sa poverujú miestne (mestské) národné výbory v Západoslovenskom kraji výkonom štátnej správy vo vodnom hospodárstve v slovenskom vydaní

a

v zákone č. 39/1980 Zb. o vysokých školách v českom vydaní

a

v zákone č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v českom vydaní

1. V § 1 písm. f) v 1.bode, druhom riadku došlo nedopatrením tlačiarne k nesprávnemu zneniu. Namiesto „v rozsahu písm. a), c);“ má správne byť „v rozsahu písm. a), b), c), d), e), f);“.

2. V § 44 ods. 2 písm. d) došlo k nesprávnemu zneniu textu uvedeného v zátvorke. Namiesto „(ve zkratce „PaeDr.")" má správne byť „(ve zkratce „PaedDr.“)".

3. V § 63 ods. 2 písm. c) došlo nedopatrením tlačiarne k nesprávnemu zneniu Namiesto „vládní nařízení č. 11/1959 Sb., o změně působnosti federálních ministerstev;" má správne byť „§ 38 ods. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev;“.

Redakcia