Zásady č. 171/1980 Zb.Zásady pokusného overovania organizácie a foriem výchovno-vzdelávacej práce v niektorých predškolských zariadeniach a v školských výchovných zariadeniach v Slovenskej socialistickej republike

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1980-171
Čiastka 43/1980
Platnosť od 22.12.1980
Účinnosť od 06.01.1981
Aktuálne znenie 06.01.1981

171

ZÁSADY

pokusného overovania organizácie a foriem výchovno-vzdelávacej práce v niektorých predškolských zariadeniach a v školských výchovných zariadeniach v Slovenskej socialistickej republike1)

Vláda Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 45 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1978 Zb. o školských zariadeniach:

Čl. 1

Overovanie výchovno-vzdelávacej práce

(1) Overovanie výchovno-vzdelávacej práce (ďalej len „pokusné overovanie“) sa uskutočňuje v jasliach a v materských školách, v spoločných zariadeniach jasle a materská škola a v školských výchovných zariadeniach uvedených v článku 2 a v lehotách tam uvedených.

(2) Overujú sa:

a) v školských výchovných zariadeniach uvedených v článku 2 Vzorové programy komunistickej výchovy žiakov, ak sa budú zavádzať v uvedených školských zariadeniach;

b) v ľudových školách umenia koncepcia a štruktúra učebných plánov, učebných osnov a na ich základe vypracované didaktické prostriedky a metodické materiály;

c) v jasliach, materských školách a v spoločných zariadeniach jasle a materská škola realizácia nového poňatia predškolskej výchovy podľa Programu výchovnej práce v jasliach a v materských školách, formy spolupráce s rodičmi a nové formy poradenskej činnosti materských škôl pre širšiu rodičovskú verejnosť;

d) v školských zariadeniach na výkon ústavnej výchovy a ochrannej výchovy výchovné plány a špecifické formy a metódy prevýchovného procesu;

e) v domoch pionierov a mládeže ciele a úlohy komunistickej výchovy, záujmovej činnosti detí a mládeže a výchovného systému Pionierskej organizácie Socialistického zväzu mládeže.

(3) Pokusné overovanie podľa článku 1 sa uskutočňuje na reprezentatívnej vzorke jasieľ, materských škôl, spoločných zariadení jasle a materská škola a školských výchovných zariadení uvedených v článku 2, ktoré pre jednotlivé druhy predškolských zariadení a školských výchovných zariadení určí Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“).

Čl. 2

Pokusné overovanie v predškolských zariadeniach a školských výchovných zariadeniach a lehoty pokusného overovania

Pokusné overovanie sa uskutočňuje

a) v jasliach, materských školách a v spoločných zariadeniach jasle a materská škola a ukončí sa v školskom roku 1983/84,

b) v domoch pionierov a mládeže a ukončí sa v školskom roku 1990/91,

c) v domovoch mládeže a ukončí sa v školskom roku 1982/83,

d) v ľudových školách umenia a ukončí sa v školskom roku 1980/81,

e) v školských zariadeniach na výkon ústavnej výchovy a ochrannej výchovy od školského roku 1980/81 a ukončí sa v školskom roku 1984/85.

Čl. 3

Vykonávanie a schvaľovanie pokusného overovania

(1) Pokusné overovanie podľa článku 1 vykonávajú výskumné ústavy riadené ministerstvom školstva, ústavy Slovenskej akadémie vied, prípadne výskumné ústavy v pôsobnosti iných ústredných orgánov, a vysoké školy, ktoré pripravujú učiteľov a vychovávateľov.

(2) Pokusné overovanie podlieha predchádzajúcemu schváleniu ministerstvom školstva; schválené plány pokusného overovania v predškolských zariadeniach a školských výchovných zariadeniach sa stávajú súčasťou plánu ústavov a vysokých škôl uvedených v odseku 1.

Čl. 4

Riadenie, kádrové a materiálne zabezpečenie pokusného overovania

(1) Pokusné overovanie riadi ministerstvo školstva. Ministerstvo školstva môže poveriť svoje rezortné výskumné ústavy operatívnym vedením pokusného overovania na jednotlivých zariadeniach uvedených v článku 1 ods. 1.

(2) Metodické materiály a didaktické prostriedky zabezpečuje ministerstvo školstva, prípadne ním poverené rezortné výskumné ústavy a príslušné národné výbory.

(3) Národné výbory po dohode s ministerstvom školstva utvárajú priestorové a materiálne podmienky na pokusné overovanie v predškolských zariadeniach a v školských výchovných zariadeniach.

(4) Finančné prostriedky na pokusné overovanie sa zabezpečujú v plánoch a rozpočtoch ministerstva školstva, prípadne ním poverených rezortných výskumných ústavov a národných výborov.

(5) Kádrové podmienky v predškolských zariadeniach a v školských výchovných zariadeniach určených na pokusné overovanie zabezpečujú národné výbory.

(6) Organizácie uvedené v článku 3 ods. 1 uzavrú dohody o pracovnej činnosti2) s učiteľmi a vychovávateľmi, ktorí sa budú podieľať na pokusnom overovaní.

Čl. 5

Zhodnotenie a ďalší program pokusného overovania

(1) Ministerstvo školstva zhodnotí pokusné overovanie za každý školský rok a po jeho celkovom ukončení.

(2) Po uplynutí lehôt uvedených v článku 2 môže ministerstvo školstva určiť ďalší program pokusného overovania v rozsahu ustanovenom v článku 1 ods. 2, ako aj určiť predškolské zariadenia a školské výchovné zariadenia, na ktorých sa bude pokusné overovanie uskutočňovať.

Prof. JUDr. Colotka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zásady boli schválené uznesením vlády Slovenskej socialistickej republiky z 9. júla 1980 č. 199.

2) § 237 ods. 1 Zákonníka práce.