Vyhláška č. 56/1979 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 49/1964 Zb. o poistných podmienkach pre poistenie osôb

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1979-56
Čiastka 10/1979
Platnosť od 05.06.1979 do31.10.1991
Účinnosť od 01.07.1979 do31.10.1991
Zrušený 364/1991 Zb.
Znenie 01.07.1979

56

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky

zo 4. apríla 1979,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 49/1964 Zb. o poistných podmienkach pre poistenie osôb

Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. s platnosťou pre poistenie v Slovenskej štátnej poisťovni:


Čl. I

Vyhláška č. 49/1964 Zb. o poistných podmienkach pre poistenie osôb sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 12 ods. 1 sa slová „za prvé dva roky“ nahrádzajú slovami „za prvý rok“.

2. V § 13 ods. 1 sa slová „za prvé dva roky“ nahrádzajú slovami „za prvý rok“.

3. V § 13 ods. 2 sa suma „500 Kčs“ nahrádza sumou „2500 Kčs“ a suma „50 Kčs“ sa nahrádza sumou „250 Kčs“.

4. § 23 znie:

㤠23

Poisťovňa nie je povinná plniť

a) za vznik a zhoršenie prietrží (hernií), nádorov každého druhu a pôvodu, za vznik a zhoršenie aseptických zápalov šľachových pošiev, svalových úponov, kĺbových vačkov a epikondylitíd,

b) za infekčné choroby, aj keď boli prenesené zranením, a za pracovné úrazy a choroby z povolania, pokiaľ nemajú povahu úrazu podľa tejto vyhlášky,

c) za následky diagnostických, liečebných a preventívnych zákrokov, ktoré neboli vykonané za účelom liečenia následkov úrazu,

d) za zhoršenie choroby v dôsledku úrazu; pri náhlych platničkových chrbticových syndrómoch, pri náhlych cievnych príhodách a pri odlúpení sietnice je však poisťovňa povinná plniť, ak bol úraz ich výlučnou alebo zrejme prevažujúcou príčinou.“.

5. § 26 ods. 1 znie:

(1) Poistnou udalosťou v úrazovom poistení je pôsobenie skutočností uvedených v § 22 (úraz), ktoré vyvolalo telesné poškodenie poisteného alebo jeho smrť. Z tej istej poistnej udalosti je poisťovňa povinná poskytnúť podľa podmienok uvedených v § 27 až 29 tejto vyhlášky plnenie za čas nevyhnutného liečenia telesného poškodenia spôsobeného úrazom, za trvalé následky úrazu a za smrť spôsobenú úrazom. Či sa poistenie vzťahuje na všetky druhy plnenia alebo len na niektoré z nich, je rozhodujúci obsah zmluvy.“.

6. V § 27 ods. 3 sa ustanovenie písm. b) vypúšťa a doterajšie ustanovenie písm. c) sa označuje ako ustanovenie písm. b).

7. Príloha vyhlášky č. 49/1964 Zb. sa nahrádza prílohou, ktorá tvorí súčasť tejto vyhlášky.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1979.


Minister:

Ing. Mišeje v. r.


Príloha vyhlášky č. 56/1979 Zb.

ZÁSADY A TABUĽKY
pre hodnotenie telesných poškodení v úrazovom poistení dojednávanom so Slovenskou štátnou poisťovňou

Zásady pre hodnotenie

1. Výšku plnenia určuje poisťovňa na základe správy lekára, ktorý poisteného ošetroval. Opiera sa pritom o stanovisko lekára, ktorý pre ňu vykonáva odbornú poradenskú činnosť. Správu ošetrujúceho lekára môže si poisťovňa doplňovať výpisom zo zdravotných záznamov o poistenom, ktorý si s jeho súhlasom vyžiada od zdravotníckeho zariadenia, alebo kontrolnou zdravotnou prehliadkou poisteného u posudkového lekára poisťovne.

2. Plnenie za priemerný čas nevyhnutného liečenia telesného poškodenia spôsobeného úrazom (§ 27 ods. 1 vyhlášky) určuje sa podľa tabuľky A, a to vo výške toľko percent z poistnej sumy, koľko percent táto tabuľka uvádza pre jednotlivé telesné poškodenia. Plnenie uvedené v tabuľke A vo výške 2,5 % je len za telesné poškodenie takého rozsahu, pre ktoré lekár určil priemerný čas nevyhnutného liečenia dlhší ako dva týždne.

3. Ak ustanovuje tabuľka A percentné rozpätie, určí sa výška plnenia podľa prepočítacej tabuľky uvedenej v bode 5 tak, aby v rámci daného rozpätia zodpovedalo plnenie povahe a rozsahu telesného poškodenia, ktoré bolo poistenému úrazom spôsobené. Do času nevyhnutného liečenia sa pritom nezapočítava čas, v ktorom sa poistený podroboval občasným zdravotným kontrolám.

4. Plnenie za primeraný čas nevyhnutného liečenia telesného poškodenia spôsobeného úrazom (§ 27 ods. 2 a 3 vyhlášky) určí sa vo výške toľko percent z poistnej sumy, koľkým percentám zodpovedá primeraný čas nevyhnutného liečenia podľa prepočítacej tabuľky uvedenej v bode 5.

5. Času nevyhnutného liečenia zodpovedajú percentá plnenia takto:

Počet týždňovPercentáPočet týždňovPercentáPočet týždňovPercentá
2019283662
32,520303764
4421323866
5522343968
6623364070
7724384172
8825404274
9926424376
101027444478
111228464580
121429484682
131630504784
141831524886
152032544988
162233565092
172434585196
1826356052100

Čas nevyhnutného liečenia sa zaokrúhľuje na plné týždne, a to tak, že posledný začatý týždeň sa počíta ako plný týždeň.

6. Ak bolo poistenému spôsobené jediným úrazom niekoľko telesných poškodení rôznych druhov, plní poisťovňa len za čas nevyhnutného liečenia toho poškodenia, ktoré je hodnotené najvyšším percentom.

7. Ak dôjde v čase nevyhnutného liečenia k ďalšiemu úrazu poisteného, plní poisťovňa za následky nového úrazu nezávisle od plnenia za následky predchádzajúceho úrazu.

8. Za infrakcie, fisúry, odlomenie hrán kosti a malých úlomkov s úponom väzu alebo svalu, za subperiostálne zlomeniny a odlúčenie epifýz (epifyzeolýzy) poisťovňa plní v rozsahu uvedenom v oceňovacej tabuľke A pre neúplné zlomeniny; pokiaľ neúplná zlomenina nie je v tejto tabuľke uvedená, hodnotí sa jednou polovicou plnenia za zlomeninu. Fisúry lebečných kostí sa však považujú za úplné zlomeniny.

9. Pri mnohopočetných zlomeninách tej istej končatiny sa hodnotí čas nevyhnutného liečenia tak, že sa plnenie za zlomeninu najvyššie ohodnotenú podľa tabuľky A zvýši o polovicu.

10. Poisťovňa plní za čas nevyhnutného liečenia vytknutia kĺbov končatín len vtedy, ak bolo vytknutie lekárom liečené repozíciou (napravením).

11. Plnenie za trvalé následky úrazu (§ 28 vyhlášky) určuje sa podľa tabuľky B, a to vo výške toľko percent poistnej sumy, koľko percent táto tabuľka uvádza pre jednotlivé telesné poškodenia. Ak ustanovuje tabuľka B percentné rozpätie, určí sa výška plnenia tak, aby v rámci daného rozpätia zodpovedalo plnenie povahe a rozsahu telesného poškodenia, ktoré bolo poistenému úrazom spôsobené.

12. Ak jediný úraz spôsobil poškodenému niekoľko trvalých následkov rôzneho druhu, hodnotia sa celkové trvalé následky súčtom percent pre jednotlivé následky. Ak sa však jednotlivé následky týkajú toho istého údu, orgánu alebo ich častí, hodnotia sa ako celok, a to najviac percentom ustanoveným v oceňovacej tabuľke pre anatomickú alebo funkčnú stratu príslušného údu, orgánu alebo ich častí.

13. Ak sa trvalé následky úrazu týkajú časti tela alebo orgánu, ktoré boli poškodené už pred úrazom, zníži poisťovňa svoje plnenie za trvalé následky úrazu o sumu zodpovedajúcu percentu plnenia za predchádzajúce poškodenie, určenému taktiež podľa oceňovacej tabuľky B.

TABUĽKA A

Plnenie za priemerný čas nevyhnutného liečenia

HLAVA

001Skalpácia hlavy s kožným defektom čiastočná5 %
002Skalpácia hlavy s kožným defektom úplná14 %
003Pomliaždenie hlavy bez otrasu mozgu2,5 %
004Pomliaždenie tváre2,5 %
005Podvrtnutie čeľustného kĺbu 2,5 %
006Vytknutie sánky (jednostranné i obojstranné)2,5 %
007Zlomenina lebečnej spodiny30 %-42 %
008Zlomenina lebečnej klenby bez vtlačenia úlomkov 9 %
009Zlomenina lebečnej klenby s vtlačením úlomkov18 %
010Zlomenina čelovej kosti bez vtlačenia úlomkov7 %
011Zlomenina čelovej kosti s vtlačením úlomkov14 %
012Zlomenina temennej kosti bez vtlačenia úlomkov7 %
013Zlomenina temennej kosti s vtlačením úlomkov14 %
014Zlomenina záhlavnej kosti bez vtlačenia úlomkov7 %
015Zlomenina záhlavnej kosti s vtlačením úlomkov14 %
016Zlomenina spánkovej kosti bez vtlačenia úlomkov7 %
017Zlomenina spánkovej kosti s vtlačením úlomkov14 %
018Zlomenina okraja očnice10 %
019Zlomenina nosových kostí bez posunutia úlomkov alebo s posunutím úlomkov2,5 %
020Zlomenina nosových kostí s vtlačením úlomkov4 %
021Zlomenina nosovej priehradky2,5 %
022Zlomenina jarmovej kosti10 %
023Zlomenina sánky bez posunutia úlomkov8 %
024Zlomenina sánky s posunutím úlomkov14 %
025Zlomenina čeľuste bez posunutia úlomkov12 %
026Zlomenina čeľuste s posunutím úlomkov22 %
027Zlomenina ložiskového výbežku čeľuste alebo sánky podľa jej rozsahu a posunutia úlomkovdo 8 %
028Združené zlomeniny
Le Fort I.14 %
029Združené zlomeniny
Le Fort II.22 %
030Združené zlomeniny
Le Fort III.42 %

OKO

031Tržná alebo rezná rana viečka chirurgicky ošetrená2,5 %
032Tržná alebo rezná rana viečka prerušujúca slzné cesty5 %
033Zápal slzníka preukázane po zranení liečený konzervatívne4 %
034Zápal slzníka preukázane po zranení liečený operačne7 %
035Poleptanie (popálenie) spojovky prvého stupňa0 %
036Poleptanie (popálenie) spojovky druhého stupňa2,5 %
037Poleptanie (popálenie) spojovky tretieho stupňa2,5%-7 %
038Perforujúce poranenie (hornej, dolnej) klenby spojovky s krvácaním (bez poranenia bielka) 0 %
039Hlboká rana rohovky bez prederavenia a bez komplikácií4 %
040Hlboká rana rohovky bez prederavenia komplikovaná poúrazovým sivým zákalom8 %
041Hlboká rana rohovky bez prederavenia komplikovaná vnútroočným zápalom9 %
042Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená konzervatívne, bez komplikácií5 %
043Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená konzervatívne, komplikovaná poúrazovým sivým zákalom 8 %
044Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená konzervatívne, komplikovaná vnútroočným zápalom 10 %
045Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená konzervatívne, komplikovaná vnútroočným cudzím telieskom nemagnetickým10 %
046Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená chirurgicky, bez komplikácií8 %
047Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená chirurgicky, komplikovaná vypadnutím dúhovky alebo vklinením dúhovky14 %
048Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená chirurgicky, komplikovaná poúrazovým sivým zákalom10 %
049Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená chirurgicky, komplikovaná vnútroočným zápalom14 %
050Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená chirurgicky, komplikovaná cudzím telieskom vnútroočným nemagnetickým 14 %
051Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená chirurgicky, komplikovaná cudzím telieskom vnútroočným magnetickým 10 %
052Rana prenikajúca do očnice bez komplikácií 4 %
053Rana prenikajúca do očnice komplikovaná cudzím telieskom nemagnetickým v očnici10 %
054Rana prenikajúca do očnice komplikovaná cudzím telieskom magnetickým v očnici6 %
055Pomliaždenie oka s krvácaním do prednej komory bez komplikáciído 7 %
056Pomliaždenie oka s krvácaním do prednej komory komplikované druhotným zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujúce chirurgické ošetreniedo 13 %
057Pomliaždenie oka s natrhnutím dúhovky bez komplikácií5 %
058Pomliaždenie oka s natrhnutím dúhovky komplikované zápalom dúhovkydo 10 %
059Pomliaždenie oka s natrhnutím dúhovky komplikované poúrazovým sivým zákalomdo 9 %
060Subluxácia šošovky bez komplikácií 5 %
061Subluxácia šošovky komplikovaná druhotným zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujúca chirurgické ošetrenie10 %
062Luxácia šošovky bez komplikáciído 15 %
063Luxácia šošovky komplikovaná druhotným zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujúca chirurgické ošetreniedo 20 %
064Krvácanie do sklovca a sietnice bez komplikáciído 22 %
065Krvácanie do sklovca a sietnice komplikované druhotným zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujúce chirurgické ošetreniedo 27 %
066Otras sietnice2,5 %
067Poúrazový vred rohovkydo 9 %
068Popálenie alebo poleptanie rohovkového epitelu2,5 %
069Popálenie alebo poleptanie rohovkového parenchýmudo 40 %
070Povrchová odrenina rohovky 0 %
071Odlúpenie sietnice vzniknuté ako priamy následok poranenia oka zisteného lekárom do 42 %
072Úrazové postihnutie zrakového nervu a jeho skríženiado 20 %
073Zlomenie steny prinosovej dutiny s podkožným emfyzémom5 %
074Zlomenie nosových kostí prerušujúce slzné cesty, liečené konzervatívne4 %
075Zlomenie nosových kostí prerušujúce slzné cesty, liečené operačne7 %
076Poranenie oka vyžadujúce bezprostredné vyňatie oka 7 %
077Poranenie okohybného aparátu s dvojitým videnímdo 10 %

UCHO

078Rana ušnice s druhotnou aseptickou perichondritídou7 %
079Pomliaždenie ušnice s rozsiahlym krvným výronom2,5 %
080Prederavenie bubienka bez zlomeniny lebečných kostí a bez druhotnej infekcie2,5 %
081Otras labyrintu7 %

ZUBY

082Strata alebo nutná extrakcia jedného až šiestich zubov následkom pôsobenia vonkajšieho násilia (nie po zahryznutí)do 6 %
083Strata alebo nutná extrakcia siedmich alebo viacerých zubov následkom pôsobenia vonkajšieho násilia (nie po zahryznutí)do 12 %
Ako strata zuba sa hodnotí aj odlomenie korunky alebo jej časti s ohrozením vitality drene, vyžadujúce liečenie.
084Za vyrazenie alebo poškodenie umelých zubov a zubov dočasných (mliečnych) poisťovňa neposkytuje plnenie-
085Uvoľnenie fixačného aparátu jedného i viacerých zubov (subluxácia, luxácia, reimplantácia) s nutnou fixačnou dlahoudo 6 %
086Zlomenie jedného alebo viacerých zubných koreňov s nutnou fixačnou dlahoudo 10 %

KRK

087Poleptanie, prederavenie alebo roztrhnutie pažeráka7 %-22 %
088Perforujúce poranenie hrtana alebo priedušnice22 %
089Zlomenina jazylky alebo štítnej chrupky22 %
090Poškodenie hlasiviek v dôsledku nadýchania sa dráždivých pár alebo následkom úderu2,5 %

HRUDNÍK

091Roztrhnutie pľúc14 %
092Úrazové poškodenie srdca preukázané klinickydo 100 %
093Roztrhnutie bránice22 %
094Pomliaždenie hrudníkovej steny ťažšieho stupňado 4 %
095Zlomeniny hrudnej kosti bez posunutia úlomkov5 %
096Zlomeniny hrudnej kosti s posunutím úlomkov9 %
097Zlomenina jedného rebra klinicky preukázaná 5 %
098Zlomeniny dvoch až piatich rebier klinicky preukázanédo 8 %
099Zlomeniny viac než piatich rebier klinicky preukázanédo 14 %
100Vyrazená zlomenina dvoch až štyroch rebierdo 9 %
101Vyrazená zlomenina viac než štyroch rebierdo 18 %
102Vyrazená zlomenina hrudnej kosti18 %
103Poúrazový zápal pohrudnice podľa primeraného času nevyhnutného liečenia (§ 27 ods. 2 vyhlášky)
104Poúrazový pneumotorax uzavretý14 %
105Poúrazový mediastinálny a podkožný emfyzém18 %
106Poúrazový pneumotorax otvorený alebo ventilový18 %
107Poúrazové krvácanie do hrudníka liečené konzervatívne9 %
108Poúrazové krvácanie do hrudníka liečené operačne 18 %

BRUCHO

109Pomliaždenie brušnej steny ťažšieho stupňa 2,5 %
110Rana prenikajúca do brušnej dutiny (bez poranenia vnútrobrušných orgánov)5 %
111Roztrhnutie pečene22 %
112Roztrhnutie sleziny14 %
113Roztrhnutie (rozmliaždenie) podžalúdkovej žľazy22 %
114Úrazové prederavenie žalúdka14 %
115Úrazové prederavenie dvanástnika 16 %
116Roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva bez resekcie8 %
117Roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva s resekciou14 %
118Roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva bez resekcie10 %
119Roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva s resekciou16 %
120Roztrhnutie okružia (mezentéria) bez resekcie8 %
121Roztrhnutie okružia (mezentéria) s resekciou čreva 14 %
122Prípadný rozstup alebo hnisanie operačnej rany (poranenie podľa bodov 111 až 121) sa hodnotí podľa primeraného času nevyhnutného liečenia (§ 27 ods. 2 vyhlášky)
Stehnová fistula sa za hnisanie rany nepovažuje.

MOČOVOPOHLAVNÉ ÚSTROJE

123Pomliaždenie obličky (s hematúriou) 5 %
124Pomliaždenie mužského pohlavného údu ťažšieho stupňa5 %
125Pomliaždenie semenníka a mieška ťažšieho stupňa 5 %
126Pomliaždenie semenníka a mieška ťažšieho stupňa s poúrazovým zápalom semenníka a nadsemenníkado 9 %
127Roztrhnutie alebo rozdrvenie obličky s nutnou operáciou14 %
128Roztrhnutie močového mechúra 14 %
129Roztrhnutie močovej rúry14 %

CHRBTOVÁ KOSŤ

130Pomliaždenie ťažšieho stupňa krajiny krčnej chrbtice4 %
131Pomliaždenie ťažšieho stupňa krajiny hrudníkovej chrbtice4 %
132Pomliaždenie ťažšieho stupňa krajiny driekovej chrbtice4 %
133Pomliaždenie ťažšieho stupňa krajiny krížovej kosti a kostrča 4 %
134Podvrtnutie krčnej chrbtice5 %
135Podvrtnutie hrudníkovej chrbtice5 %
136Podvrtnutie driekovej chrbtice 5 %
137Vytknutie atlantookcipitálne bez poškodenia miechy alebo jej koreňov 42 %
138Vytknutie krčnej chrbtice bez poškodenia miechy alebo jej koreňov42 %
139Vytknutie hrudníkovej chrbtice bez poškodenia miechy alebo jej koreňov42 %
140Vytknutie driekovej chrbtice bez poškodenia miechy alebo jej koreňov 42 %
141Vytknutie kostrča bez poškodenia miechy alebo jej koreňov 7 %
142Subluxácia krčnej chrbtice (posun stavcov preukázaný rtg) 30 %
143Zlomenina tŕňovitého výbežku 5 %
144Zlomenina jedného bočného výbežku 7 %
145Zlomenina viacerých bočných výbežkov 10 %
146Zlomenina kĺbového výbežku 8 %
147Zlomenina oblúka 14 %
148Zlomenina zuba čapovca (dens epistrophei) 42 %
149Kompresívne zlomeniny tiel stavcov krčných, hrudníkových alebo driekových so znížením prednej časti tela najviac o jednu tretinu do 30 %
150Kompresívne zlomeniny tiel stavcov krčných, hrudníkových alebo driekových so znížením prednej časti tela o viac než o jednu tretinudo 60 %
151Roztrieštené zlomeniny tiel stavcov krčných, hrudníkových alebo driekových 60 %
152Za zlomeninu tela každého ďalšieho stavca pri poraneniach podľa bodu alebo sa zvyšuje hranica ocenenia o jednu štvrtinu, pri poranení podľa bodu sa zvyšuje ocenenie o jednu štvrtinu
153Úrazové poškodenie medzistavcovej platničky pri súčasnej zlomenine tela stavca42 %
154Poranenie medzistavcovej platničky bez súčasnej zlomeniny stavca 4 %

PANVA

155Pomliaždenie panvy2,5 %
156Podvrtnutie v krížovobedrovom kĺbe 5 %
157Vytknutie krížovobedrové42 %
158Odtrhnutie predného horného alebo dolného bedrového tŕňa 7 %
159Odtrhnutie hrboľa sedacej kosti7 %
160Jednostranná zlomenina lonovej alebo sedacej kosti bez posunutia 9 %
161Jednostranná zlomenina lonovej alebo sedacej kosti s posunutím 22 %
162Zlomenina krídla bedrovej kosti bez posunutia 9 %
163Zlomenina krídla bedrovej kosti s posunutím 22 %
164Zlomenina krížovej kosti 9 %
165Zlomenina kostrča 7 %
166Zlomenina okraja panvičky 10 %
167Obojstranná zlomenina lonových kostí alebo jednostranná s rozstupom lonovej spony 42 %
168Zlomenina lonovej a bedrovej kosti 42 %
169Zlomenina lonovej kosti s krížovobedrovou luxáciou 42 %
170Rozstup lonovej spony 42 %
171 Zlomenina panvičky s centrálnou luxáciou stehnovej kosti 42 %

HORNÁ KONČATINA

Pomliaždenie ťažšieho stupňa

172ramena2,5 %
173predlaktia2,5 %
174ruky2,5 %
175jedného a viacerých prstov ruky s nutnou pevnou fixáciou2,5 %
176kĺbu hornej končatiny2,5 %
177ramenného kĺbu s následnou periartritídou ako priamym následkom úrazudo 9 %

Poranenie svalov a šliach

178Neúplné prerušenie šliach vystieračov alebo ohýbačov v prstoch alebo v ruke, ak ide o jeden prst 4 %
179Neúplné prerušenie šliach vystieračov alebo ohýbačov v prstoch alebo v ruke, ak ide o niekoľko prstovdo 10 %
180Úplné prerušenie šliach ohýbačov v prstoch alebo v ruke, ak ide o jeden prst 14 %
181Úplné prerušenie šliach ohýbačov v prstoch alebo v ruke, ak ide o niekoľko prstov do 30 %
182Úplné prerušenie šliach vystieračov v prstoch alebo v ruke, ak ide o jeden prst 7 %
183Úplné prerušenie šliach vystieračov v prstoch alebo v ruke, ak ide o niekoľko prstov 14 %
184Úplné prerušenie šliach vystieračov v prstoch alebo v ruke - odtrhnutie dorzálnej aponeurózy prsta 7 %
185Úplné prerušenie jednej alebo dvoch šliach ohýbačov alebo vystieračov prstov a ruky v zápästí 14 %
186Úplné prerušenie viacerých šliach ohýbačov alebo vystieračov prstov a ruky v zápästí do 30 %
187Natrhnutie nadhrebeňového svalu 6 %
188Úplné pretrhnutie nadhrebeňového svalu liečené konzervatívne 10 %
189Úplné pretrhnutie nadhrebeňového svalu liečené operačne 14 %
190Pretrhnutie (odtrhnutie) šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramena liečené konzervatívne 6 %
191Pretrhnutie (odtrhnutie) šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramena liečené operačne 10 %
192Natrhnutie iného svalu do 5 %
193Prietrž svalová preukázane úrazového pôvodu bez operácie 8 %
194Prietrž svalová preukázane úrazového pôvodu s operáciou 10 %

Podvrtnutie

195skĺbenia medzi kľúčnou kosťou a lopatkou2,5 %
196skĺbenia medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou 2,5 %
197ramenného kĺbu 4 %
198lakťového kĺbu 4 %
199zápästia 4 %
200základných alebo medzičlánkových kĺbov prstov ruky s pevnou fixáciou jedného alebo dvoch prstov 2,5 %
201základných alebo medzičlánkových kĺbov prstov ruky s pevnou fixáciou troch alebo viacerých prstov4 %

Vytknutie

202kĺbu medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou liečené konzervatívne 4 %
203kĺbu medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou liečené operačne 9 %
204kĺbu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou liečené konzervatívne 4 %
205kĺbu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou liečené operačne 14 %
206ramennej kosti (ramena) liečené konzervatívne 7 %
207ramennej kosti (ramena) liečené operačne 14 %
208predlaktia (lakťa) liečené konzervatívne 7 %
209predlaktia (lakťa) liečené operačne 14 %
210zápästia (kosti mesiačikovitej a luxácia perilunárna) liečené konzervatívne 10 %
211zápästia (kosti mesiačikovitej a luxácia perilunárna) liečené operačne 22 %
212jednej záprstnej kosti 5 %
213niekoľkých záprstných kostí 8 %
214základných alebo druhých a tretích článkov prsta na jednom prste 7 %
215základných alebo druhých a tretích článkov prsta na niekoľkých prstoch 10 %

Zlomeniny

216Zlomenina tela lopatky 8 %
217Zlomenina krčka lopatky 8 %
218Zlomenina nadplecka lopatky 7 %
219Zlomenina zobáka lopatky 6 %
220Zlomenina kľúčnej kosti neúplná 2,5 %
221Zlomenina kľúčnej kosti úplná, bez posunutia úlomkov 5 %
222Zlomenina kľúčnej kosti úplná, s posunutím úlomkov 7 %
223Zlomenina kľúčnej kosti operovaná 8 %
224Zlomenina horného konca ramennej kosti - väčšieho hrbčeka bez posunutia 5 %
225Zlomenina horného konca ramennej kosti - väčšieho hrbčeka s posunutím 8 %
226Zlomenina horného konca ramennej kosti - roztrieštená zlomenina hlavy 14 %
227Zlomenina horného konca ramennej kosti - krčka, bez posunutia 8 %
228Zlomenina horného konca ramennej kosti - krčka, zaklinená 9 %
229Zlomenina horného konca ramennej kosti - krčka, s posunutím úlomkov 14 %
230Zlomenina horného konca ramennej kosti - krčka, luxačná alebo operačná 22 %
231Zlomenina tela ramennej kosti neúplná 9 %
232Zlomenina tela ramennej kosti úplná, bez posunutia úlomkov 9 %
233Zlomenina tela ramennej kosti úplná, s posunutím úlomkov 22 %
234Zlomenina tela ramennej kosti otvorená alebo operovaná 30 %
235Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi neúplná 8 %
236Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi úplná, bez posunutia úlomkov 9 %
237Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi úplná, s posunutím úlomkov 14 %
238Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi otvorená alebo operovaná 22 %
239Vnútrokĺbová zlomenina dolného konca ramennej kosti (zlomenina transkondylická a interkondylická, zlomenina hlavičky alebo kladky ramennej kosti) bez posunutia úlomkov 10 %
240Vnútrokĺbová zlomenina dolného konca ramennej kosti (zlomenina transkondylická a interkondylická, zlomenina hlavičky alebo kladky ramennej kosti) s posunutím úlomkov 14 %
241Vnútrokĺbová zlomenina dolného konca ramennej kosti (zlomenina transkondylická a interkondylická, zlomenina hlavičky alebo kladky ramennej kosti) otvorená alebo operovaná 22 %
242Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti bez posunutia úlomkov 6 %
243Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti s posunutím úlomkov do výšky kĺbovej štrbiny 10 %
244Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti s posunutím úlomkov do kĺbu 22 %
245Zlomenina laterálneho epikondylu ramennej kosti bez posunutia úlomkov 6 %
246Zlomenina laterálneho epikondylu ramennej kosti s posunutím úlomkov alebo operovaná 22 %
247Zlomenina háka lakťovej kosti liečená konzervatívne 6 %
248Zlomenina háka lakťovej kosti liečená operačne 10 %
249Zlomenina zobáčika lakťovej kosti 8 %
250Zlomenina hlavičky vretennej kosti liečená konzervatívne 8 %
251Zlomenina hlavičky vretennej kosti liečená operačne 12 %
252Zlomenina tela lakťovej kosti neúplná 8 %
253Zlomenina tela lakťovej kosti úplná, bez posunutia úlomkov 10 %
254Zlomenina tela lakťovej kosti úplná, s posunutím úlomkov 14 %
255Zlomenina tela lakťovej kosti otvorená alebo operovaná 20 %
256Zlomenina tela vretennej kosti neúplná 8 %
257Zlomenina tela vretennej kosti úplná, bez posunutia úlomkov 10 %
258Zlomenina tela vretennej kosti úplná, s posunutím úlomkov 14 %
259Zlomenina tela vretennej kosti otvorená alebo operovaná 20 %
260Zlomenina oboch kostí predlaktia neúplná 10 %
261Zlomenina oboch kostí predlaktia úplná, bez posunutia úlomkov 14 %
262Zlomenina oboch kostí predlaktia úplná, s posunutím úlomkov 30 %
263Zlomenina oboch kostí predlaktia otvorená alebo operovaná 42 %
264Monteggiova luxačná zlomenina predlaktia liečená konzervatívne 30 %
265Monteggiova luxačná zlomenina predlaktia liečená operačne 42 %
266Zlomenina dolného konca vretennej kosti neúplná 6 %
267Zlomenina dolného konca vretennej kosti úplná, bez posunutia úlomkov 10 %
268Zlomenina dolného konca vretennej kosti úplná, s posunutím úlomkov 14 %
269Zlomenina dolného konca vretennej kosti otvorená alebo operovaná 18 %
270Zlomenina dolného konca vretennej kosti (epifyzeolýza) 6 %
271Zlomenina dolného konca vretennej kosti (epifyzeolýza) s posunutím úlomkov 14 %
272Zlomenina násadcovitého výbežku lakťovej kosti 5 %
273Zlomenina násadcovitého výbežku vretennej kosti bez posunutia úlomkov 10 %
274Zlomenina násadcovitého výbežku vretennej kosti s posunutím úlomkov 14 %
275Zlomenina člnkovitej kosti neúplná 14 %
276Zlomenina člnkovitej kosti úplná 22 %
277Zlomenina člnkovitej kosti komplikovaná nekrózou42 %
278Zlomenina inej zápästnej kosti neúplná 4 %
279Zlomenina inej zápästnej kosti úplná 8 %
280Zlomenina niekoľkých zápästných kostí 22 %
281Luxačná zlomenina bázy prvej záprstnej kosti (Bennettova) liečená konzervatívne 10 %
282Luxačná zlomenina bázy prvej záprstnej kosti (Bennettova) liečená operačne 14 %
283Zlomenina jednej záprstnej kosti neúplná 4 %
284Zlomenina jednej záprstnej kosti úplná, bez posunutia úlomkov 6 %
285Zlomenina jednej záprstnej kosti úplná, s posunutím úlomkov 8 %
286Zlomenina jednej záprstnej kosti otvorená alebo operovaná 10 %
287Zlomenina viacerých záprstných kostí bez posunutia úlomkov 7 %
288Zlomenina viacerých záprstných kostí s posunutím úlomkov 10 %
289Zlomenina viacerých záprstných kostí liečená operačne alebo otvorená 14 %
290Zlomenina jedného článku jedného prsta neúplná alebo úplná, bez posunutia úlomkov 4 %
291Zlomenina jedného článku jedného prsta (nechtovej drsnatiny)4 %
292Zlomenina jedného článku jedného prsta s posunutím úlomkov 7 %
293Zlomenina jedného článku jedného prsta otvorená alebo operovaná 8 %
294Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta neúplné alebo úplné, bez posunutia úlomkov 7 %
295Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta s posunutím úlomkov 12 %
296Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta otvorené alebo operované 14 %
297Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov neúplné alebo úplné, bez posunutia úlomkov 8 %
298Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov s posunutím úlomkov 14 %
299Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov otvorené alebo operované18 %

Amputácie

300Exartikulácia v ramennom kĺbe 50 %
301Amputácia ramena 42 %
302Amputácia obidvoch predlaktí 42 %
303Amputácia jedného predlaktia 30 %
304Amputácia obidvoch rúk 33 %
305Amputácia ruky 22 %
306Amputácia všetkých prstov alebo ich častí 22 %
307Amputácia štyroch prstov alebo ich častí 18 %
308Amputácia troch prstov alebo ich častí 14 %
309Amputácia dvoch prstov alebo ich častí 10 %
310 Amputácia jedného prsta alebo jeho častí 8 %

DOLNÁ KONČATINA

Pomliaždenie ťažšieho stupňa

311bedrového kĺbu 4 %
312kolenného kĺbu 4 %
313členkového kĺbu 4 %
314stehna2,5 %
315predkolenia 2,5 %
316nohy 2,5 %
317jedného alebo viacerých prstov nohy s náplasťovou imobilizáciou alebo pokojovou liečbou2,5 %

Poranenie svalov a šliach

318Natrhnutie väčšieho svalu 5 %
319Prietrž svalová preukázane úrazového pôvodu bez operácie 8 %
320Prietrž svalová preukázane úrazového pôvodu s operáciou 10 %
321Pretrhnutie väčšieho svalu alebo šľachy liečené konzervatívne 8 %
322Pretrhnutie väčšieho svalu alebo šľachy liečené operačne 10 %
323Preťatie väčšieho svalu alebo šľachy liečené konzervatívne 8 %
324Preťatie väčšieho svalu alebo šľachy liečené operačne 10 %
325Natrhnutie Achillovej šľachy 10 %
326Pretrhnutie Achillovej šľachy20 %

Podvrtnutie

327bedrového kĺbu do 7 %
328kolenného kĺbu do 7 %
329členkového kĺbu do 5 %
330Chopartovho kĺbu do 5 %
331Lisfrancovho kĺbu do 5 %
332základného alebo medzičlánkového kĺbu palca nohy s náplasťovou imobilizáciou alebo pokojovou liečbou 2,5 %
333jedného alebo viacerých prstov nohy s náplasťovou imobilizáciou alebo pokojovou liečbou 2,5 %
334všetkých prstov nohy s náplasťovou imobilizáciou alebo pokojovou liečbou4 %

Poranenie kĺbových väzov

335Natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho pobočného kolenného väzu 7 %
336Natrhnutie skríženého kolenného väzu 9 %
337Pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie pobočného kolenného väzu 14 %
338Pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie skríženého kolenného väzu 22 %
339Natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho pobočného väzu členkového kĺbu (deltového alebo kalkaneofibulárneho) 5 %
340Pretrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho pobočného väzu členkového kĺbu 8 %
341Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku liečené konzervatívne do 7 %
342Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku liečené operačnedo 14 %

Vytknutie

343stehnovej kosti (v bedrovom kĺbe) liečené konzervatívne 10 %
344stehnovej kosti (v bedrovom kĺbe) otvorené alebo liečené operačne 18 %
345kolenného jabĺčka liečené konzervatívne 7 %
346kolenného jabĺčka otvorené alebo liečené operačne 10 %
347predkolenia liečené konzervatívne 22 %
348predkolenia otvorené alebo liečené operačne 26 %
349členkovej kosti liečené konzervatívne 10 %
350členkovej kosti otvorené alebo liečené operačne 14 %
351pod členkovou kosťou liečené konzervatívne 10 %
352pod členkovou kosťou otvorené alebo liečené operačne 14 %
353kosti člnkovitej, kockovitej alebo kostí klinovitých liečené konzervatívne 10 %
354kosti člnkovitej, kockovitej alebo kostí klinovitých otvorené alebo liečené operačne 14 %
355predpriehlavkových kostí (jednej alebo viacerých) liečené konzervatívne 8 %
356predpriehlavkových kostí (jednej alebo viacerých) otvorené alebo liečené operačne 10 %
357základných kĺbov palca alebo viacerých prstov nohy 4 %
358základných kĺbov jedného prsta nohy okrem palca 2,5 %
359 medzičlánkových kĺbov palca alebo viacerých prstov nohy 4 %
360medzičlánkových kĺbov jedného prsta nohy okrem palca2,5 %

Zlomeniny

361Zlomenina krčka stehnovej kosti zaklinená 22 %
362Zlomenina krčka stehnovej kosti nezaklinená liečená konzervatívne 62 %
363Zlomenina krčka stehnovej kosti nezaklinená liečená operačne 42 %
364Zlomenina krčka stehennej kosti komplikovaná nekrózou hlavy alebo liečená endoprotézou 100 %
365Traumatická epifyzeolýza hlavy stehnovej kosti s nepatrným posunutím úlomkov 22 %
366Traumatická epifyzeolýza hlavy stehnovej kosti s výrazným posunutím úlomkov 42 %
367Traumatická epifyzeolýza hlavy stehnovej kosti s nekrózou 100 %
368Zlomenina veľkého chochola 14 %
369Zlomenina malého chochola 10 %
370Zlomenina pertrochanterická neúplná alebo úplná, bez posunutia 22 %
371Zlomenina pertrochanterická úplná, s posunutím liečená konzervatívne 30 %
372Zlomenina pertrochanterická liečená operačne 42 %
373Zlomenina subtrochanterická neúplná 30 %
374Zlomenina subtrochanterická úplná, bez posunutia úlomkov 42 %
375Zlomenina subtrochanterická úplná, s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 50 %
376Zlomenina subtrochanterická úplná, s posunutím úlomkov liečená operačne 42 %
377Zlomenina subtrochanterická otvorená 62 %
378Zlomenina tela stehnovej kosti neúplná 30 %
379Zlomenina tela stehnovej kosti úplná, bez posunutia úlomkov 42 %
380Zlomenina tela stehnovej kosti úplná, s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 50 %
381Zlomenina tela stehnovej kosti úplná, s posunutím úlomkov liečená operačne 42 %
382Zlomenina tela stehnovej kosti otvorená 62 %
383Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi neúplná 30 %
384Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi úplná, bez posunutia úlomkov 42 %
385Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi úplná, s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 50 %
386Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi otvorená alebo liečená operačne 62 %
387Traumatická epifyzeolýza distálneho konca stehnovej kosti s posunutím úlomkov 50 %
388Odlomenie kondylu stehnovej kosti liečené konzervatívne 14 %
389Odlomenie kondylu stehnovej kosti liečené operačne 22 %
390Vnútrokĺbová zlomenina stehnovej kosti (zlomenina kondylu alebo interkondylická) bez posunutia úlomkov 30 %
391Vnútrokĺbová zlomenina stehnovej kosti (zlomenina kondylu alebo interkondylická) s posunutím liečená konzervatívne 42 %
392Vnútrokĺbová zlomenina stehnovej kosti (zlomenina kondylu alebo interkondylická) otvorená alebo liečená operačne62 %
393Zlomenina jabĺčka bez posunutia úlomkov 12 %
394Zlomenina jabĺčka s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 18 %
395Zlomenina jabĺčka otvorená alebo liečená operačne 22 %
396Zlomenina medzihlavicovej vyvýšeniny píšťaly liečená konzervatívne 22 %
397Zlomenina medzihlavicovej vyvýšeniny píšťaly liečená operačne 30 %
398Vnútrokĺbové zlomeniny horného konca píšťaly, jedného kondylu bez posunutia úlomkov 22 %
399Vnútrokĺbové zlomeniny horného konca píšťaly, jedného kondylu s posunutím úlomkov 30 %
400Vnútrokĺbové zlomeniny horného konca píšťaly, obidvoch kondylov bez posunutia úlomkov 30 %
401Vnútrokĺbové zlomeniny horného konca píšťaly, obidvoch kondylov s posunutím úlomkov alebo s epifyzeolýzou 42 %
402Odlomenie drsnatiny píšťaly liečené konzervatívne 10 %
403Odlomenie drsnatiny píšťaly liečené operačne 14 %
404Zlomenina ihlice (bez postihnutia členkového kĺbu) neúplná 4 %
405Zlomenina ihlice (bez postihnutia členkového kĺbu) úplná 8 %
406Zlomenina píšťaly alebo obidvoch kostí predkolenia neúplná 22 %
407Zlomenina píšťaly alebo obidvoch kostí predkolenia úplná, bez posunutia úlomkov 30 %
408Zlomenina píšťaly alebo obidvoch kostí predkolenia úplná, s posunutím úlomkov 42 %
409Zlomenina píšťaly alebo obidvoch kostí predkolenia otvorená alebo operovaná 62 %
410Zlomenina vonkajšieho členka neúplná 6 %
411Zlomenina vonkajšieho členka úplná, bez posunutia úlomkov 8 %
412Zlomenina vonkajšieho členka úplná, s posunutím úlomkov 10 %
413Zlomenina vonkajšieho členka operovaná alebo otvorená 14 %
414Zlomenina vonkajšieho členka so subluxáciou členkovej kosti zvonka liečená konzervatívne 22 %
415Zlomenina vonkajšieho členka so subluxáciou členkovej kosti zvonka liečená operačne 30 %
416Zlomenina vnútorného členka neúplná 8 %
417Zlomenina vnútorného členka úplná, bez posunutia úlomkov 10 %
418Zlomenina vnútorného členka úplná, s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 14 %
419Zlomenina vnútorného členka úplná, s posunutím úlomkov otvorená alebo liečená operačne 18 %
420Zlomenina vnútorného členka so subluxáciou členkovej kosti liečená konzervatívne 22 %
421Zlomenina vnútorného členka so subluxáciou členkovej kosti liečená operačne 30 %
422Zlomenina obidvoch členkov neúplná 10 %
423Zlomenina obidvoch členkov úplná, bez posunutia úlomkov 14 %
424Zlomenina obidvoch členkov úplná, s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 22 %
425Zlomenina obidvoch členkov úplná, s posunutím úlomkov otvorená alebo liečená operačne 30 %
426Zlomenina obidvoch členkov so subluxáciou členkovej kosti liečená konzervatívne 22 %
427Zlomenina obidvoch členkov so subluxáciou členkovej kosti liečená operačne 30 %
428Zlomenina jedného alebo obidvoch členkov s odlomením zadnej hrany píšťaly bez posunutia úlomkov 18 %
429Zlomenina jedného alebo obidvoch členkov s odlomením zadnej hrany píšťaly s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 26 %
430Zlomenina jedného alebo obidvoch členkov s odlomením zadnej hrany píšťaly s posunutím úlomkov liečená operačne 34 %
431Zlomenina trimaleolárna bez posunutia úlomkov 18 %
432Zlomenina trimaleolárna s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 20 %
433Zlomenina trimaleolárna s posunutím úlomkov liečená operačne 34 %
434Odlomenie zadnej hrany píšťaly neúplné 8 %
435Odlomenie zadnej hrany píšťaly úplné, bez posunutia úlomkov 10 %
436Odlomenie zadnej hrany píšťaly úplné, s posunutím úlomkov liečené konzervatívne 14 %
437Odlomenie zadnej hrany píšťaly úplné, s posunutím úlomkov liečené operačne 18 %
438Supramaleolárna zlomenina ihlice so subluxáciou členkovej kosti zvonka, prípadne so zlomeninou vnútorného členka, liečená konzervatívne 30 %
439Supramaleolárna zlomenina ihlice so subluxáciou členkovej kosti zvonka, prípadne so zlomeninou vnútorného členka, liečená operačne 36 %
440Supramaleolárna zlomenina ihlice so subluxáciou členkovej kosti zvonka, prípadne so zlomeninou vnútorného členka s odlomením aj zadnej hrany píšťaly, liečená konzervatívne36 %
441Supramaleolárna zlomenina ihlice so subluxáciou členkovej kosti zvonka, prípadne so zlomeninou vnútorného členka s odlomením aj zadnej hrany píšťaly, liečená operačne 42 %
442Roztrieštená vnútrokĺbová zlomenina distálnej epifýzy píšťaly 42 %
443Zlomenina pätovej kosti bez postihnutia tela pätovej kosti 9 %
444Zlomenina tela pätovej kosti bez porušenia statiky (Böhlerovho uhla) 22 %
445Zlomenina tela pätovej kosti s porušenímstatiky (Böhlerovho uhla)42 %
446Zlomenina členkovej kosti bez posunutia úlomkov 22 %
447Zlomenina členkovej kosti s posunutím úlomkov 42 %
448Zlomenina členkovej kosti komplikovaná nekrózou 100 %
449Zlomenina zadného výbežku členkovej kosti 5%
450Zlomenina kockovitej kosti bez posunutia 10 %
451Zlomenina kockovitej kosti s posunutím 14 %
452Zlomenina člnkovitej kosti bez posunutia 10 %
453Zlomenina člnkovitej kosti luxačná 30 %
454Zlomenina člnkovitej kosti komplikovaná nekrózou 100
%
455Zlomenina jednej klinovitej kosti bez posunutia 10 %
456Zlomenina jednej klinovitej kosti s posunutím 14 %
457Zlomenina viacerých klinovitých kostí bez posunutia 14 %
458Zlomenina viacerých klinovitých kostí s posunutím 22 %
459Odlomenie bázy piatej predpriehlavkovej kosti 10 %
460Zlomeniny predpriehlavkových kostí palca alebo malíčka bez posunutia 7 %
461Zlomeniny predpriehlavkových kostí palca alebo malíčka s posunutím 10 %
462Zlomenina predpriehlavkových kostí iného prsta než palca alebo malíčka bez posunutia 5 %
463Zlomenina predpriehlavkových kostí iného prsta než palca alebo malíčka s posunutím 8 %
464Zlomenina predpriehlavkových kostí viacerých prstov bez posunutia 8 %
465Zlomenina predpriehlavkových kostí viacerých prstov s posunutím 10 %
466Pri operovaných alebo otvorených zlomeninách uvedených v bodoch až sa plnenie zvyšuje o jednu tretinu
467Odlomenie časti článku palca 2,5 %
468Úplná zlomenina článku palca bez posunutia úlomkov 5 %
469Úplná zlomenina článku palca s posunutím úlomkov 7 %
470Roztrieštená zlomenina nechtovej drsnatiny palca 5 %
471Pri operovaných alebo otvorených zlomeninách uvedených v bodoch až sa plnenie zvyšuje o jednu tretinu
472Zlomenina jedného článku iného prsta než palca neúplná 2,5 %
473Zlomenina jedného článku iného prsta než palca úplná 4 %
474Zlomenina jedného článku iného prsta než palca otvorená alebo operovaná 5 %
475Zlomeniny článkov viacerých prstov alebo viacerých článkov jedného prsta 7 %
476Zlomeniny článkov viacerých prstov alebo viacerých článkov jedného prsta otvorené alebo operované 10 %

Amputácie

477Exartikulácia bedrového kĺbu alebo amputácia stehna 100 %
478Amputácia obidvoch predkolení 92 %
479Amputácia predkolenia 62 %
480Amputácia obidvoch nôh 62%
481Amputácia nohy 42 %
482Amputácia palca nohy alebo jeho časti 8 %
483Amputácia jednotlivých prstov nohy (s výnimkou palca) alebo ich častí za každý prst

PORANENIE NERVOVEJ SÚSTAVY

484Otras mozgu ľahkého stupňa (prvého) 4 %
485Otras mozgu stredného stupňa (druhého)9 %
486Otras mozgu ťažkého stupňa (tretieho)22 %
Diagnóza otrasu mozgu (body 484 až 486) a vyjadrenie stupňa musia byť overené neurologickým alebo chirurgickým pracoviskom, kde bol zranený ošetrený alebo konziliárne vyšetrený. Pri stredných a ťažkých otrasoch mozgu je hospitalizácia podmienkou.
487Pomliaždenie mozgu 16 %-42 %
488Rozdrvenie mozgového tkaniva 50 %-100 %
489Krvácanie do mozgu 16 %-100 %
490Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticového kanála 16 %-100 %
491Otras miechy 14 %
492Pomliaždenie miechy 30 %-42 %
493Krvácanie do miechy 42 %-100 %
494Rozdrvenie miechy 100 %
495Pomliaždenie periferného nervu s krátkodobou obrnou 5 %
496Poranenie periferného nervu s prerušením vodivých vlákien do 30 %
497Prerušenie periferného nervudo 70 %

OSTATNÉ DRUHY PORANENÍ

Rany

498Rana chirurgicky ošetrená do 4 %
(Chirurgickým ošetrením rany je revízia rany, excízia okrajov a stehy. Plnenie sa poskytuje len za rany takto ošetrené; výnimku možno pripustiť tam, kde charakter rany alebo dlhý čas, ktorý od poranenia uplynul, nepripúšťa primárne chirurgické ošetrenie.)
Ak dôjde k miestnemu hnisaniu po vniknutí choroboplodných zárodkov do otvorenej rany spôsobenej úrazom alebo k nákaze tetanom pri úraze, poisťovňa plní za celkový primeraný čas nevyhnutného liečenia poranenia vrátane hnisania rany alebo vrátane nákazy tetanom, ak je tento čas dlhší než 2 týždne.
Rana na očnom viečku sa hodnotí podľa bodov 031alebo 032.
499Plošná abrázia mäkkých častí prstov s plochou väčšou než 1 cm2 alebo strhnutie nechta do 4 %
500Cudzie teliesko chirurgicky odstránené 2,5 %
501Cudzie teliesko alebo telieska (napr. broky) chirurgicky neodstránené do 4 %
502Rana, ktorá svojím charakterom nevyžaduje chirurgické ošetrenie0 %

Celkové účinky zasiahnutia elektrickým prúdom

(Hodnotia sa len hospitalizované prípady)

503Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového postihnutia, ľahké 2,5 %
504Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového postihnutia, stredné 5 %
505Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového postihnutia, ťažké7 %

Úžeh a úpal

Celkové príznaky pri úžehu a úpale (s výnimkou priamych účinkov slnečného žiarenia na kožu) len v hospitalizovaných prípadoch.

506ľahké prípady2,5 %
507stredné prípady5 %
508ťažké prípady7 %

Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny

(s výnimkou účinkov slnečného žiarenia na kožu)

509prvého stupňa 0 %
510druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 5 cm2 0 %
511druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 6 cm2 do 10 cm2 2,5 %
512druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 11cm2 do 5 % povrchu tela 5 %
513druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 15 % povrchu tela 6 %
514druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 20 % povrchu tela do 8 %
515druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 30 % povrchu tela do 14 %
516druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 40 % povrchu tela do 26 %
517druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 50 % povrchu tela do 42 %
518druhého stupňa (povrchového) väčšieho rozsahu než 50 % povrchu tela podľa primeraného času nevyhnutného liečenia (§ 27 ods. 2 vyhlášky)
519tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu od 3 cm2 do 5 cm2 2,5 %
520tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu od 6 cm2 do 10 cm2 do 7 %
521tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu do 5 % povrchu tela do 12 %
522tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu do 10 % povrchu tela do 18 %
523tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu do 15 % povrchu tela do 26 %
524tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu do 20 % povrchu tela do 34 %
525tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu do 30 % povrchu tela do 42 %
526tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu do 40 % povrchu telado 68 %
527tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu väčšom než 40 % povrchu tela podľa primeraného času nevyhnutného liečenia (§ 27 ods. 2 vyhlášky) do 100 %
Za každú druhú a ďalšiu transplantáciu sa zvyšuje horná hranica plnenia v bodoch 519 až 527 o jeden týždeň.

Otravy plynmi a parami, celkové účinky žiarenia a chemických jedov

(zodpovedajúce zneniu § 22 ods. 1 vyhlášky)

528ľahké prípady 2,5 %
529stredne ťažké a ťažké (len ak boli hospitalizované) sa odškodňujú percentom, ktoré zodpovedá času o jednu polovicu dlhšiemu, než bol čas skutočnej hospitalizácie
530Za následky opakovaných pôsobení poisťovňa neposkytuje plnenie-

Uštipnutie hadom

531Uštipnutie hadom2,5 %

Šok

(len v hospitalizovaných prípadoch)

532ľahlý2,5 %
533stredný5 %
534ťažký7 %

TABUĽKA B

Plnenie za trvalé následky úrazu

ÚRAZY HLAVY A ZMYSLOVÝCH ORGÁNOV

001Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu do 2 cm2do 5 %
002Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu do 10 cm2 do 15 %
003Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu nad 10 cm2do 25 %
004Ľahké objektívne príznaky alebo lekárskym pozorovaním zistené subjektívne ťažkosti bez objektívneho nálezu po ťažkých zraneniach hlavy podľa stupňa 5 %-20 %
005Vážne mozgové poruchy a duševné poruchy po ťažkom poranení hlavy podľa stupňa 20 %-100 %
006Subjektívne ťažkosti po ťažkých zraneniach iných častí tela bez objektívneho nálezu zistené lekárskym pozorovaním do 15 %
007Traumatická porucha tvárového nervu ľahkého stupňa do 10 %
008Traumatická porucha tvárového nervu ťažkého stupňa do 15 %
009Traumatické poškodenie trojklaného nervu podľa stupňa 5 %-15 %
010Poškodenie tváre sprevádzané funkčnými poruchami alebo vzbudzujúce súcit alebo ošklivosť, ľahkého stupňado 10 %
011Poškodenie tváre sprevádzané funkčnými poruchami alebo vzbudzujúce súcit alebo ošklivosť, stredného stupňa do 20 %
012Poškodenie tváre sprevádzané funkčnými poruchami alebo vzbudzujúce súcit alebo ošklivosť, ťažkého stupňa do 35 %
013Moková fistula po poranení lebečnej spodiny (likvororea) 15 %

Poškodenia nosa alebo čuchu

014Strata hrotu nosa10 %
015Strata celého nosa bez zúženia 15 %
016Strata celého nosa so zúžením 25 %
017Deformácia nosa s funkčne významnou poruchou priechodnosti do 10 %
018Chronický atrofický zápal nosovej sliznice po poleptaní alebo popálení do 10 %
019Perforácia nosovej priehradky 5 %
020Chronický hnisavý poúrazový zápal vedľajších nosových dutín do 10 %
021Strata čuchu a chuti podľa rozsahu do 10 %

Strata očí alebo zraku

Pri úplnej strate zraku nemôže hodnotenie celkových trvalých následkov robiť na jednom oku viac než 25 %, na druhom oku viac než 75 % a na oboch očiach viac než 100 %.
Trvalé poškodenia uvedené v bodoch 023, 031 až 034, 036, 039 a 040 sa však hodnotia i nad túto hranicu.
022Následky očných zranení, ktoré mali za následok zníženie zrakovej ostrosti, sa hodnotia podľa pomocnej tabuľky č. 1
023Za anatomickú stratu alebo atrofiu oka pripočítava sa k zistenej hodnote trvalej zrakovej menejcennosti 5 %
024Strata šošovky na jednom oku (vrátane poruchy akomodácie) pri znášanlivosti kontaktnej šošovky aspoň hodiny denne 15 %
025Strata šošovky na jednom oku (vrátane poruchy akomodácie) pri znášanlivosti kontaktnej šošovky menej než hodiny denne 18 %
026Strata šošovky na jednom oku (vrátane poruchy akomodácie) pri úplnej neznášanlivosti kontaktnej šošovky 25 %
027Strata šošovky oboch očí (vrátane poruchy akomodácie), ak nie je zraková ostrosť s afakickou korekciou horšia než 6/1215 %
Ak je horšia, určí sa percento podľa pomocnej tabuľky č. 1 a pripočítava sa 10 % na ťažkosti z nosenia afakickej korekcie.
028Traumatická porucha okohybných nervov alebo porucha rovnováhy okohybných svalov podľa stupňa do 25 %
029Koncentrické obmedzenie zorného poľa následkom úrazu sa hodnotí podľa pomocnej tabuľky č. 2
030Ostatné obmedzenia zorného poľa sa hodnotia podľa pomocnej tabuľky č. 3
031Porušenie priechodnosti slzných ciest na jednom oku 5 %
032Porušenie priechodnosti slzných ciest na oboch očiach 10 %
033Chybné postavenie rias operačne nekorigovateľné na jednom oku 5 %
034Chybné postavenie rias operačne nekorigovateľné na oboch očiach 10 %
035Rozšírenie a ochrnutie zrenice (vidiaceho oka) podľa stupňa 2 %-5 %
036Deformácia vonkajšieho segmentu a jeho okolia vzbudzujúca súcit alebo ošklivosť, tiež ptóza horného viečka, pokiaľ nekryje zrenicu (nezávisle od poruchy vizu), pre každé oko 5 %
037Traumatická porucha akomodácie jednostranná 5 %-8 %
038Traumatická porucha akomodácie obojstranná 3 %-5 %
039Lagoftalmus posttraumatický operačne nekorigovateľný, jednostranný 5 %-10 %
040Lagoftalmus posttraumatický operačne nekorigovateľný, obojstranný 10 %-15 %
Pri hodnotení podľa bodov 039 a 040 nemožno súčasne hodnotiť podľa bodu 036.
041Ptóza horného viečka (vidiaceho oka) operačne nekorigovateľná, pokiaľ kryje zrenicu, jednostranná 5 %-25 %
042 Ptóza horného viečka (vidiaceho oka) operačne nekorigovateľná, pokiaľ kryje zrenicu, obojstranná30 %-60 %

Poškodenie uší alebo porucha sluchu

043Strata jednej ušnice 10 %
044Strata oboch ušníc 15 %
045Trvalá poúrazová perforácia bubienka bez zjavnej sekundárnej infekcie 5 %
046Chronický hnisavý zápal stredného ucha preukázaný ako následok úrazu 10 %-20 %
047Deformácia ušnice sa hodnotí podľa bodov 010 až 012
048Nahluchlosť jednostranná ľahkého stupňa 0 %
049Nahluchlosť jednostranná stredného stupňa do 5 %
050Nahluchlosť jednostranná ťažkého stupňa do 12 %
051Nahluchlosť obojstranná ľahkého stupňa do 10 %
052Nahluchlosť obojstranná stredného stupňa do 20 %
053Nahluchlosť obojstranná ťažkého stupňa do 35 %
054Strata sluchu jedného ucha 15 %
055Strata sluchu druhého ucha 25 %
056Hluchota obojstranná ako následok jediného úrazu 40 %
057Porucha labyrintu jednostranná podľa stupňa 10 %-20 %
058Porucha labyrintu obojstranná podľa stupňa30 %-50 %

Poškodenie chrupu

Strata zubov alebo ich časti, len ak nastala pôsobením vonkajšieho násilia.
059Za stratu jedného zuba 1 %
060Za stratu každého ďalšieho zuba 1 %
061Za stratu časti zuba, ak má za následok stratu vitality zuba 0,5 %
062Za deformáciu frontálnych zubov následkom preukázaného úrazu dočasných (mliečnych) zubov 5 %
063 Za stratu, odlomenie a poškodenie umelých zubných náhrad a dočasných (mliečnych) zubov 0 %

Poškodenie jazyka

064Stavy po poranení jazyka s defektom tkaniva alebo jazvovitými deformáciami, len pokiaľ sa už nehodnotia podľa bodov 068 až 07115 %

ÚRAZY KRKU

065Zúženie hrtana alebo priedušnice ľahkého stupňa do 15 %
066Zúženie hrtana alebo priedušnice stredného stupňa do 30 %
067Zúženie hrtana alebo priedušnice ťažkého stupňa do 65 %
Podľa bodu nemožno súčasne oceňovať pri hodnotení podľa bodov 068 až 072.
068Čiastočná strata hlasu 10 %-20 %
069Strata hlasu (afónia) 25 %
070Strata reči následkom poškodenia rečových ústrojov 30 %
071Sťaženie reči následkom poškodenia rečových ústrojov 10 %-20 %
Pri hodnotení podľa bodov 068 až 071 nemožno súčasne oceňovať podľa bodu 067 alebo 072.
072Stav po tracheotómii s trvale zavedenou kanylou 50 %
Pri hodnotení podľa bodu 072 nemožno súčasne oceňovať podľa bodu 067 alebo podľa bodov 068 až 071.

ÚRAZY HRUDNÍKA, PĽÚC, SRDCA ALEBO PAŽERÁKA

073Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc a hrudníkovej steny klinicky overené, ľahkého stupňa do 10 %
074Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc a hrudníkovej steny klinicky overené, stredného stupňado 20 %
075Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc a hrudníkovej steny klinicky overené, ťažkého stupňa do 30 %
076Iné následky poranenia pľúc podľa stupňa porušenia funkcie a rozsahu jednostranné15 %-40 %
077Iné následky poranenia pľúc podľa stupňa porušenia funkcie a rozsahu obojstranné 25 %-100 %
078Poruchy srdcové a cievne (len po priamom poranení) klinicky overené podľa stupňa porušenia funkcie 10 %-100 %
079Fistula pažeráka 30 %
080Poúrazové zúženie pažeráka ľahkého stupňa do 10 %
081Poúrazové zúženie pažeráka stredného stupňa 11 %-30 %
082Poúrazové zúženie pažeráka ťažkého stupňa 31 %-60 %

ÚRAZY BRUCHA A TRÁVIACICH ORGÁNOV

083Poškodenie brušnej steny sprevádzané porušením brušného lisu 10 %-25 %
084Porušenie funkcie tráviacich orgánov podľa stupňa poruchy výživy 25 %-100 %
085Strata sleziny 15 %
086Sterkorálna fistula podľa sídla a rozsahu reakcie v okolí 30 %-60 %
087Nedovieravosť análnych zvieračov čiastočná do 20 %
088Nedovieravosť análnych zvieračov úplná 60 %
089Poúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanála, ľahkého stupňa do 10 %
090Poúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanála, stredného stupňa do 20 %
091Poúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanála, ťažkého stupňado 50 %

ÚRAZY MOČOVÝCH A POHLAVNÝCH ÚSTROJOV

092Strata jednej obličky 25 %
093Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest vrátane druhotnej infekcie ľahkého stupňa do 10 %
094Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest vrátane druhotnej infekcie stredného stupňa do 20 %
095Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest vrátane druhotnej infekcie ťažkého stupňa do 50 %
096Fistula močového mechúra alebo močovej rúry 50 %
Nemožno súčasne hodnotiť podľa bodov 093 až 095.
097Chronický zápal močových ciest a druhotné ochorenie obličiek 15 %-50 %
098Hydrokéla 5 %
099Strata jedného semenníka (pri kryptorchizme hodnotiť ako stratu oboch semenníkov) 10 %
100Strata oboch semenníkov alebo strata potencie do 45 rokov 35 %
101Strata oboch semenníkov alebo strata potencie od 45 do 60 rokov 20 %
102Strata oboch semenníkov alebo strata potencie nad 60 rokov 10 %
103Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity do 45 rokov do 40 %
104Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity do 60 rokov do 20 %
105Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity nad 60 rokovdo 10 %
Ak sa hodnotí podľa bodov 103 až 105, nemožno súčasne hodnotiť stratu potencie podľa bodov 100 až 102.
106 Poúrazové deformácie ženských pohlavných ústrojov10 %-50 %

ÚRAZY CHRBTOVEJ KOSTI A MIECHY

107Obmedzenie hybnosti chrbtovej kosti ľahkého stupňa do 10 %
108Obmedzenie hybnosti chrbtovej kosti stredného stupňa do 25 %
109Obmedzenie hybnosti chrbtovej kosti ťažkého stupňa do 55 %
110Poúrazové poškodenie chrbtovej kosti, miechy, miechových plien a koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie ľahkého stupňa 10 %-25 %
111Poúrazové poškodenie chrbtovej kosti, miechy, miechových plien a koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie stredného stupňa 26 %-40 %
112Poúrazové poškodenie chrbtovej kosti, miechy, miechových plien a koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie ťažkého stupňa 41 %-100 %
113Poúrazové poškodenie chrbtovej kosti, miechy, miechových plien a koreňov bez objektívnych príznakov, avšak s trvalými subjektívnymi ťažkosťami preukázanými lekárskym pozorovaním, ľahkého stupňado 10 %
114Poúrazové poškodenie chrbtovej kosti, miechy, miechových plien a koreňov bez objektívnych príznakov, avšak s trvalými subjektívnymi ťažkosťami preukázanými lekárskym pozorovaním, stredného a ťažkého stupňado 25 %

ÚRAZY PANVY

115Porušenie súvislosti panvového pletenca s poruchou statiky chrbtovej kosti a funkcie dolných končatín u žien do rokov 30 %-65 %
116Porušenie súvislosti panvového pletenca s poruchou statiky chrbtovej kosti a funkcie dolných končatín u žien nad rokov 15 %-50 %
117Porušenie súvislosti panvového pletenca s poruchou statiky chrbtovej kosti a funkcie dolných končatín u mužov 15 %-50 %

ÚRAZY HORNÝCH KONČATÍN

Uvedené hodnoty sa vzťahujú na pravákov. Pre ľavákov platí hodnotenie opačné.
118Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi lakťovým a ramenným kĺbom, vpravo 60 %
119Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi lakťovým a ramenným kĺbom, vľavo50 %
120Úplná meravosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia, addukcia alebo postavenia im blízke), vpravo 35 %
121Úplná meravosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia, addukcia alebo postavenia im blízke), vľavo 30 %
122Úplná meravosť ramena v priaznivom postavení alebo v postavení jemu blízkom (odtiahnutie 50o až 70o, predpaženie 40o až 45o a vnútorná rotácia 20o), vpravo30 %
123Úplná meravosť ramena v priaznivom postavení alebo v postavení jemu blízkom (odtiahnutie 50o až 70o, predpaženie 40o až 45o a vnútorná rotácia 20o), vľavo25 %
124Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením, predpaženie neúplné nad 135o), vpravo 5 %
125Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením, predpaženie neúplné nad 135o), vľavo 4 %
126Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu stredného stupňa (vzpaženie predpažením do 135o), vpravo 10 %
127Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu stredného stupňa (vzpaženie predpažením do 135o), vľavo 8 %
128Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa (vzpaženie predpažením do 90o), vpravo 18 %
129Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa (vzpaženie predpažením do 90o), vľavo 15 %
130Pri obmedzení pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého, stredného alebo ťažkého stupňa sa pri súčasnom obmedzení rotačných pohybov hodnotenie podľa bodov 124 až 129 zvyšuje o jednu tretinu40 %
131Pakĺb ramennej kosti, vpravo 33,5 %
132Pakĺb ramennej kosti, vľavo 30 %
133Chronický zápal kostnej drene len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu, vpravo 30 %
134Chronický zápal kostnej drene len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu, vľavo25 %
135Habituálne vykĺbenie ramena, vpravo 20 %
136Habituálne vykĺbenie ramena, vľavo 16,5 %
Plnenie podľa bodov 135 a 136 vylučuje nároky na plnenie za čas nevyhnutného liečenia ďalších vytknutí podľa tabuľky A body 206 a 207.
137Nenapravené sternoklavikulárne vykĺbenie okrem prípadnej poruchy funkcie, vpravo 3 %
138Nenapravené sternoklavikulárne vykĺbenie okrem prípadnej poruchy funkcie, vľavo 2,5 %
139Nenapravené akromioklavikulárne vykĺbenie okrem prípadnej poruchy funkcie ramenného kĺbu, vpravo 6 %
140Nenapravené akromioklavikulárne vykĺbenie okrem prípadnej poruchy funkcie ramenného kĺbu, vľavo5 %
141Trvalé následky po pretrhnutí nadhrebeňového svalu sa hodnotia podľa straty funkcie ramenného kĺbu
142Trvalé následky po pretrhnutí dlhej hlavy dvojhlavého svalu pri neporušenej funkcii ramenného a lakťového kĺbu, vpravo 3 %
143 Trvalé následky po pretrhnutí dlhej hlavy dvojhlavého svalu pri neporušenej funkcii ramenného a lakťového kĺbu, vľavo2,5 %

Poškodenie oblasti lakťového kĺbu a predlaktia

144Úplná meravosť lakťového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo úplné ohnutie a postavenia im blízke), vpravo 30 %
145Úplná meravosť lakťového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo úplné ohnutie a postavenia im blízke), vľavo 25 %
146Úplná meravosť lakťového kĺbu v priaznivom postavení ale v postaveniach jemu blízkych (ohnutie v uhle 90o až 95o), vpravo 20 %
147Úplná meravosť lakťového kĺbu v priaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (ohnutie v uhle 90o až 95o), vľavo16,5 %
148Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu ľahkého stupňa, vpravo do 6%
149Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu ľahkého stupňa, vľavo do 5 %
150Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu stredného stupňa, vpravo do 12 %
151Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu stredného stupňa, vľavo do 10 %
152Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu ťažkého stupňa, vpravo do 18 %
153Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu ťažkého stupňa, vľavo do 15 %
154Úplná meravosť radioulnárnych kĺbov (s nemožnosťou privrátenia alebo odvrátenia predlaktia) v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (v maximálnej pronácii alebo supinácii - v krajnom odvrátení alebo privrátení), vpravo 20 %
155Úplná meravosť radioulnárnych kĺbov (s nemožnosťou privrátenia alebo odvrátenia predlaktia) v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (v maximálnej pronácii alebo supinácii - v krajnom odvrátení alebo privrátení), vľavo16,5 %
156Úplná meravosť radioulnárnych kĺbov v priaznivom postavení (stredné postavenie alebo ľahká pronácia), vpravo do 20 %
157Úplná meravosť radioulnárnych kĺbov v priaznivom postavení (stredné postavenie alebo ľahká pronácia), vľavo do 16 %
158Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia ľahkého stupňa, vpravo do 5 %
159Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia ľahkého stupňa, vľavodo 4 %
160Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia stredného stupňa, vpravo do 10 %
161Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia stredného stupňa, vľavodo 8 %
162Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia ťažkého stupňa, vpravo do 20 %
163Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia ťažkého stupňa, vľavo do 16 %
164Pakĺb oboch kostí predlaktia, vpravo 40 %
165Pakĺb oboch kostí predlaktia, vľavo 35 %
166Pakĺb vretennej kosti, vpravo 30 %
167Pakĺb vretennej kosti, vľavo 25 %
168Pakĺb lakťovej kosti, vpravo 20 %
169Pakĺb lakťovej kosti, vľavo 15 %
170Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu, vpravo 27,5 %
171Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu, vľavo 22,5 %
172Kývavý lakťový kĺb, vpravo 30 %
173Kývavý lakťový kĺb, vľavo 25 %
174Strata predlaktia pri zachovanom lakťovom kĺbe, vpravo 55 %
175Strata predlaktia pri zachovanom lakťovom kĺbe, vľavo 45 %

Strata alebo poškodenie ruky

176Strata ruky v zápästí, vpravo 50 %
177Strata ruky v zápästí, vľavo 42 %
178Strata všetkých prstov ruky, prípadne vrátane záprstných kostí, vpravo 50 %
179Strata všetkých prstov ruky, prípadne vrátane záprstných kostí, vľavo 42 %
180Strata prstov ruky okrem palca, prípadne vrátane záprstných kostí, vpravo 45 %
181Strata prstov ruky okrem palca, prípadne vrátane záprstných kostí, vľavo 37,5 %
182Úplná meravosť zápästia v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (úplné spakručné alebo dlaňové ohnutie ruky), vpravo30 %
183Úplná meravosť zápästia v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (úplné spakručné alebo dlaňové ohnutie ruky), vľavo 25 %
184Úplná meravosť zápästia v priaznivom postavení (spakručné ohnutie stupňov až stupňov), vpravo 20 %
185Úplná meravosť zápästia v priaznivom postavení (spakručné ohnutie stupňov až stupňov), vľavo 17 %
186Pakĺb člnkovitej kosti, vpravo 15 %
187Pakĺb člnkovitej kosti, vľavo 12,5 %
188Obmedzenie pohyblivosti zápästia ľahkého stupňa, vpravo do 6 %
189Obmedzenie pohyblivosti zápästia ľahkého stupňa, vľavo do 5 %
190Obmedzenie pohyblivosti zápästia stredného stupňa, vpravo do 12 %
191Obmedzenie pohyblivosti zápästia stredného stupňa, vľavo do 10 %
192Obmedzenie pohyblivosti zápästia ťažkého stupňa, vpravo do 20 %
193Obmedzenie pohyblivosti zápästia ťažkého stupňa, vľavodo 17 %

Poškodenie palca

194Strata koncového článku palca, vpravo 9 %
195Strata koncového článku palca, vľavo 7,5 %
196Strata palca so záprstnou kosťou, vpravo 25 %
197Strata palca so záprstnou kosťou, vľavo 21 %
198Strata oboch článkov palca, vpravo 18 %
199Strata oboch článkov palca, vľavo 15 %
200Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (krajné ohnutie), vpravo 8 %
201Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (krajné ohnutie), vľavo 7 %
202Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (v hyperextenzii), vpravo 7 %
203Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (v hyperextenzii), vľavo 6 %
204Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahké poohnutie), vpravo 6 %
205Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahké poohnutie), vľavo 5 %
206Úplná meravosť základného kĺbu palca, vpravo 6 %
207Úplná meravosť základného kĺbu palca, vľavo 5 %
208Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia alebo addukcia), vpravo 9 %
209Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia alebo addukcia), vľavo 7,5 %
210Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahká opozícia), vpravo 6 %
211Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahká opozícia), vľavo 5 %
212Trvalé následky po zle zahojenej Bennettovej zlomenine s trvajúcou subluxáciou, okrem plnenia za poruchu funkcie, vpravo 3 %
213Trvalé následky po zle zahojenej Bennettovej zlomenine s trvajúcou subluxáciou, okrem plnenia za poruchu funkcie, vľavo 2,5 %
214Úplná meravosť všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení, vpravo 25 %
215Úplná meravosť všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení, vľavo 21 %
216Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu ľahkého stupňa, vpravo do 2 %
217Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu ľahkého stupňa, vľavo do 1,5 %
218Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu stredného stupňa, vpravo do 4 %
219Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu stredného stupňa, vľavo do 3 %
220Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu ťažkého stupňa, vpravo do 6 %
221Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu ťažkého stupňa, vľavo do 5 %
222Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu ľahkého stupňa, vpravo do 2 %
223Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu ľahkého stupňa, vľavo do 1,5 %
224Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu stredného stupňa, vpravo do 4 %
225Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu stredného stupňa, vľavo do 3 %
226Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu ťažkého stupňa, vpravo do 6 %
227Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu ťažkého stupňa, vľavo do 5 %
228Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu ľahkého stupňa, vpravo do 3 %
229Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu ľahkého stupňa, vľavo do 2,5 %
230Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu stredného stupňa, vpravo do 6 %
231Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu stredného stupňa, vľavo do 5 %
232Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu ťažkého stupňa, vpravo do 9 %
233Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu ťažkého stupňa, vľavo do 7,5 %

Poškodenie ukazováka

234Strata koncového článku ukazováka, vpravo 4 %
235Strata koncového článku ukazováka, vľavo 3,5 %
236Strata dvoch článkov ukazováka, vpravo 8 %
237Strata dvoch článkov ukazováka, vľavo 6,5 %
238Strata všetkých troch článkov ukazováka, vpravo 12 %
239Strata všetkých troch článkov ukazováka, vľavo 10 %
240Strata ukazováka so záprstnou kosťou, vpravo 15 %
241Strata ukazováka so záprstnou kosťou, vľavo 12,5 %
242Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom vystretí, vpravo 12 %
243Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom vystretí, vľavo 10 %
244Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom ohnutí, vpravo 15 %
245Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom ohnutí, vľavo 12,5 %
246Porucha uchopovacej funkcie ukazováka; do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vpravo4 %
247Porucha uchopovacej funkcie ukazováka; do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vľavo 3,5 %
248Porucha uchopovacej funkcie ukazováka; do úplného zovretia do dlane chýbajú 3 až 4 cm, vpravo 12 %
249Porucha uchopovacej funkcie ukazováka; do úplného zovretia do dlane chýbajú 3 až 4 cm, vľavo 10 %
250Porucha uchopovacej funkcie ukazováka; do úplného zovretia do dlane chýba viac než 4 cm, vpravo 15 %
251Porucha uchopovacej funkcie ukazováka; do úplného zovretia do dlane chýba viac než 4 cm, vľavo 12,5 %
252Nemožnosť úplného vystretia niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazováka pri neporušenej uchopovacej funkcii, vpravo 1,5 %
253Nemožnosť úplného vystretia niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazováka pri neporušenej uchopovacej funkcii, vľavo 1 %
254Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu ukazováka s poruchou abdukcie, vpravo 2,5 %
255Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu ukazováka s poruchou abdukcie, vľavo 2 %

Poškodenie prostredníka, prstenníka a malíčka

256Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou, vpravo 9 %
257Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou, vľavo 7,5 %
258Strata všetkých troch článkov prsta alebo dvoch článkov s meravosťou základného kĺbu, vpravo 8 %
259Strata všetkých troch článkov prsta alebo dvoch článkov s meravosťou základného kĺbu, vľavo6 %
260Strata koncového článku jedného z týchto prstov, vpravo 3 %
261Strata koncového článku jedného z týchto prstov, vľavo 2,5 %
262Úplná meravosť všetkých troch kĺbov jedného z týchto prstov v krajnom vystretí alebo ohnutí (v postavení brániacom funkcii susedných prstov), vpravo 9 %
263Úplná meravosť všetkých troch kĺbov jedného z týchto prstov v krajnom vystretí alebo ohnutí (v postavení brániacom funkcii susedných prstov), vľavo 7,5 %
264Porucha uchopovacej funkcie prsta; do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vpravo 2 %
265Porucha uchopovacej funkcie prsta; do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vľavo 1,5 %
266Porucha uchopovacej funkcie prsta; do úplného zovretia do dlane chýbajú 3 až 4 cm, vpravo 6 %
267Porucha uchopovacej funkcie prsta; do úplného zovretia do dlane chýbajú 3 až 4 cm, vľavo 5 %
268Porucha uchopovacej funkcie prsta; do úplného zovretia do dlane chýba viac než 4 cm, vpravo 8 %
269Porucha uchopovacej funkcie prsta; do úplného zovretia do dlane chýba viac než 4 cm, vľavo 6 %
270Nemožnosť úplného vystretia jedného z medzičlánkových kĺbov pri neporušenej uchopovacej funkcii prsta, vpravo 1 %
271Nemožnosť úplného vystretia jedného z medzičlánkových kĺbov pri neporušenej uchopovacej funkcii prsta, vľavo 0,5 %
272Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu prsta s poruchou abdukcie, vpravo 1,5 %
273Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu prsta s poruchou abdukcie, vľavo 1 %

Traumatické poruchy nervov hornej končatiny

V hodnotení sú už zahrnuté prípadné poruchy vazomotorické a trofické.
274Traumatická porucha axilárneho nervu, vpravo do 30 %
275Traumatická porucha axilárneho nervu, vľavo do 25 %
276Traumatická porucha kmeňa vretenného nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vpravo 45 %
277Traumatická porucha kmeňa vretenného nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vľavo 37,5 %
278Traumatická porucha vretenného nervu so zachovaním funkcie trojhlavého svalu, vpravo 35 %
279Traumatická porucha vretenného nervu so zachovaním funkcie trojhlavého svalu, vľavo27,5 %
280Traumatická porucha svalovokožného nervu, vpravo do 30 %
281Traumatická porucha svalovokožného nervu, vľavo do 20 %
282Traumatická porucha kmeňa lakťového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vpravo40 %
283Traumatická porucha kmeňa lakťového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vľavo 33 %
284Traumatická porucha distálnej časti lakťového nervu so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača zápästia a časti hlbokého ohýbača prstov, vpravo 30 %
285Traumatická porucha distálnej časti lakťového nervu so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača zápästia a časti hlbokého ohýbača prstov, vľavo25 %
286Traumatická porucha kmeňa stredového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vpravo do 30 %
287Traumatická porucha kmeňa stredového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vľavo do 25 %
288Traumatická porucha distálnej časti stredového nervu s postihnutím hlavne tenarového svalstva, vpravo do 15 %
289Traumatická porucha distálnej časti stredovéhonervu s postihnutím hlavne tenarového svalstva, vľavo do 12,5 %
290Traumatická porucha všetkých troch nervov (prípadne aj celej ramennej spleti), vpravo do 60 %
291 Traumatická porucha všetkých troch nervov (prípadne aj celej ramennej spleti), vľavo do 50 %

ÚRAZY DOLNÝCH KONČATÍN

292Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo v oblasti medzi bedrovým a kolenným kĺbom 50 %
293Pakĺb stehnovej kosti v krčku alebo nekróza hlavice 40 %
294Pakĺb stehnovej kosti - endoprotéza (okrem hodnotenia obmedzenej pohyblivosti kĺbu)15 %
295Chronický zápal kostnej drene stehnovej kosti len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu 25 %
296Skrátenie jednej dolnej končatiny do 2 cm 0 %
297Skrátenie jednej dolnej končatiny do 4 cm 5 %
298Skrátenie jednej dolnej končatiny do 6 cm do 15 %
299Skrátenie jednej dolnej končatiny nad 6 cm do 25 %
300Poúrazové deformity stehnovej kosti (zlomeniny zahojené s osovou alebo rotačnou úchylkou), za každých stupňov úchylky 5 %
Úchylky nad 45o sa hodnotia ako strata končatiny. Pri hodnotení osovej úchylky nemožno súčasne započítavať relatívne skrátenie končatiny.
301Úplná meravosť bedrového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné pritiahnutie alebo odtiahnutie, vystretie alebo ohnutie a postavenia týmto blízke) 40 %
302Úplná meravosť bedrového kĺbu v priaznivom postavení (ľahké odtiahnutie a základné postavenie alebo nepatrné ohnutie)30 %
303Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu ľahkého stupňado 10 %
304Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu stredného stupňa do 20 %
305Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu ťažkého stupňado 30 %

Poškodenie kolena

306Úplná meravosť kolena v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo ohnutie nad uhol 20o) 30 %
307Úplná meravosť kolena v nepriaznivom postavení (v ohnutí nad 30o) 45 %
308Úplná meravosť kolena v priaznivom postavení do 30 %
309Endoprotéza v oblasti kolenného kĺbu (okrem hodnotenia obmedzenia pohyblivosti kĺbu)15 %
310Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu ľahkého stupňa do 10 %
311Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu stredného stupňa do 15 %
312Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu ťažkého stupňa do 25 %
313Kývavosť kolenného kĺbu, ak nie je nutný ortopedický podporný prístroj do 20 %
314Kývavosť kolenného kĺbu, ak je nutný ortopedický podporný prístroj 30 %
315Trvalé následky po poranení mäkkého kolena s príznakmi poškodenia menisku ľahkého a stredného stupňa (bez preukázaných blokád)do 10 %
316Trvalé následky po poranení mäkkého kolena s príznakmi poškodenia menisku ťažkého stupňa (s preukázanými opakovanými blokádami) do 25 %
317Trvalé následky po operačnom vyňatí jedného menisku (pri úplnom rozsahu pohybov a dobrej stabilite kĺbu; inak podľa poruchy funkcie) 5 %
318Trvalé následky po operačnom vyňatí oboch meniskov (pri úplnom rozsahu pohybov a dobrej stabilite kĺbu; inak podľa poruchy funkcie) 10 %

Poškodenie predkolenia

319Strata dolnej končatiny v predkolení so zachovaným kolenom 45 %
320Strata dolnej končatiny v predkolení s meravým kolenným kĺbom 50 %
321Pakĺb píšťaly alebo oboch kostí predkolenia 45 %
322Chronický zápal kostnej drene kostí predkolenia len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu 22,5 %
323Poúrazové deformity predkolenia vzniknuté zahojením zlomeniny v osovej alebo rotačnej úchylke (úchylky musia byť preukázané na rtg); za každých 5o5 %
Úchylky nad 45o sa hodnotia ako strata predkolenia. Pri hodnotení osovej úchylky nemožno súčasne započítavať relatívne skrátenie končatiny.

Poškodenie v oblasti členkového kĺbu

324Strata nohy v členkovom kĺbe alebo pod ním 40 %
325Strata chodidla v Chopartovom kĺbe s artrodézou členka 30 %
326Strata chodidla v Chopartovom kĺbe s kýpťom v plantárnej flexii 40 %
327Strata chodidla v Lisfrancovom kĺbe alebo pod ním 25 %
328Úplná meravosť členkového kĺbu v nepriaznivom postavení (dorzálna flexia alebo väčšie stupne plantárnej flexie) 30 %
329Úplná meravosť členkového kĺbu v pravouhlom postavení 25 %
330Úplná meravosť členkového kĺbu v priaznivom postavení (ohnutie do stupaje okolo 5o) 20 %
331Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu ľahkého stupňa do 6 %
332Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu stredného stupňa do 12 %
333Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu ťažkého stupňa do 20 %
334Úplná strata pronácie a supinácie nohy 15 %
335Obmedzenie pronácie a supinácie nohy do 12 %
336Kývavosť členkového kĺbu do 20 %
337Plochá, vbočená alebo vybočená noha následkom úrazu a iné poúrazové deformity v oblasti členka a nohy do 25 %
338Chronický zápal kostnej drene v oblasti priehlavku a predpriehlavku a pätovej kosti len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu 15 %

Poškodenie v oblasti nohy

339Strata všetkých prstov nohy 15 %
340Strata oboch článkov palca nohy 10 %
341Strata oboch článkov palca nohy so záprstnou kosťou alebo s jej časťou 15 %
342Strata koncového článku palca nohy 3 %
343Strata iného prsta nohy (vrátane malíčka); za každý prst 2 %
344Strata malíčka nohy so záprstnou kosťou alebo s jej časťou 10 %
345Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca nohy 3 %
346Úplná meravosť základného kĺbu palca nohy 7 %
347Úplná meravosť oboch kĺbov palca nohy 10 %
348Obmedzenie pohyblivosti medzičlánkového kĺbu palca nohy do 3 %
349Obmedzenie pohyblivosti základného kĺbu palca nohy do 7 %
350Porucha funkcie ktoréhokoľvek iného prsta nohy než palca; za každý prst 1 %
351Poúrazové obehové a trofické poruchy na jednej dolnej končatine do 15 %
352Poúrazové obehové a trofické poruchy na oboch dolných končatinách do 30 %
353Poúrazové atrofie svalstva dolných končatín pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe, na stehne do 5 %
354Poúrazové atrofie svalstva dolných končatín pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe, na predkolení do 3 %

Traumatické poruchy nervov dolnej končatiny

V hodnotení sú už zahrnuté prípadné poruchy vazomotorické a trofické.
355Traumatická porucha sedacieho nervu 50 %
356Traumatická porucha stehnového nervu do 30 %
357Traumatická porucha zapchávajúceho nervu (n. obturatorius)do 20 %
358Traumatická porucha kmeňa píšťalového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov 35 %
359Traumatická porucha distálnej časti píšťalového nervu s postihnutím funkcie prstov 5 %
360Traumatická porucha kmeňa ihlicového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov 30 %
361Traumatická porucha hlbokej vetvy ihlicového nervu 20 %
362 Traumatická porucha povrchovej vetvy ihlicového nervu 10 %

RÔZNE

363Rozsiahle plošné jazvy (bez prihliadnutia na poruchu funkcie kĺbov) od 1 % do 15 % telesného povrchudo 10 %
364Rozsiahle plošné jazvy (bez prihliadnutia na poruchu funkcie kĺbov) nad 15 % telesného povrchudo 40 %

POMOCNÉ TABUĽKY
pre hodnotenie trvalého poškodenia zraku

Tabuľka č. 1

Plnenie za trvalé telesné poškodenie pri znížení zrakovej ostrosti s optimálnou okuliarovou korekciou

6/66/96/126/156/186/246/306/366/603/601/600
Percentá plnenia trvalých telesných poškodení
6/60246912151821232425
6/924681114182123252730
6/12469111418212427303235
6/156811151821242731353840
6/1891114182125283238434750
6/24121418212530354147525760
6/30151821242835424956626870
6/36182124273241495866727780
6/60212327313847566675838790
3/60232530354352627283909595
1/6024273238475768778795100100
025303540506070809095100100

Ak bola pred úrazom zraková ostrosť znížená natoľko, že zodpovedá invalidite väčšej než 75 % a ak úrazom nastala slepota lepšieho oka, alebo ak bolo pred úrazom jedno oko slepé a druhé malo zrakovú ostrosť horšiu než zodpovedá 75 % invalidity a ak nastalo oslepnutie na toto oko, odškodňuje sa vo výške 25 %.

Tabuľka č. 2

Plnenie za trvalé telesné poškodenie pri koncentrickom zúžení zorného poľa

Stupeň zúženiajedného okaoboch očí rovnakojedného oka pri slepote druhého
Percentá plnenia trvalých telesných poškodení
k 60o01040
Stupeň koncentr. zúženia
k 50o52550
k 40o103560
k 30o154570
k 20o205580
k 10o237590
k 5o25100100

Ak bolo pred úrazom jedno oko slepé a na druhom bolo koncentrické zúženie na 25o alebo viac a na tomto oku nastala úplná alebo praktická slepota alebo zúženie zorného poľa k 5o, odškodňuje sa vo výške 25 %.

Tabuľka č. 3

Plnenie za trvalé telesné poškodenie pri nekoncentrickom zúžení zorného poľa

Hemianopsia homonymná ľavostranná35 %
homonymná pravostranná 45 %
binazálna 10 %
bitemporálna 60 %-70 %
horná obojstranná 10 %-15 %
dolná obojstranná 30 %-50 %
nazálna jednostranná 6 %
jednostranná temporálna 15 %-20 %
jednostranná horná 5 %-10 %
jednostranná dolná 10 %-20 %
kvadrantová nazálna horná 4 %
nazálna dolná 6 %
temporálna horná 6 %
temporálna dolná 12 %

Centrálny skotóm jednostranný i obojstranný hodnotí sa podľa hodnoty zrakovej ostrosti.