Nariadenie vlády č. 35/1979 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o odplatách vo vodnom hospodárstve

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1979-35

(v znení č. 91/1988 Zb., 235/1996 Z. z.)

Čiastka 5/1979
Platnosť od 29.03.1979 do31.12.2004
Účinnosť od 01.08.1996 do31.12.2004
Zrušený 755/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovení § 12 a § 13 ods. 1 až 3, ktoré nadobúdajú účinnosť 27. februára 1979

Znenie 01.08.1996

35

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 27. februára 1979

o odplatách vo vodnom hospodárstve

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 43 ods. 1 a 2, § 44 a 45 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon):


PRVÁ ČASŤ

Odplaty za odbery vody z vodných tokov

§ 1

Organizácie, ktoré odoberajú vodu z vodných tokov v množstve presahujúcom 15 000 m3 ročne alebo 1250 m3 mesačne, platia správcovi vodného toku, prípadne správcovi toho jeho úseku, v ktorom k odberu vody dochádza, odplaty vo výške ustanovenej cenovými predpismi.1)

§ 2

(1) Povinnosť platiť odplaty sa nevzťahuje na odbery vody z vodných tokov uvedené v § 43 ods. 2 vodného zákona a na odbery

a) vody na napúšťanie rybníkov, slepých ramien vodných tokov a iných nádrží tvoriacich chránený biotop rastlín a živočíchov,

b) zákalových vôd pre lesnú výrobu,

c) vody pre potreby ozbrojených síl Československej socialistickej republiky a ozbrojených spojeneckých síl na území vojenských obvodov.2)

(2) Zákalovými vodami pre poľnohospodársku a lesnú výrobu sú vody odoberané z vodného toku za zvýšených prietokov (vodných stavov) na závlahy zaplavovaním. Vodohospodársky orgán určí pre úseky vodných tokov spodnú hranicu zvýšeného prietoku (vodného stavu) umožňujúceho odber zákalových vôd s prihliadnutím na vodočet alebo na inú výškovú značku podľa miestnych podmienok.

DRUHÁ ČASŤ

Odplaty za odbery podzemnej vody

§ 3

Za odbery podzemnej vody3) (ďalej len „odbery“) sú organizácie, ktorých odbery presahujú množstvo 15 000 m3 ročne alebo 1250 m3 mesačne (ďalej len „odoberajúce organizácie“), povinné platiť odplaty miestne príslušnému správcovi vodohospodársky významných vodných tokov4) (ďalej len „správca tokov“).

§ 4

Povinnosť platiť odplaty sa nevzťahuje na odbery:

a) na účely, na ktoré sa použitie pitnej vody ustanovuje osobitnými predpismi, 5) ak sa tieto odbery osobitne merajú; pri odberoch používaných na viac účelov, ktoré nemožno samostatne merať, sa zmeria celkové množstvo odobratej vody a množstvo vody, na ktoré sa povinnosť platiť odplaty nevzťahuje, sa určí podľa ročných smerných čísel spotreby vody, 5a)

b) pre potreby ozbrojených síl Československej socialistickej republiky a ozbrojených spojeneckých síl na území vojenských obvodov,

c) pri zachytávaní podzemných vôd, ktoré sa nepoužijú na prevádzkové účely organizácie,

d) z umelých infiltrácií povrchovej vody, pokiaľ vlastný odber povrchovej vody podlieha odplate,

e) geotermálnych podzemných vôd pre ich energetické využitie,

f) v prípadoch, v ktorých nie je z vodohospodárskeho hľadiska podľa určenia ústredného vodohospodárskeho orgánu republiky účelné použitie podzemnej vody ako pitnej; jednotlivé prípady určí tento orgán na z klade preukázanej potreby a na časovo obmedzenú dobu.

§ 5

Odplata je 2 Sk za 1 m3 odobratej podzemnej vody. Odplata za 1 m3 odobratej podzemnej vody pre verejné vodovody je 1 Sk.

§ 6

Ak odoberajúca organizácia nem povinnosť merať odbery vodomermi,6) je povinná o odberoch viesť evidenciu a mať k dispozícii dokumentáciu o ich výške a časovom rozložení. Ak odoberajúca organizácia nepreukáže touto dokumentáciou množstvo odberu, určí sa odplata na z klade množstva odberu uvedeného v povolení vodohospodárskeho orgánu na tento odber.

§ 7

(1) Odoberajúca organizácia je povinná oznámiť správcovi tokov každoročne do 31. októbra celkové množstvo odberov pre nasledujúci rok s uvedením jednotlivých odberov (ďalej len „oznámenie"). V oznámení uvedie tiež odbery, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť platiť odplaty podľa § 4.

(2) Ak dôjde k povoleniu odberu až po uplynutí termínu pre oznámenie, je odoberajúca organizácia povinná predložiť oznámenie do dvoch mesiacov odo dňa, keď došlo k prvému odberu.

(3) Správca tokov vypočíta preddavok na odplatu pre nasledujúci rok a oznámi jej výšku odoberajúcej organizácii do 30. novembra. Preddavok na odplatu je splatný do 30. septembra bežného roka.

(4) Odoberajúca organizácia je povinná oznámiť správcovi tokov do 15. februára údaje o skutočnom množstve odberov za predchádzajúci rok. 6)

(5) Správca tokov vypočíta ročnú odplatu podľa skutočného množstva odberov a vyúčtuje nedoplatky alebo preplatky za predchádzajúci rok do 31. marca. Nedoplatky a preplatky sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia vyúčtovania.

(6) Ak odoberajúca organizácia nevykoná úhradu platieb podľa odsekov 3 a 5, je povinná za každý deň omeškania zaplatiť poplatok z omeškania vo výške 1 promile zo sumy včas nezaplatenej. To isté platí pre vrátenie preplatku správcom tokov.

TRETIA ČASŤ

Odplaty za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd

§ 8

(1) Organizácie, ktoré vypúšťajú do povrchových vôd odpadové vody (ďalej len „vypúšťajúce organizácie") obsahujúce znečistenie v ukazovateľoch uvedených v časti A prílohy, sú povinné za vypúšťanie týchto vôd platiť správcom tokov odplaty podľa množstva znečisťujúcich látok v odpadových vodách a podľa miery spôsobeného zhoršenia akosti vody vo vodnom toku.

(2) Povinnosť platiť odplaty nie je dotknutá tým, že vypúšťajúcej organizácii bolo podľa § 8 ods. 1 písm. c) a § 23 ods. 3 vodného zákona povolené vypúšťať odpadové vody do povrchových vôd.

(3) Platenie odplát nezbavuje vypúšťajúcu organizáciu zodpovednosti za spôsobené škody podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

§ 9

(1) Odplatu za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd tvorí z kladná odplata a prirážka k základnej odplate (ďalej len „prirážka").

(2) Odplata sa neplatí za vypúšťanie odpadových vôd,

a) v ktorých množstvo znečisťujúcich látok nepresahuje pri biochemickej spotrebe kyslíka (ďalej len „BSK5")3 t/rok,
pri nerozpustených látkach10 t/rok,

b) v ktorých množstvo znečisťujúcich nerozpustených látok v tonách za rok je menšie než desaťnásobok zpoplatneného množstva BSK5 v tonách za rok; platenie odplaty za množstvo BSK5 nad množstvo uvedené v písmene a) tým nie je dotknuté,

c) ktorých koncentrácia znečistenia a množstvo znečisťujúcich látok nepresahuje

koncentrácia znečisťovaniamnožstvo znečisťujúcich látok
pri ropných látkach5 mg/la 1 t/rok,
pri zjavnej acidite alebo alkalite0,5 mmol/la 500 kmol/rok,
pri rozpustených anorganických soliach1000 mg/la 20 t/rok,

d) vznikajúcich pri využití zdrojov geotermálnych vôd v poľnohospodárskej rastlinnej výrobe,

e) v ktorých je znečistenie rovnaké alebo menšie než znečistenie povrchových vôd, do ktorých sa odpadové vody vypúšťajú.

(3) Prirážku neplatia

a) rozpočtové organizácie,

b) organizácie, ktoré prevádzkujú čistiareň odpadových vôd a neprekračujú hodnoty ukazovateľov prípustného stupňa znečistenia vôd6a) ustanovené vodohospodárskym orgánom,

c) organizácie vypúšťajúce odpadové vody do iných povrchových vôd než vodných tokov.

(4) V prípadoch, keď sa odber aj vypúšťanie týka toho istého vodného toku, správca tokov na žiadosť vypúšťajúcej organizácie prihliadne na akosť odobratej povrchovej vody pri výpočte z kladnej odplaty v ukazovateli znečistenia rozpustenej anorganickej soli a pri výpočte prirážky vo všetkých ukazovateľoch znečistenia.

(5) V prípadoch, keď vypúšťajúca organizácia platí základnú odplatu súčasne za znečistenie v ukazovateľoch BSK5 a ropnej látky, správca tokov na jej žiadosť odpočíta od celkového množstva BSK5 podiel BSK5 pripadajúci na ropné látky.

§ 10

(1) Základná odplata sa vypočíta podľa nákladov na konkrétny alebo všeobecne použiteľný spôsob čistenia odpadových vôd, na vypúšťanie ktorých sa vzťahuje povinnosť platiť odplaty. Podľa nákladov na konkrétny spôsob čistenia sa vypočíta základná odplata na budúci kalendárny rok, ak vypúšťajúca organizácia dodala v lehote uvedenej v § 12 ods. 1 správcovi tokov prípravnú alebo projektovú dokumentáciu7) zariadenia na odstraňovanie znečistenia odpadových vôd, ktoré sa vypúšťajú do povrchových vôd; tento spôsob výpočtu sa použije prednostne. Inak sa základná odplata vypočíta na uvedené obdobie podľa nákladov na všeobecne použiteľný spôsob čistenia.

(2) Dokumentáciu uvedenú v odseku 1 možno na výpočet základnej odplaty použiť, pokiaľ obsahuje potrebné údaje, zabezpečuje zneškodňovanie vypúšťaných látok v odpadových vodách spôsobom zodpovedajúcim súčasnému stavu technického pokroku7a) a nie je staršia ako 2 roky, ledaže sa podľa nej výstavba čistiaceho zariadenia už začala; dokumentácia zariadenia na odstraňovanie znečistenia odpadových vôd ropnými látkami sa však použije len vtedy, ak možno podľa nej zabezpečiť zníženie koncentrácie znečistenia odpadových vôd pod hodnotu 5 mg/l.

(3) Spôsob výpočtu základnej odplaty je ustanovený v časti B prílohy.

(4) Ak sa vypúšťajú odpadové vody obsahujúce BSK5 alebo nerozpustené látky viacerými výtokmi, množstvá znečistenia sa na výpočet sadzby a základnej odplaty sčítajú. Samostatne sa posudzujú len vtedy, ak nie sú dané technické možnosti na spojenie výtokov alebo ak výtoky ústia do rôznych povrchových vôd.

(5) Ak vypúšťajúca organizácia vypúšťa odpadové vody do zariadenia na vodnom toku, ktoré je podľa rozhodnutia vodohospodárskeho orgánu určené na čistenie (dočistenie) týchto odpadových vôd, vypočíta sa základná odplata podľa množstva znečistenia, ktoré sa vypúšťa až z tohto zariadenia.

(6) Ak má vypúšťajúca organizácia zariadenie na akumuláciu a riadené vypúšťanie odpadových vôd, určí sa základná odplata podľa vypúšťaného množstva ročného znečistenia zníženého o množstvo znečistenia obsiahnutého v akumulačnom zariadení. Toto zníženie však nesmie prekročiť množstvo znečistenia, ktoré prepočítané na celoročný odtok vody vo vodnom toku by spôsobilo zhoršenie kvality o 2,5 mg/l BSK5 alebo 0,5 mmol/l acidity alebo alkality alebo o 500 g/l rozpustených anorganických solí. Ustanovenie tohto odseku sa nevzťahuje na odpadové vody s ostatnými ukazovateľmi znečistenia a na vypúšťanie odpadových vôd do iných povrchových vôd než vodných tokov.

(7) Pri výpočte základnej odplaty sa neprihliada na výnos, ktorý vypúšťajúcej organizácii vznikne prevádzkou čistiarne (využitím hodnotných látok z odpadových vôd).

§ 11

(1) Výška prirážky závisí od miery zhoršenia akosti vody vo vodnom toku spôsobenej odpadovými vodami. Spôsob výpočtu prirážky je určený v časti C prílohy.

(2) Na žiadosť vypúšťajúcej organizácie môže správca tokov upraviť vypočítanú prirážku za vypúšťanie odpadových vôd obsahujúcich znečistenie vo všetkých alebo len v niektorých ukazovateľoch znečistenia, najviac však odpočítaním jednej desatiny za každý z týchto dôvodov:

a) ak ide o vypúšťanie zvyškového znečistenia pri čistení odpadových vôd,

b) ak sa vypúšťaním odpadových vôd zlepšia vodohospodárske podmienky využitia vodného toku,

c) ak je zabezpečené krátkodobé vyrovnanie alebo zrovnomernenie odtoku odpadových vôd osobitným, na ten účel vyhotoveným zariadením alebo opatrením,

d) ak je technickým zariadením zabezpečené okamžité zmiešanie vypúšťaných odpadových vôd s vodou vodného toku.

(3) Za vypúšťanie odpadových vôd do vodárenského toku alebo vodného toku v jeho povodí 8) môže byť prirážka najviac 200 % základnej odplaty. Prirážka za vypúšťanie odpadových vôd do ostatných vodných tokov môže byť najviac 100 % základnej odplaty.

(4) Za vypúšťanie odpadových vôd z verejných kanalizácií sa prirážka určí vo výške 20 % zo sumy vypočítanej podľa odseku 1 a upravenej podľa odsekov 2 a 3.

(5) Na žiadosť vypúšťajúcej organizácie správca toku zníži prirážku vypočítanú a upravenú podľa predchádzajúcich odsekov na polovicu v tých prípadoch, keď vypúšťajúca organizácia buduje čistiareň odpadových vôd alebo iné obdobné zariadenie investičného charakteru na zníženie znečistenia odpadových vôd na hodnoty povolené vodohospodárskym orgánom; takto znížená prirážka sa platí odo dňa určeného správcom tokov až do plánovaného termínu dokončenia výstavby.

(6) Vypúšťajúce organizácie nezahŕňajú prirážku do kalkulácie cien.

§ 12

(1) Vypúšťajúca organizácia je povinná oznámiť každoročne najneskoršie do 31. októbra správcovi tokov na budúci kalendárny rok tieto údaje:

a) objem vypúšťanej vody v litroch za sekundu, v m3 za deň a za rok,

b) hodnotu BSK5 v mg/l odpadovej vody, v kg za deň a v tonách za rok,

c) množstvo nerozpustených látok v mg/l odpadovej vody, v kg za deň a v tonách za rok,

d) množstvo ropných látok v mg/l odpadovej vody, v kg za deň a v tonách za rok,

e) veľkosť hodnoty zjavnej acidity alebo zjavnej alkality v odpadových vodách v mmol/l a kmol za deň a za rok.

f) množstvo rozpustených anorganických solí v mg/l odpadových vôd, v kg za deň a v tonách za rok.

(2) Vypúšťajúca organizácia je povinná oznámiť údaje uvedené v odseku 1 pre každý výtok odpadových vôd osobitne; ak ide o údaje za deň alebo za sekundu, je povinná uviesť maximálne i priemerné hodnoty. Oznámi aj časový priebeh vypúšťania odpadových vôd. Ak má k dispozícii prípravnú alebo projektovú dokumentáciu, z ktorej možno vypočítať základnú odplatu, priloží ju k oznámeniu.

(3) Pre zisťovanie koncentrácie znečistenie je smerodajný rozbor zlievanej osemhodinovej vzorky odpadovej vody odoberanej spravidla v hlavnej smene, pokiaľ vypúšťajúca organizácia nedohodne so správcom tokov presnejší spôsob jej zisťovania. Ustanovenie všetkých ukazovateľov znečistenia sa vykonáva zo zlievanej vzorky po jej dokonalom premiešaní (homogenizovaná vzorka).

§ 13

(1) Výpočet odplát a ich zmien robia správcovia tokov.

(2) Správca tokov je oprávnený preskúšať údaje uvedené v oznámení podľa § 12 a podľa výsledkov preskúšania vypočítať výšku odplaty alebo jej výpočet upraviť; je povinný umožniť vypúšťajúcej organizácii zúčastniť sa na preskúšaní. Ak vypúšťajúca organizácia nepredloží podklady pre výpočet odplát (§ 10 ods. 2, § 12), použije správca tokov pre výpočet odplát iné jemu dostupné údaje.

(3) Správca tokov upovedomí vypúšťajúcu organizáciu o výške odplaty na budúci kalendárny rok do 30. novembra bežného roka; upovedomí ju aj vtedy, ak výška odplaty za predchádzajúci kalendárny rok zostáva bez zmien.

(4) Ak správca tokov zistí, že počas kalendárneho roka došlo pri vypúšťaní odpadových vôd k podstatným zmenám proti údajom, ktoré boli oznámené podľa ustanovenia § 12, upraví bez zbytočného odkladu výšku odplaty, prípadne aj výšku mesačných splátok a oznámi to vypúšťajúcej organizácii.

(5) Vypúšťajúca organizácia je povinná do 15. februára nasledujúceho roka predložiť správcovi tokov doklady o tom, že vypúšťala v predchádzajúcom kalendárnom roku odpadové vody do povrchových vôd v inom množstve alebo inej akosti, než zodpovedá výpočtu, podľa ktorého odplaty zaplatila. Na základe týchto dokladov urobí správca tokov nový výpočet odplaty a nové vyúčtovanie.

§ 14

(1) Odplaty sú splatné vždy 25. deň v mesiaci jednou dvanástinou ročnej odplaty (ďalej len „mesačné splátky“). Správca tokov sa môže s vypúšťajúcou organizáciou dohodnúť na inej výške mesačných splátok.

(2) Ak vypúšťajúca organizácia neuskutoční úhradu platieb včas a v plnej výške, je povinná za každý deň omeškania zaplatiť penále vo výške 1 ‰ zo sumy včas nezaplatenej.


ŠTVRTÁ ČASŤ

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 15

Vo veciach týkajúcich sa obrany štátu postupujú správcovia tokov podľa pokynu ústredného vodohospodárskeho orgánu republiky vydaného v dohode s federálnym ministerstvom národnej obrany.

§ 16

Zrušujú sa:

1. vyhláška Ministerstva energetiky a vodného hospodárstva č. 73/1960 Zb. o náhradách za odber povrchovej vody v znení vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 20/1963 Zb. a vládneho nariadenia č. 99/1966 Zb.;

2. vládna vyhláška č. 16/1966 Zb. o náhradách za vypúšťanie nečistených alebo nedostatočne čistených odpadových vôd do vodných tokov.

§ 17

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1980, s výnimkou ustanovení § 12 a § 13 ods. 1 až 3, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia.


Dr. Štrougal v. r.


PRÍLOHA

A. Ukazovatele znečistenia

a) Organické látky charakterizované biochemickou spotrebou kyslíka (BSK5), t. j. množstvom kyslíka spotrebovaného k aerobnému biochemickému rozkladu organických látok obsiahnutých vo vode po dobu piatich dní pri štandardných podmienkach.

b) Nerozpustené látky sú látky, ktoré sa určujú filtráciou vody a vysúšaním zvyšku na filtri pri 105 oC do konštantnej hmotnosti konštantnej hmotnosti.

c) Ropné látky sú látky vyextrahovateľné z vody bez polárnych látok, ktoré sa z extraktu oddelia štandardizovaným spôsobom.

d) Zjavná alkalita a zjavná acidita sú osobitnými prípadmi neutralizačnej kapacity vody. Alkalita je schopnosť niektorých súčastí obsiahnutých vo vode viazať silné kyseliny. Zjavná alkalita je podiel alkality, ktorý zodpovedá množstvu kyseliny potrebnej na zníženie pH na 8,3. Acidita je schopnosť niektorých súčastí obsiahnutých vo vode viazať silné zásady. Zjavná acidita je podiel acidity, ktorý zodpovedá množstvu zásady potrebnej na zvýšenie hodnoty pH na 4,5.

e) Rozpustené anorganické soli sú látky, ktoré zostanú vo filtráte vzorky vody po odparení, vysušení a vyžíhaní pri 600 oC do konštantnej hmotnosti. Určenie ukazovateľov sa vykonáva podľa ČSN 83 0540 Chemický a fyzikálny rozbor odpadových vôd, časť 9 (BSK5), časť 3 (nerozpustené látky a rozpustené soli), časť 4 (ropné látky) a časť 7 (zjavná acidita alebo zjavná alkalita).

B. Spôsob výpočtu základnej odplaty za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd

a) Výpočet základnej odplaty podľa nákladov na konkrétny spôsob čistenia (podľa dokumentácie)

1. Základná odplata je súčinom sadzby a množstva ročných znečistení.

2. Z prípravnej alebo projektovej dokumentácie, prípadne z iných technicko-ekonomických podkladov, ktoré túto dokumentáciu dopĺňajú, pokiaľ ich možno použiť za podklad pre určenie ročných odplát (§ 10 ods. 2 nariadenia vlády), sa určí sadzba ako podiel ročných úplných vlastných nákladov zariadenia určeného na odstránenie znečistenia odpadových vôd a ročného množstva znečistenia odstraňovaného prevádzkou čistiaceho zariadenia.

3. Ak jedno čistiace zariadenie slúži na čistenie odpadových vôd obsahujúcich znečistenie vo viacerých ukazovateľoch, musí dokumentácia obsahovať technicky odôvodnené rozdelenie úplných vlastných nákladov podľa jednotlivých ukazovateľov znečistenia; ak také rozdelenie nie je možné, určí sa sadzba iba pre rozhodujúci ukazovateľ znečistenia, ktorý určí správca tokov.

4. Sadzby sa určujú za vypúšťanie odpadových vôd s ukazovateľmi znečistenia BSK5, nerozpustené látky, ropné látky a rozpustené anorganické soli v Kčs za 1 tonu a s ukazovateľom znečistenia zjavná acidita alebo zjavná alkalita v Kčs za 1 kmol.

5. Sadzby sa zaokrúhľujú na tri desatinné miesta.

b) Výpočet základnej odplaty podľa nákladov na všeobecne použiteľný spôsob čistenia (všeobecným spôsobom)

1. Výška základnej odplaty za vypúšťanie odpadových vôd s ukazovateľmi znečistenia BSK5 a nerozpustené látky sa určí výpočtom z týchto vzťahov:

- s ukazovateľom znečistenia BSK5


U = 21,5 x Z0,8265


- s ukazovateľom znečistenia nerozpustené látky

U = 2,34 x Z0,7514,

kde U je výška základnej odplaty v tis. Kčs/rok a Z je množstvo znečistenia podliehajúce plateniu odplát v tonách za rok.

2. Výška základnej odplaty pre odpadové vody s ukazovateľmi znečistenia ropné látky, rozpustené anorganické soli a zjavná acidita alebo alkalita sa vypočíta ako súčin sadzby uvedenej v bode 3-5 a množstva ročných znečistení alebo množstva vypúšťaných odpadových vôd.

3. Sadzba pre výpočet základnej odplaty za vypúšťanie odpadových vôd s ukazovateľom znečistenia ropné látky je:

nad 5 do 10 mg/l - 1,00 Kčs/m3
nad 10 do 20 mg/l - 1,50 Kčs/m3
nad 20 do 35 mg/l - 2,00 Kčs/m3
nad 35 do 50 mg/l - 2,50 Kčs/m3
nad 50 mg/l - 3,00 Kčs/m3.

4. Sadzba pre výpočet základnej odplaty za vypúšťanie odpadových vôd s ukazovateľom znečistenia rozpustené anorganické soli je:

600,- Kčs/t pri prietoku do 0,01 m3/sek
300,- Kčs/t pri prietoku nad 0,01 m3/sek do 0,1 m3/sek
200,- Kčs/t pri prietoku nad 0,1 m3/sek do 1,0 m3/sek
150,- Kčs/t pri prietoku nad 1,0 m3/sek do 10,0 m3/sek
120,- Kčs/t pri prietoku nad 10,0 m3/sek.

Prietokom sa rozumie tristopäťdesiatpäťdenná vodnosť vodného toku v mieste vypúšťania odpadových vôd (ďalej len „Q355“). Ak zaručený prietok vodného toku je vyšší ako prietok zodpovedajúci Q355, vychádza sa pri výpočte z tohto vyššieho prietoku.

5. Sadzba pre výpočet základnej odplaty za vypúšťanie odpadových vôd s ukazovateľom znečistenia zjavná acidita alebo zjavná alkalita je 135,- Kčs/kmol zjavnej acidity alebo zjavnej alkality.

C. Spôsob výpočtu prirážky k základnej odplate

Výška prirážky k základnej odplate je úmerná zhoršeniu akosti vody vo vodnom toku, ktoré nastane vypúšťaním odpadových vôd, za ktoré sa platí základná odplata. Pri výpočte prirážky a vychádza z bilancie znečistenia a Q355. Ak zaručený prietok vodného toku je vyšší alebo nižší ako prietok zodpovedajúci Q355, vychádza sa pri výpočte z tohto vyššieho alebo nižšieho prietoku.

Jednotky zhoršenia akosti vody vo vodnom toku sú pre odpadové vody s ukazovateľmi znečistenia:

a) BSK5 0,25 mg/l

b) nerozpustené látky 0,50 mg/l

c) ropné látky 0,05 mg/l

d) ropné látky vypúšťané do vodárenských tokov a vodných tokov v ich povodí 0,01 mg/l

e) rozpustené anorganické soli 5,00 mg/l

f) zjavná acidita alebo zjavná alkalita 0,025 mmol/l

Prirážka je toľko percent základnej odplaty, koľkokrát je vo vypočítanom zhoršení akosti vody vo vodnom toku v mieste vypúšťania odpadových vôd obsiahnutá jednotka zhoršenia. Vypočítaná prirážka sa zaokrúhľuje na celé percentá.

D. Výška základnej odplaty i prirážky sa zaokrúhľuje na celé Kčs.

Poznámky pod čiarou

1) Cenník veľkoobchodných cien odbor 795 1 - Povrchová voda evid. č. VC-17-1 schválený výmerom Federálneho cenového úradu č. 1011/S/FCÚ-07/KPC/2/75 z 20.1.1975 (Cenový vestník, čiastka 18/1975).

2) Zákon č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch.

3) § 2 vodného zákona.

4) Správcami vodohospodársky významných vodných tokov sú štátne organizácie Povodie Labe, Povodie Vltavy, Povodie Ohře, Povodie Moravy, Povodie Odry, Povodie Dunaja, Povodie Váhu, Povodie Hronu a Povodie Bodrogu a Hornádu.

5) § 7 a 8 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 45/1966 Zb. o vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok.

5a) Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva ČSR č. 144/1978 Zb. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva SSR č. 154/1978 Zb. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

6) Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva ČSR č. 63/1975 Zb. o povinnostiach organizácií podávať správy o zistení podzemných vôd a oznamovať údaje o ich odberoch. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva SSR č. 170/1975 Zb. o povinnostiach organizácií podávať správy o zistení podzemných vôd a oznamovať údaje o ich odbere.

6a) Nariadenie vlády ČSR č. 25/1975 Zb., ktorým sa ustanovujú ukazovatele prípustného stupňa znečistenia vôd. Nariadenie vlády SSR č. 30/1975 Zb., ktorým sa ustanovujú ukazovatele prípustného stupňa znečistenia vôd.

7) Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb v znení vyhlášky č. 31/1976 Zb., vyhlášky č. 76/1977 Zb. a vyhlášky č. 68/1978 Zb.

7a) § 23 ods. 1 a 2 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).

8) Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva ČSR č. 28/1975 Zb., ktorou sa určujú vodárenské toky a ich povodia a určuje sa zoznam vodohospodársky významných vodných tokov. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva SSR č. 10/1977 Zb., ktorou sa určujú vodárenské toky a ich povodia a určuje sa zoznam vodohospodársky významných vodných tokov.

9) Ročným množstvom znečistenia sa rozumie skutočné množstvo znečistenia v priebehu kalendárneho roka bez ohľadu na počet pracovných dní a kolísanie úrovne znečistenia v jednotlivých obdobiach. Iba na výpočet sadzby za odpadové vody s ukazovateľom znečistenia BSK5 a nerozpustné látky sa v prípade, keď vypúšťajúca organizácia vypúšťa odpadové vody menej ako 250 dní v roku, pripočíta sn tento účel vypúšťané znečistenie na 250 dní. To sa nevzťahuje na prípady celoročného nerovnomerného alebo striedavého alebo inak sa meniaceho vypúšťania odpadových vôd a znečistenia.