Vyhláška č. 17/1979 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o právnych úkonoch odovzdávaním dát

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1979-17
Čiastka 3/1979
Platnosť od 05.03.1979 do30.04.1990
Najbližšie účinné znenie 01.04.1979
Zrušený 103/1990 Zb.
Pôvodný predpis 05.03.1979

17

VYHLÁŠKA

Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky

z 31. januára 1979

o právnych úkonoch odovzdávaním dát

Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 395 písm. a) Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. (ďalej len „zákon“):


§ 1

Úvodné ustanovenie

Požiadavka písomnej formy je splnená aj vtedy, ak sa právny úkon urobí za podmienok ďalej uvedených diaľkovým prenosom dát alebo odovzdaním média priamo použiteľného pre ďalšie spracovanie alebo ďalšími prostriedkami umožňujúcimi použitie výpočtovej techniky (ďalej len „odovzdávaním dát“).

§ 2

Dohoda organizácií

(1) Organizácie môžu robiť právne úkony odovzdávaním dát len na základe vopred uzavretej písomnej dohody.

(2) Organizácie sú povinné v dohode dojednať,

a) na ktoré právne úkony sa vzťahuje;

b) spôsob odovzdávania dát, ktorým sa právne úkony budú vykonávať (§ 1);

c) spôsob, ako sa bude spoluprácou preberajúcej a vysielajúcej organizácie uskutočňovať kontrola totožnosti a úplnosti odoslaného a prijatého znenia právneho úkonu a ako sa budú odstraňovať zistené chyby.

(3) Organizácie v dohode uvedú najmä aj

a) usporiadanie náležitostí právnych úkonov;

b) spôsob podpisovania alebo kódy pracovníkov, ktorí konajú v mene organizácie (§ 4), a oznamovania ich zmien;

c) úpravu technických podmienok a spôsob organizácie a časového rozvrhu odovzdávania dát;

d) spôsob, ako sa bude postupovať v prípade technickej závady, pre ktorú nebude možné použiť dohodnutý spôsob odovzdávania dát;

e) spôsob ochrany dát proti znehodnoteniu a zneužitiu;

f) spôsob zabezpečenia utajovaných skutočností pred vyzradením a zneužitím, ak je to vzhľadom na obsah právnych úkonov potrebné;

g) spôsob, ako sa bude preukazovať obsah právnych úkonov;

h) podmienky možnosti postupu odchylného od dohody;

i) podmienky výpovede dohody.1)

(4) Dohoda vznikne, ak sa organizácie dohodnú o jej celom obsahu.

Vykonávanie právnych úkonov odovzdávaním dát

§ 3

Organizácie, vo vzťahoch ktorých sa právne úkony vykonávajú odovzdávaním dát, sú povinné

a) presne evidovať odoslané a prijaté znenie právnych úkonov včítane dátumu a hodiny odoslania alebo prijatia;

b) po čas určený na archivovanie uschovávať listiny, na ktorých bude uvedené odoslané alebo prijaté znenie právneho úkonu alebo iné dôkazy o znení odoslaného alebo prijatého právneho úkonu [§ 2 ods. 3 písm. e)].

§ 4

Pri právnych úkonoch urobených odovzdávaním dát sa môže podpis za organizáciu nahradiť dohodnutým kódom.

§ 5

(1) Ak ďalej nie je ustanovené inak, právny úkon urobený odovzdávaním dát platí v znení, ktoré preukázateľne došlo preberajúcej organizácii.

(2) Organizácia, ktorej príde nezrozumiteľné alebo skomolené znenie právneho úkonu urobeného odovzdávaním dát, je povinná o tom ihneď upovedomiť vysielajúcu organizáciu.

(3) Pokiaľ vysielajúca organizácia bez meškania odstráni chyby uvedené v odseku 2, platí, že právny úkon bol od začiatku bez týchto chýb. To platí obdobne, ak vysielajúca organizácia bez meškania odstráni chybu, ktorú zistila pri kontrole totožnosti a úplnosti znenia odoslaného a prijatého právneho úkonu [§ 2 ods. 2 písm. c)].

§ 6

Organizácia, ktorá poruší povinnosti dojednané v dohode podľa § 2 alebo ustanovené v § 3 a § 5 ods. 2, sa nemôže zbaviť zodpovednosti za škodu tým spôsobenú.

§ 7

Vzájomné odsúhlasenie pri kontrole totožnosti a úplnosti znenia odoslaného a prijatého právneho úkonu [§ 2 ods. 2 písm. c)] potvrdzuje prijatie dodávkového príkazu2) vyhotoveného podľa tejto vyhlášky.


Záverečné ustanovenia

§ 8

Táto vyhláška sa nevzťahuje na platobný styk a zúčtovanie na účtoch organizácií.3)

§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1979.


Hlavný arbiter Československej socialistickej republiky:

Brandejs v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 129a zákona.

2) § 216 ods. 4 zákona.

3) Vyhláška č. 10/1978 Zb. o platobnom styku a zúčtovaní na účtoch organizácií.