Zákon č. 150/1979 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom zabezpečení

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1979-150

(v znení č. 100/1988 Zb.(nepriamo))

Čiastka 28/1979
Platnosť od 22.12.1979 do31.12.2003
Účinnosť od 01.10.1988 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.
Znenie 01.10.1988

150

ZÁKON

z 13. decembra 1979,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom zabezpečení

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 76/1979 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

6. § 101 znie:

㤠101

(1) Jednotné roľnícke družstvá prispievajú za svojich členov na čiastočnú úhradu nákladov ich sociálneho zabezpečenia (včítane zabezpečenia v chorobe a zabezpečenia matky a dieťaťa).

(2) Príspevok za člena jednotného roľníckeho družstva sa určí v rozpätí od 6 do 28 % jeho ročných príjmov započítateľných do priemerného mesačného zárobku.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1980.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.