Ústavný zákon č. 147/1979 Zb.Ústavný zákon o zriadení Federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1979-147
Čiastka 28/1979
Platnosť od 22.12.1979 do18.04.1988
Účinnosť od 01.01.1980 do18.04.1988
Zrušený 42/1988 Zb.
Znenie 01.01.1980

147

ÚSTAVNÝ ZÁKON

z 12. decembra 1979

o zriadení Federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:


Čl. 1

Zriaďuje sa Federálne ministerstvo elektrotechnického priemyslu.


Čl. 2

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1980.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.