Vyhláška č. 139/1979 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o stiahnutí mincí po 50 halieroch vzoru 1963

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1979-139
Čiastka 27/1979
Platnosť od 19.12.1979
Účinnosť od 31.12.1979
Aktuálne znenie 31.12.1979

139

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 20. novembra 1979

o stiahnutí mincí po 50 halieroch vzoru 1963

Federálne ministerstvo financií vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme:


§ 1

(1) Mince po 50 halieroch vzoru 19631) sa sťahujú z obehu uplynutím 31. decembra 1979.

(2) Mince uvedené v odseku 1 vymieňajú v čase od 1. januára 1980 do 30. júna 1980 včítane všetky pošty, pobočky štátnych sporiteľní a pobočky Štátnej banky československej, v čase od 1. júla 1980 do 28. novembra 1980 včítane len pobočky Štátnej banky československej.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. decembrom 1979.


Minister:

Ing. Lér CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška ministra financií č. 28/1963 Zb. o vydaní mincí po 50 halieroch.