Vyhláška č. 13/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kubánskej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1979-13
Čiastka 2/1979
Platnosť od 20.02.1979
Účinnosť od 07.03.1979
Redakčná poznámka

Dohoda na základe svojho článku 10 nadobudla platnosť 23. augustom 1978.

Aktuálne znenie 07.03.1979

13

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 6. decembra 1978

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kubánskej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu


Dňa 12. decembra 1977 bola v Havane podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kubánskej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu. Dohoda na základe svojho článku 10 nadobudla platnosť 23. augustom 1978.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

o spolupráci v oblasti cestovného ruchu

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Kubánskej republiky

vedené prianím rozvíjať a ďalej posilňovať priateľské vzťahy medzi národmi oboch štátov na základe princípov proletárskeho internacionalizmu a socialistickej ekonomickej integrácie členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci,

v snahe zabezpečiť čo najlepšie podmienky pre podporu vzájomného cestovného ruchu, ktoré by umožnili hlbšie poznanie úspechov oboch štátov v budovaní socializmu,

s cieľom ďalej rozvíjať vzájomný cestovný ruch a spoluprácu v tejto oblasti,

rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu.

Za tým účelom zmluvné strany za svojich splnomocnencov vymenovali:

vláda Československej socialistickej republiky:

Ing. Františka Žurka,

vláda Kubánskej republiky:

Lic. Joaguína Góngoru Suaua,

ktorí sa po výmene svojich plnomocenstiev, ktoré zistili v dobrej a náležitej forme, dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú všestranne rozvíjať a rozširovať spoluprácu v oblasti cestovného ruchu medzi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou na vzájomne vyrovnanom základe, so snahou o prehĺbenie vzájomného poznania úspechov dosiahnutých v oblasti hospodárstva, sociálneho, kultúrneho a vedeckého rozvoja, ako aj historických pamiatok, prírodných krás, turistických zaujímavostí a revolučných tradícií oboch krajín.

Článok 2

Zmluvné strany budú spolupracovať pri rozvoji cestovného ruchu na základe rovnosti práv a vzájomnej výhodnosti a budú uľahčovať turistické skupinové a individuálne cesty organizované prostredníctvom cestovných kancelárií a spoločenských organizácií, cesty pri príležitosti kultúrnych a športových udalostí, výstav, veľtrhov a medzinárodných stretnutí, cestovanie mládeže a špecializované tematické zájazdy.

Článok 3

Zmluvné strany budú napomáhať ďalší rozvoj leteckých spojov medzi oboma krajinami a uľahčovať prechod hraníc.

Zmluvné strany sa dohodli, že budú zabezpečovať leteckú prepravu turistov medzi oboma krajinami vlastnými lietadlami. V prípade potreby jednej strany sa vyžiada od druhej strany potrebná dopravná kapacita. Ak strany nebudú disponovať dostatočnou kapacitou na dopravu turistov svojimi vlastnými prostriedkami, môžu v tom prípade požiadať o pomoc dopravcov iných krajín s cieľom zabezpečiť rozvoj cestovného ruchu.

Článok 4

Zmluvné strany urobia prostredníctvom príslušných orgánov a organizácií cestovného ruchu opatrenia, aby sa vhodným propagačným, informačným a náborovým pôsobením, pokiaľ možno v jazyku druhej krajiny, zlepšovala informovanosť občanov oboch štátov o možnostiach cestovania na územie druhého štátu.

Článok 5

Zmluvné strany budú podporovať výmenu skúseností, informácií a dokumentácie cestovného ruchu, najmä v oblasti činnosti príslušných orgánov a organizácií, výstavby turistických zariadení a odbornej výchovy kádrov, ako aj v spolupráci vedeckovýskumných ústavov a v ostatných otázkach cestovného ruchu.

Zmluvné strany budú rozvíjať a podporovať výmenu odborníkov z rôznych oblastí cestovného ruchu.

Článok 6

Štipendijné pobyty na úseku odborného školstva sa budú uskutočňovať prostredníctvom príslušných orgánov oboch strán v rámci Dohody o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou.

Vedeckotechnická spolupráca v oblasti cestovného ruchu vyplývajúca z tejto Dohody sa bude uskutočňovať podľa Všeobecných podmienok vedeckotechnickej spolupráce platných medzi oboma krajinami.

Článok 7

Platby vyplývajúce z plnenia tejto Dohody sa budú uskutočňovať podľa platobnej dohody medzi zmluvnými stranami a iných zmluvných dokumentov upravujúcich tieto otázky.

Článok 8

Zmluvné strany budú ďalej rozširovať spoluprácu orgánov cestovného ruchu oboch štátov v príslušných medzinárodných organizáciách a napomáhať uskutočňovanie výmeny skúseností z činnosti v tejto oblasti.

Zmluvné strany budú napomáhať spoluprácu orgánov a organizácií cestovného ruchu pri zlepšovaní informovanosti, pri podpore záujmov a nábore turistov z tretích krajín prostredníctvom príslušných cestovných kancelárií.

Článok 9

Príslušné orgány zmluvných strán budú uzavierať protokoly na určité časové obdobia na vykonávanie tejto Dohody. Okrem toho, kedykoľvek to budú považovať za nevyhnutné, budú hodnotiť jej plnenie a priebeh vzájomného cestovného ruchu.

Článok 10

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa právnych predpisov každej zo zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o jej schválení. Jej ustanovenia sa však budú používať predbežne odo dňa podpisu.

Táto Dohoda sa uzaviera na päť rokov a bude sa považovať za predĺženú vždy o ďalší rok, ak ju žiadna zo zmluvných strán písomne nevypovie najneskoršie šesť mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia platnosti.

Dané v Havane 12. decembra 1977 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a španielskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. František Žurek v. r.

Za vládu

Kubánskej republiky:

Lic. Joaguín Góngora Suau v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.