Nariadenie vlády č. 83/1978 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o oslobodení obytných domov s bytmi v osobnom vlastníctve od domovej dane

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1978-83
Čiastka 19/1978
Platnosť od 17.07.1978 do31.12.1992
Účinnosť od 17.07.1978 do31.12.1992
Zrušený 317/1992 Zb.
Znenie 17.07.1978

83

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

z 5. júla 1978

o oslobodení obytných domov s bytmi v osobnom vlastníctve od domovej dane

Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 24 ods. 1 č. 2 zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani:


§ 1

Obytné domy s bytmi v osobnom vlastníctve1) sa oslobodzujú od domovej dane.


§ 2

V § 1 ods. 1 vyhlášky č. 14/1968 Zb. o úľavách na domovej dani v znení vyhlášky č. 143/1976 Zb. sa vypúšťajú slová „alebo obytné domy s bytmi v osobnom vlastníctve“.


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Dr. Colotka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov v znení zákona č. 30/1978 Zb.