Vyhláška č. 43/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v roku 1979

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1978-43
Čiastka 9/1978
Platnosť od 03.05.1978 do31.12.1979
Účinnosť od 03.05.1978 do31.12.1979
Znenie 03.05.1978

43

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 26. apríla 1978

o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v roku 1979

Vláda Československej socialistickej republiky po prerokovaní s Ústrednou radou odborov ustanovila uznesením z 23. marca 1978 podľa § 83 ods. 3 a § 94 Zákonníka práce:


Úprava pracovného času

(1) Pracovný čas ustanovený podľa vyhlášky č. 63/1968 Zb. o zásadách pre skracovanie týždenného pracovného času a pre zavádzanie prevádzkových a pracovných režimov s päťdenným pracovným týždňom alebo podľa ďalších predpisov vydaných ústrednými orgánmi na skrátenie týždenného pracovného času sa upravuje v roku 1979 tak, že pracovnými dňami sú aj soboty pripadajúce na 31. marec, 21. apríl, 12. máj, 22. september a 10. november.

(2) Dĺžka ďalších pracovných smien v dňoch uvedených v predchádzajúcom odseku sa rovná dĺžke smeny určenej v organizácii na piatok, ktorý tejto smene predchádza.

(3) Ak podľa rozvrhu pracovných smien pripadne pracovníkovi jeho pravidelná pracovná smena na niektorý z pracovných dní uvedených v odseku 1, určí organizácia po prerokovaní so závodným výborom základnej organizácie Revolučného odborového hnutia (ďalej len „závodný výbor“) tomuto pracovníkovi ďalšiu pracovnú smenu na iný vhodný deň v tom istom mesiaci.

(4) Organizácie môžu so súhlasom závodného výboru, štátne orgány po prerokovaní s ním presunúť na pracoviskách s pretržitou prevádzkou druhé a tretie smeny pripadajúce na dni uvedené v odseku 1 na iné vhodné dni v tom istom mesiaci.

(5) Úprava pracovného času uvedená v odseku 1 sa vzťahuje aj na pracovníkov, ktorí majú s organizáciou dohodnutý kratší pracovný čas (§ 86 a § 156 ods. 2 Zákonníka práce), s výnimkou pracovníkov, ktorí majú pracovný čas skrátený na základe lekárskeho posudku a u ktorých by predĺženie pracovného času o ďalšiu smenu presiahlo maximálny počet hodín, po ktorý môže pracovník podľa tohto posudku v týždni pracovať.

(6) Pracovný čas sa neupravuje mladistvým pracovníkom mladším ako 16 rokov, pracovníkom na pracoviskách s nepretržitou prevádzkou, pracovníkom s pracovným časom trvale rozvrhnutým na 6 dní v týždni a pracovníkom v prevádzkach, v ktorých sa skrátil pracovný čas zo zdravotných dôvodov. Pokiaľ by však pracovníkovi s pracovným časom trvale rozvrhnutým na 6 dní v týždni pripadla podľa rozvrhu pracovných smien jeho pravidelná pracovná smena na niektorý z pracovných dní uvedených v odseku 1, upravuje sa mu pracovný čas v tento deň tak, aby sa rovnal dĺžke smeny určenej v organizácii na piatok, ktorý tejto smene predchádza; táto úprava sa nevykoná, ak je jeho pravidelná pracovná smena pripadajúca na tento deň dlhšia.

(7) Pokiaľ by pracovník nemal v dôsledku úpravy pracovného času podľa odseku 1 v týždni ani jeden deň nepretržitého odpočinku, presunie mu organizácia po prerokovaní so závodným výborom jednu pracovnú smenu z tohto týždňa na niektorý deň jeho nepretržitého odpočinku v inom týždni toho istého mesiaca.

(8) Ak pracovník čerpá dovolenku na zotavenie po častiach, z ktorých niektorá je kratšia ako týždeň alebo netvorí celé týždne, nemení sa tým celkový počet pracovných dní jeho dovolenky vyplývajúci z pracovného režimu zavedeného v organizácii, ani keď na čas jeho dovolenky pripadne ďalšia pracovná smena. Náhradu mzdy za dovolenku na zotavenie dostane pracovník, ktorému by pripadla do času dovolenky na zotavenie niektorá z ďalších smien, za toľko pracovných dní dovolenky, koľko mu ich odpadlo podľa harmonogramu smien rozšíreného o ďalšiu smenu.

Presun pracovného voľna a pracovného času a úprava niektorých prevádzkových režimov

(9) V roku 1979 sa presúva

a) pracovné voľno zo soboty 28. apríla na pondelok 30. apríla a pracovný čas z pondelka 30. apríla na sobotu 28. apríla,

b) pracovné voľno zo soboty 5. mája na pondelok 7. mája a pracovný čas z pondelka 7. mája na sobotu 5. mája,

c) pracovné voľno z nedele 6. mája na utorok 8. mája a pracovný čas z utorka 8. mája na nedeľu 6. mája,

d) pracovné voľno zo soboty 22. decembra na pondelok 24. decembra a pracovný čas z pondelka 24. decembra na sobotu 22. decembra,

e) pracovné voľno zo soboty 29. decembra na pondelok 31. decembra a pracovný čas z pondelka 31. decembra na sobotu 29. decembra.

(10) Presun pracovného voľna a pracovného času sa nevzťahuje na pracovníkov na pracoviskách s nepretržitou prevádzkou.

(11) Pracovný čas pracovníkov obchodu a služieb so stykom so zákazníkmi, pracovníkov zásobujúcich prevádzkárne obchodu, pracovníkov spojov a pracovníkov verejnej dopravy určí organizácia v súlade so všeobecnými pokynmi na úpravu prevádzkových režimov; tieto pokyny vydajú príslušné ústredné orgány s ohľadom na potreby obyvateľstva a socialistických organizácií pre prípady vzniku súvislého trojdenného, prípadne štvordenného pracovného voľna.

Odmieňanie práce

(12) Za prácu v ďalších smenách (odsek 1) patrí pracovníkovi mzda vo výške určenej mzdovými predpismi. Pracovníkovi odmieňanému mesačnou mzdou sa v súvislosti s odpracovaním ďalších pracovných smien jeho základná mzda nezvyšuje.

(13) Pokiaľ sa pracovníkovi určí ďalšia smena na inú sobotu alebo nedeľu v súvislosti s ustanovením odsekov 3 alebo 7 tejto vyhlášky, patrí mu za prácu v týchto dňoch mzdové zvýhodnenie za prácu cez soboty a nedele.1)

(14) Práca v ďalších smenách nie je prácou nadčas, a preto za ňu nepatrí pracovníkovi príplatok za prácu nadčas ani náhradné voľno podľa § 116 Zákonníka práce.

(15) Za prácu vykonávanú v dňoch uvedených v odseku 1 nepatrí pracovníkovi mzdové zvýhodnenie za prácu cez soboty a nedele,1) a to ani keď nejde o prácu v ďalších smenách.

(16) Pracovníkovi, ktorý v dôsledku presunu pracovného času podľa odseku 9 bude pracovať v sobotu alebo v nedeľu nepatrí za prácu vykonávanú v tento deň mzdové zvýhodnenie za prácu cez soboty a nedele;1) ani pre odmieňanie práce nadčas sa tento deň nepovažuje za deň pracovného pokoja.

(17) Pracovníkovi, ktorému podľa mzdových predpisov patrí mzdové zvýhodnenie za prácu cez soboty a nedele, patrí toto zvýhodnenie za prácu v pondelok 30. apríla, 7. mája, 24. a 31. decembra a v utorok 8. mája.


Záverečné ustanovenie

(18) Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Štanceľ v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška č. 200/1968 Zb. o mzdovom zvýhodnení práce cez soboty a nedele; mzdové predpisy vydané ústrednými orgánmi na vykonanie zásad racionalizácie mzdových sústav podľa uznesenia vlády ČSSR z 3. mája 1973 č. 128.