Vyhláška č. 35/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 37/1963 Zb. o ochrane včiel, vôd a rýb pri ničení škodcov rastlín chemickými prostriedkami

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1978-35
Čiastka 7/1978
Platnosť od 13.04.1978 do14.03.2008
Účinnosť od 13.04.1978 do14.03.2008
Zrušený 82/2008 Z. z.
Znenie 13.04.1978

35

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy

z 23. marca 1978,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 37/1963 Zb. o ochrane včiel, vôd a rýb pri ničení škodcov rastlín chemickými prostriedkami

Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy po dohode s Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky a Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky a ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 27 ods. 3 a § 39 zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 37/1963 Zb. o ochrane včiel, vôd a rýb pri ničení škodcov rastlín chemickými prostriedkami sa mení a dopĺňa takto:

1. Názov vyhlášky sa mení a znie:„o ochrane včiel, rýb a poľovnej zveri pri ničení škodcov prípravkami na ochranu rastlín“.

2. § 1 včítane nadpisu znie:

㤠1

Úvodné ustanovenie

Táto vyhláška upravuje ochranu včiel, rýb a poľovnej zveri pri potláčaní chorôb a pri ničení škodcov rastlín, nežiadúcich rastlín, najmä burín, lesnej buriny a vodného kvetu a dotieravého hmyzu (ďalej len „ničenie škodcov“) pri ošetrovaní poľnohospodárskych, lesných a ostatných porastov, stromov a krov a povrchových vôd prípravkami na ochranu rastlín.1)“.

3. V § 2 odseky 2 až 4 znejú:

(2) Zoznam poľnohospodárskych plodín, stromov a krov navštevovaných v čase kvetu včelami je uvedený v prílohe č. 1.

(3) Porasty sa považujú za kvitnúce, ak je na jednom štvorcovom metri v čase ošetrenia priemerne viac kvitnúcich rastlín ako dve, včítane kvitnúcich burín (príloha č.2), navštevovaných včelami; priemerný počet kvitnúcich rastlín v poraste sa zisťuje v pásoch 1 m širokých a 100 m dlhých, a to na plochách do 10 ha na piatich miestach, na plochách nad 10 ha na desiatich miestach. Ak sú podstatné rozdiely v zakvitaní niektorej časti porastu, posudzuje sa táto časť samostatne. Za kvitnúce porasty sa považujú aj porasty bôbu a repky navštevované včelami pri výskyte medovice (príloha č.1).

(4) Za kvitnúce stromy a kry sa považujú aj stromy a kry navštevované včelami pri výskyte medovice (príloha č.1).“.

4. § 3 znie:

㤠3

Ničenie škodcov jedovatými prípravkami sa nesmie vykonávať

a) na kvitnúcich porastoch navštevovaných včelami, s výnimkou porastov hrachu,

b) na kvitnúcich stromoch a kroch navštevovaných včelami,

c) na kvitnúcich porastoch hrachu v čase, keď včely lietajú,

d) z lietadla na pozemkoch, cez ktoré prebieha hromadný let včiel za zdrojom znášky sledovateľný zo zeme sluchom a zrakom.“.

5. V § 4 písm. a) sa slová „vrátane hrachu a hrachu siateho roľného“ nahrádzajú slovami: „vrátane porastov hrachu“.

6. § 7 sa vypúšťa.

7. V § 8 sa v odseku 1 v prvej vete slová „Československého zväzu včelárov“ nahrádzajú slovami „Českého zväzu včelárov alebo Slovenského zväzu včelárov“, v druhej vete sa slová „10 dní“ nahrádzajú slovami „5 dní“ a na konci odseku sa pripája táto veta: „Chovatelia včiel sú povinní bezodkladne oznámiť miestnemu národnému výboru údaje o hromadnom lete včiel za zdrojom znášky sledovateľnom zo zeme sluchom a zrakom s uvedením jeho dráhy.“.

8. V § 9 sa na konci vety pripájajú slová: „a o hromadnom lete včiel.“ a pripája sa ďalšia veta, ktorá znie: „Pri leteckom ošetrení porastov obstaráva údaje uvedené v prvej vete odberateľ leteckých prác.“.

9. § 10 znie:

㤠10

(1) Ak chovateľ včiel zistí, že v dôsledku ničenia škodcov došlo k uhynutiu včiel, bez meškania to oznámi miestnemu národnému výboru. Na vyzvanie miestneho národného výboru je povinný zúčastniť sa na zisťovaní chovateľ včiel (alebo ním splnomocnený zástupca), užívateľ pozemku, ošetrovateľ porastov, odborný pracovník Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho, zástupcovia okresného veterinárneho zariadenia, okresnej poľnohospodárskej správy a základnej organizácie Českého zväzu včelárov alebo Slovenského zväzu včelárov. O výsledku zisťovania urobí zástupca okresného veterinárneho zariadenia záznam a odovzdá ho miestnemu národnému výboru. Okresné veterinárne zariadenie odošle odpis záznamu odbornému ústavu.2) V prípade pochybnosti o príčine uhynutia v súvislosti s použitím prípravkov na ochranu rastlín pripojí okresné veterinárne zariadenie k záznamu vzorku uhynutých včiel hmotnosti asi 60 gramov, t.j. asi 500 kusov, a vzorku ošetreného porastu hmotnosti najmenej 200 gramov na vyšetrenie príčiny uhynutia včiel. Vzorky musia byť riadne označené a zabalené v priedyšnom pevnom obale a doručené odbornému ústavu najneskoršie do 72 hodín po ošetrení porastov. Odborný ústav podá správu o laboratórnom vyšetrení okresnému veterinárnemu zariadeniu, ktoré o výsledku zistenia upovedomí chovateľa včiel.

(2) Chovateľ včiel spolu s užívateľom pozemku a ošetrovateľom porastov sú povinní poskytnúť okresnému veterinárnemu zariadeniu potrebnú pomoc.

10. § 12 ods. 1 znie:

(1) Vo výnimočných a riadne zdôvodnených prípadoch, keď na porastoch pri ich neošetrení možno očakávať, že dôjde k značne vyššej škode než prípadným uhynutím včiel, môže miestny národný výbor3) povoliť výnimku z ustanovení § 3 a 4, a to na žiadosť užívateľa pozemkov určených na ošetrenie, prípadne na žiadosť iného orgánu (napríklad okresnej poľnohospodárskej správy) a súhlasiť s ničením škodcov jedovatými alebo škodlivými prípravkami na kvitnúcich porastoch, stromoch a kroch navštevovaných včelami aj v čase, keď včely lietajú; povolenie výnimky bez meškania oznámi miestnym národným výborom susedných obcí. Miestny národný výbor upovedomí o povolení výnimky chovateľov včiel a užívateľa pozemkov, a to najneskoršie 24 hodín pred ničením škodcov a prerokuje s nimi dostupné opatrenia na ochranu včiel, ktoré sú chovatelia včiel a užívateľ pozemkov povinní urobiť.“.

11. V § 12 ods. 2 sa na začiatku slová „Ak došlo ničením“ nahrádzajú slovami „Ak došlo pri ničení“, veta sa ukončuje za slovami „chovateľom včiel.“ a zvyšok vety sa vypúšťa; na konci odseku sa pripája táto veta: „Ak sa príspevok neposkytol alebo ak sa ním neuhradila spôsobená škoda, je povinný chovateľom včiel uhradiť škodu, prípadne jej časť užívateľ pozemkov, na ktorých sa uskutočnilo ošetrenie.“.

12. § 13 včítane nadpisu znie:

„Ochrana rýb, prírodných liečivých zdrojov a zdrojov stolných minerálnych vôd

§ 13

(1) Z hľadiska ochrany rýb sa považujú za škodlivé všetky prípravky na ochranu rastlín, ktoré nie sú povolené1) na ničenie škodcov v povrchových vodách. 4)

(2) V ochranných pásmach 1. stupňa okolo prírodných liečivých zdrojov a zdrojov stolných minerálnych vôd, ako aj v užších dočasných ochranných pásmach pre tieto zdroje sa smie ničenie škodcov vykonávať iba so súhlasom Inšpektorátu kúpeľov a žriedel. 5)

(3) Ničenie škodcov sa smie vykonávať len v takej vzdialenosti od ochranných pásiem uvedených v odseku 2, ktorá pri spôsobe ničenia škodcov, druhu mechanizačného prostriedku, sile a smere vetra a pri členitosti terénu zaručuje, že prípravky na ochranu rastlín nedopadnú do týchto ochranných pásiem.

(4) Pred každým ničením škodcov je ošetrovateľ porastov povinný obstarať si na miestnom národnom výbore údaje o ochranných pásmach uvedených v odseku 2. Pri leteckom ošetrení porastov plní túto povinnosť odberateľ leteckých prác.

13. § 14 znie:

㤠14

Ak organizácia, ktorá rybársky obhospodaruje povrchové vody alebo je poverená výkonom rybárskeho práva, zistí, že došlo k uhynutiu rýb v dôsledku ničenia škodcov, bez meškania to oznámi miestnemu národnému výboru. Na vyzvanie miestneho národného výboru sú povinní zúčastniť sa na zisťovaní zástupcovia organizácie, ktorá uhynutie oznámila, okresného veterinárneho zariadenia, okresnej poľnohospodárskej správy, vodohospodárskeho orgánu, užívateľ ošetrovaných pozemkov, ošetrovateľ porastov, odborný pracovník Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho, prípadne okresný hygienik. O výsledku zistenia urobí zástupca okresného veterinárneho zariadenia záznam a odovzdá ho miestnemu národnému výboru. Okresné veterinárne zariadenie odošle odpis záznamu v Českej socialistickej republike Štátnemu veterinárnemu ústavu v Českých Budějoviciach, v Slovenskej socialistickej republike Ústrednému štátnemu veterinárnemu ústavu v Bratislave. V prípade pochybnosti, či príčinou uhynutia rýb je použitie prípravkov na ochranu rastlín, zašle okresné veterinárne zariadenie odpis záznamu a vzorky čerstvo uhynutých rýb alebo rýb s príznakmi otravy, a to najmenej 5 kusov nad 1 kg hmotnosti alebo 10 kusov pod 1 kg hmotnosti, 4 litre znečistenej vody a 2 kg sedimentu dna miestne príslušnému štátnemu veterinárnemu ústavu alebo v Českej socialistickej republike Štátnemu veterinárnemu ústavu v Českých Budějoviciach, v Slovenskej socialistickej republike Ústrednému štátnemu veterinárnemu ústavu v Bratislave. Štátny veterinárny ústav podá správu o laboratórnom vyšetrení okresnému veterinárnemu zariadeniu, ktoré o výsledku zistenia upovedomí organizáciu, ktorá rybársky obhospodaruje povrchové vody alebo je poverená výkonom rybárskeho práva. Povinnosti organizácií a občanov vyplývajúce z osobitných predpisov zostávajú nedotknuté.6)“.

14. Za § 14 sa vkladajú nové § 14a až § 14d, ktoré včítane nadpisu znejú:

„Ochrana poľovnej zveri

§ 14a

Prípravky na ochranu rastlín sa delia podľa stupňa ohrozenia zdravotného stavu poľovnej zveri (ďalej len „zver“) na tri skupiny:1)

a) mimoriadne nebezpečné prípravky,

b) nebezpečné prípravky,

c) relatívne neškodné prípravky.

§ 14b

(1) Ošetrovatelia porastov pri aplikácii prípravkov na ochranu rastlín sú povinní:

a) použiť pri rovnakej účinnosti rôznych prípravkov prípravok s najmenším nebezpečenstvom pre zver,

b) pri použití nebezpečných a mimoriadne nebezpečných prípravkov oznámiť druh prípravku na ochranu rastlín aspoň tri dni vopred užívateľovi poľovného revíru,

c) pri použití mimoriadne nebezpečných a nebezpečných prípravkov v čase konania poľovačiek na drobnú zver a odchytu zveri sa dohodnúť vopred s príslušnými užívateľmi poľovných revírov na opatreniach, ktoré sa spoločne vykonajú na ochranu zveri.

(2) Ošetrovatelia porastov nesmú:

a) používať mimoriadne nebezpečné a nebezpečné prípravky vo zverníkoch, bažantniciach a odchovných zariadeniach,

b) používať mimoriadne nebezpečné a nebezpečné prípravky vo vzdialenosti 30 m od zariadení na kŕmenie zveri v období hromadného prikrmovania zveri.

(3) Pri leteckom ošetrení porastov plní povinnosti podľa odseku 1 odberateľ leteckých prác.

§ 14c

Užívatelia poľovných revírov sú povinní:

a) osobitne sledovať zdravotný stav zveri a jej správanie na plochách ošetrených mimoriadne nebezpečnými a nebezpečnými prípravkami a na okolitých plochách v pásme 3 km,

b) oznámiť príslušným užívateľom poľovných pozemkov plán poľovačiek a odchytu zveri (s uvedením času a miesta konania), a to najneskoršie 5 dní pred ich konaním,

c) vopred sa dohodnúť s užívateľmi poľovných pozemkov na rozmiestnení zariadenia na kŕmenie zveri a oznámiť im obdobie hromadného prikrmovania,

d) pred použitím nebezpečných a mimoriadne nebezpečných prípravkov urobiť po dohode s užívateľom poľovných pozemkov potrebné opatrenia na ochranu zveri.

§ 14d

(1) Ak má užívateľ poľovného revíru dôvodné podozrenie, že v dôsledku ničenia škodcov došlo k uhynutiu zveri, bez meškania to oznámi okresnému veterinárnemu zariadeniu. Okresné veterinárne zariadenie spolu s užívateľom poľovného revíru vykoná zisťovanie v poľovnom revíre za účasti užívateľa poľovných pozemkov, ošetrovateľa porastov, odborného pracovníka Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho a zástupcu okresnej poľnohospodárskej správy. O výsledku zistenia urobí zástupca okresného veterinárneho zariadenia záznam. Odpis záznamu odošle okresné veterinárne zariadenie Štátnemu veterinárnemu ústavu v Jihlave. V prípade pochybnosti, či príčinou uhynutia zveri je použitie prípravkov na ochranu rastlín, odoberie okresné veterinárne zariadenie vzorky a odošle ich miestne príslušnému štátnemu veterinárnemu ústavu alebo v Českej socialistickej republike Štátnemu veterinárnemu ústavu v Jihlave, v Slovenskej socialistickej republike Vysokej škole veterinárnej v Košiciach. Štátny veterinárny ústav alebo vysoká škola, ktoré vykonali laboratórne vyšetrenie, podajú o ňom správu okresnému veterinárnemu zariadeniu, ktoré o výsledku vyšetrenia upovedomí poľovného hospodára.

(2) Užívateľ poľovného revíru spolu s užívateľom poľovných pozemkov, prípadne s ošetrovateľom porastov sú povinní poskytnúť okresnému veterinárnemu zariadeniu potrebnú pomoc.“.

15. V § 15 ods. 1 v prvej vete sa slová: „Ničenie škodcov z lietadiel jedovatými alebo škodlivými chemickými prostriedkami musí organizácia zabezpečujúca také ošetrenie porastov“ nahrádzajú slovami: „Ničenie škodcov z lietadiel prípravkami na ochranu rastlín pre včely jedovatými alebo škodlivými musí odberateľ leteckých prác“.

16. § 15 ods. 2 znie:

(2) Odberateľ leteckých prác výrazne zakreslí stanovištia včelstiev, dráhu hromadného letu včiel (§ 8), ochranné pásma uvedené v § 13 ods. 2, brehy vôd, zverníky, bažantnice, odchovné zariadenia a zariadenia na kŕmenie zveri v období hromadného prikrmovania zveri do orientačnej mapy pre letcov.7)“.

17. V § 15 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.

18. § 16 znie:

㤠16

Na obaloch prípravkov na ochranu rastlín dávaných výrobcom alebo dovozcom do obehu musí byť vyznačená klasifikácia prípravku z hľadiska nebezpečenstva pre včely, ryby a po 1.1.1980 aj pre zver (§ 2, § 13 a § 14a).“.

19. V § 18 sa slová „Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva“ nahrádzajú slovami: „Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky alebo Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky.“.

20. Pokiaľ sa vo vyhláške používajú výrazy:

a) „chemické prostriedky“ alebo „prostriedky“, nahrádzajú sa tieto výrazy výrazmi „prípravky na ochranu rastlín“ alebo „prípravky“,

b) „porasty poľnohospodárskych plodín“, nahrádza sa tento výraz výrazom „porasty“.

21. Prílohy č. 1 až 3 sa nahrádzajú prílohami pripojenými k tejto vyhláške.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Nágr v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 35/1978 Zb.

Zoznam poľnohospodárskych plodín, stromov a krov navštevovaných v čase kvetu včelami

Krmoviny:

bôb obyčajný

ďatelina biela

ďatelina lúčna

ďatelina švédska

ďatelina perská

vičenec ligrus

lucerna siata

vika siata

vika panónska

pohánka tatárska

facélia vratičolistá

hrach siaty

hrach roľný

Olejniny:

slnečnica ročná

horčica roľná

kapusta repka

horčica biela

repica olejnatá

požlt farbiarsky

ľan siaty

mak siaty

Zeleniny:

tekvica

uhorka obyčajná

cibuľa

rasca

kapustovité

Ovocné dreviny a bobuľoviny:

marhuľa obyčajná

broskyňa obyčajná

čerešňa

višňa

slivka domáca

slivka

mandľa

jabloň

hruška

malina

ostružina

ríbezľa obyčajná

egreš

gaštan jedlý

orechy

jahoda

lieska

Okopaniny:

repa cukrová

repa kŕmna

Stromy a kry:

smrek

jedľa

borovica

smrekovec

pagaštan konský

javor

lipa

osika

jaseň

buk

hrab

vŕba

dub

breza

jelša

topoľ

brest

jarabina

trnka

agát biely

krušina

imelovník

hloh

Za kvitnúce porasty sa považujú aj porasty bôbu a repky navštevované včelami pri výskyte medovice.

Za kvitnúce stromy a kry sa považujú aj stromy a kry navštevované včelami pri výskyte medovice.

Príloha č. 2 vyhlášky č. 35/1978 Zb.

Zoznam najviac sa vyskytujúcich burín navštevovaných včelami v čase kvitnutia

bodliak*)

čakanka obyčajná

ranostaj pestrý

černuška roľná

čermeľ roľný

čistec*)

hadinec obyčajný

rumanček pravý

hlaváčik*)

hluchavka*)

horčica*)

konrinngia východná

hrachor*)

ďatelina*)

pakost*)

kukučina*)

komonica*)

králik*)

konopnica*)

kúkoľ poľný

dvojradovka*)

pyštek

fialka trojfarebná roľná

mak vlčí

mäta roľná

materina dúška*)

mrlík*)

jarmila jarná

pastierska kapsička obyčajná

peniažtek roľný

pichliač*)

pohánka pupencovitá

galinsoga drobnokvetá

podbeľ obyčajný

hviezdica prostredná

nezábudka roľná

iskerník roľný

mliečnik*)

stavikrv*)

reďkev ohnica

vesnovka obyčajná

veronika*)

rezeda*)

slez*)

púpava*)

starček*)

lipkavec*)

škarda*)

pupenec roľný

lucerna

vika*)

zemedym*)

Poznámky pod čiarou

1) - Všetky prípravky na ochranu rastlín povolené podľa §27 ods. 3 zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby s uvedením zásad aplikácie, ich účinku na včely a poľovnú zver a s uvedením, či sa smú použiť na ničenie škodcov na povrchových vodách, sú zverejnené v Zozname povolených prípravkov na ochranu rastlín, ktorý vydáva Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy.
- Podrobnejšie zásady aplikácie povolených prípravkov na ochranu rastlín sú uvedené v metodických príručkách na ochranu rastlín, ktoré vydáva Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky a Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky.

2) Štátny veterinárny ústav Plzeň-Lobzy, Pod vrchem 51, Výskumný ústav včelársky v Dole pri Libčiciach nad Vltavou, Ústredný štátny veterinárny ústav v Bratislave, Pri botanickej záhrade 3, Štátny veterinárny ústav vo Zvolene, Pod dráhami 918, Štátny veterinárny ústav v Košiciach, ul. Duklianskych hrdinov 9.

3) - Čl. III ods. 1 bod 4 a príloha D pol. č. 4 zákona Českej národnej rady č. 146/1971 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy.
- Čl. II ods. 2 písm. c) a príloha E pol. č. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 159/1971 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy.

4) § 2 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).

5) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky č. 26/1972 Zb. a vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 15/1972 Zb. o ochrane a rozvoji prírodných liečebných kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov.

6) § 25 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách, vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky č. 6/1977 Zb. a vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 23/1977 Zb. o ochrane akosti povrchových a podzemných vôd.

7) Príslušné časti terénu budú v mapových podkladoch ohraničené červenou čiarou hrúbky 1 mm a zvisle červene vyšrafované, dráha hromadného letu včiel a vodné toky budú vyznačené červenou čiarou hrúbky 1 mm, stanovištia včelstiev červeným krížom s hrúbkou čiary 1 mm a dĺžkou ramena 5 mm, zariadenia na kŕmenie zveri v období hromadného prikrmovania zveri červeným krížom v kruhu s priemerom 6 mm s hrúbkou čiary 1 mm a dĺžkou ramena 5 mm.

*) Všetky druhy.