Vyhláška č. 129/1978 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Laoskej ľudovodemokratickej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických, osobitných a služobných pasov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1978-129
Čiastka 30/1978
Platnosť od 03.11.1978
Účinnosť od 18.11.1978
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 10 dňom 15. septembra 1978.

Aktuálne znenie 18.11.1978

129

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 29. septembra 1978

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Laoskej ľudovodemokratickej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických, osobitných a služobných pasov


Dňa 1. augusta 1978 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Laoskej ľudovodemokratickej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických, osobitných a služobných pasov. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 10 dňom 15. septembra 1978.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

Krajčír v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Laoskej ľudovodemokratickej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických, osobitných a služobných pasov

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Laoskej ľudovodemokratickej republiky vedené prianím rozvíjať a ďalej upevňovať vzťahy medzi obidvoma štátmi sa dohodli na nasledujúcich ustanoveniach:

Článok 1

Štátni príslušníci jedného z oboch štátov, ktorí sú držiteľmi platných diplomatických, osobitných alebo služobných pasov, sú oslobodení od vízovej povinnosti vyžadovanej pre vstup a dočasný pobyt na území druhého štátu, ako aj pre vycestovanie z tohto štátu a tranzit územím tohto štátu.

Článok 2

(1) Osoby uvedené v článku 1 tejto Dohody sa môžu zdržiavať na území druhého zmluvného štátu bez víz tri mesiace.

(2) Príslušné orgány každej strany môžu v každom konkrétnom odôvodnenom prípade predĺžiť pobyt štátneho príslušníka druhého štátu v rámci platnosti jeho pasu.

(3) Členovia diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu jedného zmluvného štátu na území druhého zmluvného štátu, odborníci a pracovníci jedného zmluvného štátu poskytnutí vláde druhého zmluvného štátu, ako aj členovia delegácií jedného zmluvného štátu vysielaní na medzinárodné rokovania do druhého zmluvného štátu, ak sú držiteľmi platných cestovných dokladov uvedených v článku 1 tejto Dohody, sa môžu zdržiavať na území druhého zmluvného štátu v čase svojho pridelenia alebo trvania oficiálnych rokovaní bez víz.

(4) Rodinní príslušníci žijúci s osobami uvedenými v odseku 3 tohto článku v spoločnej domácnosti sa môžu v čase ich pridelenia, ak sú držiteľmi platných cestovných dokladov uvedených v článku 1 tejto Dohody, zdržiavať na území druhého zmluvného štátu bez víz.

Článok 3

(1) Zmluvné strany si diplomatickou cestou vymenia vzory cestovných dokladov uvedených v článku 1 tejto Dohody najneskoršie do 30 dní pred nadobudnutím platnosti tejto Dohody.

(2) Zavedenie nových cestovných dokladov a prípadné zmeny v týchto dokladoch urobené jednou zo strán sa druhej strane oznámia diplomatickou cestou zároveň s odovzdaním príslušných vzorov najneskoršie do 30 dní pred ich zavedením.

Článok 4

Osoby uvedené v článku 1 tejto Dohody môžu prekračovať štátne hranice na všetkých hraničných priechodoch určených pre medzinárodný cestovný styk.

Článok 5

(1) Každý štátny príslušník jedného zo štátov, ktorý stratil na území druhého štátu svoj pas, bude povinný o tomto bez meškania informovať príslušné orgány tohto štátu. Tie zadarmo vydajú potvrdenie o tom, že strata pasu bola ohlásená.

(2) Diplomatický alebo konzulárny úrad vydá svojmu štátnemu príslušníkovi na základe tohto potvrdenia dočasný cestovný doklad, ktorý mu umožní upraviť svoj pobyt, pokračovať v ceste alebo sa vrátiť do svojej krajiny.

(3) Tento dočasný cestovný doklad musí byť opatrený vycestovacím vízom vydaným prijímajúcim štátom, aby taký štátny príslušník mohol opustiť územie tohto štátu.

Článok 6

(1) Štátni príslušníci oboch štátov sú povinní rešpektovať po dobu svojho pobytu na území druhého štátu jeho zákony a predpisy.

(2) Táto Dohoda neobmedzuje právo oboch štátov zakázať vstup na ich príslušné územie osobám, ktoré považujú za nežiadúce, a skončiť pobyt štátnych príslušníkov druhého štátu.

Článok 7

Zmeny a rozšírenia tejto Dohody sa môžu prijať výmenou nót po vzájomnom súhlase oboch zmluvných strán.

Článok 8

Každá zmluvná strana môže z dôvodov verejného poriadku alebo zo zdravotných dôvodov prerušiť vykonávanie tejto Dohody. Prerušenie vykonávania a zrušenie sa musí bez meškania oznámiť diplomatickou cestou druhej zmluvnej strane.

Článok 9

Táto Dohoda sa uzaviera na neurčitý čas a zostane v platnosti až do uplynutia 3 mesiacov odo dňa, keď jedna zo zmluvných strán písomne oznámila jej výpoveď.

Článok 10

Táto Dohoda nadobudne platnosť 45 (štyridsaťpäť) dní po jej podpise.

Dané v Prahe 1. augusta 1978 v českom, laoskom a francúzskom jazyku, český a laoský text majú rovnakú platnosť.

V prípade rozdielneho výkladu českého a laoského textu bude rozhodujúci francúzsky text.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

Za vládu

Laoskej ľudovodemokratickej republiky:

Phoune Sipraseuth v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.