Vyhláška č. 128/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Štátnej plánovacej komisie o režimoch komplexnej bytovej výstavby a investícií, ktoré komplexnú bytovú výstavbu podmieňujú

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1978-128
Čiastka 30/1978
Platnosť od 03.11.1978 do31.12.1990
Účinnosť od 01.01.1979 do31.12.1990
Zrušený 254/1990 Zb.
Znenie 01.01.1979

128

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Štátnej plánovacej komisie

z 31. októbra 1978

o režimoch komplexnej bytovej výstavby a investícií, ktoré komplexnú bytovú výstavbu podmieňujú

Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj po dohode s Ministerstvom výstavby a techniky Českej socialistickej republiky a Ministerstvom výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky podľa § 53 písm. b) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev a Štátna plánovacia komisia podľa § 17 ods. 1 písm. d) a e) a ods. 4 zákona č. 145/1970 Zb. o národohospodárskom plánovaní ustanovujú:


PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

Účel a rozsah platnosti

(1) Pre stavby komplexnej bytovej výstavby1) a tie stavby komplexnú bytovú výstavbu podmieňujúce, ktoré nie sú ustanovené ako úlohy štátneho plánu (ďalej len „podmieňujúce investície“)2) sa spracúvajú režimy komplexnej bytovej výstavby a podmieňujúcich investícií (ďalej len „režimy KBV“) ako

a) konkretizácia rozpisu úloh štátnych plánov,3) prípadne hospodárskych plánov a

b) podklad pre prípravu a realizáciu stavieb.

(2) Vyhláška ustanovuje povinnosti účastníkov výstavby, ich nadriadených a ústredných orgánov a povinnosti niektorých ďalších organizácií, prípadne ich nadriadených a ústredných orgánov, ako aj úlohy národných výborov pri spracovaní, prerokúvaní a schvaľovaní režimov KBV a pri riadení priebehu výstavby.

§ 2

Režim KBV

(1) Režim KBV je súhrn údajov, prípadne dokladov (§ 6) vyjadrujúci najmä skutočnosti, ktoré sú z vecného a časového hľadiska rozhodujúce pre zabezpečenie záväzných úloh a dodržanie záväzných limitov a orientačných ukazovateľov štátnych a hospodárskych plánov komplexnej bytovej výstavby.

(2) Spracovanie režimov KBV, časový postup spracovania a prerokovania režimov KBV určujú a režimy KBV schvaľujú krajské národné výbory, Národný výbor hlavného mesta Prahy a Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy (ďalej len „krajské národné výbory“).

(3) Režimy KBV sa spracúvajú v členení podľa okresov každoročne pre územie jednotlivých krajov, hlavného mesta Prahy a hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy, a to vo dvoch na seba nadväzujúcich fázach:

a) v prvej fáze v období prípravy vykonávacieho štátneho plánu,

b) v druhej fáze po schválení vykonávacieho štátneho plánu.

(4) Účelom režimu KBV v prvej fáze je najmä:

1. pre stavby, ktoré sa aspoň čiastočne budú realizovať v ďalších troch rokoch, preukázať, prípadne dohodnúť zabezpečenie rozhodujúcej projektovej dokumentácie alebo o ňom rozhodnúť,

2. pre všetky stavby, ktorých začatie sa plánuje na druhý rok tohto trojročného obdobia, preukázať, prípadne dohodnúť (určiť) všetkých účastníkov výstavby (§ 3 ods. 1),

3. pre všetky rozostavané stavby a stavby, ktorých začatie sa plánuje na prvý rok trojročného obdobia, dohodnúť (určiť) na základe smerníc pre vypracovanie vykonávacích štátnych plánov objemy prác a dodávok, termíny ich začatia a dokončenia v členení na stavebné objekty, prípadne prevádzkové súbory a termíny odovzdania projektovej dokumentácie pre ne.

(5) Účelom režimu KBV v druhej fáze je najmä spresniť údaje a ukazovatele režimu KBV prvej fázy na rok vykonávacieho štátneho plánu podľa jeho úloh a ukazovateľov.

(6) Režimy KBV prvej fázy schválené podľa § 10 ods. 4 nahrádzajú písomné dohody o spolupráci podľa § 12 ods. 1 a § 16 ods. 2 vyhlášky č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb.

(7) Režim KBV spracovaný a prerokovaný podľa tejto vyhlášky je zápisnicou o prerokovaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov.4)

(8) Režimy KBV schválené podľa § 10 ods. 4 nahrádzajú pri stavbách komplexnej bytovej výstavby na účely financovania plán investičnej výstavby a menovitý zoznam stavieb.5)

§ 3

Účastníci výstavby a ich povinnosti

(1) Účastníkmi výstavby na účely tejto vyhlášky sú:

a) organizácie investorov (alebo organizácie nimi splnomocnené na výkon činností investora) stavieb, komplexnej bytovej výstavby a podmieňujúcich investícií, prípadne ďalších stavieb zahrnutých do režimov KBV (ďalej len „investor“),

b) generálni projektanti,

c) dodávatelia investorov včítane dodávateľov strojov a zariadení, prípadne dodávatelia6) investora prichádzajúci do úvahy (ďalej len „dodávatelia“).

(2) Účastníci výstavby sú povinní:

a) spolupracovať pri spracovaní režimu KBV a zúčastňovať sa na jeho prerokúvaní,

b) kontrolovať priebeh výstavby určený režimom KBV,

c) zúčastňovať sa na kontrolných dňoch a

d) riešiť rozpory vzniknuté v priebehu prípravy a realizácie výstavby.

(3) Účastníci výstavby využívajú v priebehu prípravy a realizácie stavieb zahrnutých do režimu KBV iniciatívu pracujúcich; spolupracujú pritom s príslušnými orgánmi, najmä s odborovými a spoločenskými organizáciami tak, aby zabezpečili plánované úlohy.

DRUHÁ ČASŤ

SPRACOVANIE, PREROKOVANIE, SCHVAĽOVANIE A VYUŽITIE REŽIMOV KBV

§ 4

Podklady pre spracovanie režimov KBV

Podkladmi pre spracovanie režimov KBV sú podľa stupňa pripravenosti alebo rozostavanosti jednotlivých stavieb najmä:

a) smernice pre vypracovanie päťročného a vykonávacieho štátneho plánu a štátne plány,

b) schválené územné plány a územné projekty obytných zón,7)

c) investičné programy komplexnej bytovej výstavby,8)

d) vydané investičné zámery stavieb,9)

e) schválené projektové úlohy stavieb,10)

f) registračné listy projektových úloh a začínaných stavieb,11)

g) schválené úvodné (jednostupňové) projekty stavieb12) včítane plánov organizácie výstavby a v ich rámci

ga) doklady o prerokúvaní plánov organizácie výstavby,13)

gb) schvaľovacie protokoly úvodných (jednostupňových) projektov,14)

h) zoznamy podmieňujúcich investícií,

i) hospodárske zmluvy,15)

j) údaje a doklady o súčasnom stave zabezpečenia projektovej dokumentácie,

k) pri rozostavaných stavbách, stavebných objektoch a prevádzkových súboroch údaje a doklady o súčasnom stave prác a dodávok a údaje štatistických zistení predchádzajúcich období,

l) režimy KBV schválené v minulom období.

§ 5

Podmienky zaradenia stavieb do režimov KBV

(1) Do režimov KBV spracúvaných v prvej fáze sa zaraďujú stavby komplexnej bytovej výstavby a podmieňujúcich investícií s nákladmi16) nad 10 mil. Kčs iba na základe schváleného územného projektu zóny.

(2) Do režimov KBV spracúvaných v druhej fáze sa zaraďujú stavby komplexnej bytovej výstavby a podmieňujúcich investícií s nákladmi nad 10 mil. Kčs iba na základe schváleného úvodného (jednostupňového) projektu.

§ 6

Obsah režimov KBV

(1) Režim KBV obsahuje najmä:

a) menovité zoznamy stavieb komplexnej bytovej výstavby a podmieňujúcich investícií, ich stavebných objektov a prevádzkových súborov s uvedením termínov ich začatia a dokončenia,

b) sumár objemu prác a dodávok podľa druhu výstavby a počty všetkých dokončovaných a začínaných bytov a počty lôžok v ubytovacích zariadeniach zahŕňaných do komplexnej bytovej výstavby podľa vykonávacieho štátneho plánu a vykonávacích hospodárskych plánov v kraji alebo okrese,

c) menovitý zoznam obytných súborov,

d) výrobné zabezpečenie stavieb komplexnej bytovej výstavby a podmieňujúcich investícií podľa jednotlivých dodávateľov,

e) menovitý zoznam podmieňujúcich investícií,

f) zápis zo záverečného prerokúvania režimu KBV (§ 8),

g) rozhodnutia nadriadených alebo ústredných orgánov o prípadných rozporoch (§ 9 ods. 4) a

h) rozhodnutia o prípadných výnimkách z ustanovenia § 5.

(2) Stavby sa v režime KBV uvádzajú v súlade s Jednotnými metodickými pokynmi Štátnej plánovacej komisie pre vypracovanie návrhov vykonávacích plánov v členení podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov podľa poslednej schválenej prípravnej alebo projektovej dokumentácie.

(3) Objemy prác a dodávok sa v režime KBV za minulé obdobie uvádzajú podľa štatistických výkazov17) vo výške zodpovedajúcej nákladom prestavaným v príslušnom období bez ohľadu na spôsob fakturovania a platenia jednotlivých dodávok.

§ 7

Postup pri spracovaní režimov KBV

(1) Krajské národné výbory určia spracovateľa režimu KBV a časový postup spracovania a prerokovania18) tak, aby sa dodržal termín predloženia režimu KBV podľa § 10 ods. 2.

(2) Spracovateľ je povinný spracovať režim KBV spoločne s účastníkmi výstavby.

(3) Pri spracovaní režimu KBV sú povinné spolupracovať aj nadriadené orgány investorov, a ak to je účelné, na ich žiadosť aj nadriadené orgány alebo organizácie ďalších účastníkov výstavby. Poddodávatelia včítane dovozcov sú tiež povinní na žiadosť účastníkov výstavby spolupracovať v prípade potreby pri spracovaní režimu KBV; najmä sú povinní vyjadriť sa, či sú schopní uskutočniť dodávky v navrhovaných termínoch. Spracovateľ režimu KBV predloží účastníkom výstavby na vyjadrenie príslušnú časť režimu KBV najneskôr tri dni pred jeho záverečným prerokovaním.

(4) Pri rozostavaných stavbách, stavebných objektoch, prípadne prevádzkových súboroch, pri ktorých dochádza k odsunutiu termínu dokončenia uvedeného v predchádzajúcom režime, je novodojednaný termín náhradným termínom, ktorý, s výnimkou prípadov podľa osobitných predpisov,19) nie je podkladom pre zmenu hospodárskych zmlúv.

(5) O prípadnej nevyhnutnosti dohodnúť sa na termínoch, ktoré nezabezpečujú včasné dokončenie stavieb a dodržanie lehôt výstavby,20) sú účastníci výstavby povinní bez meškania informovať svoje nadriadené orgány.

§ 8

Záverečné prerokovanie režimov KBV

(1) Záverečné prerokovanie režimu KBV zabezpečuje jeho spracovateľ (§ 7 ods. 1), prípadne národný výbor určený krajským národným výborom.

(2) Na záverečnom prerokovaní režimu KBV sa zúčastňujú štatutárne orgány účastníkov výstavby alebo pracovníci nimi splnomocnení na prerokovanie a zástupcovia financujúcej pobočky Štátnej banky československej, ktorí po prerokovaní návrhu podpíšu režim KBV alebo zápisnicu podľa odseku 3.

(3) O záverečnom prerokovaní spíše spracovateľ režimu KBV zápisnicu. Podpisom tejto zápisnice alebo formulára režimu KBV účastníci výstavby vyhlasujú, že dodávky podľa režimu KBV, s výnimkou rozporovaných, zabezpečia v objemoch a termínoch uvedených v menovitých zoznamoch [§ ods. 1 písm. a)].

§ 9

Konanie o rozporoch

(1) Ak sa pri spracovaní režimu KBV, pri jeho záverečnom prerokúvaní alebo pri kontrolnom dni (§ 11) v niektorých otázkach nepodarilo dosiahnuť dohodu investora s ďalšími účastníkmi výstavby, uvedú sa nevyriešené rozpory v samostatnej časti zápisnice podľa § 8 ods. 3 alebo v osobitnom rozporovom liste. Pri jednotlivých rozporoch sa uvedú:

a) dotknutí účastníci výstavby, medzi ktorými rozpor vznikol a ich nadriadené a ústredné orgány,

b) podstata rozporu a jeho dôsledky pre ďalší priebeh výstavby,

c) stanovisko dotknutých účastníkov výstavby,21)

d) návrh riešenia rozporu, prípadne všetkých navrhovaných spôsobov riešenia,21) ak sa nedosiahla dohoda ani v tejto otázke,

e) lehoty, v ktorých treba rozpor vyriešiť, aby bolo možné riadiť výstavbu podľa režimu KBV.

(2) Zápisnicu obsahujúcu rozpor alebo rozporový list podpísaný štatutárnymi orgánmi dotknutých účastníkov výstavby predkladá investor spolu s príslušnou časťou režimu KBV do troch dní po záverečnom prerokovaní alebo kontrolnom dni (§ 11) svojmu nadriadenému orgánu a nadriadeným orgánom tých účastníkov výstavby, medzi ktorými rozpor vznikol alebo ktorých dodávky sa týka.

(3) Nadriadené orgány účastníkov výstavby sú povinné rozpor do 10 dní po tom, čo dostali zápisnicu (rozporový list), rozhodnúť, alebo ak neodstránia rozpor rokovaním svojich štatutárnych orgánov v tej istej lehote, bez meškania ho predložiť na rozhodnutie svojim ústredným orgánom. Ústredné orgány rozhodnú rozpor najneskoršie do 10 dní odo dňa doručenia. Prerokovanie rozporov organizujú podľa potreby krajské národné výbory tak, aby sa rozpory režimu KBV riešili spoločne.

(4) Rozhodnutie podľa odseku 3 sú nadriadené, prípadne ústredné orgány povinné odoslať do troch dní svojim podriadeným orgánom alebo organizáciám a spracovateľovi režimu KBV.

(5) Spracovateľ režimu KBV je povinný obsah rozhodnutia o vyriešení rozporov zahrnúť do režimu KBV a režim KBV s odkazom na rozhodnutie predložiť v lehote umožňujúcej dodržanie termínov ustanovených v § 10 ods. 2 v ôsmich vyhotoveniach príslušnému krajskému národnému výboru a po jednom vyhotovení účastníkom výstavby.

§ 10

Predloženie a schválenie režimov KBV

(1) Krajské národné výbory predložia režimy KBV

a) Ministerstvu výstavby a techniky ČSR alebo Ministerstvu výstavby a techniky SSR,

b) Českej plánovacej komisii alebo Slovenskej plánovacej komisii,

c) Ministerstvu financií ČSR alebo Ministerstvu financií SSR [len doklady podľa § 6 ods. 1 písm. b) až e)],

d) Ministerstvu stavebníctva ČSR alebo Ministerstvu stavebníctva SSR [len doklady podľa § 6 ods. 1 písm. b) až d)],

e) krajskej správe Štátnej banky československej (oddeleniu investičnej výstavby a nevýrobných odvetví - vo dvoch vyhotoveniach),

f) Štátnej plánovacej komisii [len doklady podľa § 6 ods. 1 písm. b) až e)],

g) ústredným orgánom investorov podmieňujúcich investícií [len doklady podľa § 6 ods. 1 písm. e)].

(2) Režimy KBV sa predložia orgánom uvedeným v odseku 1:

a) v prvej fáze do 31. júla príslušného roka [§ 2 ods. 2 písm. a)],

b) v druhej fáze do 10. marca roka, pre ktorý je schválený vykonávací štátny plán.

(3) Orgány uvedené v odseku 1 preveria podľa svojej pôsobnosti, či sú v režimoch KBV zabezpečené stavby, ktoré sú uložené ako úlohy štátneho plánu, či sa dodržiavajú záväzné limity a orientačné ukazovatele štátneho plánu a rešpektujú platné právne predpisy, a do 15 dní po tom, čo dostanú režimy KBV, vypracujú k nim svoje stanovisko a zašlú ich predkladajúcemu národnému výboru.

(4) Krajské národné výbory premietnu do režimov KBV stanoviská orgánov podľa predchádzajúceho odseku a režimy schvália22) v rozsahu, v ktorom boli dohodnuté alebo v ktorom sa o nich rozhodlo, a to

a) režimy prvej fázy do 15. septembra príslušného roka a

b) režimy druhej fázy do 15. apríla roka, na ktorý je schválený vykonávací plán.

(5) Schválené režimy a upravené časti režimov krajské národné výbory bez meškania zašlú orgánom uvedeným v odseku 1.

§ 11

Kontrolné dni

(1) Orgán oprávnený schváliť režimy KBV (§ 10 ods. 4) určí, v akých časových intervaloch a pri ktorých stavbách komplexnej bytovej výstavby a podmieňujúcich investícií sa bude priebeh výstavby určený v režimoch KBV kontrolovať na kontrolných dňoch.

(2) Zúčastniť sa na kontrolných dňoch sú povinné štatutárne orgány účastníkov výstavby alebo pracovníci nimi na to splnomocnení a zástupcovia financujúcich pobočiek Štátnej banky československej. Plnomocenstvo pracovníkov musí obsahovať oprávnenie vykonávať v mene zastupovaných organizácií všetky úkony, ku ktorým pri kontrolných dňoch obyčajne dochádza.

(3) Účelom kontrolného dňa je najmä:

a) zistiť, či priebeh prípravy, prípadne realizácie stavieb je v súlade s údajmi určenými v režime KBV,

b) zistiť prípady, keď niektorý z účastníkov výstavby nemôže zabezpečiť ďalší priebeh výstavby podľa režimu KBV,

c) prerokovať opatrenia pri odchýlkach od priebehu výstavby určeného režimom KBV,

d) ak dôjde k rozporom, postupovať obdobne podľa ustanovení § 9.

(4) Na záver kontrolného dňa sa spisuje protokol, ktorý obsahuje,

oddiel A - informácie o priebehu výstavby a

oddiel B - zoznam rozporov odovzdávaných na riešenie nadriadeným, prípadne ústredným orgánom.

(5) Protokol podpisujú účastníci kontrolného dňa uvedení v odseku 2.

TRETIA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 12

Spracovanie a vyhodnotenie režimov KBV

Spracovatelia režimov KBV sú povinní spracúvať a vyhodnocovať režimy KBV výpočtovou technikou odo dňa, ktorý ustanoví Ministerstvo výstavby a techniky ČSR pre územie Českej socialistickej republiky a Ministerstvo výstavby a techniky SSR pre územie Slovenskej socialistickej republiky; tieto orgány súčasne upravia metodickými pokynmi postup pri strojovom spracovaní a vyhodnocovaní a stanovia formuláre, ktorými určia spôsob vyjadrovania obsahu uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) až e).

§ 13

Povoľovanie výnimiek a zmien

(1) Ministerstvo výstavby a techniky ČSR a Ministerstvo výstavby a techniky SSR môžu na žiadosť ústredných orgánov investorov povoliť výnimku z ustanovení § 5.

(2) Zmenu termínov na predkladanie a schvaľovanie režimov KBV ustanovených v § 10 ods. 2 a ods. 4 povoľuje na návrh Ministerstva výstavby a techniky ČSR alebo Ministerstva výstavby a techniky SSR Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj po dohode so Štátnou plánovacou komisiou.


§ 14

Zrušovacie ustanovenia

(1) Zrušujú sa pokyny Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 2 z 31. augusta 197123) pre spracovanie režimov a realizačných programov komplexnej bytovej výstavby.

(2) Platnosť strácajú smernice Ministerstva výstavby a techniky SSR č. 2679 z 1. júla 1970 pre vypracovanie režimov komplexnej bytovej výstavby a podmieňujúcich investícií.24)

§ 15

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1979.


Minister a podpredseda Štátnej plánovacej komisie:

Ing. Janza v. r.

Minister ČSSR pre technický a investičný rozvoj:

Ing. Šupka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 5 a 6 vyhlášky č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb.

2) Smernice Ministerstva výstavby a techniky ČSR č. 25 z 30. 11. 1970 o určovaní investícií podmieňujúcich komplexnú bytovú výstavbu (oznámené v čiastke 37/1970 Zb.) a smernice Ministerstva výstavby a techniky SSR č. 3 z 30. 11. 1970 o určovaní investícií podmieňujúcich komplexnú bytovú výstavbu (Spravodajca FMTIR čiastka 1 ročníka 1971).

3) § 24 ods. 1 zákona č. 145/1970 Zb. o národohospodárskom plánovaní a § 9 vyhlášky č. 33/1975 Zb. o prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese.

4) § 5 ods. 3 a 6 a § 15 ods. 1 a 5 vyhlášky č. 33/1975 Zb. o prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese.

5) § 11 ods. 3 vyhlášky č. 152/1975 Zb. o financovaní reprodukcie základných prostriedkov.

6) § 3 ods. 3 vyhlášky č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb.

7) § 11 a 15 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

8) Pokyny Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Štátnej plánovacej komisie č. 14/1977 pre spracovanie investičných programov komplexnej bytovej výstavby (Spravodajca FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR čiastka 5-6 ročníka 1977; oznámené v čiastke 28/1977 Zb.).

9) § 7 vyhlášky č. 163/1973 Zb.

10) § 13 vyhlášky č. 163/1973 Zb.

11) § 15 a 16 vyhlášky č. 85/1977 Zb. o podmienkach začínania stavieb a ich registrácii a evidencii.

12) § 25, 28 a 30 vyhlášky č. 163/1973 Zb.

13) § 30 ods. 4 vyhlášky č. 163/1973 Zb.

14) § 64 a príloha č. 14 vyhlášky č. 163/1973 Zb.

15) Zmluvy o príprave dodávok a zmluvy o uskutočnení investičnej výstavby, pokiaľ sú v čase spracovania režimov uzavreté.

16) Ide o náklady zahŕňané do plánu investičnej výstavby (hlavy II až VIII prepočtu - súhrnného rozpočtu stavby).

17) Smernice Federálneho štatistického úradu k štátnym štatistickým výkazom za úsek Investičná výstavba (5-Iv).

18) Termíny sa určia zhodne s termínmi smerníc pre vypracovanie návrhov vykonávacích štátnych plánov.

19) § 285 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka.

20) Vyhláška č. 91/1972 Zb. o normách lehôt výstavby.

21) § 16 ods. 3 vyhlášky č. 33/1975 Zb. o prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese.

22) § 46 ods. 2 písm. a) zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch.

23) Oznámené v čiastke 28/1971 Zb.

24) Smernice boli uverejnené v Spravodajcovi Federálneho výboru pre technický a investičný rozvoj, Ministerstva výstavby a techniky ČSR a Ministerstva výstavby a techniky SSR (ročník II, čiastka 6).