Vyhláška č. 114/1978 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o výmene tovaru a platbách medzi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1978-114
Čiastka 26/1978
Platnosť od 27.09.1978
Účinnosť od 12.10.1978
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku XIII dňom 1. júla 1978.

Aktuálne znenie 12.10.1978

114

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 1. septembra 1978

o Dohode o výmene tovaru a platbách medzi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou


Dňa 1. júna 1977 bola v Conakry podpísaná Dohoda o výmene tovaru a platbách medzi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou. Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku XIII dňom 1. júla 1978.

Český preklad textu Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

Krajčír v. r.

DOHODA

o výmene tovaru a platbách medzi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Guinejskej republiky vedené prianím rozvíjať, upevniť a uľahčiť obchodné vzťahy medzi oboma krajinami na základe rovnosti a vzájomných výhod, sa dohodli takto:

Článok I

S cieľom podporiť a uľahčiť obchodnú výmenu medzi oboma krajinami, si obe zmluvné strany navzájom poskytnú zaobchádzanie podľa doložky najvyšších výhod vo všetkom, čo sa dotýka obchodu medzi oboma krajinami.

Zaobchádzanie podľa doložky o najvyšších výhodách sa nevzťahuje

a) na výhody, ktoré jedna zo zmluvných strán poskytuje alebo poskytne v budúcnosti susedným krajinám na uľahčenie pohraničného styku;

b) na výhody vyplývajúce z colnej únie alebo z mnohostranného zoskupenia obchodného a hospodárskeho charakteru, ku ktorým patrí alebo na ktoré by mohla pristúpiť jedna zo zmluvných strán.

Článok II

Na uľahčenie rozvoja vzájomnej výmeny tovaru sú tie druhy tovaru, na ktorých majú mimoriadny záujem zmluvné strany, uvedené v listinách „A“ a „B“, pripojených k tejto Dohode. Tieto listiny majú indikatívnu povahu.

Článok III

Príslušné miesta oboch zmluvných strán budú v prípade potreby vydávať bez prekážok potrebné oprávnenia na dovoz a vývoz tovaru, ktorý sa má vymeniť v rámci tejto Dohody.

Článok IV

Platby za tovar a poskytnuté služby sa budú uskutočňovať vo voľne zameniteľných menách podľa Protokolu o spôsobe uskutočňovania platieb medzi oboma krajinami, podpísaného 1. júna 1977, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Dohody. Ustanovenia tohto Protokolu sa budú vykonávať začínajúc 1. júlom 1977.

Článok V

Kontrakty na dodávky tovaru a poskytovanie služieb v rámci tejto Dohody sa budú uzavierať medzi organizáciami zahraničného obchodu ako nezávislými právnickými osobami a inými nezávislými právnickými osobami oprávnenými podľa československého práva na vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti na jednej strane a organizáciami a právnickými a fyzickými osobami oprávnenými uskutočňovať obchod v Guinejskej republike na druhej strane.

Článok VI

Zmluvné strany oslobodia od povinnosti zaplatiť clo a iné poplatky vzorky tovaru každého druhu pochádzajúce z územia druhej zmluvnej strany za podmienky, že vzorky slúžia len na získanie objednávok na tovar reprezentovaný týmito vzorkami a nie sú samy predmetom obchodu, a ďalej, že tieto vzorky zodpovedajú normám určeným vnútornými colnými predpismi.

Takisto budú oslobodené od povinnosti platiť clo a iné dane a poplatky pri dovoze a vývoze katalógy, cenníky a náborové obchodné a turistické materiály.

Článok VII

Každá zmluvná strana umožní druhej zmluvnej strane dočasný dovoz

a) predmetov určených na skúšky a pokusy,

b) predmetov určených na výstavy, súťaže, veľtrhy atď.,

c) drobných nástrojov určených na montážne práce,

d) predmetov dovážaných v rámci ustanovení týkajúcich sa vedeckotechnickej spolupráce,

e) propagačných obchodných a turistických filmov,

f) vyvážaných alebo dovážaných kontejnerov na tovar.

Článok VIII

S cieľom podporiť rozvoj obchodných stykov medzi oboma krajinami každá zo zmluvných strán poskytne vo svojej krajine druhej zmluvnej strane potrebnú pomoc pri účasti na veľtrhoch a pri organizácii obchodných výstav.

Článok IX

Obe zmluvné strany si navzájom poskytnú všemožné úľavy pri prevoze tovaru druhej zmluvnej strany cez ich územie.

Článok X

Zmiešaná komisia zložená zo zástupcov oboch zmluvných strán bude dozerať na vykonávanie tejto Dohody a bude oprávnená na prípadné zmeny a doplnenia priložených tovarových listín. Komisia bude môcť navrhovať všetky vhodné opatrenia na uľahčenie rozvoja vzájomnej výmeny tovaru. Komisia sa bude schádzať na žiadosť jednej alebo druhej zmluvnej strany v najkratšom možnom čase striedavo v Prahe a v Conakry.

Článok XI

Dohoda o výmene tovaru a platbách medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Guinejskej republiky podpísaná v Prahe 3. júla 1959, ako aj všetky dodatkové protokoly k tejto Dohode stratia platnosť dňom, keď nadobudne platnosť táto Dohoda.

Článok XII

Ustanovenia tejto Dohody zostanú záväzné aj po skončení jej platnosti, pokiaľ ide o kontrakty uzavreté v čase jej platnosti, ktoré však neboli plne realizované do dňa, keď sa platnosť tejto Dohody skončí.

Článok XIII

Táto Dohoda podlieha schváleniu príslušných miest v súlade s platnosť dňom výmeny nót o jej schválení.

Spísané v Conakry 1. júna 1977 vo dvoch vyhotoveniach vo francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Vladimír Loskot v. r.

Za vládu

Guinejskej republiky:

Soriba Touré v. r.

LISTINA „A"

československé vývozy do Guinejské republiky

- Mliečne výrobky
- Chmeľ
- Antracit
- Slad
- Koksovateľné uhlie
- Koks
- Cukor
- Celulóza
- Papier (včítane novinového papiera)
- Sanitné výrobky
- Chemické výrobky
- Farmaceutické výrobky
- Textil
- Bavlnené, umelohodvábne, hodvábne vlákna a šijacie nite
- Športové potreby
- Športové a poľovnícke zbrane
- Tabuľové sklo, okenné sklo a zrkadlá
- Osvetľovacie, laboratórne, technické a stolové sklo
- Hutnícke a metalurgické výrobky
- Železiarske výrobky
- Prístroje a potreby pre domácnosť
- Petrolejové a vetruvzdorné lampy
- Porcelán a keramika pre domácnosť
- Tlačiarenské stroje
- Elektropotreby a elektroprístroje
- Oceľové konštrukcie
- Stroje, prístroje, zariadenia a náhradné dielce
- Vedecké prístroje
- Rádioprijímače, televízory, magnetofóny a náhradné dielce
- Obrábacie stroje
- Žiaruvzdorné výrobky
- Osobné automobily a náhradné dielce
- Poľnohospodárske stroje a prístroje a náhradné dielce
- Motocykle a náhradné dielce
- Športové lietadlá a náhradné dielce
- Vagóny a ich časti
- Pneumatiky a vzdušnice
- Transportné pásy a ďalšie gumové výrobky
- Kancelárske a školské potreby
- Glukóza
- Rôzne

LISTINA „B"

guinejské vývozy do Československa

- Južné ovocie
- Mango
- Olejové esencie
- Ovocné šťavy a koncentráty
- Potravinové konzervy
- Koncentráty neželezných kovov
- Železná ruda
- Chemické výrobky
- Kozmetické výrobky
- Kože a kožené výrobky
- Artisanát
- Filmy, časopisy, knihy, známky, gramofónové platne
- Bauxit
- Kysličník hlinitý
- Banány
- Palmové jadro
- Palmovojadrové pokrutiny
- Chinín
- Guľatina
- Spracované drevo a preglejky
- Prírodné vlákna
- Rudy neželezných kovov
- Živé zvieratá
- Exotickí vtáci
- Zlato a priemyselné diamanty
- Rôzne

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.