Zákon č. 91/1977 Zb.Zákon o Československej akadémii vied v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 26/1970 Zb.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1977-91
Čiastka 27/1977
Platnosť od 20.12.1977 do27.12.1992
Účinnosť od 20.12.1977 do27.12.1992
Zrušený 599/1992 Zb.
Znenie 20.12.1977

91

ZÁKON

z 15. decembra 1977,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/1963 Zb. o Československej akadémii vied v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 26/1970 Zb.

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 54/1963 Zb. o Československej akadémii vied v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 26/1970 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 10 znie:

㤠10

Členov Akadémie vymenúva vláda Československej socialistickej republiky spravidla na základe voľby, ktorú vykonáva valné zhromaždenie členov Akadémie, alebo na návrh Prezídia Akadémie.“.

2. V § 14 ods. 1 druhá veta znie: „Predseda Akadémie sa sústavne stará o plnenie úloh Akadémie; za výkon svojej funkcie zodpovedá vláde Československej socialistickej republiky.“.

3. § 14 ods. 3, 4 a 5 znejú:

(3) Členmi Prezídia Akadémie sú predseda Akadémie, podpredsedovia Akadémie, ďalší členovia Prezídia a vedecký sekretár Akadémie. Podpredsedovia Akadémie a ďalší členovia Prezídia Akadémie sa vymenúvajú z radov členov Akadémie. Podpredsedov Akadémie a vedeckého sekretára Akadémie vymenúva a odvoláva na návrh predsedu Akadémie vláda Československej socialistickej republiky. Ďalších členov Prezídia Akadémie vymenúva a odvoláva vláda Československej socialistickej republiky spravidla na základe voľby, ktorú vykonáva valné zhromaždenie členov Akadémie, alebo na návrh Prezídia Akadémie.

(4) Počet podpredsedov Akadémie, ako aj počet ďalších členov Prezídia Akadémie určuje vláda Československej socialistickej republiky.

(5) Funkčné obdobie Prezídia Akadémie trvá päť rokov.“.

4. § 15 znie:

㤠15

(1) Prezídium alebo predseda Akadémie môžu poveriť jednotlivých členov Prezídia obstarávaním určitých činností; najmä poverujú podpredsedov Akadémie starostlivosťou o koordináciu a komplexnosť prác v jednotlivých oblastiach vedeckého bádania. Na zabezpečenie riadiacej a organizačnej činnosti môže Prezídium Akadémie na návrh predsedu Akadémie tiež zriaďovať komisie a iné pomocné orgány.

(2) Členovia Prezídia Akadémie poverení určitou činnosťou podľa odseku 1 a predsedovia (vedúci) komisií a iných pomocných orgánov sú za výkon tejto činnosti zodpovední Prezídiu Akadémie a predsedovi Akadémie, podávajú im o nej správy a predkladajú im podľa potreby svoje návrhy.“.

5. Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý znie:

㤠15a

(1) Prezídium Akadémie dbá o to, aby sa akademici a členovia korešpondenti tvorivým spôsobom zúčastňovali na rozvoji svojho vedného odboru, vedeckom výskume a na realizácii výsledkov vo svojom vednom odbore a prispievali k rozvoju socialistickej vedy a socialistickej spoločnosti.

(2) Prezídium Akadémie hodnotí činnosť akademikov a členov korešpondentov pravidelne, najmenej však v päťročných obdobiach.

(3) Na základe hodnotenia podľa odseku 2 môže Prezídium Akadémie podať vláde Československej socialistickej republiky návrhy na zrušenie členstva akademika alebo člena korešpondenta, ak neplní úlohy uvedené v odseku 1 a v § 11 ods. 1.“.

6. § 16 ods. 2 znie:

(2) Predsedu a ostatných členov vedeckého kolégia na návrh predsedu Akadémie vymenúva a odvoláva Prezídium Akadémie, ktoré riadi ich činnosť. Predseda kolégia zodpovedá za výkon svojej funkcie Prezídiu a predsedovi Akadémie.“.

7. § 18 znie:

㤠18

Úlohy Akadémie v správnej, hospodárskej a organizačnej oblasti zabezpečuje aparát Akadémie. Prezídium Akadémie určí spôsob konkrétneho riadenia aparátu Akadémie.“.

8. § 19 ods. 2 znie:

(2) Na čele pracoviska je riaditeľ (vedúci), ktorého na návrh predsedu Akadémie vymenúva a odvoláva Prezídium Akadémie. Riaditeľ (vedúci) riadi všetku činnosť pracoviska a zodpovedá za ňu Prezídiu a predsedovi Akadémie.“.

9. V § 20 ods. 4 sa slová „na dobu 4 rokov“ nahrádzajú slovami „na dobu piatich rokov“.

10. V § 21 sa za slová „organizačných útvarov“ vkladajú slová „ako aj aparátu Akadémie“.

11. Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý znie:

㤠21a

Funkčné obdobie doterajšieho Prezídia Akadémie sa končí dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.