Vyhláška č. 85/1977 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o podmienkach začívania stavieb a ich registrácii a evidencii

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1977-85
Čiastka 26/1977
Platnosť od 15.12.1977 do31.12.1983
Účinnosť od 01.01.1978 do31.12.1983
Zrušený 145/1983 Zb.
Znenie 01.01.1978

85

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Federálneho štatistického úradu

z 1. novembra 1977

o podmienkach začínania stavieb a ich registrácii a evidencii

Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj podľa § 53 písm. a) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev a Federálny štatistický úrad podľa § 35 ods. 2 zákona č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií ustanovujú:


PRVÁ ČASŤ

Úvodné a všeobecné ustanovenia

§ 1

Účel a rozsah platnosti

(1) Účelom vyhlášky je zabezpečiť riadny priebeh prípravy a realizácie stavieb a tým vplývať na skracovanie času výstavby, na zvýšenie disciplíny a poriadku v investičnom procese a na prehĺbenie informačného systému.

(2) Vyhláška určuje podmienky začínania stavieb a upravuje postup orgánov a organizácií pri udieľaní súhlasu na začínanie stavieb a pri registrácii a evidencii stavieb.

(3) Vyhláška sa vzťahuje na všetky stavby včítane akcie Z s rozpočtovými nákladmi nad 2 mil. Kčs1) (ďalej len „stavba“), ktorých príprava a realizácia je v súlade s plánom projektových prác a s vykonávacím plánom investičnej výstavby.

Základné ustanovenia

§ 2

Stavba sa môže začať, len ak bol udelený súhlas na jej začatie a ak bola na základe tohto súhlasu zaregistrovaná.

§ 3

Ak sa stavba člení na etapy,2) môže sa dať súhlas na začatie stavby v rozsahu prvej etapy; pre začínanie ďalších etáp platia v takom prípade obdobne ustanovenia druhej a piatej časti.

§ 4

(1) Stavby sa registrujú na základe

a) schválenia projektovej úlohy (ďalej len „registrácia projektovej úlohy“),

b) súhlasu na začatie stavby (ďalej len „registrácia začínanej stavby“).

(2) Pred registráciou projektovej úlohy sa nesmú začať práce na projektovej dokumentácii. Pred registráciou začínanej stavby sa nesmú začať práce na stavbe.

(3) Ako podklad pre registráciu sa spracúva registračný list stavby;3) súčasťou registračného listu je komentár.

§ 5

(1) Stavby sa evidujú na základe

a) schválenia úvodného (jednostupňového) projektu (ďalej len „evidencia úvodného projektu“),

b) kolaudačného rozhodnutia (ďalej len „evidencia dokončenej stavby“),

c) záverečného technicko-ekonomického vyhodnotenia dokončenej stavby (ďalej len „evidencia vyhodnotenej stavby“).

(2) Ako podklad pre evidenciu stavieb sa spracúva evidenčný list stavby.3)

DRUHÁ ČASŤ

Súhlas na začatie stavby

§ 6

Súhlas na začatie stavby udieľajú a povoľovacie konanie organizujú ústredné orgány investorov alebo orgány poverené nimi podľa ustanovenia § 11 (ďalej len „povoľujúce orgány“).

§ 7

Žiadosť o udelenie súhlasu na začatie stavby predkladá investor povoľujúcemu orgánu prostredníctvom svojho nadriadeného orgánu, a to najskôr tri mesiace a najneskoršie šesť týždňov pred začatím stavby.

§ 8

(1) Povoľujúci orgán organizuje a riadi povoľovacie konanie; zabezpečuje, aby sa konalo bez meškania a skončilo sa najneskoršie jeden mesiac pred začatím stavby.

(2) Na povoľovacom konaní sa zúčastňuje investor, jeho nadriadený orgán, financujúca pobočka Štátnej banky československej, generálny projektant, dodávateľ stavebnej časti stavby a dodávatelia rozhodujúcich dodávok pre technologickú časť stavby.

(3) Povoľujúci orgán prizve na povoľovacie konanie,

a) ak ide o stavby, pri ktorých o zaradení do štátneho plánu menovite rozhodla vláda ČSSR, Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj, Štátnu plánovaciu komisiu, Federálne ministerstvo financií a Štátnu arbitráž ČSSR a podľa územnej príslušnosti Ministerstvo výstavby a techniky ČSR alebo Ministerstvo výstavby a techniky SSR, Českú plánovaciu komisiu alebo Slovenskú plánovaciu komisiu a Ministerstvo financií ČSR alebo Ministerstvo financií SSR;

b) ak ide o stavby, pri ktorých o zaradení do štátneho plánu menovite rozhodla vláda ČSR alebo vláda SSR, Ministerstvo výstavby a techniky ČSR alebo Ministerstvo výstavby a techniky SSR, Českú plánovaciu komisiu alebo Slovenskú plánovaciu komisiu, Ministerstvo financií ČSR alebo Ministerstvo financií SSR a Štátnu arbitráž ČSR alebo Štátnu arbitráž SSR.

(4) Povoľujúci orgán upovedomí orgány a organizácie uvedené v odsekoch 2 a 3 a dátume konania povoľovacieho konania najmenej štrnásť dní vopred.

(5) Povoľujúci orgán môže poveriť organizačným zabezpečením povoľovacieho konania nadriadený orgán investora alebo priamo riadeného investora.

§ 9

(1) Pri povoľovacom konaní sa overuje najmä

a) dodržanie úloh, limitov a ukazovateľov vykonávacieho štátneho plánu investičnej výstavby,

b) schválenie úvodného (jednostupňového) projektu podľa osobitného predpisu;4) pri stavbách podliehajúcich štátnej expertíze dodržanie záverov štátnej expertízy,

c) vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a vydanie stavebného povolenia,

d) zabezpečenie dodávok pre stavbu hospodárskymi zmluvami5) uzavretými s dodávateľskými organizáciami na celú stavebnú časť a na rozhodujúce dodávky pre technologickú časť stavby na celý čas výstavby v rámci normovanej lehoty výstavby,6) pokiaľ vláda neurčí iný termín,

e) zabezpečenie financovania stavby,

f) zabezpečenie budúcej prevádzky pracovnými silami podľa jednotlivých zdrojov, hlavnými surovinami, vodou a energiami.

(2) Doklady, ktorými sa preukazuje a overuje splnenie podmienok podľa predchádzajúceho odseku, predloží investor zároveň so žiadosťou o udelenie súhlasu na začatie stavby povoľujúcemu orgánu. Zabezpečenie financovania stavby preukazuje stanoviskom financujúcej pobočky Štátnej banky československej.

§ 10

(1) Výsledok overenia každej jednotlivej podmienky určenej v § 9 musí byť jednoznačný (kladný alebo záporný) a musí sa menovite uviesť v zápisnici o povoľovacom konaní so stručným uvedením preukazu alebo dôvodu. Súčasne sa v zápisnici uvedie stanovisko orgánov a organizácií zúčastnených na povoľovacom konaní.

(2) Povoľujúci orgán môže udeliť súhlas na začatie stavby len v prípade, že sa splnili všetky podmienky určené v § 9.

§ 11

(1) Ústredné orgány môžu preniesť svoju pôsobnosť povoľujúceho orgánu na nadriadené orgány investorov, a to federálne ústredné orgány podľa zásad dohodnutých s Federálnym ministerstvom pre technický a investičný rozvoj, ústredné orgány ČSR podľa zásad dohodnutých s Ministerstvom výstavby a techniky ČSR a ústredné orgány SSR podľa zásad dohodnutých s Ministerstvom výstavby a techniky SSR.

(2) Prenesenie pôsobnosti podľa odseku 1 nie je prípustné, ak ide o stavby, pri ktorých o zaradení do štátneho plánu menovite rozhoduje vláda ČSSR, vláda ČSR alebo vláda SSR.

§ 12

Pri stavbách komplexnej bytovej výstavby sa povoľovacie konanie podľa druhej časti tejto vyhlášky nekoná.

TRETIA ČASŤ

Registrácia stavieb

§ 13

Predmet registrácie

Registrácii stavieb podliehajú projektové úlohy schválené oprávneným orgánom7) (ďalej len „schvaľujúci orgán“), stavby, na začatie ktorých udelil povoľujúci orgán súhlas podľa druhej časti, a stavby uvedené v § 24.

§ 14

Registrujúce orgány

Registrujúcimi orgánmi sú:

a) pri stavbách organizácií riadených federálnymi ústrednými orgánmi a pri všetkých stavbách osobitnej časti štátneho plánu a hospodárskych plánov Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj,

b) pri ostatných stavbách podľa územnej príslušnosti Ministerstvo výstavby a techniky ČSR alebo Ministerstvo výstavby a techniky SSR.

§ 15

Registrácia projektových úloh

(1) Registračný list projektovej úlohy predkladá investor prostredníctvom svojho nadriadeného orgánu s projektovou úlohou schvaľujúcemu orgánu;8) ak schvaľujúcim orgánom je nadriadený orgán investora, odošle registračný list so svojím vyjadrením a so schvaľovacím protokolom9) ihneď po schválení projektovej úlohy ústrednému orgánu investora.

(2) Ústredný orgán investora overí

a) reálnosť zabezpečenia projektovej dokumentácie v pláne projektových prác z hľadiska kapacitných možností, a to v bežnom roku alebo v nasledujúcom roku,

b) zhodu údajov a ukazovateľov uvedených v registračnom liste s výsledkami posúdenia a schválenia projektovej úlohy,

c) správnosť a úplnosť vyplnenia registračného listu.

(3) Ak ústredný orgán investora nezistí závady, potvrdí všetky vyhotovenia registračného listu a ihneď ich odošle registrujúcemu orgánu; ak zistí závady, urobí tak až po ich odstránení.

§ 16

Registrácia začínaných stavieb

(1) Podkladom registrácie začínaných stavieb je registračný list, ktorý predkladá investor prostredníctvom svojho nadriadeného orgánu spolu so žiadosťou o udelenie súhlasu na začatie stavby povoľujúcemu orgánu.

(2) Povoľujúci orgán preverí správnosť a úplnosť údajov a ukazovateľov uvedených v registračnom liste a porovná ich s výsledkom povoľovacieho konania; ak nezistí závady, potvrdí všetky vyhotovenia registračného listu a ihneď ich odošle registrujúcemu orgánu. Ak zistí závady, urobí tak až po ich odstránení.

(3) Pri stavbách začínaných v bežnom roku sa musí registračný list odoslať najneskoršie 30. novembra. Ak právomoc povoľujúceho orgánu je prenesená podľa § 11 ods. 1, odošle sa registračný list registrujúcemu orgánu prostredníctvom ústredného orgánu investora.

§ 17

Registrácia stavieb komplexnej bytovej výstavby

(1) Podkladom registrácie projektových úloh a začínaných stavieb komplexnej bytovej výstavby je registračný list stavby doplnený prílohou „Súhrnné údaje a základné ukazovatele stavby komplexnej bytovej výstavby“;10) bez tejto prílohy sa registrácia nesmie vykonať.

(2) Registrujúci orgán overí súlad údajov a ukazovateľov uvedených v registračnom liste s režimom komplexnej bytovej výstavby; registráciu môže vykonať len v kladnom prípade.

§ 18

Postup registrujúcich orgánov

(1) Registrujúci orgán po tom, čo dostane registračný list,

a) posúdi jeho obsah z vecného hľadiska a skontroluje správnosť a úplnosť jeho vyplnenia,

b) ak nezistí závady,

ba) pri projektových úlohách pridelí stavbe registračné číslo a na registračnom liste potvrdí vykonanie registrácie;

bb) pri začínaných stavbách skontroluje registračné číslo a na registračnom liste potvrdí vykonanie registrácie,

c) ak zistí závady, registráciu nevykoná a registračný list ihneď vráti ústrednému orgánu investora na odstránenie závad.

(2) Registrujúci orgán po vykonaní registrácie podľa odseku 1 písm. b) si ponechá jedno vyhotovenie registračného listu, ostatné potvrdené vyhotovenia registračných listov rozošle najneskoršie do štrnástich dní po tom, čo ich dostal, takto:

- originál registračného listu Federálnemu štatistickému úradu na strojové počtovnícke spracovanie;

- po jednom vyhotovení registračného listu pri stavbách organizácií riadených federálnymi ústrednými orgánmi Štátnej banke československej - ústrediu, pri ostatných stavbách Hlavnému ústavu pre ČSR v Prahe alebo Hlavného ústavu pre SSR v Bratislave;

- pri všetkých stavbách, pri ktorých o zaradení do štátneho plánu menovite rozhodla vláda ČSSR, vláda ČSR alebo vláda SSR, po jednom vyhotovení Štátnej plánovacej komisii, Federálnemu ministerstvu financií a Ministerstvu financií ČSR alebo Ministerstvu financií SSR; pri stavbách organizácií riadených ústrednými orgánmi republík aj Českej plánovacej komisii alebo Slovenskej plánovacej komisii;

- tri vyhotovenia registračného listu ústrednému orgánu investora.

(3) Ústredný orgán investora odošle do štrnástich dní po tom, čo ich dostal po jednom vyhotovení registračného listu investorovi a jeho nadriadenému orgánu.

§ 19

Čas platnosti registrácie

(1) Registrácia projektovej úlohy stráca platnosť, ak sa práce na projektovej dokumentácii nezačnú najneskoršie v roku nasledujúcom po roku, v ktorom sa projektová úloha zaregistrovala.

(2) Registrácia začínanej stavby stráca platnosť, ak sa stavba nezačne do troch mesiacov odo dňa registrácie, najneskoršie však do konca bežného roka.

(3) Investor je povinný skutočnosti uvedené v odsekoch 1 a 2 oznámiť ústrednému orgánu prostredníctvom nadriadeného orgánu, Federálnemu štatistickému úradu, schvaľujúcemu alebo povoľujúcemu orgánu, registrujúcemu orgánu a financujúcej pobočke Štátnej banky československej; ďalej to ihneď oznámi, ak ide o stavby, pri ktorých o zaradení do plánu menovite rozhodla vláda ČSSR, vláda ČSR alebo vláda SSR, Štátnej plánovacej komisii a pri stavbách organizácií riadených ústrednými orgánmi republík aj Českej plánovacej komisii alebo Slovenskej plánovacej komisii. Toto oznámenie nenahrádza povinnosť investora požiadať o zmenu plánu.

ŠTVRTÁ ČASŤ

Evidencia stavieb

§ 20

(1) Evidujúcim orgánom je Federálny štatistický úrad.

(2) Na vykonanie evidencie úvodných projektov, dokončených stavieb a vyhodnotených stavieb sa použije evidenčný list v rozsahu registračného listu stavby a príloh.11)

§ 21

Postup pri evidencii stavieb

(1) Evidenčný list predkladá investor prostredníctvom svojho nadriadeného orgánu ústrednému orgánu ihneď

a) po schválení úvodného projektu na základe schvaľovacieho protokolu,

b) po dokončení stavby na základe kolaudačného rozhodnutia,

c) po záverečnom technicko-ekonomickom vyhodnotení stavby na základe protokolu o vyhodnocovacom konaní.

(2) Ústredný orgán investora preverí údaje a ukazovatele uvedené v evidenčnom liste; ak nezistí závady, evidenčný list potvrdí, jedno vyhotovenie si ponechá a ostatné odošle do štrnástich dní po tom, čo ich dostal,

a) v originále Federálnemu štatistickému úradu,

b) v jednom vyhotovení registrujúcemu orgánu,

c) po jednom vyhotovení investorovi a jeho nadriadenému orgánu,

d) pri stavbách, pri ktorých o zaradení do štátneho plánu menovite rozhodla vláda ČSSR, vláda ČSR alebo vláda SSR, a pri všetkých ostatných stavbách nad 10 mil. Kčs po jednom vyhotovení evidenčného listu podľa odseku 1 písm. a) Štátnej plánovacej komisii, pri stavbách organizácií riadených ústrednými orgánmi republík aj Českej plánovacej komisii alebo Slovenskej plánovacej komisii,

e) pri stavbách, pri ktorých o zaradení do štátneho plánu menovite rozhodla vláda ČSSR, vláda ČSR alebo vláda SSR, po jednom vyhotovení evidenčného listu podľa odseku 1 písm. b) a c) Štátnej plánovacej komisii, pri stavbách organizácií riadených ústrednými orgánmi republík aj Českej plánovacej komisii alebo Slovenskej plánovacej komisii.

PIATA ČASŤ

Zmeny údajov a ukazovateľov v registračných a evidenčných listoch

§ 22

Zmeny údajov a ukazovateľov v registračných a evidenčných listoch

(1) Ak dôjde

a) v priebehu projektovej prípravy do schválenia úvodného projektu pri stavbách menovite uvedených v štátnom pláne k zmene projektovej úlohy, ktorou sa menia záväzné údaje a ukazovatele12) obsiahnuté v platnom registračnom liste projektovej úlohy, investor ihneď predloží prostredníctvom svojho nadriadeného orgánu návrh zmeny registračného listu schvaľujúcemu orgánu;

b) po registrácii začínanej stavby na základe novoschválenej dokumentácie13) k zmene záväzných údajov a ukazovateľov obsiahnutých v platnom registračnom liste začínanej stavby, investor ihneď predloží prostredníctvom svojho nadriadeného orgánu návrh zmeny registračného listu povoľujúcemu orgánu.

(2) Schvaľujúci, prípadne povoľujúci orgán rozhodne o návrhu zmeny registračného alebo evidenčného listu do štrnástich dní po tom, čo ho dostal; ak ide o zmenu registračného listu v súvislosti so začínaním ďalšej etapy (§ 3), postupuje podľa druhej časti a § 16 ods. 2 a 3.

(3) Po rozhodnutí schvaľujúceho, prípadne povoľujúceho orgánu o návrhu zmeny registračného alebo evidenčného listu postupujú organizácie a orgány obdobne ako pri registrácii (§ 15 až 18) alebo pri evidencii (§ 20 a 21).

§ 23

Ak dôjde k zmene registračného alebo evidenčného listu stavby podľa § 22 pri stavbách zaraďovaných do vykonávacieho plánu na budúci rok, musí sa o ich zmene rozhodnúť do 1. septembra bežného roka.


ŠIESTA ČASŤ

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 24

Pre stavby, pri ktorých sa v priebehu realizácie zvýšili rozpočtové náklady a súčet nákladov hlavy II až VIII súhrnného rozpočtu prekročil 2 mil. Kčs, platia ustanovenia tretej a štvrtej časti.

§ 24a

Podľa tejto vyhlášky sa postupuje pri udieľaní súhlasu na začatie stavieb a pri ich registrácii a evidencii na území hlavného mesta Prahy a hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.

§ 25

Pre stavby osobitnej časti plánu môže Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj určiť postup podľa § 8 ods. 3, § 18 ods. 2, § 19 ods. 3, § 20 ods. 1 a § 21 ods. 2 odchylne.

§ 26

Zrušujú sa:

a) vyhláška č. 17/1970 Zb. o udeľovaní súhlasu na začínanie stavieb v znení vyhlášky č. 91/1972 Zb.,

b) vyhláška č. 7/1971 Zb. o registrácii stavieb,

c) vyhláška č. 162/1970 Zb. o niektorých opatreniach v bytovej výstavbe.

§ 27

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1978.


Predseda

Federálneho štatistického úradu:

Ing. Kazimour v.r.

Minister

pre technický a investičný rozvoj ČSSR:

Ing. Šupka v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 85/1977 Zb.

Príloha 01

Príloha č. 2 vyhlášky č. 85/1977 Zb.

Príloha 02

Poznámky pod čiarou

1) Hlava II až VIII súhrnného rozpočtu, prípadne prepočtu stavby.

2) § 17 vyhlášky č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb.

3) Vzor jednotného formulára registračného-evidenčného listu Iv RS 3-50 je v prílohe; vypĺňa sa podľa smerníc, ktoré vydá Federálny štatistický úrad v spolupráci s Federálnym ministerstvom pre technický a investičný rozvoj.

4) Vyhláška č. 163/1973 Zb.

5) Spravidla zmluvami podľa § 299, 301 a 311 Hospodárskeho zákonníka; pokiaľ sa stavba zabezpečuje formou kusových dodávok, aj podľa § 116, 165 a 315 Hospodárskeho zákonníka.

6) Vyhláška č. 91/1972 Zb. o normách lehôt výstavby.

7) § 64 ods. 1 vyhlášky č. 163/1973 Zb.

8) § 64 ods. 6 vyhlášky č. 163/1973 Zb.

9) Príloha č. 14 bod 2.13 vyhlášky č. 163/1973 Zb.

10) Vzor formulára „Súhrnné údaje a základné ukazovatele stavby komplexnej bytovej výstavby" je v prílohe.

11) Rozsah príloh a spôsob ich predkladania určí Federálny štatistický úrad.

12) Záväzné údaje a ukazovatele na účely tejto vyhlášky určí Federálny štatistický úrad.

13) § 43 vyhlášky č. 163/1973 Zb., prípadne smernice FMTIR č. 2/1975 a § 8 a 10 vyhlášky č. 91/1972 Zb.