Vyhláška č. 5/1977 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Holandským kráľovstvom

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1977-5
Čiastka 2/1977
Platnosť od 31.01.1977
Účinnosť od 15.02.1977
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 7 dňom 6. septembra 1976.

Aktuálne znenie 15.02.1977

5

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 11. novembra 1976

o Dohode o hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Holandským kráľovstvom


Dňa 19. novembra 1975 bola v Haagu podpísaná Dohoda o hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Holandským kráľovstvom. Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 7 dňom 6. septembra 1976.

Český preklad textu Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

o hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Holandským kráľovstvom

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Holandského kráľovstva

- prajúc si rozšíriť a prehĺbiť hospodársku, priemyselnú, poľnohospodársku a technickú spoluprácu medzi zainteresovanými podnikmi, organizáciami a inštitúciami svojich krajín,

- potvrdzujúc svoj záujem na podpore a rozvoji takejto spolupráce,

- uznávajúc dôležitosť dlhodobých opatrení poskytujúcich pevný základ pre rozvoj hospodárskej spolupráce,

- odvolávajúc sa na účasť svojich krajín na Všeobecnej dohode o clách a obchode,

sa dohodli takto:

Článok 1

Berúc do úvahy svoje medzinárodné záväzky, zmluvné strany budú podporovať hospodársku, priemyselnú, poľnohospodársku a technickú spoluprácu medzi zainteresovanými podnikmi, organizáciami a inštitúciami vo svojich krajinách.

Článok 2

Na zabezpečenie rozvoja hospodárskej, priemyselnej, poľnohospodárskej a technickej spolupráce sa zriaďuje Spoločná komisia, zložená zo zástupcov oboch zmluvných strán.

Zástupcovia zainteresovaných hospodárskych organizácií a podnikov sa môžu podieľať na jej činnosti.

Spoločná komisia sa schádza raz ročne, striedavo v Prahe a v Haagu, alebo na požiadanie jednej zo zmluvných strán.

Jej funkciou medzi iným bude:

a) pravidelne hodnotiť rozvoj hospodárskej spolupráce vo všetkých jej príslušných aspektoch,

b) hodnotiť a skúmať otázky vyplývajúce z vykonávania tejto Dohody a predkladať zmluvným stranám náležité návrhy,

c) vymieňať si názory na ďalší rozvoj hospodárskej, priemyselnej, poľnohospodárskej a technickej spolupráce.

Spoločná komisia môže vytvárať osobitné pracovné skupiny na posudzovanie špecifických vecí týkajúcich sa hospodárskej spolupráce. Spoločná komisia ustanovuje pracovný poriadok takých skupín.

Článok 3

Zmluvné strany určia prostredníctvom Spoločnej komisie zriadenej podľa článku 2 oblasti, v ktorých považujú rozvoj spolupráce za užitočný. Pri určovaní týchto špecifických oblastí zmluvné strany vezmú osobitne do úvahy svoje zdroje a potreby surovín, zariadení, spotrebného tovaru, technológie a ďalších služieb.

Článok 4

Spolupráca spomenutá v článku 1 tejto Dohody môže mať okrem iného tieto formy:

- spoločné projektovanie, výstavbu, modernizáciu a rozširovanie priemyselných závodov,

- spoločnú výrobu a odbyt,

- spoločný výskum a vývoj výrobných procesov, výmenu technickej dokumentácie, organizáciu stáží, výstav a konzultácií medzi expertmi.

Článok 5

Zmluvy o hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráci sa budú uzavierať medzi zainteresovanými organizáciami a podnikmi v oboch krajinách v súlade so zákonmi a predpismi každej krajiny.

Článok 6

Pokiaľ ide o Holandské kráľovstvo, bude sa táto Dohoda vzťahovať na celé kráľovstvo, ak vláda Holandského kráľovstva neoznámi vláde Československej socialistickej republiky opak do jedného mesiaca po nadobudnutí platnosti tejto Dohody.

Článok 7

Táto Dohoda nadobudne platnosť jeden mesiac po dni, keď sa zmluvné strany navzájom písomne informovali, že ústavou požadované náležitosti v ich krajinách boli splnené. Dohoda zostane v platnosti na neurčitý čas.

Každá zmluvná strana môže ukončiť túto Dohodu písomnou šesťmesačnou výpoveďou druhej zmluvnej strane.

Vláda Holandského kráľovstva bude oprávnená pri dodržaní obdobia spomenutého v predchádzajúcom odseku tohto článku ukončiť platnosť tejto Dohody oddelene vo vzťahu ku ktorejkoľvek ústavnej časti kráľovstva.

Ukončenie platnosti tejto Dohody sa nedotkne platnosti zmlúv, ktoré boli podľa nej uzavreté.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali túto Dohodu.

Vyhotovené vo dvoch pôvodných vyhotoveniach v Haagu 19. novembra 1975 v anglickom jazyku.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

B. Chňoupek v. r.

Za vládu Holandského kráľovstva:

M. van der Stoel v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.