Nariadenie vlády č. 12/1977 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 136/1971 Zb. o zriaďovaní odborov národných výborov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1977-12
Čiastka 4/1977
Platnosť od 04.03.1977 do31.12.1982
Účinnosť od 01.04.1977 do31.12.1982
Zrušený 155/1982 Zb.
Znenie 01.04.1977

12

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

z 9. februára 1977,

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 136/1971 Zb. o zriaďovaní odborov národných výborov

Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 17 ods. 1 zákona č. 43/1968 Zb. o hlavnom meste Slovenskej socialistickej republiky Bratislave v znení neskorších zákonov:


Čl. 1

Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 136/1971 Zb. o zriaďovaní odborov národných výborov sa dopĺňa takto:

V § 2 ods. 3 sa na konci ustanovenia bodka nahradzuje čiarkou a pripojujú sa tieto slová „obvodnú inšpekciu požiarnej ochrany.“.


Čl.2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. aprílom 1977.


Dr. Colotka v. r.