Vyhláška č. 94/1976 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 137/1974 Zb. o vnútrozemskej plavbe

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1976-94
Čiastka 19/1976
Platnosť od 26.08.1976 do31.12.2000
Účinnosť od 01.01.1977 do31.12.2000
Zrušený 338/2000 Z. z.
Znenie 01.01.1977

94

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva dopravy

z 21. mája 1976,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 137/1974 Zb. o vnútrozemskej plavbe

Federálne ministerstvo dopravy ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 24 zákona č. 26/1964 Zb. o vnútrozemskej plavbe v znení zákona č. 126/1974 Zb. a na vykonanie nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 11/1976 Zb. o evidencii vnútrozemských plavidiel:


Čl. I

Vyhláška č. 137/1974 Zb. o vnútrozemskej plavbe sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 ods. 1 písm. d) znie:

d) na prevádzkovú spôsobilosť plavidiel na plavbu z hľadiska plavebnej bezpečnosti (ďalej len „prevádzková spôsobilosť"), včítane dodržiavania najväčšieho počtu cestujúcich (osôb) pri osobných lodiach, ako aj na technickú spôsobilosť malých plavidiel (§ 35 ods. 1), prievozov, prievozných plavidiel a plávajúcich zariadení, s výnimkou zariadení uvedených v odseku 3 písm. c),“.

2. § 1 ods. 2 písm. i) znie:

i) rozhodovať o prevádzkovej spôsobilosti plavidiel a aj o technickej spôsobilosti malých plavidiel, prievozov, prievozných plavidiel a plávajúcich zariadení, s výnimkou zariadení uvedených v odseku 3 písm. c); vydávať preukazy spôsobilosti typu malého plavidla a schvaľovať technickú dokumentáciu pre stavbu malých plavidiel, ktorých spôsobilosť na plavbu sa preukazuje lodným osvedčením,“.

3. § 1 ods. 3 písm. c) znie:

c) vykonáva odborný technický dozor nad stavbou, rekonštrukciou, prípadne modernizáciou lodí, plávajúcich strojov, plávajúcich dokov, reštaurácií, botelov, ubytovní, mlynov a dielní a ďalej nad výrobou lodného materiálu a lodného zariadenia; vydáva preukazy osvedčujúce technickú spôsobilosť plavidiel podliehajúcich tomuto dozoru,“.

4. § 1 ods. 3 písm. d) znie:

d) vykonáva technické prehliadky plavidiel uvedených pod písmenom c),“.

5. V § 4 ods. 2 posledná veta znie:

„Ťažbu štrkopiesku v sledovanej vodnej ceste povoľuje po dohode s plavebnou správou vodohospodársky orgán.“.

6. § 11 ods. 2 písm. a) a b) znejú:

a) pri osobných a nákladných lodiach, pri remorkéroch, pri tankových lodiach, nákladných člnoch bez posádky používaných na regulovanej trati a na uzavretých vodných plochách, včítane štrkovísk, a pri ľadoborcoch - každý štvrtý rok,

b) pri nákladných člnoch s posádkou, plávajúcich strojoch a plávajúcich dokoch, reštauráciách, boteloch, ubytovniach, mlynoch a pri dielňach do veku 20 rokov - každý šiesty rok, pri starších plavidlách - každý štvrtý rok,“.

7. Nadpis „Ciachovanie“ nad § 13 sa vypúšťa.

8. § 14 znie:

㤠14

(k § 12 ods. 1 zákona a k nariadeniu vlády ČSSR č. 11/1976 Zb.)

(1) Evidencii plavidiel podliehajú, s výnimkou lodiek patriacich požičovniam a plávajúcich plavární,

a) lode s celkovou hmotnosťou, včítane povoleného zaťaženia nad 1000 kg, alebo s celkovou plochou plachiet nad 10 m2, alebo s vlastným pohonom s výkonom motora nad 4 kW (cca 5,4 k),

b) plávajúce stroje,

c) plávajúce zariadenia,

d) prievozné plavidlá.

(2) Evidencia plavidiel spočíva v zápise plavidiel do knihy evidencie vnútrozemských plavidiel a v pridelení poznávacích znakov alebo označení pre malé plavidlá (§ 37a).

(3) Podrobnosti o poznávacích znakoch plavidiel upravuje Poriadok plavebnej bezpečnosti na vnútrozemských vodných cestách (ďalej len „Poriadok plavebnej bezpečnosti").1)

(4) Miestom evidencie plavidiel (s výnimkou malých) so stálym stanovišťom v Českej socialistickej republike je Praha a so stálym stanovišťom v Slovenskej socialistickej republike Bratislava.

9. Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý znie:

㤠35a

Stavba malého plavidla

(1) Malé plavidlá podliehajúce evidencii podľa § 37a ods. 2 sa smú vyrábať alebo dovážať v počte väčšom ako 5 kusov, len ak bol pre ich typ vydaný preukaz spôsobilosti typu. Tento preukaz vydáva plavebná správa po preverení technickej dokumentácie pre stavbu plavidla, prípadne po vykonaní skúšobnej plavby. Výrobca, pri dovážaných plavidlách predajná organizácia vydá pre každé plavidlo typové osvedčenie.

(2) Technickú dokumentáciu, ktorá je určená na opakované použitie pri individuálnych stavbách malých plavidiel podliehajúcich evidencii (typová dokumentácia), musí vopred (napr. pred jej vydaním tlačou) schváliť plavebná správa príslušná podľa bydliska (sídla) spracovateľa dokumentácie.

(3) Pokiaľ sa pri stavbe malého plavidla, ktoré podlieha evidencii, nepoužije dokumentácia podľa odseku 2, treba plavebnej správe príslušnej podľa bydliska žiadateľa pred začatím stavby predložiť na schválenie jeden súbor výkresov obsahujúcich generálny plán, výkresy hlavného rebra, výkres tvaru rebier (rebrorys), nákresy kormidlového a pohonného zariadenia a rozvodu elektrickej inštalácie, ako aj technický opis. So stavbou takého plavidla sa môže začať až po schválení predloženej dokumentácie.

(4) Pri individuálnej stavbe malých plavidiel nepodliehajúcich evidencii sa technická dokumentácia plavebnej správe nepredkladá.".

10. § 36 ods. 2 znie:

(2) Spôsobilosť na plavbu sa preukazuje lodným osvedčením pri plavidlách, ktoré podliehajú evidencii podľa § 37a ods. 2.".

11. V § 36 ods. 3 prvá veta znie:

„Lodné osvedčenie na písomnú žiadosť vydáva a jeho platnosť predlžuje plavebná správa príslušná podľa miesta bydliska prevádzateľa plavidla.".

12. V § 36 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:

„Plavebná správa môže od technickej prehliadky upustiť pri pretekárskych športových plavidlách, ktorých technická spôsobilosť sa preukáže osvedčením vydaným telovýchovnou organizáciou.".

13. V § 37 odseky 1, 2 a 4 znejú:

(1) Plavidlo s vlastným pohonom s výkonom motora do 4 kW (cca 5,4 k) smie viesť osoba staršia ako 15 rokov, ktorá má preukaz spôsobilosti na vedenie plavidla (ďalej len „preukaz spôsobilosti“).

(2) Plavidlo s vlastným pohonom s výkonom motora nad 4 kW (cca 5,4 k), plavidlo bez vlastného pohonu s celkovou hmotnosťou, včítane povoleného zaťaženia, nad 1000 kg a plavidlo bez vlastného pohonu s celkovou plochou plachiet nad 10 m2 smie viesť osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má preukaz spôsobilosti.

(4) Podmienka minimálneho veku ustanovená pre vedenie plavidiel s plachtami v odsekoch 2 a 3 sa nevzťahuje na mládež organizovanú v jachtových oddieloch telovýchovných organizácií, pokiaľ sa plavba uskutočňuje pod dozorom kvalifikovaného inštruktora.".

14. V § 37 ods. 7 posledná veta znie:

„Plavebná správa môže požadovať vykonanie skúšobnej plavby, pokiaľ to uzná za potrebné.".

15. Za § 37 sa vkladá § 37a, ktorý znie:

㤠37a

Evidencia a označenie malých plavidiel

(1) Evidenciu malých plavidiel vedie plavebná správa, prípadne jej pobočky príslušné podľa miesta bydliska prevádzateľa plavidla.

(2) Z malých plavidiel (§ 35 ods. 1) podliehajú evidencii plavidlá, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v § 14.

(3) Každé plavidlo podliehajúce evidencii musí mať označenie, ktoré prideľuje plavebná správa príslušná podľa odseku 1. V označení sa uvedie skratka miesta evidencie, skupinové číslo príslušnej kategórie malých plavidiel a poradové evidenčné číslo. Pridelené označenie plavebná správa uvedie v lodnom osvedčení plavidiel, ktorých spôsobilosť na plavbu sa preukazuje týmto osvedčením (§ 36 ods. 2).

(4) Označenie malých plavidiel nepodliehajúcich evidencii určuje Poriadok plavebnej bezpečnosti.".


Čl. II

(1) Prevádzatelia malých plavidiel, ktoré podliehajú evidencii podľa tejto vyhlášky a neboli evidované už podľa skorších predpisov, sú povinní prihlásiť plavidlo na evidenciu na príslušnej plavebnej správe na predpísaných formulároch najneskoršie do 31. decembra 1976.

(2) Prevádzatelia malých plavidiel, pre ktoré sa vyžaduje lodné osvedčenie podľa tejto vyhlášky, sú povinní požiadať na príslušnej plavebnej správe na predpísanom formulári o jeho vydanie najneskoršie do 31. decembra 1976, pokiaľ toto osvedčenie nebolo vydané už podľa skorších predpisov.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1977.


Minister:

Ing. Blažek v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška č. 155/1973 Zb., ktorou sa vydáva Poriadok plavebnej bezpečnosti na vnútrozemských vodných cestách.".