Zákon č. 153/1976 Zb.Zákon o zriadení medaily Za obetavú prácu pre socializmus

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1976-153
Čiastka 30/1976
Platnosť od 20.12.1976 do14.10.1990
Účinnosť od 01.01.1977 do14.10.1990
Zrušený 404/1990 Zb.
Znenie 01.01.1977

153

ZÁKON

zo 14. decembra 1976

o zriadení medaily Za obetavú prácu pre socializmus

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Na ocenenie dlhoročnej obetavej práce a zásluh pri budovaní socializmu v Československej socialistickej republike a na ocenenie sústavnej angažovanosti za politiku Komunistickej strany Československa sa zriaďuje medaila Za obetavú prácu pre socializmus.

§ 2

Medaila Za obetavú prácu pre socializmus sa udieľa jednotlivcom za dlhoročnú obetavú a záslužnú činnosť v politických a verejných funkciách alebo za dlhoročnú obetavú a záslužnú prácu v štátnych orgánoch, pri ktorej sa sústavnou politickou angažovanosťou výrazne zúčastňovali na realizácii politiky Komunistickej strany Československa.

§ 3

Medailu Za obetavú prácu pre socializmus udieľa prezident Československej socialistickej republiky.

§ 4

Medaila Za obetavú prácu pre socializmus má priemer 33 mm a je razená zo žltého kovu. Na vypuklom terči líca je roztvorená kniha s kosákom a kladivom prevýšená päťramennou hviezdou. Terč je položený na štylizovanom lipovom liste zdobenom lipovými ratolesťami. Spod listu vychádzajú k okraju medaily lúče. Na rube je v strede vypuklá päťramenná hviezda so štátnym znakom prekrývajúca lúče, na okrajoch ktorých je nápis „ZA OBĚTAVOU PRÁCI PRO SOCIALISMUS“. Medaila je kolmým uškom a pohyblivým krúžkom prichytená na závesnej spone v podobe štylizovanej lipovej ratolesti, ktorou je prevlečená 38 mm široká a 55 mm dlhá modro-bielo-červeno-bielo-modrá stuha v pomere 6 : 6 : 14 : 6 : 6.

§ 5

(1) Medaila Za obetavú prácu pre socializmus sa nosí na ľavej strane pŕs za vyznamenaním Za vynikajúcu prácu.

(2) Ak sa nosí iba stužka vyznamenania, je napnutá na pravouhlej lište rozmeru 38 x 10 mm, na ktorej je v strede červeného pruhu umiestnená miniatúra líca medaily zo žltého kovu. Stužka sa nosí za stužkou vyznamenania Za vynikajúcu prácu.


§ 6

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1977.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.