Vyhláška č. 144/1976 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o uznávaní ekvivalentnosti dokladov o absolvovaní stredných, stredných odborných a vysokých škôl a dokladov o udelení titulov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1976-144
Čiastka 29/1976
Platnosť od 09.12.1976 do31.10.1982
Účinnosť od 01.01.1977 do31.10.1982
Zrušený 114/1982 Zb.
Znenie 01.01.1977

144

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky

z 29. novembra 1976

o uznávaní ekvivalentnosti dokladov o absolvovaní stredných, stredných odborných a vysokých škôl a dokladov o udelení titulov

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky podľa § 31 ods. 2 zákona č. 186/1960 Zb. o sústave výchovy a vzdelávania (školský zákon) a podľa § 19 ods. 1 zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách:


§ 1

(1) Doklady o ukončenom stredoškolskom vzdelaní uznávané v Bulharskej ľudovej republike, Kubánskej republike, Maďarskej ľudovej republike, Mongolskej ľudovej republike, Nemeckej demokratickej republike, Poľskej ľudovej republike, Rumunskej socialistickej republike, Vietnamskej demokratickej republike, Zväze sovietskych socialistických republík a v ďalších štátoch (ďalej len „zmluvné štáty“), ktoré pristúpia k Dohovoru o vzájomnom uznávaní ekvivalentnosti dokladov o absolvovaní stredných, stredných odborných a vysokých škôl a rovnako dokladov o udieľaní vedeckých hodností a titulov1) (ďalej len „Dohovor“), sú rovnocenné s vysvedčeniami o maturitnej skúške vydávanými v Slovenskej socialistickej republike.

(2) Diplomy, prípadne iné doklady o absolvovaní vysokých škôl (univerzít, techník a jedno - odborových vysokých škôl univerzitného typu alebo fakúlt), ktoré sa uznávajú na území každého zo zmluvných štátov, sú rovnocenné s diplomami vydávanými absolventom vysokých škôl v Slovenskej socialistickej republike.

(3) Doklady o označení prvým vedecko - pedagogickým titulom vydané na území každého zo zmluvných štátov sú v Slovenskej socialistickej republike rovnocenné s titulom „docent“.

(4) Doklady o označení druhým vedecko - pedagogickým titulom vydané na území každého zo zmluvných štátov sú v Slovenskej socialistickej republike rovnocenné s titulom „riadny profesor“, prípadne „mimoriadny profesor“.

§ 2

(1) Doklady uvedené v § 1 nadobúdajú platnosť na území Slovenskej socialistickej republiky 30. januárom 1975, keď nadobudol platnosť Dohovor; doklady zo štátov, ktoré pristúpia k Dohovoru dodatočne, dňom nadobudnutia právoplatnosti prístupu k Dohovoru, prípadne dňom vydania dokladu, ak bol vydaný po nadobudnutí platnosti Dohovoru, prípadne po nadobudnutí právoplatnosti prístupu k Dohovoru. Rovnocennosť dokladov uvedených v § 1 ods. 1 sa osvedčuje vydaním overovacej doložky a dokladov uvedených v § 1 ods. 2, 3 a 4 vydaním osvedčenia o rovnocennosti.

(2) Overovaciu doložku na doklady uvedené v § 1 ods. 1 vydáva krajský národný výbor podľa miesta bydliska žiadateľa podľa vzoru v prílohe 1 tejto vyhlášky.

(3) Osvedčenie o rovnocennosti dokladov uvedených v § 1 ods. 2 vydáva vysoká škola rovnakého alebo príbuzného zamerania podľa vzoru v prílohe 2 tejto vyhlášky.

(4) Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo“) rozhodne v sporných a nejasných prípadoch, ktorá škola svojím zameraním je najbližšia absolvovanému štúdiu. Ak ide o školu, ktorá má obdobu len na území Českej socialistickej republiky, pošle ministerstvo žiadosť na rozhodnutie Ministerstvu školstva Českej socialistickej republiky. Ak ide o stredné zdravotnícke školy, tieto opatrenia vykonáva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky.

(5) Osvedčenie o rovnocennosti dokladov uvedených v § 1 ods. 3 a 4 vydáva ministerstvo podľa vzoru v prílohe 3 tejto vyhlášky. Ministerstvo súčasne rozhodne v sporných a nejasných prípadoch, ktorému vedecko - pedagogickému titulu sa predložený doklad rovná.

(6) O vydaných overovacích doložkách a osvedčeniach o rovnocennosti vedie evidenciu orgán, ktorý ich vydal.

§ 3

Overovacie doložky a osvedčenia o rovnocennosti vydávané príslušnými orgánmi Českej socialistickej republiky platia aj na území Slovenskej socialistickej republiky.

§ 4

O vydanie overovacej doložky, prípadne osvedčenia o rovnocennosti požiada žiadateľ písomne príslušný orgán. K žiadosti priloží žiadateľ originál dokladu (vysvedčenie, diplom, prípadne doklad o vedecko -pedagogickom titule) a jeho overený preklad.

§ 5

Táto vyhláška sa nevzťahuje na uznávanie ekvivalentnosti dokladov vydávaných školami zmluvných štátov, ktoré zodpovedajú v Slovenskej socialistickej republike školám v odbore pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany alebo ministerstiev vnútra.


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1977.


Minister:

Prof. Ing. Buša CSc. v. r.


Príloha 1 vyhlášky č. 144/1976 Zb.

VZOR overovacej doložky, ktorú vydáva krajský národný výbor (Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy)

OVEROVACIA DOLOŽKA

Vzor 01

Príloha 2 vyhlášky č. 144/1976 Zb.

VZOR osvedčenia, ktoré vydáva vysoká škola

OSVEDČENIE

Vzor 02

Príloha 3 vyhlášky č. 144/1976 Zb.

VZOR osvedčenia, ktoré vydáva Ministerstvo školstva SSR

OSVEDČENIE

Vzor 03

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 84/1975 Zb. o Dohovore o vzájomnom uznávaní ekvivalentnosti dokladov o absolvovaní stredných, stredných odborných a vysokých škôl a rovnako dokladov o udieľaní vedeckých hodností a titulov.