Vyhláška č. 123/1976 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov a potrieb

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1976-123

(v znení č. 83/1977 Zb.)

Čiastka 24/1976
Platnosť od 20.10.1976 do11.09.1985
Účinnosť od 01.01.1978 do11.09.1985
Zrušený 73/1985 Zb.
Redakčná poznámka

Ustanovenie § 30 vyhlášky uvedené v § 159 písm. a) a úprava uvedená v § 159 písm. b) sa však zrušujú s účinnosťou odo dňa vyhlásenia.

Znenie 01.01.1978

123

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy

z 18. októbra 1976

o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov a potrieb

Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 259 ods. 4, § 268 ods. 2 a § 392 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. a doplnenom zákonom č. 144/1975 Zb. a podľa § 15 ods. 1 zákona č. 51/1959 Zb. o výkupe poľnohospodárskych výrobkov:


PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet a rozsah úpravy

(1) Táto vyhláška upravuje

a) dodávky poľnohospodárskych výrobkov uvedených v tretej časti (§ 28 až 111) a dodávaných poľnohospodárskymi organizáciami nákupným organizáciám (§ 5)1),

b) dodávky poľnohospodárskych potrieb,

c) povinnosti nákupných organizácií (§ 5) a poľnohospodárskych organizácií pri preprave vykonávanej v súvislosti s plnením dodávok poľnohospodárskych výrobkov a potrieb podľa tejto vyhlášky (§ 136 až 151).

(2) Poľnohospodárskymi potrebami sú na účely tejto vyhlášky poľnohospodárske a priemyselné výrobky, práce a výkony pre výrobnú spotrebu v poľnohospodárstve, uvedené v štvrtej časti (§ 112 až 135), a to

a) osivo, sadivo a škôlkárske výpestky, chovné a úžitkové zvieratá a násadové vajcia dodávané medzi socialistickými organizáciami, pokiaľ sa tieto výrobky nedodávajú ako poľnohospodárske výrobky podľa odseku 1 písm. a),

b) krmivá, hnojivá, chemické a biologické prípravky na ochranu rastlín dodávané poľnohospodárskym organizáciám,

c) priemyselné výrobky pre prevádzku, údržbu a práce a výkony dodávané podnikmi trustu Zemědělské zásobování a nákup Praha a podnikmi trustu Poľnohospodárske zásobovanie a nákup Bratislava poľnohospodárskym organizáciám.

(3) Poľnohospodárskymi organizáciami sú na účely tejto vyhlášky socialistické organizácie, ktoré dodávajú poľnohospodárske výrobky z vlastnej poľnohospodárskej výroby2) ale odoberajú poľnohospodárske potreby pre vlastnú poľnohospodársku výrobu,2) spoločné poľnohospodárske podniky3) a ďalej spoločenské organizácie, pokiaľ v súlade s predpismi vymedzujúcimi ich činnosť dodávajú poľnohospodárske výrobky svojich členov alebo odoberajú poľnohospodárske potreby pre svojich členov.

(4) Ustanovenia tejto vyhlášky sa nevzťahujú na dodávky poľnohospodárskych potrieb

a) uskutočňované medzi členskými organizáciami kooperačného združenia a medzi spoločným poľnohospodárskym podnikom a jeho členskými organizáciami;3) na tieto dodávky sa však vzťahujú, pokiaľ ich uskutočňuje nákupná organizácia ako členská organizácia kooperačného združenia alebo ako členská organizácia spoločného poľnohospodárskeho podniku,

b) z dovozu a na vývoz.

(5) Touto vyhláškou sa v rozsahu ustanovenom v šiestej časti (§ 152 až 156) spravujú aj dodávky poľnohospodárskych výrobkov od jednotlivo hospodáriacich roľníkov, od drobných užívateľov pôdy a chovateľov hospodárskych zvierat (ďalej len „jednotlivo hospodáriaci roľníci“) a dodávky od jednotlivcov -zberačov liečivých rastlín, lesných plodov a húb.

Vybrané a ostatné poľnohospodárske výrobky

§ 2

Vybrané poľnohospodárske výrobky sú pšenica, raž, jačmeň, ovos a ich zmesi, strukovoobilné zmesi, kukurica okrem pukancovej kukurice, strukoviny, olejniny, cukrová repa, stonky ľanu, stonky konopy, chmeľ, tabak, muštové hrozná viniča hroznorodého, liečivé rastliny, jatočný hovädzí dobytok, jatočné teľce, jatočné ošípané, mlieko a smotana, tuzemská potná ovčia vlna, kože, prasiatka a behúne. Tieto výrobky môžu - pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak -4) poľnohospodárske organizácie dodávať len nákupným organizáciám (§ 5) uvedeným v prílohe tejto vyhlášky.

§ 3

(1) Ostatné poľnohospodárske výrobky, a to:

a) proso, pohánku, mohár, čumízu, nelúpanú ryžu, cirok, konzumné skoré zemiaky, konzumné neskoré zemiaky, priemyselné zemiaky, čakanku, seno, slamu, úsušky krmovín a krmoviny na výrobu úsuškov, plody koreninovej papriky, prázdne makovice, zeleninu a ovocie, slamu metlového ciroku, lesné plody a huby, korenie, jatočné ovce, jatočné jahňatá, jatočné kozy, jatočné kone, jatočné žriebätá, jatočnú hydinu, zverinu a živú zver, jatočné králiky, ryby, rybaciu násadu, plôdik, ikry a raky, ovčí hrudkový syr, miešaný hrudkový syr, ovčie mlieko, konzumné slepačie vajcia, včelí med, včelí vosk a ostatné výrobky z chovu včiel, chovné a úžitkové zvieratá, s výnimkou prasiatok a behúňov a násadové vajcia môžu - pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak -4) poľnohospodárske organizácie dodávať okrem nákupným organizáciám (§ 5) aj ďalším odberateľom uvedeným v § 4 za podmienok tam ustanovených,

b) osivo, sadivo a škôlkárske výpestky môžu poľnohospodárske organizácie dodávať odberateľom ustanoveným v osobitných predpisoch.5)

(2) Poľnohospodárske výrobky neuvedené v tejto vyhláške6) dodávajú poľnohospodárske organizácie odberateľom podľa právnej úpravy Hospodárskeho zákonníka a príslušných vykonávacích, prípadne osobitných predpisov.

§ 4

(1) Poľnohospodárske organizácie môžu poľnohospodárske výrobky uvedené v § 3 ods. 1 písm. a) dodávať, prípadne predávať okrem nákupným organizáciám aj

a) na priamu spotrebu iným poľnohospodárskym organizáciám, zariadeniam spoločného stravovania, vojenským útvarom, iným ozbrojeným zborom, nemocniciam, domovom dôchodcov a podobným zariadeniam,

b) občanom na ich vlastnú spotrebu,

c) priamo do predajní štátneho a družstevného maloobchodu,

d) vo vlastnom predajnom zariadení.

(2) Na činnosť uvedenú v odseku 1 písm. c) a d) a na prípadný predaj niektorých spracovaných poľnohospodárskych výrobkov vo vlastnom predajnom zariadení poľnohospodárskych organizácií je potrebný súhlas Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky alebo Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky vydaný po prerokovaní s príslušnými ústrednými orgánmi.

§ 5

Nákupné organizácie

(1) Nakupovať poľnohospodárske výrobky [§ 2 a § 3 ods. 1 písm. a) a b)] od poľnohospodárskych organizácií za účelom ďalších dodávok alebo na spracovanie môžu len nákupné organizácie; tieto nákupné organizácie, ako aj poľnohospodárske výrobky, ktoré sú organizácie oprávnené nakupovať, sú uvedené v prílohe tejto vyhlášky.

(2) Ak nakupovať určitý druh (skupinu) poľnohospodárskych výrobkov sú oprávnené viaceré nákupné organizácie, sú tie z nich, ktoré sú v prílohe uvedené na prvom mieste pre Českú socialistickú republiku alebo na prvom mieste pre Slovenskú socialistickú republiku, v rozsahu svojej územnej pôsobnosti hlavnými nákupnými organizáciami.

(3) Hlavná nákupná organizácia plní v rámci koordinačnej činnosti tieto úlohy:

a) zhromažďuje v spolupráci s ostatnými nákupnými organizáciami v rámci prerokúvania dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese7) údaje o potrebe príslušných poľnohospodárskych výrobkov,

b) prerokúva s príslušnou okresnou (prípadne krajskou) poľnohospodárskou správou rozmiestnenie celkového plánu nákupu a zabezpečenie výroby v poľnohospodárskych organizáciách,

c) spracúva po dohode s ostatnými nákupnými organizáciami a s príslušnou okresnou (prípadne krajskou) poľnohospodárskou správou rozdelenie plánu nákupu na jednotlivé oprávnené nákupné organizácie,

d) sleduje priebeh uzavierania hospodárskych zmlúv za účelom zabezpečenia plánovaných úloh,

e) sleduje a vyhodnocuje plnenie plánu nákupu v priebehu roka,

f) prerokúva s ostatnými nákupnými organizáciami potrebné opatrenia na plnenie plánovaných úloh,

g) informuje ostatné nákupné organizácie o plnení úloh podľa písmena a) až e),

h) plní ďalšie úlohy, o ktorých sa s ostatnými nákupnými organizáciami dohodne.

(4) Ostatné nákupné organizácie sú povinné

a) zabezpečovať pre hlavnú nákupnú organizáciu informácie o prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese,

b) informovať hlavnú nákupnú organizáciu o priebehu a výsledku uzavierania hospodárskych zmlúv, o plnení plánu nákupu, o prekážkach pri zmluvnom zabezpečovaní a plnení plánu nákupu poľnohospodárskych výrobkov a v spolupráci s ňou tieto prekážky odstraňovať,

c) poskytovať ďalšiu súčinnosť potrebnú na výkon koordinačnej činnosti hlavnej nákupnej organizácie.

(5) Termíny na predkladanie informácií a podkladov hlavnej nákupnej organizácii určí táto organizácia po dohode s ostatnými nákupnými organizáciami.

(6) Nákupné organizácie spolupracujú s okresnými (prípadne krajskými) poľnohospodárskymi správami pri koordinácii dodávateľsko-odberateľských vzťahov poľnohospodárskych organizácií.

(7) Rozpory medzi hlavnou nákupnou organizáciou a ostatnými nákupnými organizáciami v otázkach uvedených v odsekoch 3 a 4 riešia po dohode nadriadené orgány hospodárskeho riadenia.

§ 6

Povinnosť nákupu poľnohospodárskych výrobkov osobitného hospodárskeho významu

(1) Nákupné organizácie sú povinné nakupovať od poľnohospodárskych organizácií poľnohospodárske výrobky osobitného hospodárskeho významu, pokiaľ sú spôsobilé na priamu spotrebu alebo na spracovanie, aj keď nezodpovedajú technickým normám, a to:

a) pšenicu, raž, jačmeň, ovos a ich zmesi, strukovoobilné zmesi, kukuricu okrem pukancovej kukurice, strukoviny, olejniny, cukrovú repu, tabak, jatočný hovädzí dobytok, jatočné teľce, jatočné ošípané, mlieko a tuzemskú potnú ovčiu vlnu, aj keď ponúknuté množstvo presahuje objem dodávok dojednaný v zmluve (nadzmluvné dodávky) alebo aj keď zmluva na dodávku týchto výrobkov nebola uzavretá (mimozmluvné dodávky),

b) jatočnú hydinu a konzumné slepačie vajcia od poľnohospodárskych organizácií špecializovaných na výrobu týchto výrobkov,8) čakanku, stonky ľanu, stonky konopy, muštové hrozno viniča hroznorodého, plody koreninovej papriky, liečivé rastliny, jatočné ovce, smotanu, ovčí hrudkový syr, prasiatka a kože, pokiaľ sa na tieto výrobky uzavrela zmluva, aj keď ponúknuté množstvo presahuje objem dodávok dojednaný v zmluve (nadzmluvné dodávky),

c) ovocie a zeleninu od poľnohospodárskych organizácií špecializovaných na výrobu týchto výrobkov,8) s ktorými uzavreli zmluvu na dodávku, aj keď ponúknuté množstvo dojednaného druhu vypestované na zmluvnej ploche presahuje objem dodávok dojednaný v zmluve (nadzmluvné dodávky zobraté zo zmluvnej plochy).

(2) Pre uskutočnené nadzmluvné a mimozmluvné dodávky poľnohospodárskych výrobkov podľa odseku 1 platia ustanovenia tejto vyhlášky upravujúce záväzky z hospodárskych zmlúv.

(3) Pri výrobkoch uvedených v odseku 1 môže poľnohospodárska organizácia požadovať, aby sa ponúkané množstvo aj pri nadzmluvných alebo mimozmluvných dodávkach zodpovedajúcich technickým normám odobralo ihneď, pokiaľ sa v tretej časti neustanovuje inak. O odbere výrobkov, ktoré nezodpovedajú technickým normám, sa organizácie dohodnú v takej lehote, aby nedochádzalo k hospodárskym stratám.

DRUHÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ PODMIENKY DODÁVKY POĽNOHOSPODÁRSKYCH VÝROBKOV A POTRIEB

Prvý oddiel

Hospodárske zmluvy

§ 7

(1) Úlohy v nákupe poľnohospodárskych výrobkov a dodávkach poľnohospodárskych potrieb vyplývajúce z hospodárskych plánov sa zabezpečujú hospodárskymi zmluvami.

(2) Zmluvy o príprave dodávok sa spravidla uzavierajú na päť rokov.

(3) Zmluvu o príprave dodávok poľnohospodárskych výrobkov, prípadne poľnohospodárskych potrieb sú povinné uzavrieť nákupná organizácia a poľnohospodárska organizácia špecializovaná na výrobu určitého poľnohospodárskeho výrobku, ak o to niektorá z nich požiada, a to do výšky úloh, ktorá je v súlade s plánovanými potrebami národného hospodárstva. V prípade rozhodovania sporu vychádzajú arbitrážne orgány pri určovaní národohospodárskej potreby zo stanovísk príslušných orgánov hospodárskeho riadenia.

(4) Ak sa uzavrela zmluva o príprave dodávok alebo ak sa vydal plánovací akt,9) sú dodávateľ i odberateľ povinní uzavrieť príslušnú zmluvu o dodávke.

(5) Pokiaľ v zápisnici o prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov10) sú spresnené údaje uvedené v zmluve o príprave dodávok, je zápisnica podkladom, na základe ktorého sú organizácie povinné spresniť zmluvu o príprave dodávok.

§ 8

Ak je nákupná organizácia aj dodávateľom poľnohospodárskych potrieb, uzaviera sa súčasne zmluva o dodávke poľnohospodárskych výrobkov a zmluva o dodávke poľnohospodárskych potrieb.

§ 9

(1) Zmluvy o dodávke poľnohospodárskych výrobkov a poľnohospodárskych potrieb (§ 8), prípadne zmluvy o dodávke poľnohospodárskych výrobkov alebo o dodávke poľnohospodárskych potrieb sa uzavierajú v lehotách určených orgánmi hospodárskeho riadenia, pokiaľ v § 128 nie je ustanovené inak. Organizácie ich uzavierajú spravidla pri spoločnom osobnom prerokúvaní vzájomných návrhov zmlúv (kontraktácia).

(2) Ak pri prerokúvaní podľa odseku 1 nedôjde k dohode o niektorých náležitostiach zmluvy, vyhotovia obe organizácie spoločnú zápisnicu, ktorá obsahuje: označenie oboch organizácií, meno, priezvisko a funkcie rokujúcich orgánov alebo zástupcov oboch organizácií (ďalej len „zástupcovia organizácií“), označenie zmluvy, ktorej sa rozpor týka, znenie sporných náležitostí navrhovaných oboma organizáciami, odôvodnenie stanovísk oboch organizácií, dátum a miesto rokovania a podpisy zástupcov organizácií.

(3) Rozpory vzniknuté pri uzavieraní zmlúv podľa odsekov 1 a 2 predkladá nákupná organizácia, pri zmluvách na dodávku poľnohospodárskych potrieb dodávateľ, bez zbytočného odkladu okresnej (krajskej) poľnohospodárskej správe, ktorá ich s oboma organizáciami v rámci svojej koordinačnej činnosti prerokuje najneskôr do 14 dní odo dňa vzniku rozporu; pri priamo riadených organizáciách sa rozpory predkladajú na prerokovanie nadriadeným orgánom oboch organizácií, ktoré ich prerokúvajú v tej istej lehote.

(4) Pokiaľ nedošlo k odstráneniu rozporov podľa odseku 3, rozhodne o sporných náležitostiach zmluvy hospodárska arbitráž.11) Návrh na rozhodnutie hospodárskej arbitráže podáva najneskôr do 45 dní odo dňa vzniku rozporu spravidla nákupná organizácia, a pokiaľ je predmetom zmluvy len dodávka poľnohospodárskych potrieb, dodávateľ týchto potrieb.

(5) Ak sa návrh na rozhodnutie hospodárskej arbitráže podľa odseku 4 nepodal včas, vznikne zmluva, prípadne sa sporné náležitosti stanú súčasťou zmluvy v znení, ktoré poľnohospodárska organizácia uviedla v zápisnici o rozporoch.

(6) Za deň vzniku rozporu o náležitostiach zmluvy sa pokladá deň vyhotovenia zápisnice o nedohodnutých náležitostiach zmluvy.

(7) O uzavieraní zmlúv, ktoré sa neprerokúvajú pri spoločnom osobnom prerokúvaní, platia - pokiaľ v štvrtej časti nie je ustanovené inak - ustanovenia § 153 a nasledujúcich Hospodárskeho zákonníka s tým, že

a) návrh zmluvy predkladá odberateľ 45 dní pred začiatkom štvrťroka, v ktorom sa má dodávka uskutočniť,

b) dodávateľ je povinný vyjadriť sa k návrhu zmluvy do 10 dní po uplynutí lehoty na jeho predloženie, pri oneskorene predložených návrhoch zmluvy do 10 dní po tom, čo ho dostal,

c) lehota na podanie žiadosti o rozhodnutie o iných náležitostiach zmluvy (§ 153 ods. 3 Hospodárskeho zákonníka), ktoré organizácie samy nedohodli, je 45 dní.

V rámci 45-dňovej lehoty prerokúvajú organizácie rozpory obdobne podľa odseku 3.

(8) Pokiaľ sa pri poľnohospodárskych výrobkoch a poľnohospodárskych potrebách, na ktoré sa uzavierajú ročné zmluvy, majú podľa ustanovení tretej a štvrtej časti dojednávať dohody v mesačných plneniach v jednotlivých kalendárnych štvrťrokoch, je nákupná organizácia povinná predložiť písomný návrh dohody a s poľnohospodárskou organizáciou ho prerokovať najneskôr v lehotách uvedených v tretej a štvrtej časti.

Druhý oddiel

Všeobecné podmienky dodávky poľnohospodárskych výrobkov

§ 10

Ustanovenia tohto oddielu sa vzťahujú na dodávky poľnohospodárskych výrobkov, pokiaľ pri jednotlivých výrobkoch v tretej časti nie je ustanovené inak.

Zmluva o dodávke poľnohospodárskych výrobkov

§ 11

(1) Zmluvou o dodávke poľnohospodárskych výrobkov sa dodávateľ zaväzuje dodať v dojednaných lehotách dohodnuté množstvo poľnohospodárskych výrobkov v akosti zodpovedajúcej technickým normám, prípadne akostným podmienkam uvedeným v tretej časti, ak sa v zmluve nedohodla iná akosť. Odberateľ sa zaväzuje výrobky odobrať a zaplatiť za ne ceny podľa cenových predpisov.

(2) Poľnohospodárske organizácie sa so súhlasom odberateľa môžu dohodnúť, že jedna organizácia splní záväzky zo zmluvy o dodávke poľnohospodárskych výrobkov druhej organizácie. V tom prípade je poľnohospodárska organizácia, s ktorou je uzavretá zmluva, povinná uhradiť dodávajúcej organizácii zvýšené prepravné náklady spojené s náhradnou dodávkou. Na doklade o prevzatí dodávky sa musí vyznačiť, za ktorú poľnohospodársku organizáciu sa plní.

§ 12

Zmluvy na dodávku poľnohospodárskych výrobkov od poľnohospodárskych organizácií, ktoré sú členmi kooperačného združenia,12) uzavierajú nákupné organizácie buď s každou členskou organizáciou samostatne, alebo s poverenou členskou organizáciou (prevádzateľom).

§ 13

Splnenie dodávky

(1) Dodávka je splnená odovzdaním poľnohospodárskych výrobkov odberateľovi v mieste, v ktorom je odberateľ povinný odobrať výrobky od poľnohospodárskej organizácie (§ 15 ods. 1). To platí aj v prípade, že za odberateľa vykonáva vonkajšiu prepravu podľa zmluvy s ním uzavretej iná organizácia alebo dodávajúca poľnohospodárska organizácia (§ 136 ods. 3). Odovzdaním sa rozumie vykonanie úkonov uvedených v § 139 poľnohospodárskou organizáciou.

(2) Organizácie sa môžu dohodnúť, že dodávka poľnohospodárskych výrobkov sa splní odovzdaním verejnému dopravcovi alebo na poštu na prepravu do miesta určenia.

(3) Ak odberateľ nepríjme riadne ponúknuté plnenie alebo ak v čase plnenia inak znemožní dodávateľovi dodávku splniť, je dodávateľ oprávnený plniť uskladnením výrobkov; dodávka je v tomto prípade splnená odovzdaním alebo odoslaním písomného oznámenia o uskladnení. V oznámení o uskladnení uvedie dodávateľ tieto údaje: deň, miesto, druh, množstvo a akosť uskladnených výrobkov. Dodávateľ je povinný riadne sa starať o uskladnené výrobky a pripraviť ich na dodávku bez zbytočného odkladu po tom, čo ho o to odberateľ požiada. Náklady na uskladnenie uhrádza odberateľ.

(4) Odberateľ je povinný dostaviť sa na miesto uskladnenia za účelom preverenia množstva a akosti najneskôr do 24 hodín po tom, čo dostal oznámenie o plnení uskladnením.

(5) Ak sa odberateľ nedostaví v lehote ustanovenej v odseku 4, platí za dodanú akosť akosť udávaná dodávateľom v oznámení o uskladnení. Množstvo výrobkov ku dňu plnenia uskladnením sa musí doložiť príslušnými dokladmi (vážny lístok, doklad o počte kusov, litrov a pod.). Odberateľ je povinný vystaviť ku dňu uskladnenia nákupný lístok (§ 18) podľa údajov dodávateľa.

§ 14

Traťové dodávky

Za účelom skrátenia cesty poľnohospodárskych výrobkov k spotrebiteľovi, zachovania akosti a zníženia nákladov na obeh poľnohospodárskych výrobkov organizujú nákupné organizácie traťové dodávky týchto výrobkov. Nákupná organizácia sa môže dohodnúť s poľnohospodárskou organizáciou, že svoju dodávku alebo jej časť splní tým, že ju odovzdá podľa prepravnej dispozície nákupnej organizácie odberateľovi, prípadne ju za tým účelom odovzdá prvému verejnému dopravcovi. Na rozsahu traťových dodávok a termínoch odovzdania prepravných dispozícií sa organizácie dohodnú v zmluve. Nákupná organizácia sa v zmluve so svojím odberateľom dohodne, aby jej ihneď oznamoval vady zistené pri odbere traťovej dodávky.

Odber a preverovanie plnenia

§ 15

(1) Odberateľ je povinný odobrať poľnohospodárske výrobky v prevádzkárni poľnohospodárskej organizácie, napr. v sklade, na poľnom mlate, skládke poľnohospodárskej organizácie (pri kooperačných združeniach na mieste spoločného pozberového zariadenia) alebo na inom dohodnutom mieste v obvode poľnohospodárskej organizácie (ďalej len „prevádzkáreň poľnohospodárskej organizácie“), v ktorom sú výrobky pripravené na naloženie a splnené podmienky vonkajšej prepravy, ak nedôjde k inej písomnej dohode.

(2) Ak nedôjde k inej písomnej dohode, je odberateľ povinný preveriť pri odbere v prevádzkárni poľnohospodárskej organizácie množstvo a akosť poľnohospodárskych výrobkov, pokiaľ sú tam technické podmienky na ich preverenie. Pokiaľ v prevádzkárni poľnohospodárskej organizácie nie sú vytvorené technické podmienky na preverovanie, organizácie sa v zmluve dohodnú na inom mieste preverovania. Pri preverovaní plnenia je odberateľ povinný ihneď preveriť na základe údajov dodávateľa množstvo a akosť dodávaných poľnohospodárskych výrobkov, ich zaradenie do tried, prípadne skupín akosti a všetky ďalšie znaky, ktorých zistenie pri odbere ukladá technická norma, iný právny predpis alebo je obvyklé. Odberateľ je povinný umožniť dodávateľovi účasť pri preverovaní dodaných výrobkov.

(3) Ak odberateľ pri odbere poľnohospodárskych výrobkov od verejného dopravcu nesúhlasí s údajmi dodávateľa o množstve a akosti, je povinný dodávateľa o tom bez meškania upovedomiť.

(4) Ak medzi dodávateľom a odberateľom nedôjde pri preverovaní množstva a akosti podľa odsekov 2 a 3 k dohode, je odberateľ povinný bez odkladu prizvať orgán oprávnený rozhodnúť o akosti (§ 17) alebo zabezpečiť zistenie akosti, prípadne množstva spôsobom ustanoveným v tretej časti (kontrolné zabitie a pod.). Takto zistená akosť, prípadne množstvo sú pre obe organizácie záväzné.

(5) Ak sa orgán oprávnený rozhodovať o akosti nemôže ihneď dostaviť na miesto preverovania dodávaných poľnohospodárskych výrobkov, je odberateľ povinný:

a) pri výrobkoch, pri ktorých technické normy určujú odber vzoriek, zabezpečiť za účasti zástupcu dodávateľa odobranie vzoriek a predložiť ich bez zbytočného odkladu orgánu oprávnenému rozhodnúť o akosti,

b) pri ostatných výrobkoch zabezpečiť ich oddelené uskladnenie (ustajnenie) a bez zbytočného odkladu posúdenie orgánom oprávneným rozhodnúť o akosti.

(6) Pri traťových dodávkach preveruje príjemca dodávky akosť a množstvo podľa osobitných predpisov,13) podľa ktorých sa tiež rozhodujú spory o akosti. Nákupná organizácia je povinná poľnohospodársku organizáciu ihneď upovedomiť, že príjemca oznámil vady traťovej dodávky (§ 14 posledná veta) tak, aby poľnohospodárska organizácia mala možnosť zúčastniť sa prostredníctvom svojho zástupcu na preverovaní dodávky; pokiaľ tak nákupná organizácia neurobí, jej práva zo zodpovednosti za vady zanikajú.

(7) Ak sa poľnohospodárske výrobky dodávajú v uzavretých obaloch a sú určené v nezmenenom stave na ďalšiu dodávku, prípadne na predaj, odberateľ ich nakupuje v množstve a akosti podľa údajov poľnohospodárskej organizácie, pokiaľ podľa technických noriem nie je povinný aj pri balených výrobkoch preverovať akosť ihneď pri odbere. Ak dôjde k reklamácii vád, platí o upovedomení poľnohospodárskej organizácie obdobne ustanovenie odseku 6.

§ 16

(1) Pri dodávkach poľnohospodárskych výrobkov platí za dodanú akosť akosť zistená spôsobom uvedeným v § 15; ak sa akosť poľnohospodárskych výrobkov takto nezistila, platí za dodanú akosť akosť udávaná poľnohospodárskou organizáciou.

(2) Len čo sa zistila akosť a množstvo poľnohospodárskych výrobkov podľa § 15 ods. 2 až 5, nemôže odberateľ reklamovať vady, ktoré bol povinný zistiť pri odbere.

(3) Pri traťových dodávkach je nákupná organizácia povinná reklamovať u poľnohospodárskej organizácie vady dodávky najneskoršie do 10 dní od uplynutia lehoty na včasnú reklamáciu vád jej odberateľom (príjemcom dodávky), inak jej práva zo zodpovednosti za tieto vady zanikajú. Právo zo zodpovednosti za vady však môže nákupná organizácia uplatňovať u poľnohospodárskej organizácie, len ak poľnohospodárska organizácia bola upovedomená o vadách podľa ustanovenia § 15 ods. 6.

(4) Pri dodávkach v uzavretých obaloch podľa § 15 ods. 7 zodpovedá dodávateľ za udanú akosť celej dodávky a hmotnosť jednotlivých kusov balenia. Vady takejto dodávky je nákupná organizácia povinná reklamovať bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní odo dňa splnenia dodávky; inak jej práva zo zodpovednosti za vady zanikajú. Ak sa balené dodávky plnili ako traťové dodávky, platí o nich ustanovenie odseku 3.

§ 17

Orgány oprávnené vydávať rozhodnutia o akosti poľnohospodárskych výrobkov

(1) Orgánmi oprávnenými vydávať podľa príslušných predpisov rozhodnutia o akosti poľnohospodárskych výrobkov na území príslušnej republiky sú:

a) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Prahe a Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav republiky“), ak ide o osivo, sadivo, škôlkárske výpestky, násadové vajcia, jednodenné mláďatá hydiny, mlieko a ovčí syr,

b) veterinárny lekár, ak ide o chovné a úžitkové zvieratá, ako aj o to, či jatočné zvieratá sa majú dodávať v živom alebo mŕtvom stave (§ 65), a ďalej, ak ide o rybacie násady, plôdik a ikry,

c) veterinárny lekár alebo Státní inspekce jakosti zemědělských výrobků v Prahe a Štátna inšpekcia akosti poľnohospodárskych výrobkov v Bratislave (ďalej len „štátna inšpekcia akosti republiky“), ak ide o mäso, jatočnú hydinu a ryby,

d) Státní ústav pro kontrolu léčiv v Prahe a Štátny ústav pre kontrolu liečiv v Bratislave, ak ide o liečivé rastliny (ďalej len „ústav pre kontrolu liečiv“),

e) štátna inšpekcia akosti republiky, ak ide o ostatné výrobky.

(2) Náklady spojené s rozhodnutím o akosti uhrádza organizácia, v neprospech ktorej sa rozhodlo. K týmto nákladom patria najmä náklady spojené so skladovaním výrobkov (§ 15 ods. 5).

§ 18

Doklady o prevzatí dodávky

(1) Odberateľ je povinný pri každej dodávke poľnohospodárskych výrobkov vystaviť doklad o prevzatí dodávky, ktorý, s výnimkou uvedenou v odseku 5, podpisujú obe organizácie; je ním nákupný lístok s úhrnnou cenou, nákupný lístok bez úhrnnej ceny alebo lístok o prevzatí.

(2) Náležitosti nákupného lístka s úhrnnou cenou určujú osobitné predpisy.14) Nákupný lístok bez úhrnnej ceny obsahuje:

názov a sídlo nákupnej organizácie,

názov a sídlo dodávateľa,

číslo nákupného lístka bez úhrnnej ceny,

označenie prevádzkárne odberateľa,

označenie prevádzkárne dodávateľa,

deň, mesiac a rok dodávky,

spôsob prepravy,

druh, množstvo a akosť dodávky,

cenu za jednotku,

zrážky za sušenie, čistenie a pod.,

náhradu za prepravu,

ďalšie údaje potrebné na vyrovnanie vzájomných nárokov

vzniknutých plnením dodávky,

údaje o požičaných a vrátených obaloch a pod.,

podpis dodávateľa,

podpis odberateľa.

Nákupný lístok bez úhrnnej ceny sa vystavuje na dodávky poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré sa vystavuje súhrnný nákupný list podľa osobitných predpisov.15)

(3) Nákupný lístok s úhrnnou cenou alebo nákupný lístok bez úhrnnej ceny (ďalej len „nákupný lístok“) je odberateľ povinný vystaviť aj vtedy, ak podľa § 16 ods. 1 platí za dodanú akosť akosť udaná poľnohospodárskou organizáciou.

(4) Podkladom pre vystavenie nákupného lístka je pri traťových dodávkach dodací list potvrdený príjemcom, prípadne druhopis nákladného listu s dodacím listom. Poľnohospodárska organizácia je povinná odovzdať tieto doklady nákupnej organizácii do dvoch pracovných dní po splnení dodávky. Podkladom pre vystavenie nákupného lístka je pri balených dodávkach (§ 15 ods. 7) dodací list, ktorý je poľnohospodárska organizácia povinná dodať ihneď pri plnení.

(5) Nákupný lístok nemusí byť podpísaný dodávateľom v prípade, že bol vystavený

a) po zistení množstva a akosti spôsobom ustanoveným v § 15 ods. 4 a 5,

b) na základe lístka o prevzatí, v ktorom dodávateľ potvrdil akosť preverenú odberateľom podľa § 15 ods. 2,

c) pri traťových alebo balených dodávkach.

(6) Lístok o prevzatí vystaví odberateľ ihneď,

a) ak dodávateľ nesúhlasí s výsledkom preverovania množstva a akosti dodaných poľnohospodárskych výrobkov podľa § 15 ods. 2 a 3,

b) na čiastkové dodávky uskutočnené v dohodnutom období, za ktoré sa vystavuje zberný nákupný lístok;16) ak dôjde k rozporu o akosti alebo množstve, vystaví sa po rozhodnutí kontrolného orgánu nový lístok o prevzatí,

c) na dodávky poľnohospodárskych výrobkov, pri ktorých poľnohospodárska organizácia súhlasí s výsledkom preverovania množstva a akosti podľa § 15 ods. 2, ale z technických dôvodov nemôže ihneď vystaviť nákupný lístok.17)

(7) Na čiastkové dodávky z jednej ucelenej partie v jednom dni možno vystavovať lístky o prevzatí, ktoré sú podkladom pre vystavenie nákupného lístka na súhrn všetkých čiastkových dodávok v tomto dni.

(8) V lístku o prevzatí sa musia uviesť názov a sídlo dodávateľa a odberateľa, miesto, odkiaľ sa poľnohospodárske výrobky dodávajú, druh, množstvo dodaných výrobkov, deň a miesto odberu. V lístku o prevzatí uvedenom v odseku 6 písm. a) sa musia ďalej uviesť údaje o akosti udávanej oboma organizáciami. V lístku o prevzatí uvedenom v odseku 6 písm. b) a c) a v odseku 7 sa ďalej musí uviesť preverená akosť.

(9) Ak členské organizácie kooperačného združenia budú plniť dodávky poľnohospodárskych výrobkov na meno a účet prevádzateľa, vystavia sa doklady o prevzatí na jeho meno. V takom prípade sa v zmluve s prevádzateľom súčasne dohodne, že prevádzateľ v dohodnutej lehote po skončení dodávok predloží nákupnej organizácii rozpis celkového množstva plnenia na jednotlivé členské organizácie.

§ 19

Započítavanie dodávok

(1) Do plnenia zmluvy sa započítavajú poľnohospodárske výrobky v akosti zodpovedajúcej technickým normám, prípadne akostným podmienkam uvedeným v tretej časti, a ak akosť nie je takto určená, v akosti dohodnutej v zmluve. Dodávky výrobkov sa započítavajú v čistej hmotnosti, v kusoch alebo v litroch.

(2) Čistou hmotnosťou sa rozumie skutočná hmotnosť poľnohospodárskeho výrobku znížená o hmotnostné zrážky alebo zvýšená o prirážku k hmotnosti v rozsahu určenom príslušnými technickými normami alebo v tretej časti.

(3) Plnenie dodávok pri živočíšnych výrobkoch sa započítava len na záväzky bežného mesiaca; do plnenia celoročného objemu dodávok sa však započítava aj prekročenie dohodnutého mesačného množstva.

§ 20

Obaly

(1) Ak technická norma alebo cenový predpis určuje, že poľnohospodárske výrobky sa majú dodať v obaloch, poskytne odberateľ dodávateľovi bezplatne potrebné množstvo obalov vo vyhovujúcom technickom stave; odberateľ zabezpečí aj prepravu obalov do prevádzkárne poľnohospodárskej organizácie na svoj náklad. Dodávateľ nie je oprávnený použiť obaly na iné účely.

(2) Dodávatelia sú povinní poskytnuté obaly, ktoré nevrátili s poslednou dodávkou, pripraviť na vrátenie odberateľovi, ak nedôjde k inej dohode, najneskoršie do 10 dní odo dňa vyzvania. Ak dodávateľ v tejto lehote nepripraví obaly na vrátenie, je odberateľ povinný účtovať dodávateľovi penále vo výške 50 % evidenčnej ceny nevrátených obalov.18) Povinnosť vrátiť poskytnuté obaly však trvá aj po zaplatení penále. Ak dodávateľ nemôže obaly vôbec vrátiť, je povinný okrem penále zaplatiť ich evidenčnú cenu.18)

(3) Spätnú prepravu včas vrátených obalov zabezpečuje odberateľ na svoj náklad; oneskorene vrátené obaly je dodávateľ povinný dopraviť do skladu odberateľa na svoj náklad.

§ 21

Ustanovenia tohto oddielu sa vzťahujú na dodávky poľnohospodárskych potrieb, pokiaľ v štvrtej časti nie je ustanovené inak.

§ 22

Uzavieranie zmlúv

(1) Zmluvy o dodávke poľnohospodárskych potrieb sa uzavierajú v lehotách uvedených v § 9 ods. 1 a 7, prípadne v štvrtej časti.

(2) Dodávky poľnohospodárskych potrieb na spoločnú činnosť kooperačného združenia zabezpečuje v zmluve buď každá členská organizácia samostatne, alebo prevádzateľ za všetkých členov kooperačného združenia.

§ 23

Dodacie lehoty

(1) Pokiaľ sa organizácie nedohodnú na kratších lehotách, určia sa dodacie lehoty pri poľnohospodárskych potrebách s presnosťou na štvrťrok.

(2) Ak sa malo plniť výhradne len v určitý deň alebo výhradne len do určitej lehoty, musí to oprávnená organizácia, ak chce trvať na splnení po uplynutí určeného času, oznámiť bez zbytočného odkladu druhej organizácii; ak tak neurobí, nemôže už neskoršie na splnení trvať. Poľnohospodárska organizácia nie je povinná poľnohospodárske potreby prevziať po uplynutí lehoty.

§ 24

Reklamácie

(1) Ak odberateľ predpokladá, že akosť dodaných poľnohospodárskych potrieb nezodpovedá určenej akosti, je povinný o tom dodávateľa bez meškania upovedomiť; pokiaľ sa dôkaz o vadách zabezpečuje odberom vzoriek, vyzve ho na spoločný odber vzorky. Zápisnica o rokovaní, prípadne zápisnica o odbere vzorky, v ktorej odberateľ vadu opísal, prípadne uviedol, ako sa prejavuje, nahrádza reklamáciu. Ak nedôjde k rokovaniu o odstránení vád ani k spoločnému odberu vzorky, zabezpečuje odberateľ svoje práva písomnou reklamáciou.

(2) Pokiaľ sa podľa odseku 1 upovedomí ako dodávateľ poľnohospodárskych potrieb poľnohospodársky nákupný a zásobovací podnik, šľachtiteľský a semenársky podnik alebo odborový podnik Chmelařství Žatec, je povinný vyslať do poľnohospodárskej organizácie do troch dní, pri krmivách a sadive chmeľu do 24 hodín od upovedomenia povereného zástupcu, ktorý na mieste overí oznámené vady, prerokuje ich odstránenie, prípadne zabezpečí riadny odber vzoriek a spíše zápisnicu o rokovaní podľa odseku 1.

(3) Ak pri vadách dodávok poľnohospodárskych potrieb prejavujúcich sa v poraste (najmä pri dodávkach vadných osív, sadiva a škôlkárskych výpestkov, chemických a biologických prípravkov na ochranu rastlín a hnojív a dodávok vadných prác) nedôjde k dohode o vyrovnaní oznámených, prípadne reklamovaných vád, je dodávateľ povinný do siedmich dní odo dňa oznámenia vady zvolať miestne zisťovanie v poraste, na ktoré prizve najmä kontrolný ústav republiky, odberateľa, pri osivách, sadive a škôlkárskych výpestkoch aj množiteľa (§ 52), okresnú (krajskú) poľnohospodársku správu, prípadne aj príslušnú štátnu poisťovňu.

(4) Ak nedošlo k dohode o vybavení oznámených, prípadne reklamovaných vád krmiva, ktoré sa prejavujú na zvieratách poklesom prírastkov alebo iným spôsobom (§ 122), prípadne pri podozrení z týchto vád, je dodávateľ povinný bez meškania zvolať miestne zisťovanie, na ktoré prizve najmä kontrolný ústav republiky, odberateľa, okresnú (krajskú) poľnohospodársku správu, štátnu veterinárnu správu, prípadne aj príslušnú štátnu poisťovňu.

(5) O výsledku miestneho zisťovania podľa odsekov 3 a 4 sa spisuje zápisnica, v ktorej dodávateľ, odberateľ, kontrolný ústav republiky, štátna veterinárna správa a ďalšie prizvané organizácie uvedú svoje stanoviská k zisteným vadám. Pokiaľ sa nereklamovalo už skôr, nahrádza táto zápisnica reklamáciu.

(6) Ak medzi dodávateľom a odberateľom došlo k dohode o opatrení na zníženie škody, ktorá vznikla z vady, uvádza sa toto opatrenie v zápisnici.

§ 25

Vzorky

(1) Ak odberateľ zabezpečuje vierohodný dôkaz o vadách odberom vzoriek (§ 24), musí odobrať aspoň tri vzorky podľa ustanovení príslušnej technickej normy, zapečatiť ich a označiť ich ako reklamačné vzorky. O odbere vzoriek sa súčasne trojmo spíše zápisnica, v ktorej sa uvedie, akým spôsobom a v akom množstve sa vzorky odobrali. Túto zápisnicu podpíšu osoby prítomné pri odbere vzoriek. Jednu vzorku si ponechá poľnohospodárska organizácia a dve vzorky so zápisnicami odovzdá (odošle) dodávateľovi.

(2) Zo vzoriek odobratých podľa odseku 1 pri reklamácii vád krmív, chemických a biologických prípravkov na ochranu rastlín, osiva, sadiva a násadových vajec zašle dodávateľ jednu bez zbytočného odkladu kontrolnému ústavu republiky. Ak dodávateľ nezašle vzorku na rozbor, platí, že reklamáciu uznáva.

§ 26

Práce a výkony

(1) Zmluva o vykonávaní prác alebo výkonov musí obsahovať:

a) rozsah a čas vykonania prác alebo výkonov,

b) výšku odplaty za vykonanie prác alebo výkonov, pokiaľ sa tvorí dohodou organizácií.

(2) Záväzok dodávateľa je splnený odovzdaním prác odberateľovi a pri výkonoch ich vykonaním; odberateľ potvrdzuje ich prevzatie.

(3) Vady prác alebo výkonov, ktoré sú zrejmé už pri prevzatí, je odberateľ povinný reklamovať ihneď pri ich prevzatí, inak právo zo zodpovednosti za tieto vady zaniká. Za reklamáciu sa považuje vyčítanie vád na potvrdení o vykonanej práci alebo výkone.

Štvrtý oddiel

Majetkové sankcie

§ 27

(1) Pri dodávkach poľnohospodárskych výrobkov a poľnohospodárskych potrieb sa platia majetkové sankcie podľa ustanovení § 204 až 208 Hospodárskeho zákonníka, pokiaľ v tretej a štvrtej časti nie je ustanovené inak. Penále, ktoré v jednotlivom prípade nepresahuje sumu 1000 Kčs, sa nemusí účtovať ani vymáhať.

(2) Ak sa plnenie dodávok poľnohospodárskych výrobkov stalo nemožným v dôsledku neodvrátiteľnej udalosti (neúroda, živelná pohroma, hromadné ochorenie zvierat a pod.), záväzok zo zmluvy zaniká. Poľnohospodárska organizácia je povinná tieto skutočnosti ihneď oznámiť nákupnej organizácii a preukázať ich potvrdením príslušného orgánu štátneho hospodárskeho riadenia poľnohospodárstva.

TRETIA ČASŤ

OSOBITNÉ PODMIENKY DODÁVKY POĽNOHOSPODÁRSKYCH VÝROBKOV

Prvý oddiel

Rastlinné výrobky

Obilniny, strukoviny a olejniny

§ 28

(1) Akosť obilnín, strukovín a olejnín sa posudzuje podľa týchto technických noriem:

Společné ustanovení pro obiloviny,
luštěniny a olejniny (spoločné ustanovenie pre obilniny, strukoviny a olejniny) ČSN 46 1010
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin (skúšanie obilnín, strukovín a olejnín) ČSN 46 1011
Žito (raž) ČSN 46 1111
Kukuřice (kukurica) ČSN 46 1131
Pšenice (pšenica)ČSN 46 1141
Krmný ječmen (kŕmny jačmeň)ČSN 46 1162
Sladovnický ječmen (sladovnícky jačmeň) ČSN 46 1163
Oves (ovos)ČSN 46 1211
Proso ČSN 46 1251
Pohanka (pohánka)ČSN 46 1261
Mohár a čumiza ČSN 46 1271
Luštěniny krmné (kŕmne strukoviny)ČSN 46 1302
Hrách jedlý (setý) [jedlý hrach (siaty)] ČSN 46 1311
Čočka jedlá (setá) [jedlá šošovica (siata)] ČSN 46 1321
Fazole jedlé (jedlé fazule) ČSN 46 1331
Konopí, lnička, světlice, tabák, tykvová jádra, ohnice, sója (konopa, ľaničník, požlt, tabak, tekvicové jadrá, ohnica, sója) ČSN 46 2310
Mák (mak)ČSN 46 2312
Krambe (katran)ČSN 46 2313
Hořčice (horčica) ČSN 46 2314
Len (ľan) ČSN 46 2315
Slunečnice (slnečnica) ČSN 46 2316
Řepka a řepice (repka a repica)ČSN 46 2317
Rýže (neloupaná) [ryža (nelúpaná)] ČSN 46 2806
Čirok (cirok)ČSN 46 2826

(2) Akosť obilnín, strukovín a olejnín sa určuje na základe rozboru vykonaného podľa metód určených príslušnými technickými normami, podľa ktorých sa aj obilniny, strukoviny a olejniny preberajú a preverujú.

(3) Organizácie sa môžu dohodnúť, že akosť obilnín, strukovín a olejnín z jednej ucelenej partie (honu) dodaných čiastkovými dodávkami v jednom dni sa určí podľa rozboru zo zloženej vzorky podľa príslušnej technickej normy. Na lístku o prevzatí čiastkových dodávok sa z akostných znakov uvádza len vlhkosť.

(4) Na dodacích lehotách pre obilniny, strukoviny a olejniny sa dohodne odberateľ s dodávateľom v zmluve, a to okrem dodávok obilnín a strukovín určených na výrobu kŕmnych zmesí podľa § 121 ods. 1 tak, že pri ľanovom semene a slnečnici nesmú byť dlhšie ako do 31. 3. roka nasledujúceho po zbere, pri ostatných výrobkoch nesmú byť dlhšie ako do 31. 12. roka zberu; pokiaľ by organizácie dojednali dlhšie lehoty, platí, že sa dohodli lehoty určené v tomto odseku.

(5) Penále za omeškanie s dodávkou alebo odberom každých 100 kg obilnín, strukovín a olejnín sa určuje v tejto výške:

obilniny 8,- Kčs,
olejniny, strukoviny 20,- Kčs,
mak 90,- Kčs.

§ 29

(1) Nákupná organizácia sa môže dohodnúť s dodávateľom, že od neho nakúpi obilniny - okrem obilnín určených na výrobu kŕmnych zmesí (§ 121 ods. 1) - oddelene uskladnené v jeho sklade a že dodávateľ ich bude za úhradu pre odberateľa ďalej skladovať a ošetrovať. V zmluve o skladovaní sa musí uviesť aj stratné podľa dĺžky skladovania.

(2) Pri nákupe obilnín podľa odseku 1 je dodávka splnená odovzdaním písomného dokladu dodávateľa o množstve a akosti uskladnených obilnín odberateľovi.

(3) Vyskladňuje sa za účasti dodávateľa. Pri vyskladňovaní sa zisťuje spôsobom uvedeným v § 15, či množstvo a akosť zodpovedá údajom v zmluve o skladovaní. Podľa tohto zistenia a po odpočte dohodnutého stratného sa vykonáva konečné zúčtovanie nárokov vzniknutých zo zmluvy o skladovaní.

(4) Na rozdiely v klíčivosti sladovníckeho jačmeňa nakúpeného podľa odseku 1 do 30. septembra roka zberu zistené pri vyskladňovaní sa neprihliada, pokiaľ k zníženiu klíčivosti nedošlo zavinením dodávateľa.

Zemiaky

§ 30

(1) Akosť konzumných skorých, konzumných neskorých, priemyselných a kŕmnych zemiakov sa posudzuje podľa ČSN 46 2211 - Brambory (zemiaky).

(2) Zmluvy sa uzavierajú na dodávky zemiakov:

a) konzumných skorých,

b) konzumných neskorých,

c) priemyselných.

(3) Na dodacích lehotách sa dohodne odberateľ s dodávateľom v zmluve tak, že nesmú byť dlhšie

a) pre konzumné skoré zemiaky ako do 31. augusta roka zberu,

b) pre konzumné neskoré zemiaky ako do 31. októbra roka zberu,

c) pre priemyselné zemiaky ako do 30. novembra roka zberu.

Pokiaľ by organizácie dojednali dlhšie lehoty, platí, že sa dohodli lehoty určené v tomto odseku. Pri konzumných skorých zemiakoch sa ďalej dohodne rozloženie dodávok do jednotlivých týždňov; pri konzumných neskorých zemiakoch a priemyselných zemiakoch sa dohodne časové rozloženie dodávok podľa jednotlivých týždňov najneskôr do 31. augusta roka zberu.

(4) Súčasne s každou dodávkou konzumných zemiakov je dodávateľ povinný odovzdať odberateľovi dodací list, v ktorom sa uvedú

a) názov a sídlo dodávateľa,

b) počet jednotne (egalizovane) plnených obalov po 50 kg alebo 15 kg podľa dohody,

c) celkové množstvo v kg,

d) odroda,

e) akostná trieda,

f) deň dodávky.

Dodací list sa musí vyhotoviť dvojmo; pri traťových dodávkach trojmo. Všetky organizácie zúčastnené na dodávke a prevzatí konzumných zemiakov dostanú po jednom vyhotovení dodacieho listu.

§ 31

(1) Organizácie sa môžu v zmluve dohodnúť, že zmluva o dodávke konzumných neskorých zemiakov sa bude plniť dodávkami zemiakov v stave zodpovedajúcom použitej technológii zberu, pričom sa buď súčasne, alebo najneskôr do začatia zberu dohodnú, že

a) množstvo, ktoré sa započíta na plnenie zmluvy, zistí v dojednanej lehote odberateľ vytriedením prevzatej dodávky na akosť podľa technickej normy (§ 32),

b) množstvo, ktoré sa započíta do plnenia zmluvy, zistí odberateľ na základe výsledku ohodnotenia vzorky odobranej z prevzatej dodávky s pripočítaním určených hmotných prirážok (§ 33),

c) zemiaky sa nakúpia v skladoch poľnohospodárskej organizácie (§ 34).

(2) Organizácie sa môžu v zmluve dohodnúť, že dodávateľ konzumné neskoré zemiaky dodá v akosti podľa technickej normy v dohodnutom spotrebiteľskom balení. Môžu sa tiež dohodnúť, že dodávateľ môže plniť zmluvu dodávkami olúpaných zemiakov, prípadne v inej spotrebiteľskej úprave. Dodávky olúpaných konzumných neskorých zemiakov sa započítavajú do plnenia zmluvy v dvojnásobnej hmotnosti.

§ 32

(1) Ak sa organizácie dohodnú na plnení zmluvy spôsobom uvedeným v § 31 ods. 1 písm. a), nezapočítavajú sa do plnenia zmluvy zemiaky, ktoré po vytriedení nezodpovedajú akostným znakom podľa technickej normy (ďalej len „odpadové zemiaky“). Organizácie sa môžu dohodnúť, že odberateľ si ich ponechá za cenu určenú podľa cenových predpisov. Inak si ich poľnohospodárska organizácia prevezme späť; spätnú prepravu odpadových zemiakov zabezpečí na svoj náklad poľnohospodárska organizácia, pokiaľ nedošlo k inej dohode.

(2) Za triedenie zemiakov na akosť zodpovedajúcu znakom podľa technickej normy zaplatí poľnohospodárska organizácia náhradu podľa cenových predpisov.

§ 33

(1) Ak sa organizácie dohodnú na plnení zmluvy spôsobom uvedeným v § 31 ods. 1 písm. b), zisťuje sa množstvo, ktoré sa má z prevzatej dodávky započítať do plnenia zmluvy, takto:

a) najneskôr pred plnením dodávok organizácie dojednajú, či množstvo, ktoré sa započíta do plnenia zmluvy, sa bude zisťovať na základe vzorky odobranej z každej dodávky (povozu) alebo na základe priemernej vzorky utvorenej zo vzoriek odobraných z niekoľkých čiastkových dodávok z toho istého honu a z tej istej odrody, najviac však z dodávok uskutočnených za jeden deň,

b) vzorky z jednotlivých dodávok (povozov) sa odoberajú spôsobom určeným technickou normou; priemerná vzorka sa tvorí spôsobom, na ktorom sa organizácie dohodnú,

c) podiel hmotnosti hľúz zodpovedajúcich akostným znakom uvedeným v tabuľke č. 3 a vadných hľúz a prímesí podľa tabuľky č. 4 ČSN 46 2211 Brambory sa zistí rozborom vzorky,

d) k hmotnosti hľúz zodpovedajúcich akostným znakom podľa písmena

c) sa pripočítajú povolené odchýlky určené v technickej norme pri nákupe; takto zistená hmotnosť bude podkladom pre určenie výťažnosti celej dodávky.

(2) Organizácie sa môžu dohodnúť, že nákupná organizácia zaplatí za zistené množstvo odpadových zemiakov cenu určenú podľa cenových predpisov, alebo ich poľnohospodárska organizácia v dojednanej lehote prevezme späť; spätnú prepravu odpadových zemiakov zabezpečí poľnohospodárska organizácia, pokiaľ nedošlo k inej dohode.

(3) Ustanovenie § 32 ods. 2 platí obdobne.

§ 34

(1) Ak sa na tom organizácie dohodnú, môže dodávateľ pre odberateľa zemiaky určené na neskoršie zásobovanie uskladniť vo vlastných skladoch (krechtoch). Zemiaky uskladní dodávateľ. Odberateľ preverí stav uloženia zemiakov podľa dodávateľových údajov o množstve a akosti zemiakov; dodávka zemiakov je splnená odovzdaním dodávateľovho písomného dokladu o množstve a akosti uskladnených zemiakov odberateľovi.

(2) Dodávateľ je povinný za úhradu určenú cenovými predpismi uskladniť primerane vyššie množstvo zemiakov, než uvedie v doklade podľa odseku 1, aby v čase vyskladnenia mohol po prirodzených úbytkoch vydať odberateľovi množstvo, ktoré bolo nakúpené. Dodávateľ sa ďalej zaviaže uskladnené zemiaky v dohodnutých lehotách vytriediť na akosť podľa technickej normy.

(3) Lehota na vyskladnenie zemiakov dohodnutá v zmluve o uskladnení nesmie byť dlhšia ako do 30. júna roka nasledujúceho po zbere.

(4) Pokiaľ dodávateľ po vytriedení nevydal množstvo zemiakov, ktoré bolo nakúpené podľa odseku 1, je povinný za nevydané množstvo vrátiť podľa osobitných predpisov nákupnú cenu a všetko, čo v súvislosti s nákupom týchto zemiakov získal. Ustanovenie tohto odseku neplatí, ak došlo ku skaze v dôsledku neodvrátiteľnej udalosti.

§ 35

Penále za omeškanie s dodávkou alebo odberom každých 100 kg zemiakov sa určuje v tejto výške:

konzumné skoré zemiaky 15,- Kčs,
ostatné zemiaky 7,- Kčs.

§ 36

Seno, slama, krmoviny na výrobu úsuškov a úsušky krmovín

(1) Akosť sena sa posudzuje podľa ČSN 46 1511 - Seno, slamy podľa ČSN 46 1071 - Sláma (slama), úsušky krmovín podľa ON 46 7018 - Senné moučky (senné múčky) a krmoviny na výrobu úsuškov podľa ON 46 7017 - Zelená píce pro výrobu senné moučky (zelené krmoviny na výrobu sennej múčky).

(2) Poľnohospodárske výrobky uvedené v odseku 1 sa dodávajú v čistej hmotnosti. Seno a slama s vyšším obsahom vody ako 25 % sa nenakupujú.

(3) Na dodacích lehotách pre seno, slamu, úsušky krmovín a krmoviny na výrobu úsuškov sa dohodne odberateľ s dodávateľom v zmluve, a to tak, že pri sene a slame nesmú byť dlhšie ako do 31. decembra roka zberu. Pokiaľ by organizácie dojednali dlhšie lehoty, platí, že sa dohodli lehoty určené v tomto odseku.

(4) Penále za omeškanie s dodávkou alebo odberom každých 100 kg výrobkov sa určuje v tejto výške:

seno 3 Kčs,
slama 2 Kčs,
úsušky krmovín 6 Kčs,
krmoviny na výrobu úsuškov 1 Kčs.

§ 37

Cukrová repa a čakanka

(1) Akosť cukrovej repy sa posudzuje podľa ČSN 46 2110 - Cukrovka a čakanky podľa ČSN 46 2140 - Čekanka.

(2) Na dodacích lehotách pre cukrovú repu a čakanku sa dohodne odberateľ s dodávateľom v zmluve, a to tak, že nesmú byť dlhšie ako do 30. novembra roka zberu; pokiaľ by organizácie dojednali dlhšiu lehotu, platí, že sa dohodli lehoty určené v tomto odseku. Dodávateľ a odberateľ sú povinní uzavrieť aj dohodu o časovom plnení dodávok.

(3) Ak nedôjde k inej dohode, preveruje sa množstvo a akosť cukrovej repy a čakanky na zložišti cukrovaru alebo sušiarne čakanky.

(4) Odberateľ vystavuje na čiastkové dodávky lístky o prevzatí, ktoré sú podkladom pre vystavenie zberného nákupného lístka na celú dodávku.19)

(5) Lístok o prevzatí cukrovej repy a čakanky musí obsahovať: názov a sídlo dodávateľa a odberateľa, miesto, odkiaľ sa plní dodávka, deň a miesto odberu, čas príchodu a odchodu, štátnu poznávaciu značku vozidla, hmotnosť dodávky brutto, hmotnosť vozidla (tara), hmotnosť voľnej hliny, zrážky v percentách podľa technickej normy, podpis zástupcu dodávateľa a odberateľa. Textové časti lístka o prevzatí sa môžu uvádzať číselnými znakmi. Podľa písomnej dohody dodávateľa s odberateľom môže sa potvrdzovať súhrn lístkov o prevzatí za kalendárny deň.

(6) Pokiaľ sa u odberateľa pre to utvoria technické podmienky, môže sa dodávateľ s odberateľom v zmluve dohodnúť, že dodaná cukrová repa sa podľa osobitných predpisov ohodnotí a vyplatí podľa obsahu cukru.

§ 38

Stonky ľanu a stonky konopy

(1) Akosť stoniek roseného ľanu sa posudzuje podľa ČSN 46 2420 - Stonkový len rosený (stonkový ľan rosený), akosť nemáčaných konopných stoniek podľa ČSN 46 2431 - Nemáčené konopné stonky (nemáčané konopné stonky).

(2) Zmluvy o dodávke stoniek roseného ľanu sa uzavierajú na obdobie od 1. júla bežného roka do 30. júna roka nasledujúceho po zbere.

(3) Na dodacích lehotách pre stonky roseného ľanu a nemáčané konopné stonky sa dohodne odberateľ s dodávateľom v zmluve, a to tak, že pri stonkách roseného ľanu z jesennej rosy a nemáčaných konopných stoniek nesmú byť dlhšie ako do 15. decembra roka zberu, v ostatných prípadoch nesmú byť dlhšie ako do 30. júna roka nasledujúceho po zbere. Pokiaľ by organizácie dojednali dlhšie lehoty, platí, že sa dohodli lehoty určené v tomto odseku.

(4) Dodávateľ je oprávnený vyzvať odberateľa na ohodnotenie stoniek roseného ľanu a nemáčaných stoniek pred uplynutím dojednanej dodacej lehoty, najneskôr však 14 dní pred uplynutím tejto lehoty. Odberateľ je povinný zistiť akosť do 14 dní po tomto vyzvaní; inak platí pre prevzatie v dojednanej dodacej lehote akosť udávaná poľnohospodárskou organizáciou.

§ 39

Chmeľ

(1) Akosť chmeľu sa posudzuje a skúša podľa ČSN 46 2510 - Chmel (chmeľ) a ČSN 46 2520 - Zkoušení chmele (skúšanie chmeľu).

(2) Na dodacích lehotách pre chmeľ sa dohodne odberateľ s dodávateľom v zmluve, a to tak, že nesmú byť dlhšie ako do 30. novembra roka zberu; pokiaľ by organizácie dojednali dlhšie lehoty, platí, že sa dohodli lehoty určené v tomto odseku.

(3) Odberateľ je povinný uviesť v doklade o prevzatí dodávky aj deň, keď sa prevzatý chmeľ zaradí do akostných tried, a dodávateľa chmeľu na zaradenie prizvať. Odberateľ je povinný zaradiť chmeľ do akostných tried v lehotách uvedených v dohodnutom zvoznom pláne, najneskôr však do 7 dní odo dňa odberu.

(4) Postup pri zaraďovaní chmeľu do akostných tried určuje technická norma. Ak dodávateľ so zaradením chmeľu do akostných tried nesúhlasí alebo ak sa zástupca poľnohospodárskej organizácie ani na opätovné vyzvanie nedostaví na akostné zaradenie, je odberateľ povinný zabezpečiť, aby o akosti chmeľu bez meškania rozhodol na základe vzorky odobranej pri prevzatí dodávky20) orgán oprávnený vydávať záväzné rozhodnutia o akosti (§ 17).

(5) Ak dodávateľ v súlade s dohodnutým zvozným plánom ponúkne chmeľ na dodávku a odberateľ chmeľ neodoberie do 7 dní, je dodávateľ oprávnený plniť uskladnením podľa § 13 ods. 3 až 5.

§ 40

Plody koreninovej papriky

(1) Akosť a hmotnosť plodov koreninovej papriky sa posudzuje podľa ČSN 46 4421 - Plody kořeninové papriky (plody koreninovej papriky).

(2) Na dodacích lehotách pre koreninovú papriku sa dohodne odberateľ s dodávateľom v zmluve, a to tak, že nesmú byť dlhšie ako do 31. decembra roka zberu; pokiaľ by organizácie dojednali dlhšie lehoty, platí, že sa dohodli lehoty určené v tomto odseku.

§ 41

Nefermentovaný tabak

(1) Akosť nefermentovaného tabaku sa posudzuje podľa ČSN 46 2571 - Tabáky nefermentované (nefermentované tabaky).

(2) Dodávateľ je povinný zaviazať sa v zmluve na dodávku všetkého vypestovaného množstva sušeného nefermentovaného tabaku.

(3) Odberateľ je povinný včas dodať dodávateľovi uznané osivo tabaku, ktoré je dodávateľ povinný použiť na výrobu.

(4) Na dodacích lehotách sa dohodne odberateľ s dodávateľom v zmluve, a to tak, že nesmú byť dlhšie ako do 31. januára roka nasledujúceho po zbere; pokiaľ by organizácie dojednali dlhšiu lehotu, platí, že sa dohodla lehota určená v tomto odseku.

(5) Ak nedôjde k inej dohode, je dodávka splnená odovzdaním výrobku odberateľovi v prevádzkárni jeho závodu uvedenej v zmluve.

(6) Množstvo a akosť dodávky preveruje odberateľ - ak nedôjde k inej dohode - v prevádzkárni svojho závodu uvedenej v zmluve. Dodávateľ je povinný zúčastniť sa na preverovaní dodávky. Akosť sa preveruje ihneď pri vážení jednotlivých balíkov tabaku, ktorý dodávateľ roztriedil podľa odrôd a tried. Ak nedôjde pri preverovaní množstva a akosti k dohode, postupuje sa podľa § 17.

§ 42

Slama metlového ciroku

(1) Akosť slamy metlového ciroku sa posudzuje podľa ČSN 46 2490 - Sláma čiroku metlového (slama metlového ciroku).

(2) Na dodacích lehotách pre slamu metlového ciroku sa dohodne odberateľ s dodávateľom v zmluve, a to tak, že nesmú byť dlhšie ako do 31. decembra roka zberu; pokiaľ by organizácie dojednali dlhšiu lehotu, platí, že sa dohodla lehota určená v tomto odseku.

§ 43

Prázdne makovice

Akosť prázdnych makovíc a dodacie lehoty dojednávajú organizácie v zmluve.

§ 44

Penále

Penále za omeškanie s dodávkou alebo odberom každých 100 kg výrobkov uvedených v § 37 až 43 sa určuje v tejto výške:

cukrová repa 1,- Kčs,
čakanka 2,- Kčs,
stonky roseného ľanu 10,- Kčs,
nemáčané konopné stonky 10,- Kčs,
nefermentovaný tabak100,- Kčs,
chmeľ 250,- Kčs,
plody koreninovej papriky 80,- Kčs,
slama metlového ciroku 30,- Kčs,
prázdne makovice 7,- Kčs.

§ 45

Zelenina a ovocie

(1) Akosť zeleniny a ovocia sa posudzuje podľa týchto technických noriem:

Společná ustanovení pro ovoce a zeleninu (spoločné ustanovenia pre ovocie a zeleninu) (čerstvé ovocie, čerstvá zelenina)ČSN 46 3000
Košťálová zelenina (hlúbová zelenina) (kaleráb, kučeravý kel, hlávkový kel, ružičkový kel, karfiol, brokolica, hlávková kapusta)ČSN 46 3110
Kořenová zelenina (koreňová zelenina) (zeler, čierny koreň, červená repa, karotka a mrkva, chren, ovsený koreň, pastrnák, petržlen, reďkev, reďkovka, vodnica) ČSN 46 3120
Listová zelenina (čínska kapusta, hlávkový šalát, valeriánka poľná, rebarbora, rýchlené puky šalátovej čakanky, špenát, štrbák)ČSN 46 3130
Lusková zelenina (struková zelenina) (fazuľové struky, hrachové struky)ČSN 46 3140
Plodová zelenina (lulok, cukrové melóny, vodové melóny, uhorky nakladačky, šalátové uhorky, zeleninová paprika, feferónky, rajčiaky, tekvica, patizóny) ČSN 46 3150
Cibulová zelenina (cibuľová zelenina) (kuchynská cibuľa, cibuľa na rez, cibuľa šalotka, cesnak, pažítka, pór)ČSN 46 3160
Chřest (špargľa) ČSN 46 3170
Kukuřice jedlá (jedlá kukurica) ČSN 46 3171
Kopr (kôpor)ČSN 46 3172
Jahody zahradní (záhradné jahody)ČSN 46 3031
Jádrové ovoce (jadrové ovocie) (jablká, hrušky, jarabiny, dule, mišpule)ČSN 46 3010
Padaná jablka (padané jablká)ČSN 46 3011
Peckové ovoce (kôstkové ovocie) (broskyne, marhule, mirabelky, poloslivky, ringloty, domáce guľatoplodé slivky, slivky pravé, čerešne, višne)ČSN 46 3020
Bobulové ovoce a lesní plody (bobuľovité ovocie a lesné plody) (egreš, maliny, černice, ríbezle biele, červené a čierne)ČSN 46 3030
Skořápkové ovoce čerstvé (čerstvé škrupinové ovocie) (zelené nezrelé vlašské orechy, zrelé čerstvé vlašské orechy, jedlé gaštany a nezrelé mandle)ČSN 46 3050
Suché skořápkové ovoce (suché škrupinové ovocie) (vlašské orechy, lieskové orechy a nelúpané mandle)ČSN 56 8189
Stolní hrozny révy vinné (stolové hrozno viniča hroznorodého)ČSN 46 3041
Hrozny plodných hybridů (hrozno plodných hybridov)ČSN 46 3042
Společná ustanovení pro ovoce a zeleninu ve zvláštní tržní úpravě (spoločné ustanovenia pre ovocie a zeleninu v osobitnej trhovej úprave)ON 46 3001
Ovoce ve zvláštní tržní úpravě ve spotřebitelském balení (ovocie v osobitnej trhovej úprave v spotrebiteľskom balení)ON 46 3009
Zelenina ve zvláštní tržní úpravě ve spotřebitelském balení (zelenina v osobitnej trhovej úprave v spotrebiteľskom balení). ON 46 3109

(2) Pre postup pri zisťovaní akosti zeleniny a ovocia platia tieto technické normy:

Zjišťování jakosti jádrového ovoce (zisťovanie akosti jadrového ovocia) ON 46 3012
Zjišťování jakosti peckového ovoce (zisťovanie akosti kôstkového ovocia)ON 46 3021
Zjišťování jakosti zahradních jahod (zisťovanie akosti záhradných jahôd) ČSN 46 3032
Zjišťování jakosti bobulového ovoce a lesních plodů (zisťovanie akosti bobuľovitého ovocia a lesných plodov)ČSN 46 3033
Zjišťování jakosti čerstvého skořápkového ovoce (zisťovanie akosti čerstvého škrupinového ovocia)ČSN 46 3052
Zjišťování jakosti košťálové zeleniny (zisťovanie akosti hlúbovej zeleniny)ČSN 46 3111
Zjišťování jakosti kořenové zeleniny (zisťovanie akosti koreňovej zeleniny)ČSN 46 3121
Zjišťování jakosti listové zeleniny (zisťovanie akosti listovej zeleniny)ČSN 46 3131
Zjišťování jakosti plodové zeleniny (zisťovanie akosti plodovej zeleniny).ČSN 46 3151

(3) Druhy zeleniny, na ktoré nie je určená technická norma, sa nakupujú za podmienok dojednaných v zmluve.

(4) Organizácie sa môžu dohodnúť, že zelenina a ovocie sa budú dodávať v osobitnej trhovej úprave alebo v osobitnej úprave na účely priemyselného spracovania. Ak sa organizácie dohodnú, môže poľnohospodárska organizácia dodávať zeleninu a ovocie v trhovej úprave do určených predajní maloobchodnej siete alebo do zariadení spoločného stravovania. Pre postup pri týchto dodávkach platia ustanovenia § 14 a § 15 ods. 6 a 7 a § 16 ods. 3 a 4.

(5) V zmluvách o dodávke uzavieraných s poľnohospodárskymi organizáciami špecializovanými na výrobu určitého druhu ovocia a zeleniny sa dojednávajú objemy plnenia s uvedením príslušných pestovateľských plôch.

(6) Dodacie lehoty sa dojednávajú v ročnej zmluve na mesačné alebo sezóne obdobia. Pokiaľ sa dodacie lehoty dojednávajú na mesačné obdobia, upresňuje sa množstvo a druhová skladba vždy do 27. dňa predchádzajúceho mesiaca. Ak to vyžaduje stav vegetácie, dohodnú sa organizácie na odbere výrobkov aj v dňoch pracovného pokoja.

(7) Za účelom zabezpečenia rovnomerného zberu, nákupu a zásobovania zeleninou a ovocím sa uzavierajú v rámci zmlúv o dodávke písomné dohody o dodávke zeleniny a ovocia s rozdelením na kratšie časové obdobia (dekáda, týždeň, 5 dní a pod.).

(8) Odberatelia sú povinní

a) odobrať v mesačnej (sezónnej) dodacej lehote zmluvne dohodnuté (spresnené) množstvo výrobkov, pri špecializovaných organizáciách na výrobu zeleniny a ovocia aj výrobkov nad zmluvu [§ 6 ods. 1 písm. c)] v akosti zodpovedajúcej technickým normám tak, aby nevčasným odberom nedošlo k ich znehodnoteniu (zmene akosti),

b) včas a bezplatne dodať do prevádzkárne dodávateľa nepoškodené obaly na dodávku zeleniny a ovocia, a to vždy na množstvo, ktoré sa podľa dohody alebo oznámenia dodávateľa dodá; súčasne mu zdarma vydať akostné štítky.

(9) Dodávatelia sú povinní

a) oznamovať odberateľovi vždy dva dni vopred - ak nedôjde k inej dohode - druh, akosť a množstvo výrobkov, ktoré budú dodávať, s výnimkou dodávok uskutočňovaných v rámci krátkodobej dohody,

b) dodávať zeleninu a ovocie v obaloch, ktoré poskytne odberateľ, pokiaľ technická norma nedovoľuje dodávku bez obalov.

(10) Penále za omeškanie s dodávkou alebo odberom každých 100 kg (kusov, zväzkov alebo inej trhovej úpravy) ovocia a zeleniny sa určuje

a) pri výrobkoch, pri ktorých je cena určená cenovými výmermi Českého cenového úradu alebo Slovenského cenového úradu, vo výške 10 % z nákupnej ceny I. akostnej triedy za obdobie, v ktorom sa podľa zmluvy mala dodávka uskutočniť,

b) pri výrobkoch, pri ktorých je cena určená dohodou odberateľa s dodávateľom, vo výške 10 % z priemernej nákupnej ceny I. akostnej triedy platnej v dojednanom období. Priemerná nákupná cena ovocia a zeleniny sa vypočítava metodikou určenou osobitnými predpismi.21)

(11) Plnenie dodávok jednotlivých druhov ovocia a zeleniny sa započítava len do záväzkov bežnej dodacej lehoty. Pre splnenie zmluvy sa organizácie môžu v zmluve dohodnúť na odchýlke od množstva, ktoré sa má plniť v dojednaných dodacích lehotách.

§ 46

Muštové hrozno viniča hroznorodého

(1) Akosť muštového hrozna viniča hroznorodého sa posudzuje podľa ČSN 46 3043 - Moštové hrozny révy vinné (muštové hrozno viniča hroznorodého).

(2) Na dodacích lehotách pre muštové hrozno viniča hroznorodého sa dohodne odberateľ s dodávateľom v zmluve, a to tak, že nesmú byť dlhšie ako do 31. decembra roka zberu; pokiaľ organizácie dojednali dlhšie lehoty, platí, že sa dohodli lehoty určené v tomto odseku.

(3) Penále za omeškanie s dodávkou alebo odberom každých 100 kg muštového hrozna viniča hroznorodého sa určuje vo výške 100 Kčs.

§ 47

Lesné plody a huby

(1) Akosť lesných plodov a húb sa posudzuje podľa týchto technických noriem:

Bobulové ovoce a lesní plody (bobuľovité ovocie a lesné plody)
(čučoriedky, brusnice, lesné jahody, maliny a černice, šípky)
ČSN 46 3030
Čerstvé jedlé houby. Norma jakosti
(čerstvé jedlé huby. Norma akosti)
ČSN 46 3195
Skořápkové ovoce čerstvé (čerstvé škrupinové ovocie)
(lieskové orechy)
ČSN 46 3050
Sušené houby. Norma jakosti (sušené huby. Norma akosti)
(sušené po domácky)
ČSN 56 9431
Pěstované žampióny. Norma jakosti
(pestované šampiňóny. Norma akosti).
ČSN 46 3198

(2) Dodávka lesných plodov a húb, s výnimkou pestovaných šampiňónov, je splnená ich odovzdaním odberateľovi v jeho prevádzkárni, v ktorej sa tiež preveruje. Pre plnenie a preverovanie dodávky pestovaných šampiňónov platia ustanovenia § 13 a 15.

(3) Organizácie nemusia účtovať a vymáhať penále za omeškanie s dodávkou alebo odberom.

§ 48

Korenie

(1) Akosť korenia sa posudzuje podľa týchto technických noriem:

Anýz, fenykl, kmín a koriandr (aníz, fenikel, rasca a koriander)ČSN 58 0515
Majoránka drhnutá (majorán drhnutý)ČSN 58 0513
Majoránka zelená (majorán zelený)ČSN 46 3173

(2) Penále za omeškanie s dodávkou alebo odberom každých 100 kg korenia sa určuje v tejto výške:

majorán zelený 20 Kčs,
ostatné korenie 100 Kčs.

§ 49

Liečivé rastliny

(1) Akosť liečivých rastlín na farmaceutické účely sa posudzuje podľa technických noriem, prípadne podľa československého liekopisu.

(2) Na dodacích lehotách pre liečivé rastliny sa dohodne odberateľ s dodávateľom v zmluve, a to tak, že nesmú byť dlhšie ako do 31. decembra roka zberu; pokiaľ organizácie dojednali dlhšie lehoty, platí, že sa dohodli lehoty určené v tomto odseku.

(3) Pokiaľ nedôjde k inej dohode, je dodávka liečivých rastlín splnená ich odovzdaním odberateľovi v prevádzkárni jeho závodu, uvedenej v zmluve, prípadne ich odovzdaním verejnému dopravcovi alebo pošte na prepravu do miesta určenia.

(4) Množstvo a akosť dodávky preveruje odberateľ - ak nedôjde k inej dohode - v prevádzkárni svojho závodu uvedenej v zmluve.

(5) Ak odberateľ nedodrží lehoty na odovzdanie (odoslanie) nákupného lístka určené v osobitnom predpise,22) platí, že liečivé rastliny sa dodali v akosti udanej dodávateľom, a ak sa akosť neudala, v I. triede akosti.

(6) Pokiaľ odberateľ nezaradil dodávku do akostnej triedy udanej dodávateľom alebo ak ju nezaradil do I. akostnej triedy v prípade, že dodávateľ akosť neudal, je odberateľ povinný pri dodávkach presahujúcich 50 kg čistej hmotnosti odobrať vzorku podľa ČSN 86 6005 a vystaviť lístok o prevzatí, v ktorom uvedie navrhovanú akosť. Lístok o prevzatí je povinný ihneď odoslať dodávateľovi. Ak dodávateľ nesúhlasí so zaradením do akostnej triedy navrhnutej odberateľom, je povinný to písomne oznámiť odberateľovi do 10 dní po odoslaní lístka o prevzatí. Ak tak neurobí, platí akosť uvedená odberateľom.

(7) Ak odberateľ trvá na zaradení do akostnej triedy, ktorú uviedol, je povinný do 10 dní po tom, čo dostal správu od dodávateľa, predložiť vzorku na rozbor Ústavu pre kontrolu liečiv.

(8) Pri dodávkach liečivých rastlín do 50 kg čistej hmotnosti, pokiaľ boli splnené odovzdaním verejnému dopravcovi alebo pošte, platí zaradenie do akostnej triedy vykonané odberateľom.

(9) Poľnohospodárske organizácie sú povinné dodať odberateľovi aj po splnení zmluvy celé zobrané množstvo raže infikovanej námeľom z plôch, na ktoré sa uzavreli zmluvy. Dodávky námeľovej raži sa započítavajú do plnenia zmluvnej dodávky raži.

(10) Penále za omeškanie s dodávkou alebo odberom každých 100 kg liečivých rastlín sa určuje vo výške 5 % z ceny I. akostnej triedy.

Základné ustanovenia

§ 50

(1) Ustanovenia tohto oddielu upravujú podmienky dodávky osiva, sadiva a škôlkárskych výpestkov, ktoré podliehajú23) uznávaniu, prípadne povoľovaniu podľa osobitných predpisov.

(2) Za škôlkárske výpestky na účely tejto vyhlášky sa považuje množiteľský a výsadbový materiál ovocných drevín a viniča hroznorodého.

§ 51

Akosť uznaného a obchodného osiva a sadiva a škôlkárskych výpestkov (ďalej len „osivo a sadivo“) sa posudzuje podľa týchto technických noriem:

Společná ustanovení pro osivo a sadbu (pro balení, dopravu a skladování osiva) [spoločné ustanovenia pre osivo a sadivo (pre balenie, dopravu a skladovanie osiva)]ČSN 46 0310
Uznávání osiva a sadby (uznávanie osiva a sadiva)ČSN 46 0311
Zkoušení osiva (skúšanie osiva)ČSN 46 0610
Zkoušení sadby brambor (skúšanie sadiva zemiakov)ČSN 46 0611
Zkoušení cibulové sazečky, sadby česneku a sadby cibulovitých a hlíznatých květin (skúšanie cibuľovej sadzačky, sadiva cesnaku a sadiva cibuľovitých a hľuznatých kvetín)ČSN 46 0612
Osivo obilovin (osivo obilnín)ČSN 46 1040
Osivo kukuřice (osivo kukurice)ČSN 46 1041
Osivo luskovin (osivo strukovín)ČSN 46 1050
Osivo jetelovin, travin, jednoletých pícnin a čiroků (osivo ďatelinovín, travín, jednoročných krmovín a cirokov)ČSN 46 1060
Osivo semenných okopanin (osivo semenných okopanín)ČSN 46 2040
Osivo cukrovky (osivo cukrovej repy)ČSN 46 2041
Sadba brambor (sadivo zemiakov)ČSN 46 2045
Sadba topinambur (sadivo topinamburov)ČSN 46 2049
Osivo olejnin a přadných rostlin (osivo olejnín a priadnych rastlín)ČSN 46 2050
Osivo tabáku (osivo tabaku)ČSN 46 2055
Osivo kořenových rostlin (osivo koreňových rastlín)ČSN 46 2060
Osivo a sadba léčivých rostlin (osivo a sadivo liečivých rastlín)ČSN 46 2065
Osivo a sadba jahodníků (osivo a sadivo jahôd)ČSN 46 3040
Množitelský a výsadbový materiál ovocných dřevin a révy vinné (množiteľský a výsadbový materiál ovocných drevín a viniča hroznorodého)ČSN 46 3601
Sadba chmele (sadivo chmeľu)ČSN 46 3790
Osivo a sadba zelenin (osivo a sadivo zelenín)ČSN 46 4040
Osivo a sadba květin (osivo a sadivo kvetín). ČSN 46 4540

§ 52

Zmluvy o výrobe a dodávke osiva a sadiva

(1) Zmluvou o výrobe a dodávke osiva a sadiva sa dodávateľ24) zaväzuje vyrobiť a dodať odberateľovi25) v dojednanej lehote dohodnuté množstvo uznaného osiva a sadiva v odrodách a v zodpovedajúcich stupňoch množenia, vypestované v porastoch, ktoré pri uznávacom konaní vyhoveli požiadavkám na uznanie.

(2) V zmluve sa organizácie môžu dohodnúť, že dodávateľ splní svoj záväzok dodávkou prírodného osiva a sadiva.

(3) Odberateľ sa v zmluve zaväzuje dodať dodávateľovi na výrobu dohodnutého množstva osiva a sadiva za úhradu a v dojednaných lehotách potrebné množstvo osiva a sadiva v zodpovedajúcich stupňoch množenia, poskytovať odbornú poradenskú pomoc pri výrobe, prihlásiť zmluvné množiteľské porasty v určených termínoch na uznávacie konanie a nakúpiť dohodnuté množstvo osiva a sadiva za ceny platné v čase plnenia.26)

(4) Pokiaľ sa uzavrela zmluva na výrobu a dodávku osiva a sadiva na viac rokov, určia sa v tejto zmluve lehoty, v ktorých môžu organizácie upresňovať vzájomné plnenia, ktoré sa majú uskutočňovať v budúcom roku.

(5) Do plnenia zmluvy môže odberateľ započítať prevzaté osivo a sadivo uznané v nižšom než prihlásenom stupni množenia, prípadne povolené ako obchodné osivo a sadivo.

§ 53

Plnenie zmluvy dodávkami prírodného osiva a sadiva

(1) Pokiaľ sa dodávateľ v zmluve zaviazal plniť zmluvný záväzok dodávkami prírodného osiva a sadiva, je odberateľ povinný urobiť opatrenia, aby sa prírodné osivo a sadivo v dohodnutej lehote prevzalo, vyčistilo a aby sa odobrali z neho vzorky v súlade s osobitnými predpismi.27)

(2) Dodávateľ je povinný pripojiť ku každej dodávke prírodného osiva a sadiva dodací list, ktorý obsahuje údaje o mieste výroby, množstve, spôsobe balenia, prípadne sušenia, o druhu, odrode, stupni množenia a číslo osvedčenia o prehliadke v poraste. Ak ide o čiastkové dodávky, to je jednotlivé dodávky z jediného porastu rovnakej kvality, musí sa to v dodacom liste výslovne uviesť.

(3) Odberateľ je povinný vystaviť na každú aj čiastkovú dodávku prírodného osiva a sadiva príjemku alebo lístok o prevzatí. Tieto doklady musia obsahovať:

a) názov a sídlo odberateľa a dodávateľa,

b) miesto, odkiaľ sa osivo a sadivo dodáva,

c) deň prevzatia,

d) druh, odrodu, stupeň množenia,

e) dodávané množstvo (aj počet vriec),

f) číslo osvedčenia o prehliadke porastu,

g) závady zistené pri preverovaní prírodného osiva a sadiva.

(4) Ak odberateľ nemôže prevziať prírodné osivo a sadivo v dohodnutej lehote, je povinný dodávateľovi uhradiť náklady skladovania a ošetrovania do času ich prevzatia podľa cenových predpisov.

§ 54

Preverovanie prírodného osiva a sadiva

(1) Pri odbere prírodného osiva a sadiva odberateľ zisťuje znaky určené technickou normou. Zistené nedostatky je povinný ihneď oznámiť dodávateľovi, aby dodávateľ mohol zabezpečiť prípadné opatrenia na ich odstránenie. Ak odberateľ toto neoznámil, nemôže tieto nedostatky v budúcnosti namietať.

(2) V prípade, že množiteľ dodáva väčšie množstvo osiva a sadiva, než sa v zmluve uvádza, je odberateľ povinný posúdiť, či nakupované množstvo je úmerné prezeranej ploche porastu.

(3) Z každej partie,28) prípadne z každej čiastkovej dodávky prírodného osiva a sadiva, s výnimkou škôlkárskych výpestkov, je odberateľ spolu s dodávateľom povinný odobrať dve spoločné vzorky alebo pri doprave železnicou alebo poštou dať odobrať do troch dní po prevzatí dve úradné vzorky. Jednu vzorku si ponechá odberateľ, druhú ihneď odovzdá množiteľovi. Postup pri odbere vzoriek, spôsob uloženia a uchovania vzoriek upravujú technické normy.

Úprava prírodného osiva a sadiva

§ 55

(1) Ak sa organizácie dohodnú, že dodávateľ záväzok splní dodávkou prírodného osiva a sadiva, je odberateľ povinný prevzaté prírodné osivo vyčistiť a urobiť také opatrenia, aby sa dosiahol optimálny výsledok čistenia.29)

(2) Ak odberateľ po prevzatí dodávky zistí laboratórnym rozborom, že prevzaté prírodné osivo a sadivo nemožno upraviť na akosť určenú technickými normami, upovedomí o tom ihneď dodávateľa. Ak dodávateľ s týmto zistením nesúhlasí, je odberateľ povinný požiadať o rozhodnutie kontrolný ústav republiky.

(3) Pokiaľ by si úprava prírodného osiva a sadiva vyžadovala neprimerane zložitý technologický postup spojený s vysokými nákladmi, je odberateľ povinný dodávateľa o tom upovedomiť. Ak dodávateľ trvá na úprave, je povinný uhradiť odberateľovi zvýšené náklady osobitnej úpravy.

(4) Ak odberateľ nebude môcť vyčistiť osivo v takej lehote, aby sa uznávacie konanie mohlo vykonať do výsevu v najbližšom vegetačnom období, je povinný zistiť klíčivosť osiva a výsledok ihneď oznámiť dodávateľovi. Pokiaľ by dodávateľ nesúhlasil s klíčivosťou zistenou odberateľom, môže požiadať o preskúšanie klíčivosti kontrolný ústav republiky; klíčivosť zistená pri tomto preskúšaní je rozhodujúca pre vystavenie nákupného lístka.

(5) Ak si dodávateľ vyhradí účasť pri čistení, je odberateľ povinný ho včas na čistenie prizvať.

§ 56

(1) O výsledku úpravy a uznávacieho konania je odberateľ povinný podať dodávateľovi o každej partii prírodného osiva a sadiva písomnú správu najneskôr do siedmich dní po tom, čo dostal rozhodnutie kontrolného ústavu republiky o uznaní, zostupnení alebo neuznaní poslednej čiastkovej dodávky z množiteľského porastu.

(2) Ak dodávateľ s výsledkom uznávacieho konania alebo s výsledkom úpravy nesúhlasí, oznámi to písomne do 15 dní po tom, čo dostal výsledok, odberateľovi; inak platí, že s výsledkom, ktorý mu odberateľ oznámil, súhlasí. V prípade nesúhlasu je odberateľ povinný bez meškania zabezpečiť kontrolný rozbor vzorky prírodného osiva a sadiva odobranej pri dodávke podľa § 54 ods. 3. Dodávateľ je tiež povinný zaslať kontrolnému ústavu republiky svoju vzorku, odobranú podľa toho istého ustanovenia. Rozbor kontrolného ústavu republiky je podkladom pre posúdenie, či došlo k zostupneniu alebo neuznaniu osiva a sadiva pre závady prírodného osiva a sadiva alebo pre neodbornú manipuláciu u odberateľa.

§ 57

Nákup prírodného osiva a sadiva podľa laboratórneho ohodnotenia vzorky

(1) Odberateľ sa môže najneskôr do 8 týždňov od prevzatia osiva a sadiva dohodnúť s dodávateľom, že nákup uskutoční podľa akosti a výťažnosti zistenej laboratórnym ohodnotením vzorky priloženej k návrhu dohody. Odberateľ dodávateľa výslovne upozorní, že prípadný nesúhlas s návrhom dohody je dodávateľ povinný oznámiť najneskôr do 15 dní po tom, čo dostal návrh, inak platí, že s návrhom dohody súhlasí.

(2) Ak dodávateľ oznámi, že s návrhom dohody podľa odseku 1 nesúhlasí, uskutoční sa nákup podľa ustanovení § 55 a 56.

§ 58

Zápočet dodávok prírodného osiva a sadiva do plnenia zmluvy

(1) Do plnenia zmluvy dodávkami prírodného osiva a sadiva sa započítava čistá hmotnosť (prípadne počet kusov) podľa výsledku úpravy vykonanej podľa § 55 a 56 alebo na základe laboratórneho ohodnotenia vzorky podľa § 57.

(2) Pri omeškaní odberateľa s odberom prírodného osiva a sadiva (§ 205 Hospodárskeho zákonníka) sa zisťuje neodobrané množstvo v čistom stave na základe laboratórneho ohodnotenia vzorky, pokiaľ

a) toto množstvo nevyplýva už z doterajšieho plnenia zmluvy alebo

b) tento spôsob je účelnejší ako zisťovanie vyčistením alebo vytriedením neodobraného prírodného osiva alebo sadiva.

Obdobne sa zisťuje množstvo pri plnení dodávateľa uskladnením podľa § 13 ods. 3 až 5.

§ 59

Dodávky uznaného a obchodného osiva a sadiva

(1) Pri dodávke uznaného alebo obchodného osiva a sadiva je odberateľ povinný na každú dodávku vystaviť nákupný lístok, ktorý okrem náležitostí podľa osobitných predpisov30) musí obsahovať

a) druh, odrodu a stupeň množenia,

b) číslo uznávacieho, prípadne povoľovacieho listu, pri zemiakoch a sadive chmeľu číslo osvedčenia o prehliadke porastu,31)

c) pri uznaných škôlkárskych výpestkoch aj tvar, podnož, stupeň množenia alebo selekcie a počet zväzkov.

(2) Sadivo chmeľu je odberateľ povinný odobrať v rozsahu určenom zmluvou ihneď, najneskôr však do 3 dní odo dňa po tom, čo dostal oznámenie, že sadivo je pripravené na dodávku. Dodávateľ podá oznámenie odberateľovi telegramom a písomne ho potvrdí.

(3) Dodávka sadiva zemiakov z partie podliehajúcej pozberovým skúškam sa môže uskutočniť bez uznávacieho listu na základe osvedčenia o tretej prehliadke porastu. Pokiaľ sa sadivo na základe výsledkov pozberových skúšok zostupní alebo neuzná, dohodne sa odberateľ s dodávateľom na prevzatí zemiakov podľa zistenej akosti a účelu použitia s tým, že dodávateľ nahradí odberateľovi náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zostupnením alebo neuznaním sadiva.

§ 60

(1) Pri odbere uznaného a obchodného osiva a sadiva je odberateľ povinný zistiť znaky určené technickou normou pre príslušný druh osiva a sadiva.

(2) Vady zistené pri odbere podľa odseku 1 je odberateľ povinný oznámiť dodávateľovi

a) pri sadive zemiakov ešte v deň odberu,

b) pri osive a sadive ostatných plodín najneskôr 48 hodín po odbere.

Pokiaľ odberateľ upovedomí dodávateľa o vade dodávky telefonicky, musí ihneď telefonický rozhovor potvrdiť písomne.

(3) Dodávateľ je povinný ihneď po tom, čo dostal správu o vadách, buď sa s odberateľom dohodnúť o ich odstránení, alebo oznámiť odberateľovi, či sa dostaví na spoločný odber vzorky. Ak sa do troch dní od oznámenia vád na odobranie vzorky nedostaví, zabezpečí odberateľ odber úradnej vzorky a jej rozbor. Vzorky sa neodoberajú pri škôlkárskych výpestkoch; posudzuje sa celá dodaná partia.

(4) Ak dodávateľ alebo odberateľ nesúhlasia s posudkom kontrolného ústavu republiky vydaným podľa rozboru vzorky, výsledku vegetačnej skúšky alebo pri škôlkárskych výpestkoch s posúdením celej dodanej partie, sú oprávnení vyžiadať si od kontrolného ústavu republiky do 24 hodín po tom, čo dostali tento posudok, komisionálne posúdenie celej dodanej partie priamo na mieste za účasti dodávateľa aj odberateľa; ak prvý raz odobrali vzorku spoločne odberateľ aj dodávateľ, môžu požiadať o úradné vzorkovanie. O komisionálnom posúdení sa spíše zápisnica. Podľa výsledku tohto komisionálneho konania vydá kontrolný ústav republiky konečný posudok.

(5) V prípade, že odberateľ nezabezpečí vierohodný dôkaz o vadách dodávky spôsobom ustanoveným v odsekoch 2 až 4, platí za dodanú akosť udaná dodávateľom.

§ 61

(1) Množiteľ zodpovedá za pravosť druhov a, s výnimkou obchodného osiva a sadiva, aj za pravosť odrody a ďalej za to, že osivo a sadivo pochádza z porastu, ktorý bol prezeraný v uznávacom konaní, a že bolo predčistené alebo vyčistené v rozsahu určenom zmluvou. Ak množiteľ dodáva uznané osivo a sadivo, zodpovedá aj za predpísanú akosť a za to, že sa na ne vydal uznávací list, pri obchodnom osive povolenie.

(2) Odberateľ je povinný reklamovať v čase prevzatia nezistiteľné vady spôsobené

- zemiakovou plesňou do 30 dní,

- namrznutím hľúz do 10 dní od splnenia dodávky; inak práva zo zodpovednosti za tieto vady zanikajú. Odberateľ môže reklamovať u množiteľa vady spôsobené namrznutím len v prípade, že sadivo je v pôvodných obaloch.

§ 62

Na posudzovanie pravosti a čistoty druhu a odrody osiva a sadiva, prípadne ich akosti pri miestnom vyšetrení v poraste sa musí zvoliť čas umožňujúci spoľahlivé posúdenie požadovaných znakov.

§ 63

Zodpovednosť za škodu

(1) Pri škodách spôsobených dodávkou vadného osiva, sadiva a škôlkárskych výpestkov sa nahrádza to, o čo sa majetok poškodenej organizácie zmenšil, a ďalej i to, čo by poľnohospodárska organizácia dosiahla, keby nedošlo k vadnej dodávke (ušlý zisk).

(2) Dodávateľ nezodpovedá za škody spôsobené vírusovými chorobami, prašnou sneťou, prípadne ďalšími chorobami určenými Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky alebo Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky a ďalej v prípadoch, keď škode nemohol zabrániť (§ 145 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka).

Tretí oddiel

Živočíšne výrobky

Jatočné zvieratá

§ 64

(1) Akosť jatočných zvierat sa posudzuje podľa týchto technických noriem:

jatočný hovädzí dobytok
ČSN 46 6120 -Jatečný skot ,
jatočné teľce
ČSN 46 6121 -Jatečná telata
jatočné ošípané
ČSN 46 6160 -Jatečná prasata
jatočné ovce a jatočné jehňatá
(aj z intenzívneho a polointenzívneho výkrmu)
ČSN 46 6220 -Jatečné ovce.

(2) Jatočné kozy, jatočné kone a jatočné žriebätá sa dodávajú v dojednaných akostiach podľa technických podmienok.

(3) O dodávke jatočných zvierat sa dojednajú ročné zmluvy. Najneskôr do 40 dní pred začiatkom každého štvrťroka sa odberateľ s dodávateľom dohodnú na rozsahu dodávok v jednotlivých mesiacoch tohto štvrťroka. Ak nedôjde k dohode, platí návrh poľnohospodárskej organizácie. Pre plnenie v jednotlivých mesiacoch platí odchýlka ± 5 %. Rozsah mesačných dodávok v poslednom štvrťroku sa musí určiť tak, aby sa zabezpečilo splnenie ročnej zmluvy. Pre splnenie ročnej zmluvy odchýlky neplatia.

(4) Odberateľ je povinný odobrať nadzmluvné aj mimozmluvné dodávky (§ 6)

a) jatočného dobytka v príslušnom dodávkovom štvrťroku, pokiaľ mu ich dodávateľ ohlásil do začiatku tohto štvrťroka,

b) jatočných ošípaných a oviec v príslušnom dodávkovom mesiaci, pokiaľ mu boli ohlásené 30 dní pred začiatkom tohto mesiaca.

(5) Odberateľ sa dohodne s poľnohospodárskou organizáciou na dni a hodine odberu, množstve a mieste prevzatia. Ak nedôjde k dohode, je odberateľ povinný určiť termín odberu a oznámiť poľnohospodárskej organizácii najneskôr 7 dní pred dodávkou deň a hodinu odberu z jednotlivých miest s uvedením množstva. Odberateľ je povinný uskutočniť odber zo špecializovaných veľkochovov v priebehu 3 dní. Poľnohospodárska organizácia je povinná jatočné zvieratá na odber pripraviť.

(6) Pri jatočnom hovädzom dobytku, jatočných ošípaných a jatočných teľcoch sa organizácie môžu v zmluve dohodnúť na spôsobe nákupu buď v živom stave (§ 68), alebo napevno v mäse (§ 69). Zvolený spôsob nákupu je pre dodávateľa aj odberateľa záväzný pre celoročný objem dodávok. Ostatné jatočné zvieratá sa nakupujú len v živom stave.

§ 65

(1) Nákupná organizácia nenakupuje jatočné zvieratá s nadmernou nakŕmenosťou nad 8 % živej hmotnosti, pri jatočných teľcoch z mliečneho výkrmu nad 5 % živej hmotnosti. Škoda na prepravovanom zvierati spôsobená nadmernou nakŕmenosťou nad 5 % živej hmotnosti, pokiaľ sa zviera prepravuje na najbližší bitúnok, ide na ťarchu poľnohospodárskej organizácie.

(2) Na jatočné účely sa nesmú dodávať zdravé brezivé plemennice (kobyly, kravy, jalovice, prasnice, plemenné ovce). Pri dodávkach plemenníc na jatočné účely sa nepožaduje veterinárne osvedčenie o jalovosti a potvrdenie o vyradení z chovu. Ak sa po zabití zistí, že zviera bolo brezivé, dodatočne sa pri nákupe podľa § 68 poľnohospodárskej organizácii odpočíta z nákupnej hmotnosti hmotnosť plodu (včítane plodových vôd a obalu); poľnohospodárska organizácia je povinná odberateľovi vrátiť príslušnú sumu a nahradiť náklady za osobitnú veterinárnu prehliadku mäsa a plodu.

(3) Odberateľ nakupuje capy a ďalej potom zvieratá, pri ktorých sa podľa veterinárneho osvedčenia vyskytujú vady, ktoré by mohli mať za následok nepožívateľnosť mäsa, tak, že pri ich odbere vystaví lístok o prevzatí. Nákupný lístok vystaví podľa výsledku prehliadky a posúdenia mäsa. Za vady, ktoré by mohli mať za následok nepožívateľnosť mäsa, sa považujú najmä

a) choroba alebo podozrenie z nákazy prejavujúce sa zjavnou poruchou celkového zdravotného stavu (horúčka, znížená pohyblivosť, nevstávanie),

b) hlboké hnisavé rany alebo zranenie značného rozsahu,

c) vychudnutosť v dôsledku choroby, staroby alebo dlhotrvajúcej krajnej podvýživy sprevádzaná celkovou vysilenosťou alebo zníženou pohyblivosťou,

d) rozsiahle preležaniny.

(4) Odberateľ nemôže odmietnuť nákup v živom stave v prípade, keď sa dodávajú zvieratá s vadami, ktoré nemajú za následok nepožívateľnosť mäsa, najmä

a) niektoré choroby (napr. aktinomykóza v malom rozsahu, zápaly a katary pohlavných orgánov, vyliečené zápaly, aj keď zanechali zjavné následky, včítane vyliečených zápalov mliečnych žliaz),

b) chudosť vzniknutá z podvýživy alebo z prekonanej choroby, ale bez poruchy celkového zdravotného stavu,

c) poškodenie kože. Ak sa organizácie nedohodnú o tom, či sa má nákup uskutočniť v živom stave, rozhodne veterinárny lekár.

§ 66

(1) Poľnohospodárska organizácia je povinná

a) nekŕmiť pred dodávkou krmivom s nežiadúcim účinkom na akosť mäsa a tuku,

b) sňať podkovy ťažným zvieratám dodávaným na jatočné účely,

c) dodať zvieratá v čistom stave,

d) upozorniť pri odovzdávaní kusov na zdravotný stav a na také vlastnosti zvierat, pre ktoré by mohlo dôjsť k úrazu osôb, k poškodeniu dopravného prostriedku, k šíreniu nákaz, prípadne k úrazu zvieraťa alebo jeho uhynutiu, ako aj upozorniť na zvieratá, pri ktorých sa požadujú osobitné opatrenia pri spracovaní na bitúnkoch,

e) zvieratá určené na jatočné účely označovať spôsobom nepoškodzujúcim kožu a vlnu,

f) predviesť v mieste odberu jatočné zvieratá do priestoru, kde sa vykoná akostné ohodnotenie a zisťovanie hmotnosti,

g) vystaviť jatočné zvieratá na rampu na nakládku,

h) odovzdať odberateľovi sprievodný list pre premiestnenie zvierat,

i) urobiť pri preprave zvierat vlastnými dopravnými prostriedkami také opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu kože, k úrazu alebo uhynutiu zvieraťa.

(2) Odberateľ je povinný vrátiť poľnohospodárskej organizácii reťaze, ohlávky a povrazy po dezinfekcii.

(3) Zvieratá (okrem teliec) sa majú dodávať a preberať nenakŕmené a nenapojené.

§ 67

Za účelom prepravy jatočných zvierat sú organizácie povinné zabezpečiť potrebné doklady podľa osobitných predpisov.32) Odberateľ jatočných zvierat je povinný oznámiť príslušnému veterinárnemu lekárovi najneskôr do 7 dní pred nakládkou deň, hodinu a miesto nakládky, miesto určenia a druh a množstvo zvierat určených na prepravu.

§ 68

Nákup v živom stave

(1) Pri odbere jatočných zvierat nakupovaných v živom stave je odberateľ povinný v prevádzkárni poľnohospodárskej organizácie, prípadne na inom dohodnutom mieste, zistiť počet kusov a hmotnosť dodávaných zvierat a preveriť akostné zatriedenie. Ak sú zvieratá (okrem cicavých teliec) nevylačnené alebo nakŕmené a napojené alebo prelačnené, dohodne sa odberateľ s dodávateľom na hmotnostnej zrážke alebo prirážke v rozsahu určenom technickou normou.

(2) Ak nedôjde medzi odberateľom a dodávateľom k dohode o zaradení zvierat do triedy akosti alebo o zrážke na nakŕmenosť alebo prirážke na lačnosť, je odberateľ povinný zabezpečiť kontrolné zabitie. Kontrolné zabitie sa musí vykonať na najbližšom bitúnku.

(3) Odberateľ je povinný vystaviť pri nákupe v živom stave po zvážaní a akostnom ohodnotení zvierat nákupný lístok; ak sa má vykonať kontrolné zabitie podľa odseku 2, je odberateľ povinný vystaviť lístok o prevzatí, v ktorom sa uvedie deň a hodina prevzatia.

(4) Kontrolné zabitie sa vykonáva podľa príslušnej technickej normy prednostne pred ostatnými zabitiami. Jeho výsledok je pre obe organizácie záväzný, ak sa vykoná najneskôr do 24 hodín po odbere. Po tom čase je výsledok kontrolného zabitia záväzný len v údaji o akosti.

(5) Odberateľ je povinný včas pred kontrolným zabitím upovedomiť poľnohospodársku organizáciu o mieste a čase kontrolného zabitia. Zástupca poľnohospodárskej organizácie je oprávnený sa zúčastniť na kontrolnom zabití. Ak nie je zástupca poľnohospodárskej organizácie pri kontrolnom zabití prítomný, potvrdzuje jeho výsledok veterinárny lekár.

(6) Zvýšené náklady za kontrolné zabitie idú na ťarchu organizácie, v neprospech ktorej sa rozhodlo.

§ 69

Nákup napevno v mäse

(1) Pri odbere jatočných zvierat nakupovaných napevno v mäse je odberateľ povinný v prevádzkárni poľnohospodárskej organizácie, prípadne na inom dohodnutom mieste zistiť počet kusov a hmotnosť dodávaných zvierat a pri jatočnom hovädzom dobytku a teľcoch ak akostné zaradenie v živom stave a vystaviť lístok o prevzatí.

(2) Znaky akosti jednotlivých kusov sa zisťujú po zabití na bitúnku, ktoré sa musí vykonať najneskôr nasledujúci deň po odbere za účasti zástupcu dodávateľa aj odberateľa. V prípade nezhody o zaradení mäsa do zodpovedajúcej triedy akosti rozhoduje o akosti veterinárny lekár alebo štátna inšpekcia akosti republiky.

(3) Pri nákupe jatočných zvierat napevno v mäse sa do plnenia zmluvného množstva jednotlivých druhov jatočných zvierat započítava čistá (nákupná) hmotnosť. Výpočet čistej hmotnosti jatočných zvierat sa robí násobením hmotnosti mäsa vyťaženého pri zabití koeficientom, a to pri hovädzom dobytku 1,82, pri jatočných ošípaných 1,23 a pri jatočných teľcoch vykrmovaných mliečnymi kŕmnymi zmesami 1,66.

§ 70

Zodpovednosť za vady

Odberateľ nemôže reklamovať vady dodaných zvierat ani požadovať náhradu škody, ktorá vznikla z ich vád, pokiaľ pri odbere zvieraťa vystavil, ak ide o nákup v živom stave, nákupný lístok alebo pri kontrolnom zabití alebo pri nákupe napevno v mäse lístok o prevzatí. Dodávateľ však zodpovedá za znehodnotenie mäsa a tuku spôsobené porušením povinnosti nekŕmiť pred dodávkou krmivom s nežiadúcim účinkom na akosť mäsa a tuku.

Nevyhnutné zabitia

§ 71

(1) Zvoz zvierat určených na nevyhnutné zabitie alebo zvoz mäsa a ostatných vedľajších častí nevyhnutne zabitých zvierat mimo bitúnku zabezpečuje nákupná organizácia na požiadanie poľnohospodárskej organizácie v prípade, že poľnohospodárska organizácia nemôže použiť vlastný dopravný prostriedok.

(2) Podniky mäsového priemyslu sú povinné prijímať zvieratá dodané na nevyhnutné zabitie alebo mäso z nevyhnutných zabití v ktoromkoľvek čase. Na prevzaté zviera alebo mäso z nevyhnutných zabití sa vystavuje lístok o prevzatí s udaním hrubej hmotnosti zvieraťa alebo mäsa. Originál lístka o prevzatí je určený nákupnej organizácii, kópiu dostane poľnohospodárska organizácia. Ak nie je možné zistiť hmotnosť vážením zvierat v živom stave, treba túto skutočnosť odôvodniť v lístku o prevzatí.

(3) Veterinárny lekár posúdi a rozhodne, či mäso z nevyhnutného zabitia je požívateľné, podmienečne požívateľné alebo nepožívateľné. Ak nariadi laboratórne vyšetrenie mäsa, vydá rozhodnutie až podľa výsledku tohto vyšetrenia.

(4) O zaradení požívateľného mäsa z nevyhnutného zabitia do akostnej triedy sa dohodnú organizácie. Pre jeho akostné hodnotenie platia cenové predpisy. Pre zaradenie bravčového mäsa požívateľného bez obmedzenia do triedy akosti sa musí vziať do úvahy aj hmotnosť konfiškátov z polovíc napriek tomu, že sa konfiškáty nevyplácajú a nezapočítavajú do plnenia zmluvného množstva. Prípadné rozpory o zaradení mäsa do akostnej triedy rozhoduje veterinárny lekár alebo štátna inšpekcia akosti republiky.

(5) Nákupná organizácia je povinná po vykonanom akostnom zaradení a ohodnotení mäsa vystaviť nákupný lístok, ku ktorému sa musí priložiť potvrdenie veterinárneho lekára o konečnom výsledku prehliadky a posúdení mäsa (odsek 3 druhá veta).

(6) Náklady za prepravu podľa odseku 1 uhrádzajú nákupné organizácie. Od dodávateľa nemožno požadovať náhradu nákladov za zabitie, spracovanie, prehliadku alebo odstránenie zdravotne závadného mäsa.

(7) Ak pri nevyhnutnom zabití dôjde ku konfiškácii časti vyťaženého mäsa alebo konfiškácii všetkého mäsa z dodaného zvieraťa pre jeho nepožívateľnosť, nemá poľnohospodárska organizácia právo na zaplatenie konfiškovanej časti, prípadne celého konfiškovaného zvieraťa.

(8) Na prepravu zvierat určených na nevyhnutné zabitie vystaví veterinárny lekár dodávateľovi zvieraťa na jeho žiadosť sprievodný doklad.

§ 72

(1) Do plnenia zmluvy sa započítavajú aj jatočné zvieratá, ktoré nezodpovedajú technickým normám alebo podmienkam dodávky ustanoveným v tejto vyhláške a mäso z nevyhnutne zabitých zvierat uznané za požívateľné alebo podmienečne požívateľné. Mäso nepožívateľné sa do plnenia zmluvy nezapočítava.

(2) Hmotnosť mäsa vyťaženého z nevyhnutných zabití a zo zvierat nakupovaných v mäse podľa § 65 ods. 3 sa prepočítava na hmotnosť jednotlivých druhov jatočných zvierat tak, že vyťažená hmotnosť mäsa sa násobí pri hovädzom dobytku, koňoch a baranoch koeficientom 2, pri ošípaných koeficientom 1,25, pri teľcoch koeficientom 1,4.

§ 73

Penále

(1) Penále za omeškanie s dodávkou alebo odberom každých 100 kg živej hmotnosti jatočných zvierat sa určuje vo výške:

jatočný hovädzí dobytok 20,- Kčs,
jatočné ošípané a
jatočné teľce
22,- Kčs,
jatočné ovce a jahňatá 10,- Kčs.

(2) Organizácia nemusí účtovať a vymáhať penále za omeškanie s dodávkou alebo odberom jatočných koní, jatočných žriebat a jatočných kôz.

Jatočná hydina

§ 74

(1) Akosť živej jatočnej hydiny sa posudzuje podľa ČSN 46 6415 - Živá jatečná drůbež (živá jatočná hydina).

(2) O dodávke jatočnej hydiny sa dojednávajú ročné zmluvy v členení na jednotlivé štvrťroky a orientačne na jednotlivé mesiace podľa trhových druhov. Dodacia lehota sa určuje s presnosťou na mesiac. Odberateľ sa dohodne s dodávateľom najneskôr 30 dní pred začiatkom každého štvrťroka o upresnení rozsahu dodávok v jednotlivých mesiacoch tohto štvrťroka. Pre plnenie v jednotlivých mesiacoch platí odchýlka ± 5 %. Rozsah dodávok v štvrtom štvrťroku s rozdelením na jednotlivé mesiace sa musí upraviť tak, aby sa zabezpečilo splnenie ročnej zmluvy; pre splnenie ročnej zmluvy odchýlky neplatia. Dodávateľ môže dodať iný trhový druh jatočnej hydiny len po dohode s odberateľom.

(3) Pokiaľ nedôjde k inej dohode, je dodávateľ povinný upresniť najneskôr do 10 dní pred začiatkom nasledujúceho mesiaca rozsah mesačnej dodávky. Odberateľ sa dohodne s dodávateľom na dni a hodine odberu najneskôr 5 dní pred dodávkou. Ak nedôjde k dohode o dni a hodine dodávky, je odberateľ povinný odobrať jatočnú vodnú hydinu do 3 dní, ostatnú hydinu do 7 dní od termínu ohláseného dodávateľom.

§ 75

(1) Pri odbere v prevádzkárni poľnohospodárskej organizácie alebo na inom dohodnutom mieste sa zisťuje hmotnosť dodávanej hydiny. Ak prevádzkáreň nie je vybavená zodpovedajúcou váhou, zisťuje sa hmotnosť na najbližšej zodpovedajúcej váhe, ktorú zabezpečí dodávateľ.

(2) Odberateľ je povinný odmietnuť odber hydiny, ak k dodávke nie je pripojené osvedčenie veterinárneho lekára.

(3) Odberateľ je povinný prevziať jatočnú hydinu, ktorá nejaví zrejmé známky poranenia alebo ochorenia, a to aj hydinu s otlakmi, ako nezávadnú, pokiaľ veterinárny lekár nezistí opak pred jej odberom v prevádzkárni dodávateľa.

§ 76

(1) Odberateľ pri dodávke jatočnej hydiny preveruje akostné zatriedenie a dohodne sa s dodávateľom na zrážke na nakŕmenosť. Ak dodávateľ nesúhlasí s akostným zatriedením, vykoná sa, pokiaľ nedôjde k inej dohode, kontrolné zabitie ohodnotením vzorky.

(2) V prípade sporu o nakŕmenosti podľa odseku 1 sa vykoná kontrolné zabitie celej partie, a to najneskôr do 6 hodín po odbere hydiny.

(3) Dodávateľ s odberateľom sa môžu dohodnúť, že akostné zatriedenie dodávky sa vykoná na základe vzorky ohodnotenej po spracovaní u odberateľa.

(4) Vzorka odobraná podľa odsekov 1 a 3 sa musí prednostne zabiť v ten istý deň alebo najneskôr do 30 hodín po jej odbere pri najbližšom zabití. Hodnotením opracovanej vzorky sa zisťuje akosť jatočnej hydiny, ktorá sa prevzala podľa hmotnosti v živom stave v prevádzkárni poľnohospodárskej organizácie. Postup a spôsob hodnotenia určuje technická norma.

(5) Dodávateľ je oprávnený zúčastniť sa na kontrolnom zabití vzoriek a na hodnotení ich výťažnosti.

(6) Ak dodávateľ nesúhlasí s výsledkom hodnotenia vzorky, je odberateľ povinný prizvať veterinárneho lekára alebo štátnu inšpekciu akosti republiky na rozhodnutie o akostnom ohodnotení.

(7) Odberateľ je povinný vystaviť aj na odobrané vzorky lístok o prevzatí, na ktorom sa vyznačí okrem údajov uvedených v § 18 ods. 8 aj hodina prevzatia.

§ 77

Odberateľ nemôže reklamovať vady dodanej jatočnej hydiny, ani požadovať náhrady škody, ktorá vznikla z týchto vád, pokiaľ vystavil nákupný lístok alebo pri kontrolnom zabití lístok o prevzatí. Dodávateľ však zodpovedá za znehodnotenie mäsa a tuku spôsobené porušením povinnosti nekŕmiť pred dodávkou krmivom s nežiadúcim účinkom na akosť mäsa a tuku.

§ 78

Pokiaľ sa vytvoria podmienky pre nákup jatočnej hydiny napevno v mäse, dodávateľ môže požadovať nákup v živom stave alebo v mäse. Zvolený spôsob nákupu je záväzný pre celoročný objem dodávok. Podmienky nákupu napevno v mäse sa dohodnú v zmluve.

§ 79

Penále za omeškanie s dodávkou alebo odberom každých 100 kg živej hmotnosti jatočnej hydiny sa určuje vo výške 70 Kčs.

§ 80

Chorá hydina a hydina podozrivá z choroby

Chorá hydina z chovov alebo oblastí zamorených chorobami alebo hydina podozrivá z choroby sa odoberá podľa pokynov veterinárneho lekára. Na túto hydinu vystaví odberateľ lístok o prevzatí, v ktorom uvedie druh, počet kusov a hmotnosť hydiny. Táto hydina sa prepravuje a spracuje podľa pokynov veterinárneho lekára; za základ pre nákup sa berie množstvo zabitej hydiny určené veterinárnym lekárom za požívateľné. Náklady spojené so spracovaním hydiny podmienečne požívateľnej a konfiškátov uhrádza dodávateľ. Do plnenia zmluvy sa započítava celková živá hmotnosť prevzatej hydiny okrem konfiškátov.

§ 81

Zverina a živá zver

(1) Akosť zveriny sa posudzuje podľa ČSN 46 6910 - Zverina z úžitkovej zveri, akosť živej zveri podľa ČSN 46 6905 - Živá zvěř (živá zver).

(2) Na dodávky zveriny sa uzavierajú zmluvy na kalendárny rok v členení na jednotlivé štvrťroky podľa jednotlivých druhov zveriny a na množstvo v mŕtvej hmotnosti.

(3) Zmluvy na dodávky zveriny sa uzavierajú do 15. mája bežného roka; pri drobnej zveri sa upresňujú dodatkom k zmluve do 30. septembra bežného roka.

(4) V zmluve na dodávku zveriny sa dohodne odberateľ s dodávateľom

- o spôsobe hlásenia úlovku,

- o termínoch odberu,

- o dodacích podmienkach.

(5) Zverina sa odoberá v mieste výradu (pri raticovej zverine v sklade dodávateľa). Pokiaľ sa dohodlo, že dodávateľ zverinu prepraví mimo miesta výradu alebo svojho skladu, musí sa v zmluve dohodnúť aj výška náhrady prepravných nákladov do tohto miesta; tieto náklady uhrádza odberateľ. Pri zverine určenej odberateľom na spracovanie alebo skladovanie, prípadne určenej na zásielky mimo okresu, je dodávateľ povinný predložiť veterinárne osvedčenie.

(6) Na podmienkach dodávky a odberu živej zveri sa dohodnú užívatelia poľovných revírov s odberateľom v zmluve.

(7) Organizácia nemusí účtovať a vymáhať penále za omeškanie s dodávkou alebo odberom.

§ 82

Jatočné králiky

(1) Akosť jatočných králikov sa posudzuje podľa ON 46 6611 - Jateční králíci (jatočné králiky).

(2) Na dodávky jatočných králikov sa uzavierajú spravidla ročné zmluvy.

(3) Pokiaľ nedôjde k inej dohode, oznámi dodávateľ najneskôr 10 dní pred začiatkom mesiaca, v ktorom sa má dodávka uskutočniť, upresnený rozsah dodávky a odberateľ sa s dodávateľom dohodne na presnom termíne odberu.

(4) Králiky choré alebo podozrivé z choroby sa môžu dodávať na jatkové spracovanie len podľa pokynov veterinárneho lekára. Za základ pre nákup sa berie mäso králikov označené veterinárnym lekárom ako požívateľné. Obdobne sa postupuje aj pri nákupe králikov nezodpovedajúcich technickým normám, pokiaľ nedôjde k inej dohode.

(5) Organizácie nemusia účtovať a vymáhať penále za omeškanie s dodávkou alebo odberom.

§ 83

Ryby, rybacie násady, plôdik, ikry a raky

(1) Akosť rýb sa posudzuje podľa ČSN 46 6802 - Sladkovodní tržní ryby (sladkovodné trhové ryby), akosť ikier a násad podľa ČSN 46 6805 - Jikry a násady (ikry a násady).

(2) Na dodávky trhových rýb sa uzavierajú ročné zmluvy. Odberateľ sa dohodne s dodávateľom najneskôr 30 dní pred začiatkom nasledujúceho štvrťroka na rozsahu dodávok v jednotlivých mesiacoch.

(3) Pri dodávkach trhových rýb sa považuje najnižšia hmotnosť rýb určená ČSN 46 6802 - Sladkovodní tržní ryby - za splnenú, ak neobsahuje viac ako 5% dohodnutého druhu rýb s nižšou hmotnosťou.

(4) Na dodávky rýb nezodpovedajúcich technickým normám, rybacích násad, plôdika, ikier a rakov sa uzavierajú zmluvy, v ktorých sa dojednajú dodacie podmienky a ceny.

(5) Pri dodávkach určených odberateľom na zásielky mimo okresu je dodávateľ povinný predložiť veterinárne osvedčenie.

(6) Organizácia nemusí účtovať a vymáhať penále za omeškanie s dodávkou alebo odberom.

§ 84

Kože

(1) Kožami podľa tejto vyhlášky sa rozumejú:

a) kože z farmársky chovaných kožušinových zvierat (to je z norkov, líšok, polárnych líšok, nutrií),

b) kože z farmársky chovaných domácich králikov,

c) kože z divých kožušinových zvierat,

d) kože z jahniat a oviec.

(2) Na podmienkach dodávky a odberu sa dohodnú dodávateľ s odberateľom v zmluve v súlade s technickými normami.

(3) Organizácia nemusí účtovať a vymáhať penále za omeškanie s dodávkou alebo odberom.

Mlieko

§ 85

(1) Akosť mlieka sa posudzuje podľa ČSN 46 6101 - Syrové kravské mléko (surové kravské mlieko), ČSN 57 0530 - Metody zkoušení mléka a tekutých mléčných výrobků (metódy skúšania mlieka a tekutých mliečnych výrobkov), ČSN 57 0101 - Mikrobiologické zkoušení mléka a mléčných výrobků (mikrobiologické skúšanie mlieka a mliečnych výrobkov) a podľa tejto vyhlášky.

(2) O dodávke mlieka sa dojednávajú ročné zmluvy. Pri uzavieraní zmluvy je odberateľ oprávnený vyžiadať si od poľnohospodárskej organizácie na orientáciu rozsah dodávok na jednotlivé štvrťroky; najneskôr vždy 15 dní pred začiatkom každého štvrťroka sa organizácie dohodnú na rozsahu dodávok v jednotlivých mesiacoch tohto štvrťroka. Ak nedôjde k dohode, platí návrh poľnohospodárskej organizácie. Pre plnenie v jednotlivých mesiacoch platí odchýlka ± 5 %. Rozsah mesačných dodávok v poslednom štvrťroku sa musí určiť tak, aby sa zabezpečilo splnenie celoročnej zmluvy. Pre plnenie ročnej zmluvy odchýlky neplatia.

§ 86

(1) Mlieko, ktoré nezodpovedá akosti podľa ČSN 46 6101 - Syrové kravské mléko, je odberateľ povinný odobrať v rozsahu uvedenom v § 6 ods. 1 písm. a).

(2) Do plnenia zmluvy sa nezapočítava:

a) mlieko porušené vodou, odstredeným alebo menej tučným mliekom, odsmotanením alebo odstredením,

b) mlieko nezodpovedajúce požiadavkám čl. 2 až 6 ČSN 46 6101 - Syrové kravské mléko,

c) mlieko s kyslosťou nad 10o SH.

§ 87

(1) Odberateľ je povinný v prevádzkárni poľnohospodárskej organizácie

a) pri každom odbere mlieka preveriť množstvo, stupeň kyslosti a teploty mlieka a mlieko zmyslove posúdiť,

b) v deň zvozu odobrať vzorky na určenie tučnosti mlieka a znaky akosti určené ČSN 46 6101 - Syrové kravské mléko (§ 88 ods. 1),

c) najmenej dvakrát mesačne odobrať vzorku mlieka na zaradenie mlieka do tried akosti podľa znakov a za podmienok uvedených v ČSN 46 6101 - Syrové kravské mléko a v § 90,

d) najmenej dvakrát mesačne preveriť stupeň mechanického znečistenia mlieka; ak sa vzorky odoberajú podľa písmena c), preveruje sa stupeň mechanického znečistenia podľa týchto vzoriek.

Akostné znaky overuje a vzorky mlieka odoberá odberateľ v mliečnici, ktorú je poľnohospodárska organizácia povinná vybaviť riadnym osvetlením a zariadením na uchovanie akosti a meranie množstva mlieka, alebo na inom dohodnutom mieste, kde sú na to vytvorené technické podmienky.

(2) Kyslosť mlieka nad 8o SH sa musí zistiť metódou určenou technickou normou.33)

(3) Zástupca poľnohospodárskej organizácie musí byť prítomný pri odbere v čase určenom vo zvoznom pláne a potvrdiť doklady o prevzatí dodávky. Ak nie je prítomný, platí zistenie osádky vozidla.

§ 88

(1) Vzorky na určenie tučnosti a ďalšie znaky akosti určené ČSN 46 6101 - Syrové kravské mléko sa odoberajú do dvoch vzorkovníc v minimálnom množstve 250 ml a 100 ml z dodávky mlieka. Vzorka s obsahom 250 ml slúži na vykonanie potrebných analytických rozborov v laboratóriu odberateľa. Vzorku s obsahom 100 ml si odberateľ uchová do času potrebného pre rozhodnutie prípadného sporu o akosť. Táto vzorka slúži na rozhodcovské a kontrolné účely. Postup pri odbere vzorky, jej označenie a uchovanie, zisťovanie tučnosti, čistoty a ostatných akostných znakov mlieka, spôsob uchovania mlieka a zvozu určuje technická norma.

(2) Poľnohospodárska organizácia môže požiadať o odobranie zapečatenej vzorky najmenej 100 ml mlieka podľa odseku 1 tak pri cisternovom, ako pri kanvovom zvoze.

(3) Poľnohospodárska organizácia je oprávnená pri odbere v lístku o prevzatí mlieka uviesť (§ 92) množstvo mlieka pripraveného na odber a všetky jeho akostné znaky. Ak odberateľ nesúhlasí s údajmi poľnohospodárskej organizácie o akostných znakoch - okrem znakov akosti, ktoré bol povinný zistiť pri odbere podľa § 87 ods. 1 písm. a) - oznámi to poľnohospodárskej organizácii najneskôr pri nasledujúcom zvoze. V prípade, že poľnohospodárska organizácia si vyžiadala podľa odseku 2 zapečatenú vzorku, môže uviesť akostné znaky dodaného mlieka dodatočne, najneskôr pri nasledujúcom zvoze.

(4) Rozpory o akostných znakoch podľa odseku 3 sa odstraňujú spôsobom uvedeným v § 91.

(5) Odberateľ je povinný dodávateľovi oznámiť, že dodané mlieko bolo porušené vodou, odstredeným alebo menej tučným mliekom, odsmotanením alebo odstredením alebo že nezodpovedá požiadavkám ČSN 46 6101 - Syrové kravské mléko; toto oznámenie musí urobiť v deň odberu vzorky. Ak poľnohospodárska organizácia so zistením odberateľa nesúhlasí, je odberateľ povinný zabezpečiť rozbor 100 ml vzorky kontrolným ústavom republiky.

(6) Ak odberateľ neodoberie mlieko v čase určenom zvozným plánom, poľnohospodárska organizácia zodpovedá za teplotu a kyslosť mlieka pripraveného na odvoz ešte ďalšiu hodinu. Dodávateľ je povinný urobiť všetky opatrenia, aby udržal akosť mlieka aj po tomto čase až do jeho odvozu. Zvýšené náklady na uchovanie akosti mlieka, prípadne škodu, ktorá vznikla, je povinný uhradiť odberateľ.

(7) Zástupca poľnohospodárskej organizácie je oprávnený zúčastniť sa na zisťovaní akosti mlieka v laboratóriách odberateľa.

§ 89

(1) Pri cisternovom zvoze mlieka je odberateľ povinný denne odobrať cisternovú vzorku a porovnať jej tučnosť s údajmi zistenými u dodávateľov [§ 87 ods. 1 písm. b)]. Postup pri odbere cisternovej vzorky a zisťovanie tučnosti mlieka určuje technická norma.

(2) V odôvodnených prípadoch sa pri cisternovom zvoze môžu dodávateľ s odberateľom so súhlasom kontrolného ústavu republiky dohodnúť, že tučnosť dodávok mlieka podľa odseku 1 sa bude zisťovať najmenej 10 ráz za jeden kalendárny mesiac.

(3) Ak dodávateľ pri odbere mlieka neuviedol v lístku o prevzatí tučnosť dodávky a rozdiel medzi tučnosťou zistenou dodávateľom [§ 87 ods. 1 písm. b)] a tučnosťou zistenou u dodávateľa z cisternovej vzorky presahuje ± 0,2 %, ak sa zisťovala podľa odseku 1, alebo ± 0,1 %, ak sa zisťovala podľa odseku 2, postupuje sa, akoby sa tučnosť dodávky z tohto zvozu nezisťovala (anulácia). Pre túto dodávku bude platiť priemerná skutočne dosiahnutá mesačná tučnosť ostatných dodávok v tom istom mesiaci.

(4) Pokiaľ dodávateľ uviedol v lístku o prevzatí aj tučnosť dodávaného mlieka, nevzťahuje sa na túto dodávku anulácia podľa odseku 3 a postupuje sa podľa § 92. To isté platí, ak si vyžiada vzorku podľa § 88 ods. 2 a ods. 3 poslednej vety.

(5) Kontrolný ústav republiky môže povoliť postupovať podľa odseku 3 aj v prípadoch, ak denný rozdiel tučnosti nepresahuje ± 0,1 %.

§ 90

(1) Vzorky na zaradenie mlieka do tried akosti podľa znakov uvedených v ČSN 46 6101 - Syrové kravské mléko môžu odoberať iba odborne vyškolení pracovníci odberateľa; nesmú to však byť členovia osádky vozidla, ktorá zváža mlieko. Postup pri odbere vzorky určuje technická norma.

(2) O prítomnosti zástupcu poľnohospodárskej organizácie platia ustanovenia § 87 ods. 3 a § 88 ods. 7.

(3) Odberateľ je povinný oznámiť výsledok rozboru vzoriek najneskôr pri nasledujúcom zvoze.

§ 91

(1) Ak dodávateľ nesúhlasí s výsledkom rozboru akosti dodávaného mlieka vykonaného odberateľom v mliekárni, určia sa akostné znaky mlieka uvedené v technickej norme dohodou odberateľa s dodávateľom. Ak nedôjde k dohode, je odberateľ povinný bez odkladu požiadať o rozhodnutie kontrolný ústav republiky. Ak odberateľ tak neurobí, platí za dodanú akosť udaná dodávateľom.

(2) Dodávky mlieka vadnej akosti alebo porušeného mlieka sa v zbernom nákupnom lístku zaradia do tretej triedy akosti.

§ 92

(1) Na dodávky mlieka uskutočnené pri jednotlivých zvozoch v jednom kalendárnom mesiaci sa v poľnohospodárskej organizácii vedie celomesačný lístok o prevzatí, ktorý obsahuje tieto náležitosti:

a) názov a sídlo dodávateľa a odberateľa, vyznačenie dní, mesiaca a roka,

b) pre jednotlivé dni zvozu

1. deň a hodinu prevzatia mlieka,

2. množstvo pripraveného a prevzatého mlieka,

3. údaje o akosti mlieka uvádzanej dodávateľom,

4. údaje o akosti mlieka zistenej odberateľom,

5. údaje o mikrobiologickom hodnotení,

6. počet odobraných vzoriek na zistenie akosti odobraného mlieka,

7. množstvo mlieka vylúčeného z dodávky,

8. dôvod vylúčenia mlieka z dodávky,

9. údaje o zapečatení vzorky,

10. vyznačenie anulácie,

11. údaje o evidencii obalov,

12. podpisy dodávateľa a odberateľa.

(2) V deň odberu zapíše dodávateľ do lístka o prevzatí svoje údaje o množstve mlieka pripraveného na dodávku a o akostných znakoch. Odberateľ zapíše deň a hodinu prevzatia mlieka a svoje údaje o prevzatom množstve mlieka, o kyslosti, teplote, počte odobraných vzoriek na zistenie akosti mlieka a údaje o zapečatení vzorky. Pri budúcom zvoze doplní odberateľ údaje o dodávke z predchádzajúceho zvozu, a to údaj o tučnosti mlieka, vyznačenie, že došlo k anulácii, dôvod vylúčenia mlieka z dodávky, množstvo mlieka vylúčeného z dodávky, údaje o evidencii obalov.

(3) Celomesačný lístok o prevzatí sa vystavuje v jednom vyhotovení, ktoré zostáva v poľnohospodárskej organizácii. Odberateľ si vedie celomesačný lístok o prevzatí s náležitosťami uvedenými v odseku 1, a to osobitne pre párne a nepárne dni.

§ 93

(1) Odberateľ je povinný zabezpečiť odvoz mlieka z miesta odberu podľa písomne dohodnutého zvozného plánu, ktorý sa musí určiť tak, aby sa mohol ukončiť technologický postup podľa ČSN 46 6104 - Ošetření a uchování syrového mléka po nadojení (ošetrenie a uchovanie surového mlieka po nadojení), najdlhšie však do 20 hodín po nadojení. Odberateľ sa môže s poľnohospodárskou organizáciou výnimočne dohodnúť na zvoze, ktorý bude každý druhý deň, pričom musí mlieko odviezť najneskôr do 44 hodín po nadojení. Ak nedôjde k dohode, nemôže odberateľ požadovať, aby mlieko bolo pripravené na odber

a) v letnom období pred 5. hodinou rannou,

b) v zimnom období pred 6. hodinou rannou.

(2) Ak sa zvoz neuskutoční v nadväznosti na dokončenie technologického postupu, je odberateľ povinný odobrať mlieko s vyššou teplotou ako určuje technická norma. Ak dôjde k oneskoreniu odberu mlieka oproti zvoznému plánu o viac ako 30 minút z viny ktorejkoľvek organizácie, nahradí škodu, ktorá vznikla, tá organizácia, ktorá zavinila oneskorenie.

(3) Pri preprave mlieka v kanvách je odberateľ povinný dodávateľovi bezodplatne požičať potrebné množstvo čistých mliekárenských kanví.

(4) Pri cisternovom zvoze odberateľ bezodplatne požičia mliekárenské kanvy tým poľnohospodárskym organizáciám, ktoré dopravujú mlieko z mliečnice na miesto cisternového zvozu v kanvách. V tomto prípade sa o čistenie a údržbu kanví stará poľnohospodárska organizácia.

(5) V prípade havarijnej poruchy na chladiacom zariadení alebo pri výpade elektrického prúdu u dodávateľa je mliekáreň povinná na výzvu dodávateľa mlieko ihneď odviezť bez ohľadu na zvozný plán.

§ 94

Smotana

(1) Akosť smotany sa posudzuje podľa ČSN 57 0656 - Smetana z plemenářských hospodářství (smotana z plemenárskych hospodárstiev).

(2) Poľnohospodárska organizácia môže podľa dohody s odberateľom dodávať namiesto mlieka smotanu. Na platnosť tejto dohody je potrebný súhlas okresnej (krajskej) poľnohospodárskej správy a veterinárneho lekára. Dohoda o dodávke smotany namiesto mlieka sa dojednáva spravidla v prípade, že zvoz mlieka by bol nehospodárny.

(3) V dohode podľa odseku 2 sa dojednáva aj spôsob prepravy smotany do mliekárne. Náklady prepravy uhrádza vždy odberateľ.

(4) Zápočet dodávky smotany do plnenia zmluvy o dodávke mlieka sa urobí vydelením tukových jednotiek v smotane priemernou tučnosťou súčasne dodávaného mlieka. Ak poľnohospodárska organizácia dodáva výhradne smotanu, urobí sa zápočet vydelením tukových jednotiek v smotane základnou tučnosťou 3,60 %.

§ 95

Ovčí hrudkový syr, miešaný hrudkový syr a ovčie mlieko

(1) Akosť ovčieho hrudkového syra sa posudzuje podľa ČSN 57 1137 - Ovčí hrudkový syr, miešaného hrudkového syra podľa ČSN 57 1138 - Miešaný hrudkový syr a ovčieho mlieka podľa ÚN-MPP-10854 - Ovčí mléko (ovčie mlieko).

(2) Na dodávku ovčieho mlieka, ovčieho syra a miešaného hrudkového syra sa uzavierajú samostatné zmluvy.

(3) Ovčí hrudkový syr alebo miešaný hrudkový syr sa odoberá v mieste vopred dohodnutom medzi dodávateľom a odberateľom. Prevzatie potvrdí odberateľ v dodávateľskej knižke, v ktorej vyznačí akosť dodaného výrobku. Odberateľ je povinný odobrať vzorky z každej hrudky a urobiť rozbor vzoriek najneskôr druhý deň po prevzatí; zvyšky vzoriek je povinný uschovať do 12. hodiny nasledujúceho dňa na kontrolné účely. Na žiadosť poľnohospodárskej organizácie je odberateľ povinný odovzdať jej zapečatenú vzorku na kontrolné účely.

§ 96

Kontrolu prevzatia, hodnotenia a vyplácania surového kravského mlieka, smotany, ovčieho mlieka, ovčieho hrudkového syra a miešaného hrudkového syra dodávaných poľnohospodárskymi organizáciami robí kontrolný ústav republiky.

§ 97

Penále

(1) Penále za omeškanie s dodávkou alebo odberom každých 100 litrov mlieka sa určuje vo výške 5 Kčs.

(2) Organizácie nemusia účtovať a vymáhať penále za omeškanie s dodávkou alebo odberom ovčieho hrudkového syra, ovčieho mlieka a miešaného hrudkového syra.

Konzumné slepačie vajcia

§ 98

(1) Akosť nakupovaných konzumných slepačích vajec sa posudzuje podľa ČSN 46 6408 - Nakupovaná slepičí vejce konzumní (nakupované konzumné slepačie vajcia).

(2) Dodávateľ uzaviera s odberateľom ročnú zmluvu o dodávke v členení na jednotlivé štvrťroky a orientačne na jednotlivé mesiace. Odberateľ sa s dodávateľom dohodne najneskôr 30 dní pred začiatkom každého štvrťroka na upresnení rozsahu dodávok v jednotlivých mesiacoch tohto štvrťroka. Ak nedôjde k dohode, platí návrh poľnohospodárskej organizácie. Pre plnenie v jednotlivých mesiacoch platí odchýlka ± 5 %. Rozsah dodávok v štvrtom štvrťroku s rozdelením na jednotlivé mesiace sa musí upraviť tak, aby sa zabezpečilo splnenie ročnej zmluvy; pre splnenie ročnej zmluvy odchýlky neplatia.

(3) Dodávka vajec sa uskutočňuje v dňoch dohodnutých medzi dodávateľom a odberateľom. Ak sa dohodnutý deň odberu vajec z prevádzkárne dodávateľa nemohol dodržať, je odberateľ povinný odobrať vajcia najneskôr do 3 dní a započítať dodávku na obdobie, v ktorom sa mala odobrať.

(4) Vajcia odoberá odberateľ v prevádzkárni dodávateľa prístupnej dopravným prostriedkom odberateľa alebo na inom dohodnutom mieste. Prevádzkáreň dodávateľa musí byť vybavená zodpovedajúcou váhou a zariadením na zistenie určených znakov vnútorného obsahu vajec presvietením.

(5) Dodávateľ je povinný uložiť vajcia do obalov a vystaviť dodací list, v ktorom uvedie celkovú hmotnosť dodávky a počet kusov. Odberateľ je povinný bezodplatne dodať vhodný obalový materiál na vajcia a tlačivá potrebné na vybavenie dodávky vajec.

(6) Pokiaľ dodávateľ s dennou produkciou do 10 000 ks vajec dodáva vajcia II. akostnej triedy, je povinný ich baliť oddelene a obal označiť. Dodávateľ s dennou produkciou nad 10 000 ks vajec je povinný oddelene baliť vajcia s porušenou škrupinou (bez porušenej podškrupinovej blany) a obal označiť.

(7) Ak sa organizácie dohodnú, môže poľnohospodárska organizácia vybavená triediacim zariadením dodávať triedené slepačie konzumné vajcia do vybraných predajní maloobchodnej siete. Na platnosť tejto dohody je potrebný súhlas orgánu hospodárskeho riadenia nadriadeného nákupnej organizácii. Pre postup pri týchto dodávkach platia ustanovenia § 14, § 15 ods. 6 a § 16 ods. 3.

§ 99

(1) Akosť vajec sa preveruje takto:

a) od dodávateľov s dennou produkciou do 10 000 ks vajec štatistickou prebierkou v prevádzkárni dodávateľa; ak dodávateľ s výsledkom štatistickej prebierky nesúhlasí, zabezpečí odberateľ do troch pracovných dní od prevzatia kontrolné triedenie v prevádzkárni odberateľa,

b) od dodávateľov s dennou produkciou nad 10 000 ks vajec triedením v prevádzkárni odberateľa, ktoré sa robí najmenej dva razy za dekádu; termíny triedenia určí odberateľ; výsledok tohto triedenia je podkladom pre nákup vajec.

(2) Odberateľ je povinný včas prizvať dodávateľa na kontrolné triedenie. Dodávka sa zaplatí podľa výsledku kontrolného triedenia s tým, že tečúce vajcia sa započítavajú na ťarchu odberateľa. Vajcia s porušenou škrupinou, ktoré sa zistia pri kontrolnom triedení, sa započítavajú na ťarchu odberateľa do výšky 1 % z celkového množstva vajec získaných vytriedením v akosti zodpovedajúcej technickej norme.

(3) Organizácie sa môžu dohodnúť, že na triedenie vajec podľa odseku 1 sa bude využívať triediace zariadenie poľnohospodárskej organizácie. Podmienky využitia triediaceho zariadenia sa dohodnú v zmluve.

§ 100

Penále za omeškanie s dodávkou a odberom každých 100 ks nakupovaných konzumných slepačích vajec sa určuje vo výške 40 Kčs.

§ 101

Tuzemská potná ovčia vlna

(1) Akosť tuzemskej potnej ovčej vlny sa posudzuje podľa ČSN 46 6222 - Tuzemská potná ovčia vlna.

(2) O dodávke tuzemskej potnej ovčej vlny (ďalej len „ovčia vlna“) uzaviera odberateľ s dodávateľom ročnú zmluvu o dodávke s členením na polroky. Zmluvy o dodávke na každý polrok sa spresňujú 45 dní pred začiatkom polroka; súčasne sa dohodne časový plán strihania a plnenia dodávok v príslušnom polroku.

(3) V prípade, že dodávateľ nesúhlasí s výsledkom preverenia akosti a výťažnosti34) vykonaného odberateľom, je odberateľ povinný zabezpečiť odobranie vzorky buď štátnou inšpekciou akosti republiky, alebo ho odoberie sám za účasti dodávateľa.

(4) Odberateľ preveruje množstvo a akosť ovčej vlny v prevádzkárni poľnohospodárskej organizácie, pokiaľ poľnohospodárska organizácia vytvorí pre to podmienky (dostatočne osvetlený a krytý priestor vybavený triediacim stolom, ciachovanou váhou vážiacou s presnosťou na 5 dkg a zariadením na žochovanie ovčej vlny), inak v mieste dohodnutom v zmluve.

(5) Obaly na ovčiu vlnu požičiava odberateľ.

(6) Penále za omeškanie s dodávkou alebo odberom každých 100 kg ovčej vlny sa určuje vo výške 200 Kčs.

§ 102

Včelí med, včelí vosk a ostatné výrobky z chovu včiel

(1) Akosť včelieho medu sa posudzuje podľa ČSN 57 0490 - Včelí med, akosť včelieho vosku podľa ČSN 66 0711 - Včelí vosk technický. Ostatné výrobky z chovu včiel35) sa dodávajú v akostiach určených príslušnými normami alebo dohodnutých v zmluvách.

(2) Na dodávky včelieho medu, včelieho vosku a ostatných výrobkov z chovu včiel sa uzavierajú s dodávateľmi spravidla ročné zmluvy. Dodávateľ s odberateľom upresní najneskôr 15 dní pred začiatkom druhého štvrťroka rozsah a termín dodávky.

(3) Odberateľ je povinný dodať potrebné množstvo vyhovujúcich obalov.

(4) Organizácie nemusia účtovať a vymáhať penále za omeškanie s dodávkou alebo odberom.

Štvrtý oddiel

Chovné a úžitkové zvieratá a násadové vajcia

§ 103

Chovné zvieratá

(1) Chovné zvieratá sa posudzujú podľa týchto technických noriem:

hovädzí dobytok
ČSN 46 6111 -Chovný a úžitkový skot (chovný a úžitkový hovädzí dobytok)
ošípané, prasiatka, behúne
ČSN 46 6155 - Chovná a užitková prasata (chovné a úžitkové ošípané)
ovce
ČSN 46 6215 -Chovné a užitkové ovce
kurčatá, sliepky, kohúty
ČSN 46 6410 - Chovná drůbež. Kuřata, slepice, kohouti (Chovná hydina. Kurčatá, sliepky, kohúty)
morky
ČSN 46 6440 - Chovná hydina. Morky
husi
ČSN 46 6510 - Chovná drůbež. Husy (chovná hydina. Husi)
kačice
ČSN 46 6540 -Chovná drůbež. Kachny (chovná hydina. Kačice).

(2) Kožušinové zvieratá, králiky, kozy a perličky sa posudzujú podľa dojednaných podmienok.

(3) Chovné zvieratá sa nakupujú zo stajní chovateľov, na zvodoch a trhoch na plemenné a chovné zvieratá.

(4) Pri dodávke chovných zvierat musí dodávateľ odberateľovi odovzdať potvrdenie o pôvode (osvedčenie) vydané plemenárskou organizáciou, sprievodný list,36) doklad o hmotnosti, veterinárne potvrdenie o výsledku zdravotných skúšok podľa platných predpisov; ďalej odovzdá záznam o zapustení a stave brezivosti vydaný plemenárskou organizáciou (pri inseminácii) alebo veterinárnym lekárom (pri párení).

Úžitkové zvieratá

§ 104

(1) Úžitkové zvieratá sú zvieratá, ktoré sú určené na ďalšie hospodárske využitie. Posudzujú sa podľa technických noriem uvedených v § 103, s výnimkou uvedenou v odseku 2.

(2) Kožušinové zvieratá, kozy, králiky, perličky, úžitkové kone a žriebätá sa posudzujú podľa dojednaných podmienok. Dodávateľ je povinný písomne upozorniť na vady a vlastnosti koňa, ktoré by mohli brániť dohodnutému využitiu.

(3) Dodávateľ je povinný súčasne s dodávkou úžitkových zvierat odovzdať odberateľovi sprievodný list, veterinárne potvrdenie o výsledku zdravotných skúšok a doklad o zapustení alebo brezivosti zvierat.

§ 105

(1) Na dodávky úžitkového hovädzieho dobytka sa uzavierajú ročné zmluvy s členením na jednotlivé štvrťroky. Pokiaľ o to poľnohospodárska organizácia požiada, uzavierajú sa zmluvy o dodávke na dva alebo viac rokov. Pri zmluvách o dodávke na dva alebo viac rokov sa štvrťročné plnenie dodávky dohodne medzi dodávateľom a odberateľom 30 dní pred začiatkom roka.

(2) Pre splnenie dodávok úžitkového hovädzieho dobytka platí odchýlka ± 10 % dohodnutého štvrťročného množstva.

(3) Pri dodávkach nakŕmeného úžitkového dobytka sa odberateľ s dodávateľom dohodne na zrážke zo zistenej hmotnosti až do 5 %, pri nadmernej nakŕmenosti až do 8 %.

§ 106

(1) Na dodávky prasiatok sa uzavierajú zmluvy o príprave dodávok a ročné zmluvy o dodávke alebo, pokiaľ o to poľnohospodárska organizácia požiada, zmluvy o dodávke na dva alebo viac rokov. Ročný objem dodávok sa v zmluve člení na dodávky v jednotlivých mesiacoch.

(2) Pre splnenie dodávok prasiatok platí odchýlka ± 10 % z dohodnutého mesačného množstva. Plnenie dodávok prasiatok sa započítava do zmluvných záväzkov mesiaca, v ktorom sa plnilo; prekročenie zmluvného mesačného množstva sa započítava do plnenia ročnej zmluvy.

(3) Pri dodávkach prekŕmených prasiatok sa odberateľ s dodávateľom dohodne na zrážke najviac do 5 % zo zistenej hmotnosti.

(4) Odberateľ je povinný odobrať zmluvne zabezpečené prasiatka najneskôr do 10 dní odo dňa, keď mu ich dodávateľ ponúkol na odber. Prasiatka dodávané nad dohodnuté množstvo je nákupná organizácia povinná odobrať do 21 dní odo dňa, keď prasiatka boli ponúknuté na odber.

(5) Organizácie sa môžu dohodnúť, že do plnenia zmluvy na dodávku prasiatok sa výnimočne započítajú aj dodané behúne.

(6) Penále za omeškanie s dodávkou alebo odberom sa určuje vo výške 100 Kčs za jedno prasiatko.

§ 107

Úžitková hydina

(1) Na dodávky úžitkovej hydiny sa uzavierajú zmluvy o príprave dodávok a ročné zmluvy o dodávke alebo, pokiaľ o to poľnohospodárska organizácia požiada, zmluvy o dodávke na dva alebo viac rokov. Návrh zmluvy o dodávke je odberateľ povinný dodávateľovi predložiť najneskôr do 31. októbra roka predchádzajúceho zmluvnému obdobiu. Dodávateľ je povinný vyjadriť sa k návrhu zmluvy do 14 dní. Ročný objem dodávky sa v zmluve člení na dodávky v jednotlivých týždňoch.

(2) Dodávateľ je povinný odberateľovi upresniť deň dodávky najmenej 7 dní vopred. Pokiaľ sa z akýchkoľvek dôvodov nedodržal termín dodávky, je organizácia, ktorá nedodržanie zavinila, povinná bez meškania, najneskôr do 3 dní po uplynutom termíne prerokovať náhradné termíny dodávky.

(3) Penále za včas neodobranú a nedodanú úžitkovú hydinu je 10 % z ceny neodobranej, prípadne nedodanej hydiny.

Zodpovednosť za vady

§ 108

(1) Vady chovných a úžitkových zvierat, ktoré nie sú zrejmé pri odbere od dodávateľa, sa musia reklamovať do 15 dní od splnenia dodávky, ak ide o mladé zvieratá, a do 42 dní od splnenia dodávky, ak ide o staršie zvieratá, hydinu a prasiatka choré na sípavku, inak právo zo zodpovednosti za vady zaniká. Pri medzikrajských a medziokresných presunoch sa táto záručná lehota predlžuje o čas trvania prepravy.

(2) Za mladé zvieratá sa považujú:

a) prasiatka,

b) behúne, chovné a úžitkové prasničky do 50 kg živej hmotnosti,

c) hovädzí dobytok do 100 kg živej hmotnosti alebo vo veku do dvoch mesiacov,

d) žriebätá vo veku do pol roka,

e) jahňatá vo veku do 8 mesiacov.

(3) Ak v záručnej lehote zvieratá ochorejú, je odberateľ povinný zabezpečiť veterinárnu prehliadku a ich ošetrenie. Ak hrozí nebezpečenstvo uhynutia do času, kým sa dostaví veterinárny lekár, je odberateľ povinný dať zvieratá zabiť a preukázať totožnosť zabitého zvieraťa. Na požiadanie dodávateľa je odberateľ povinný zabezpečiť na bitúnku predloženie kože zo zabitého zvieraťa, pri prasiatkach, behúňoch a chovných prasničkách prehliadku polovíc na odsúhlasenie čísla zvieraťa.

(4) Pokiaľ počet sliepočiek z celkovej dodávky triedených kurčiat bude nižší, ako je záruka sexovania, musí sa táto vada reklamovať v lehote do 77 dní veku kurčiat. Inak práva zo zodpovednosti za túto vadu zanikajú.

§ 109

(1) Ak sa pri dodávkach plemenníc zaručila brezivosť a ak sa preukáže veterinárnym potvrdením nižší stupeň brezivosti, prípadne jalovosť, je odberateľ oprávnený požadovať od dodávateľa primeranú zľavu.

(2) Na dodávky a presun chovných a úžitkových zvierat sa vzťahujú veterinárne predpisy.37)

(3) Ak sa organizácie o akosti dodávaných chovných alebo úžitkových zvierat nedohodnú, vyžiada si veterinárny lekár pred vydaním záväzného rozhodnutia o akosti podľa § 17 ods. 1 písm. b) písomné stanovisko územne príslušného štátneho plemenárskeho podniku.

§ 110

Násadové vajcia

(1) Akosť násadových vajec sa posudzuje podľa ČSN 46 6409 - Násadová vejce (násadové vajcia).

(2) Násadové vajcia je odberateľ povinný odobrať v termínoch určených v zmluve, ktoré však nesmú byť dlhšie, ako je povolený čas skladovania, určený v norme uvedenej v odseku 1.

Piaty oddiel

Osobitné ustanovenie o lehotách na preverovanie dodávok niektorých poľnohospodárskych výrobkov plnených uskladnením

§ 111

Odberateľ je povinný do 72 hodín preveriť množstvo a akosť dodávok týchto poľnohospodárskych výrobkov plnených uskladnením (§ 13 ods. 3 až 5)

a) rastlinné výrobky (okrem konzumných skorých zemiakov a tých druhov ovocia, zeleniny, lesných plodov a húb, ktoré rýchlo podliehajú skaze),

b) osivo a sadivo,

c) kože, konzumné slepačie vajcia, ovčia vlna, včelí med, včelí vosk a ostatné výrobky z chovu včiel a násadové vajcia.

ŠTVRTÁ ČASŤ

OSOBITNÉ PODMIENKY DODÁVKY POĽNOHOSPODÁRSKYCH POTRIEB

§ 112

Osivo a sadivo

(1) Pre osivo a sadivo dodávané ako poľnohospodárske potreby poľnohospodárskym alebo iným organizáciám platia obdobne ustanovenia § 50 a 51, § 59 ods. 2, § 60 ods. 1, § 61 ods. 1, § 62 a 63 a ďalej ustanovenia ďalších odsekov.

(2) Vady zistené pri odbere je odberateľ povinný reklamovať

a) pri sadive zemiakov ešte v deň odberu,

b) pri ostatných výrobkoch najneskôr do 48 hodín po odbere,

inak práva zo zodpovednosti za vady zanikajú. Pre postup po reklamácii platia obdobne ustanovenia § 60 ods. 3 až 5.

(3) Dodávateľ je povinný vydať odberateľovi na každú dodávku osiva a sadiva (s výnimkou dodávok osiva zeleniny a kvetín a mesačných jahôd v spotrebiteľskom balení alebo vo farebných vrecúškach a škôlkárskych výpestkov v maloobchodnom predaji) dodací list, v ktorom uvedie:

a) označenie odberateľa,

b) meno a adresu dodávateľa,

c) množstvo,

d) druh, odrodu, stupeň množenia, triedu akosti a pri morenom osive použité moridlo,

e) číslo uznávacieho listu, prípadne povolenia (pri dodávke sadiva podliehajúceho pozberovým skúškam a pri sadive chmeľu číslo osvedčenia o prehliadke porastu),

f) pri druhoch, pri ktorých je súčasťou uznávania aj zisťovanie hmotnosti 1000 semien, aj hmotnosť 1000 semien, čistotu a klíčivosť osiva, prípadne hmotnosť osiva s miliónom klíčivých semien - pokiaľ sa tieto údaje odberateľovi osobitne písomne neoznámia,

g) pri osive kukurice I. triedy akosti aj výsledok testu na chlad,

h) číslo skladovanej partie.

(4) Dodávateľ je povinný vydať dodací list aj pri dodávke osiva a sadiva z otvoreného obalu. Pri osive a sadive zeleniny a kvetín pri dodávke za hotové sa dodací list vydáva len na vyžiadanie odberateľa. V dodacom liste sa musí uviesť:

a) množstvo,

b) druh, odroda, stupeň množenia a trieda akosti,

c) číslo skladovanej partie.

(5) Dodávka sadiva zemiakov od nákupnej organizácie poľnohospodárskej organizácii z partie podliehajúcej pozberovým skúškam sa môže uskutočniť bez uznávacieho listu na základe osvedčenia o tretej prehliadke porastu. Pokiaľ bude sadivo na základe výsledku pozberových skúšok zostupnené alebo neuznané a odberateľ odmietne si ho ponechať, zabezpečí dodávateľ na svoj náklad presun dodávky sadiva a zaplatí odberateľovi aj prípadné náklady za skladovanie.

(6) Dodávateľ osiva a sadiva zodpovedá za pravosť druhu a s výnimkou obchodného osiva a sadiva aj za pravosť odrody a za ich predpísanú akosť, ako aj za to, že sa na ne vydal uznávací list, pri obchodnom osive a sadive povolenie.

(7) Vady ďalej uvedené a nezistiteľné ešte v čase prevzatia sú povinní reklamovať

a) odberateľ, ktorému dodala sadivo iná ako poľnohospodárska organizácia, pri vadách spôsobených zemiakovou plesňou do 25 dní, pri vadách spôsobených namrznutím hľúz do 7 dní od splnenia dodávky,

b) poľnohospodárska organizácia, ktorá odobrala sadivo, pri vadách spôsobených zemiakovou plesňou do 21 dní, pri vadách spôsobených namrznutím hľúz do 4 dní od splnenia dodávky, inak práva zo zodpovednosti za tieto vady zanikajú.

§ 113

Chovné a úžitkové zvieratá

(1) Pre chovné a úžitkové zvieratá dodávané ako poľnohospodárske potreby poľnohospodárskym alebo iným organizáciám platia obdobne ustanovenia § 103 až 105, § 106 ods. 1 až 3 a ods. 5 až 7, § 107 až 109 a ďalej ustanovenia ďalších odsekov.

(2) Odberateľ je povinný odobrať prasiatka najneskôr do 10 dní odo dňa, keď mu boli ponúknuté na odber.

(3) Pri dodávke prasiatok a behúňov z medzikrajských alebo medziokresných presunov železnicou alebo dopravnými prostriedkami dodávateľa je odberateľ oprávnený uplatniť voči dodávateľovi hmotnostné úbytky, pokiaľ prekračujú prípustné percento povolené v technickej norme.

§ 114

Násadové vajcia

Pre násadové vajcia dodávané ako poľnohospodárske potreby poľnohospodárskym alebo iným organizáciám platí obdobne ustanovenie § 110.

Hnojivá

§ 115

(1) Dodávateľ uzaviera s odberateľom ročné zmluvy o dodávke hnojív; dodávky dusíkatých, fosforečných a draselných hnojív sa dojednávajú v hmotnosti čistých živín. Dodávky vápenatých, humusových a iných hnojív sa dojednávajú v hmotnosti výrobku. V zmluve sa orientačne uvedie členenie dodávok na jednotlivé štvrťroky a sortiment.

(2) Upresnenie štvrťročných (mesačných) dodávok hnojív, včítane sortimentovej skladby na príslušné štvrťroky dohodnú organizácie vždy 30 dní pred jeho začiatkom.

§ 116

Dodávateľ je povinný odberateľovi oznámiť najneskôr s faktúrou

a) pri dusíkatých, fosforečných a draselných hnojivách obsah čistých živín v percentách,

b) či dodávané hnojivá zodpovedajú platnej technickej norme,

c) zlepšené alebo zhoršené akostné znaky a spôsob ich zúčtovania podľa cenových predpisov.

§ 117

Reklamácia vád dovážaných hnojív

(1) Ak v zmluve nie je dohodnuté inak, je príjemca traťových dodávok hnojív, ktoré dodávateľ zabezpečuje z dovozu, povinný reklamovať u dodávateľa v týchto lehotách:

a) vady hnojív, ktoré sú zrejmé už pri odbere od odovzdávajúce organizácie, do 3 dní od príchodu výrobkov na miesto určenia,

b) vady hnojív zo socialistických štátov zistiteľné len predpísaným alebo dohodnutým chemickým alebo technickým rozborom najneskôr do 5 týždňov, z ostatných krajín do 10 dní od príchodu výrobkov na miesto určenia,

c) ostatné vady hnojív do 4 mesiacov od príchodu výrobkov na miesto určenia.

(2) Ak príjemca nereklamoval v lehotách ustanovených v odseku 1, jeho práva zo zodpovednosti za vady zanikajú.

Chemické a biologické prípravky na ochranu rastlín

§ 118

(1) Na dodávky herbicídnych prípravkov sa uzavierajú ročné zmluvy o dodávke v sortimentovej skladbe a v členení na štvrťroky.

(2) Návrh hospodárskej zmluvy na dodávky fungicídnych, insekticídnych a ostatných prípravkov predkladá odberateľ dodávateľovi v priebehu roka podľa pokynov odbornej rastlinolekárskej služby.

§ 119

(1) Dodávateľ zodpovedá za prípravky po čas, ktorý je určený od dátumu výroby a vyznačený na obale alebo na dodacom liste, najmenej však po 2 mesiace od splnenia dodávky.

(2) Ak záručná lehota presiahne čas účinnosti určený výrobcom, môže sa prípravok dodať len so súhlasom kontrolného ústavu republiky.

§ 120

(1) Prepravné skrine a ohradové palety musí odberateľ vyprázdniť ihneď po tom, čo výrobky dostal.

(2) Pre vracanie sudov, kanví a hobokov platia osobitné predpisy.38)

Krmivá

§ 121

(1) V zmluve sa zaväzuje dodať v dohodnutých lehotách

a) dodávateľ odberateľovi kŕmne zmesi,

b) odberateľ dodávateľovi druh a množstvo obilnín a strukovín alebo iných vlastných krmív (ďalej len „suroviny“).

Rozsah dodávok kŕmnych zmesí a surovín na ich výrobu sa určuje podľa osobitných predpisov. Suroviny sa nakupujú za podmienok ustanovených v tretej časti v prvom oddiele tejto vyhlášky a ČSN 46 7006 - Společná ustanovení pro krmné směsi (spoločné ustanovenia pre kŕmne zmesi).

(2) Ak dôjde k omeškaniu odberateľa s dodávkou surovín, je dodávateľ povinný odberateľovi oznámiť zastavenie dodávok kŕmnych zmesí najmenej 10 dní pred dohodnutou dodacou lehotou a súčasne podať o tom správu nadriadenému orgánu štátneho hospodárskeho riadenia poľnohospodárstva.

(3) Nároky poľnohospodárskych organizácií na dodávky krmív bez dodávky surovín ustanovujú osobitné predpisy o hospodárení s krmivami centrálneho fondu krmív.

§ 122

(1) Krmivá so zhoršenými akostnými znakmi proti technickým normám sa môžu dodávať výnimočne, a to len so súhlasom odberateľa. To isté platí, ak veterinárny lekár povolí dodať krmivá so zhoršenými zdravotnými znakmi. Dodávateľ je povinný oznámiť odberateľovi zhoršené znaky dodávky.

(2) Pokiaľ kontrolný ústav republiky zistí u výrobcu alebo u dodávateľa, že krmivo nemá akosť zodpovedajúcu technickej norme, je dodávateľ povinný z ceny vadnej partie poskytnúť zľavu.

(3) Ak odberateľ pri podozrení na vadu akosti alebo pri zistení vady dodaného krmiva o to požiada, je dodávateľ povinný dodať náhradnú dodávku krmiva tak, aby nebola ohrozená riadna výživa zvierat. Poľnohospodárska organizácia je povinná urobiť všetky opatrenia, aby zabránila vzniku škody skrmovaním podozrivého krmiva. Ak dodávateľ náhradnú dodávku krmiva nezabezpečí včas, nemôže sa zbaviť zodpovednosti za škodu, ktorej nemohla poľnohospodárska organizácia zabrániť.

(4) Pokiaľ došlo k ochoreniu alebo k uhynutiu zvierat a je podozrenie, že dôvodom bola dodávka vadného krmiva, je odberateľ povinný požiadať príslušného veterinárneho lekára o vyšetrenie postihnutých zvierat, prípadne o pitvu a laboratórne vyšetrenie uhynutých zvierat a súčasne o tejto situácii upovedomiť dodávateľa.

§ 123

Dodané množstvo krmív, ako aj množstvo surovín na výrobu kŕmnych zmesí sa môže odchyľovať od množstva dojednaného v zmluve pre jednotlivé mesiace o ± 5 % pri zachovaní celoročného množstva.

§ 124

(1) Tekuté krmivá sa dodávajú v nádobách odberateľa, ak niet inej dohody.

(2) Dodávateľ je povinný prevziať späť použiteľné tkané a polyetylénové vrecia od krmív za podmienok ustanovených osobitnými predpismi.39)

(3) Odberateľ je povinný dodávateľovi ihneď ohlásiť výskyt nákazy zvierat. Ak sa v prevádzkárňach odberateľa zistila slintačka, nákazlivý potrat, mor ošípaných, obrna ošípaných, sípavka ošípaných, salmonelóza a svrab, nesmú sa dodávky uskutočňovať v jutových vreciach. Obaly, ktoré prišli do prevádzkární odberateľa, kde sa vyskytla nákaza, sa nesmú vrátiť a odberateľ je povinný ich zničiť. Dodávateľ vyfakturuje tieto obaly podľa osobitných predpisov.39)

(4) Bezobalová preprava krmív sa uskutočňuje na základe predchádzajúcej dohody medzi dodávateľom a odberateľom; súčasťou tejto dohody je aj dohoda o nosnosti prepravníkov. Dodávateľ s odberateľom sa súčasne dohodnú o spôsobe kontroly dodávaného množstva. Na žiadosť jednej strany je druhá strana povinná zúčastniť sa na odbere vzorky pri vyprázdňovaní dopravného prostriedku.

§ 125

(1) Dodacia lehota pre dodávky krmív a surovín podľa jednotlivých druhov sa určuje v ročnej zmluve s rozdelením na jednotlivé štvrťroky. Organizácie sa najneskôr 30 dní pred začiatkom každého štvrťroka dohodnú na rozsahu dodávok v jednotlivých mesiacoch tohto štvrťroka. Na zmenách v druhoch, požadovaných odberateľom, sa organizácie môžu dohodnúť iba so súhlasom okresnej (krajskej) poľnohospodárskej správy, prípadne iného nadriadeného orgánu.

(2) Dodávateľ sa pred začiatkom dodávkového mesiaca s odberateľom dohodne na harmonograme dodávok krmív počas mesiaca podľa jednotlivých druhov. Nesplnenie dodávok podľa harmonogramu v priebehu mesiaca nepodlieha majetkovým sankciám, pokiaľ sa strany v zmluve nedohodli inak. Tým nie je vylúčená zodpovednosť za náhradu škody, ktorá vznikla tak, že sa dodávky neuskutočnili podľa harmonogramu.

(3) Dodávateľ sa s odberateľom v zmluve dohodnú, či sa určenie rozsahu dodávok pre jednotlivé prevádzky odberateľa v kratších ako mesačných lehotách uskutočňuje odvolávkou podľa § 188 Hospodárskeho zákonníka.

§ 126

(1) Dodávateľ zodpovedá za akosť krmív až do konca záručnej lehoty určenej technickými normami, najmenej však 3 týždne od splnenia dodávky.

(2) Krmivá s uplynutými záručnými lehotami určenými technickými normami sa môžu dodávať iba so súhlasom odberateľa.

Priemyselné výrobky pre prevádzku a údržbu

§ 127

Priemyselnými výrobkami pre prevádzku a údržbu, ktoré dodávajú podniky trustu Zemědělské zásobování a nákup Praha a podniky trustu Poľnohospodárske zásobovanie a nákup Bratislava (ďalej len „priemyselné výrobky“) poľnohospodárskym organizáciám, sú výrobky uvedené v zoznamoch, ktoré vydávajú orgány hospodárskeho riadenia a zverejňované vo vestníkoch ministerstiev poľnohospodárstva a výživy republík (ďalej len „zoznam“).

§ 128

(1) Návrh hospodárskej zmluvy poľnohospodárske organizácie predkladajú

a) 45 dní pred začiatkom roka, v ktorom sa má uskutočniť dodávka priemyselných výrobkov, ktorých cena presahuje 30 000 Kčs, alebo ktoré dodávateľ zabezpečuje z dovozu,

b) v lehotách, ktoré sú pri príslušných výrobkoch v zozname uvedené.

(2) Dodávky priemyselných výrobkov, pri ktorých je to v zozname uvedené, sa dojednávajú v zmluvách uzavieraných podľa ustanovení § 9 ods. 1 až 5.

§ 129

Dodávateľ je povinný vyjadriť sa k návrhu hospodárskej zmluvy uzavieranej

a) na dodávky priemyselných výrobkov, ktoré dodávateľ zabezpečuje z dovozu, do 3 mesiacov po tom, čo dostal návrh zmluvy,

b) na dodávky ostatných priemyselných výrobkov, pre ktoré platí ustanovenie § 128 ods. 1, do 1 mesiaca po tom, čo dostal návrh.

§ 130

(1) Pred odovzdaním strojov a zariadení zo skladu dodávateľa je dodávateľ povinný oboznámiť odberateľa s funkciou, nastavovaním, obsluhou a údržbou odovzdávaného výrobku.

(2) Dodávateľ je povinný odovzdať odberateľovi pri odovzdaní stroja riadne vyplnený záručný list a technickú dokumentáciu v českom alebo slovenskom jazyku, ktorá musí obsahovať najmä technické podmienky, návod a predpisy na obsluhu, pokyny pre údržbu, opravy a skladovanie, katalóg náhradných dielcov a základné vybavenie stroja.

§ 131

Pri výrobkoch, ktorých vlastnosti nie sú určené technickou normou alebo nie sú obvyklé, sa tieto vlastnosti určia dohodou v zmluve alebo vzorkou, ktorú je dodávateľ povinný odberateľovi predložiť pred uzavretím hospodárskej zmluvy a uschovať ju po čas, po ktorý trvá zodpovednosť za vady.

§ 132

(1) Záručná lehota pri strojoch a zariadeniach je - pokiaľ nie je určené inak - 6 mesiacov od uvedenia výrobku do prevádzky, najneskôr však 12 mesiacov od splnenia dodávky.

(2) Pokiaľ pre priemyselný výrobok alebo na jeho časť je v technickej norme, technických podmienkach, dohodnutých záručných podmienkach alebo v zmluve určený kratší čas životnosti (používateľnosti), ako je záručná lehota, zodpovedá dodávateľ za to, že výrobok (jeho časť) bude mať určené vlastnosti len po čas životnosti (používateľnosti).

(3) Pri priemyselných výrobkoch, na ktorých sa vykonala repasia, sa organizácie dohodnú na rozsahu a lehote záruky; tým však nesmie byť dotknutá záruka ustanovená v odseku 1.

(4) Ak odberateľ požadoval určitú konštrukciu, spôsob vyhotovenia alebo usporiadania objednaných výrobkov na základe dodanej technickej dokumentácie, nezodpovedá dodávateľ za vady, ktorých príčiny spočívajú v konštrukcii alebo usporiadaní požadovanom technickou dokumentáciou odberateľa. Ak dodávateľ upozorní odberateľa na nesprávnosť jeho technickej dokumentácie, je odberateľ povinný ihneď dať nové príkazy.

(5) Ak dôjde k omeškaniu pri uvedení stroja alebo zariadenia do prevádzky z dôvodov na strane dodávateľa, najmä preto, že dodávateľ neposkytol výkresy, smernice o používaní a iné údaje alebo služby, aj keď to bol povinný urobiť, predlžuje sa čas zodpovednosti o čas trvania tohto omeškania.

(6) Dodávateľ nezodpovedá za zhoršenie vlastností priemyselného výrobku alebo za poškodenie, ktoré bolo spôsobené obvyklým opotrebovaním alebo, ak ide o časti výrobku, ktorých účelom je, aby zabránili zničeniu alebo poškodeniu priemyselného výrobku, tým, že sa priveľkým namáhaním zničia.

(7) Ak

a) priemyselný výrobok bol uvedený do prevádzky bez účasti dodávateľa, ak bola jeho účasť dohodnutá,

b) priemyselný výrobok sa nepoužíva určeným alebo obvyklým spôsobom,

c) o priemyselný výrobok, najmä o jeho uskladnenie, údržbu a obsluhu nebolo riadne postarané; ak výrobok vyžaduje osobitný spôsob skladovania, obsluhy alebo údržby, je dodávateľ povinný odberateľa na to pred splnením dodávky upozorniť,

d) na priemyselnom výrobku odberateľ alebo niekto iný urobil zmeny alebo opravy - s výnimkou opráv nevyhnutných na udržanie prevádzky, predpokladá sa, že zhoršenie vlastností priemyselného výrobku alebo jeho poškodenie spôsobil odberateľ. To neplatí v prípade, že dodávateľ odberateľa neupozornil na osobitný spôsob skladovania alebo údržby podľa písmena c).

(8) Ak sa záručná oprava robí u odberateľa, je odberateľ povinný dať dodávateľovi na použitie na jeho náklad svoje zariadenie a technické pomôcky, elektrickú a inú energiu, pomocné pracovné sily a pod. v rámci svojich plánovaných úloh. Ak sa oprava nerobí u odberateľa, je odberateľ povinný zaslať vadný priemyselný výrobok (jeho súčasť) na záručnú opravu na náklad dodávateľa na miesto určené dodávateľom. Vymenené vadné súčiastky, prípadne aj vymenený vadný priemyselný výrobok patrí dodávateľovi.

(9) Ak sa organizácie dohodnú na predĺžení záručnej lehoty alebo poskytnutí dlhšej záruky, uvedú v dohode najmä čas, o ktorý sa záruka predlžuje, a pre túto predĺženú časť záruky určia

a) podmienky, za ktorých vzniká povinnosť dodávateľa zo záruky,

b) spôsob oznámenia záručného prípadu,

c) obsah a rozsah dodávateľových povinností v záručnom prípade včítane najdlhšej lehoty na záručnú opravu alebo výmenu,

d) povinnosti odberateľa v čase trvania záruky a ustanovenie o zániku záruky pred uplynutím záručnej lehoty.

(10) Pri neštandardných priemyselných výrobkoch s neodstrániteľnou vadou nemôže odberateľ požadovať zrušenie zmluvy (§ 201 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka), ak výrobok plní dohodnutú funkciu.

(11) Ak odberateľ žiada odstránenie vady, má dodávateľ právo určiť, či sa urobí oprava alebo výmena vadného priemyselného výrobku.

§ 133

(1) Dodávateľ je povinný zabezpečiť pri každom type dodávaného stroja technické služby (záručné prehliadky a záručné opravy). Dodávateľ zabezpečí pri tuzemských výrobkoch vykonávanie základných záručných úkonov priamo v poľnohospodárskych organizáciách.

(2) Dodávateľ je povinný po čas jedného roka od uvedenia stroja alebo zariadenia do prevádzky odberateľovi bezplatne poskytnúť technické konzultácie o správnom využití dodaného strojárskeho výrobku, nie je však povinný vysielať svojich pracovníkov na miesto určené odberateľom na svoje náklady. V tomto čase má dodávateľ právo oboznamovať sa u odberateľa s výkonom dodaných výrobkov a vyžiadať si o nich od odberateľa posudok.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na dodávky, ktoré dodávateľ zabezpečuje z dovozu; pre tie platia osobitne dojednané podmienky.

§ 134

(1) Do vonkajšieho obalu dodávky sa musí vložiť baliaci list alebo priepis dodacieho listu s uvedením obsahu zásielky. Ak sa výrobok nedodáva v obale, musí sa baliaci list pripojiť k sprievodnému dokladu. Obaly a výrobky sa musia označiť dohodnutými prepravnými znakmi.

(2) Pri priemyselných výrobkoch, ktoré treba zabezpečiť proti pohybu v nákladných vozňoch, uhrádza odberateľ náklady spojené s ich upevnením a zabezpečením proti mechanickému poškodeniu za prepravy, pokiaľ nie sú zahrnuté v cene.

§ 135

(1) Ak odberateľ pri dodávkach odovzdávaných verejným dopravcom zistí nezrovnalosti v množstve, zrejmú porušenosť alebo neúplnosť dodávky alebo okolnosti, ktoré o tom svedčia, je povinný požiadať dopravcu o spísanie zápisnice podľa príslušných prepravných predpisov.

(2) Odberateľ si zabezpečuje záručné opravy dodaných strojov a zariadení v organizáciách, ktoré sú na tento účel uvedené v záručnom liste.

PIATA ČASŤ

Preprava poľnohospodárskych výrobkov a potrieb po ceste

§ 136

(1) Vonkajšou prepravou poľnohospodárskych výrobkov sa rozumie preprava týchto výrobkov určených na dodávku začínajúca v prevádzkárni poľnohospodárskej organizácie, v ktorej sú výrobky pripravené na naloženie a ktorá je prístupná - pokiaľ v ďalších ustanoveniach nie je určené alebo v zmluve dohodnuté inak - aj nákladným automobilom veľkej nosnosti.

(2) Pokiaľ to vyžaduje spôsob prepravy alebo druh použitých dopravných prostriedkov, sú poľnohospodárske organizácie povinné vytvárať v svojich prevádzkárňach nevyhnutné podmienky pre urýchlenú a mechanizovanú manipuláciu prepravovaných výrobkov ako rampy, spevnené vozovky pre návesovú dopravu, zásobníky, osvetlenie, elektrické prípojky pre mechanizovanú nakládku a pod.

(3) Vonkajšiu prepravu poľnohospodárskych výrobkov, včítane kampaňovej prepravy, organizujú, prípadne zmluvne zabezpečujú odberatelia. Na túto prepravu využívajú

a) vlastné dopravné prostriedky,

b) dopravné prostriedky poľnohospodárskych organizácií,

c) dopravné prostriedky oprávnených dopravcov,

d) dopravné prostriedky závodnej dopravy iných organizácií zmluvne zabezpečené prostredníctvom krajských dopravných stredísk.

(4) Vnútornou prepravou poľnohospodárskych výrobkov sa rozumie preprava týchto výrobkov zabezpečovaná poľnohospodárskou organizáciou vnútri jej prevádzky, prípadne vnútri kooperačného združenia.

(5) Poľnohospodárska organizácia zaisťuje na zabezpečenie plynulého zberu pri mechanizovaných zberových linkách vnútornú aj vonkajšiu prepravu. Na to využíva

a) vlastné dopravné prostriedky,

b) dopravné prostriedky ostatných poľnohospodárskych organizácií po predchádzajúcom prerokovaní s okresnou, prípadne krajskou poľnohospodárskou správou,

c) dopravné prostriedky oprávnených dopravcov,

d) dopravné prostriedky závodnej dopravy a iných organizácií po prerokovaní s krajským dopravným strediskom.

Pri preprave podľa písmena b), c) a d) je poľnohospodárska organizácia povinná dojednať s príslušnou organizáciou v zmluve všetky podmienky vnútornej aj vonkajšej prepravy.

(6) Rozsah prepravy okopanín podľa odseku 3 písm. c) a odseku 5 písm. c) sa prerokúva podľa osobitných predpisov.40)

(7) Osobitné predpisy ustanovujú, v ktorých prípadoch je na prepravu vykonanú inými poľnohospodárskymi organizáciami alebo závodnou dopravou inej organizácie potrebné povolenie orgánu štátnej správy.41)

§ 137

(1) Na rozsahu a podmienkach vonkajšej prepravy vykonávanej podľa § 136 ods. 3 písm. b) sa odberateľ dohodne s poľnohospodárskou organizáciou v zmluve o dodávke poľnohospodárskych výrobkov. Rozsah vonkajšej prepravy spresňujú poľnohospodárske organizácie po dohode s odberateľmi, najmä pri kampaňovej preprave. Rozsah a podmienky vonkajšej prepravy podľa § 136 ods. 5 je poľnohospodárska organizácia povinná s nákupnou organizáciou vopred prerokovať.

(2) V období kampaňovej prepravy sú poľnohospodárske organizácie povinné poskytnúť odberateľovi na vonkajšiu prepravu poľnohospodárskych výrobkov celú kapacitu nákladných automobilov a traktorov s vlekmi spôsobilými na cestnú dopravu, pokiaľ ich netreba použiť na zabezpečenie nevyhnutných výkonov v poľnohospodárskej výrobe.

(3) Poľnohospodárska organizácia vykonáva vonkajšiu prepravu poľnohospodárskych výrobkov na náklad odberateľa. Náklady sa uhradia podľa tarify nákladnej automobilovej dopravy pre vnútroštátnu prepravu.

§ 138

(1) Ak poľnohospodárska organizácia prepraví poľnohospodárske výrobky za odberateľa vlastným dopravným prostriedkom, je odberateľ povinný zabezpečiť vykládku na svoj náklad.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na prepravu cukrovej repy vykonávanú poľnohospodárskou organizáciou.

§ 139

Poľnohospodárska organizácia je povinná pripraviť poľnohospodárske výrobky určené na dodávku a zabezpečiť ich nakládku, s výnimkou jatočných, chovných a úžitkových zvierat, vajec, hydiny a mlieka, do pripraveného dopravného prostriedku bez urovnania. Vajcia, hydinu a mlieko nakladá odberateľ. Jatočné, chovné a úžitkové zvieratá je poľnohospodárska organizácia povinná vystaviť na rampu na nakládku.

§ 140

(1) Pokiaľ sú poľnohospodárske výrobky podľa dohody s odberateľom pripravené na prevzatie odberateľom mimo obvodu poľnohospodárskej organizácie, uhradí odberateľ poľnohospodárskej organizácii náklady prepravy za túto väčšiu vzdialenosť podľa tarify nákladnej automobilovej dopravy pre vnútroštátnu prepravu.

(2) Prepravu chovných a úžitkových zvierat na trhy (zvodové miesta) zabezpečuje na svoj náklad poľnohospodárska organizácia, z trhu (zvodového miesta) odberateľ.

§ 141

(1) Prepravu cukrovej repy alebo čakanky na zložište cukrovaru alebo sušiarne čakanky (ďalej len „zložište“) zabezpečuje poľnohospodárska organizácia, pokiaľ toto miesto nie je od prevádzkárne poľnohospodárskej organizácie vzdialené viac ako 6 km.

(2) Ak je vzdialenosť zložišťa od prevádzkárne poľnohospodárskej organizácie väčšia ako 6 km, zabezpečuje vonkajšiu prepravu odberateľ. Organizácie sa môžu v zmluve dohodnúť, že túto prepravu bude vykonávať poľnohospodárska organizácia; ak nie je preprava takto dohodnutá, je poľnohospodárska organizácia oprávnená zriaďovať na celé množstvo cukrovej repy alebo čakanky určené na dodávku vo svojom obvode vlastnú skládku. Miesto vlastnej skládky sa musí dohodnúť najneskôr pri dojednávaní denného plánu odvozu.

(3) Odberateľ je povinný za prepravu podľa odseku 1 a za prepravu podľa odseku 2 druhej vety nahradiť náklady podľa § 137 ods. 3. Poľnohospodárska organizácia je povinná prepravovanú (dodávanú) cukrovú repu alebo čakanku zložiť na zložišti bez urovnania na miesto určené odberateľom, a to do úrovne dlážky voza.

(4) Prepravu cukrovej repy alebo čakanky na vlastnú skládku zabezpečuje poľnohospodárska organizácia na vlastný náklad. Poľnohospodárska organizácia je povinná cukrovú repu urovnať na vlastnej skládke najmenej do výšky dvoch metrov; náklady s tým spojené je odberateľ povinný poľnohospodárskej organizácii uhrádzať podľa cenových predpisov.

(5) Odvoz cukrovej repy alebo čakanky z vlastnej skládky poľnohospodárskej organizácie na zložište zabezpečuje odberateľ. O nakládku cukrovej repy alebo čakanky na dopravný prostriedok odberateľa sa postará poľnohospodárska organizácia za úhradu podľa cenových predpisov.

(6) Cukrovú repu alebo čakanku z vlastnej skládky poľnohospodárskej organizácie odváža odberateľ podľa vopred dohodnutého denného plánu odvozu, v ktorom sa určí konečný termín odvozu, v ktorom sa musí odvoz cukrovej repy alebo čakanky ukončiť. Denný plán odvozu musí odberateľ prerokovať s dodávateľom najneskôr do 31. augusta, a to tak, aby sa odvoz uskutočňoval postupne a aby poľnohospodárskej organizácii skladovaním nevznikali zbytočné straty. Organizácie sú povinné navzájom pristúpiť na zmeny dohodnutého denného plánu odvozu, ktoré sú vyvolané nezavinenými alebo nepredvídanými prekážkami.

(7) Ak odberateľ nedodržiava dohodnutý denný plán odvozu, je povinný za každý deň a 100 kg neodvezenej cukrovej repy alebo čakanky zaplatiť penále vo výške 1 Kčs. To isté penále je povinná zaplatiť poľnohospodárska organizácia, ak sa dohodnuté množstvo na príslušný deň na odvoz nepripravilo.

§ 142

Dodávky nefermentovaného tabaku do prevádzkárne odberateľa (§ 41 ods. 5) uvedenej v zmluve prepravuje podľa vopred dohodnutého zvozného plánu dodávateľ za úhradu nákladov podľa § 137 ods. 3.

§ 143

Dodávky liečivých rastlín do najbližšej prevádzkárne odberateľa prepravuje dodávateľ. Náklady prepravy dodávateľovi uhradí odberateľ.

§ 144

Pri dodávkach mlieka musí byť miesto odberu komunikačne prístupné vozidlám s nosnosťou 8 ton. Použitie vozidiel s vyššou nosnosťou sa musí dohodnúť v zmluve o dodávke mlieka. V špecializovaných veľkochovoch dojníc s dennou produkciou nad 8 tisíc litrov mlieka musí dodávateľ zabezpečiť zjazdnosť vozovky pre vozidlá s minimálnou nosnosťou potrebnou na jednorazový odvoz celodennej dodávky mlieka. Ak poľnohospodárska organizácia tieto podmienky nesplní alebo ak odberateľ preukáže sťažené prevádzkové pomery v zmysle platnej tarify,42) uhradí dodávateľ odberateľovi vyššie náklady za sťažené prevádzkové pomery podľa uvedenej tarify. V horských oblastiach sa na podmienkach zvozu a použitia vozidiel primeranej nosnosti dohodnú organizácie v zmluve.

§ 145

Drobné dodávky poľnohospodárskych výrobkov

(1) Drobnými dodávkami poľnohospodárskych výrobkov - s výnimkou liečivých rastlín - na účely prepravy podľa tejto vyhlášky sú dodávky výrobkov do hmotnosti 100 kg. Tieto dodávky do najbližšej prevádzkárne odberateľa prepraví dodávateľ. Náklady prepravy dodávateľovi uhradí odberateľ (§ 151).

(2) Pre prepravu zvierat určených na nevyhnutné zabitie platia ustanovenia § 71.

Preprava poľnohospodárskych potrieb

§ 146

(1) Prepravu poľnohospodárskych potrieb, pri ktorých je určená dopravná parita franko poľnohospodárska organizácia, zabezpečuje dodávateľ. Táto preprava sa končí v prevádzkárni poľnohospodárskej organizácie alebo na inom dohodnutom mieste v obvode poľnohospodárskej organizácie, ktoré je prístupné aj nákladným automobilom veľkej nosnosti a špeciálnym nákladným automobilom. Vykládku poľnohospodárskych potrieb zabezpečuje poľnohospodárska organizácia.

(2) Dodávateľ je povinný pri preprave vlastnými dopravnými prostriedkami oznámiť poľnohospodárskej organizácii približnú hodinu uskutočnenia dodávky. Správa sa musí podať tak, aby odberateľovi došla pred príchodom dopravného prostriedku. Ak dodávateľ túto povinnosť nesplní, nemôže požadovať od poľnohospodárskej organizácie uskutočnenie vykládky bez meškania, ani účtovať náhradu za státie vozidla - s výnimkou náhrady za čas potrebný na vykládku vozidla.

(3) Poľnohospodárske potreby v množstve zodpovedajúcom celovozňovým zásielkam sa dodávajú spravidla ako traťové dodávky. V týchto prípadoch vykládku z vozňa a odvoz zo železničnej stanice na miesto určenia zabezpečuje poľnohospodárska organizácia na svoj náklad.

§ 147

(1) Prepravu poľnohospodárskych potrieb, pri ktorých je určená dopravná parita franko sklad dodávateľa, zabezpečuje poľnohospodárska organizácia. Nakládku poľnohospodárskych potrieb bez urovnania zabezpečuje dodávateľ.

(2) Poľnohospodárska organizácia odoberá poľnohospodárske potreby z najbližšieho špecializovaného skladu v okrese, ktorý sa musí uviesť v zmluve. V zmluve sa môže dohodnúť miesto i mimo okresu, pokiaľ je prepravná vzdialenosť pre poľnohospodársku organizáciu výhodnejšia. Pokiaľ poľnohospodárska organizácia na žiadosť dodávateľa odoberie poľnohospodárske potreby z iného vzdialenejšieho miesta, než je uvedené v zmluve, je dodávateľ povinný uhradiť poľnohospodárskej organizácii dovozné za rozdiel vzdialenosti podľa platných taríf.

§ 148

Ustanovenia § 146 a 147 platia pre prepravu všetkých poľnohospodárskych potrieb, pokiaľ nie je v štvrtej časti ustanovené inak.

§ 149

(1) Traťové dodávky sadiva zemiakov poľnohospodárskym organizáciám nie sú prípustné. Prepravu sadiva zemiakov z najbližšej železničnej stanice do poľnohospodárskej organizácie zabezpečuje poľnohospodárska organizácia na náklad dodávateľa.

(2) Pri dodávkach úžitkových zvierat, s výnimkou prasiatok, sa organizácie dohodnú o spôsobe a úhrade prepravy. Výška nákladov prepravy pri dodávkach prasiatok sa účtuje poľnohospodárskej organizácii podľa platných taríf.

(3) Náhrada dovozného za dodávku poľnohospodárskych potrieb spojená s vykonávaním prác sa zahrnie do celkovej ceny poskytnutých prác.

Spoločné ustanovenia o preprave

§ 150

Organizácie sú povinné organizovať nakládku, prepravu a vykládku poľnohospodárskych výrobkov a potrieb tak, aby nedochádzalo k zdržaniu vozidiel. V období kampaňovej prepravy sa obe organizácie dohodnú na harmonograme dodávok a spôsobe avizovania. Ak dôjde k zdržaniu vozidiel, je organizácia, ktorá zdržanie vozidla zavinila, povinná zaplatiť náhradu podľa platných taríf.

§ 151

(1) Ak organizácia vykonáva prepravu, nakládku, vykládku a pomocné výkony, ktoré nie je povinná robiť, patrí jej náhrada podľa platných taríf.

(2) Za výkony, ktoré sa opakujú za približne rovnakých podmienok, môžu organizácie po predchádzajúcej dohode používať paušálne náhrady. Pritom sa musia dodržať podmienky určené príslušnými tarifnými predpismi.

ŠIESTA ČASŤ

DODÁVKY JEDNOTLIVO HOSPODÁRIACICH ROĽNÍKOV A JEDNOTLIVCOV ZBERAČOV

§ 152

(1) Dodávky poľnohospodárskych výrobkov od jednotlivo hospodáriacich roľníkov sa uskutočňujú na základe zmlúv, ktoré títo roľníci uzavrú s nákupnými organizáciami.

(2) Pre dodávky poľnohospodárskych výrobkov od jednotlivo hospodáriacich roľníkov platia obdobne ustanovenia § 2 až 4, § 6 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 3, § 10, § 11 ods. 1, § 15 ods. 2 tretej a štvrtej vety a ods. 4 a 5, § 16 ods. 1 a 2, § 17 a 19 a ďalej primerane ustanovenia tretej časti.

(3) Pre dodávky od jednotlivcov zberačov lesných plodov a húb a liečivých rastlín platia obdobne ustanovenia § 2 až 4, § 15 ods. 2 tretej a štvrtej vety a ods. 4 a 5, § 16 ods. 1 a 2, § 17, 19 a § 47 ods. 1 a § 49 ods. 1 a ods. 4 až 8.

(4) Dodávka poľnohospodárskych výrobkov sa plní ich odovzdaním nákupnej organizácii v nákupnom (zberovom) mieste; pri dodávke liečivých rastlín od jednotlivcov zberačov aj odovzdaním verejnému dopravcovi alebo pošte na prepravu do miesta určenia.

(5) Nákupným (zberovým) miestom pre dodávky od jednotlivo hospodáriacich roľníkov je miesto, ktoré určí nákupná organizácia po prerokovaní s okresným národným výborom. Prepravu do nákupného (zberového) miesta vykonávajú jednotlivo hospodáriaci roľníci na svoj náklad.

(6) Ak jednotlivo hospodáriaci roľník nemôže bez svojho zavinenia splniť záväzok alebo ak došlo k zmene výmery pôdy ním obhospodarovanej, zmluvné strany po prerokovaní s miestnym národným výborom zmluvné záväzky primerane upravia.

(7) S jednotlivcami zberačmi lesných plodov, húb a liečivých rastlín sa zmluvy o dodávke výrobkov spravidla neuzavierajú.

(8) Nákupná organizácia môže v odôvodnených prípadoch nakupovať poľnohospodárske výrobky aj od jednotlivo hospodáriacich roľníkov, aj keď s nimi zmluvu o dodávke neuzavrela.

§ 153

O dokladoch o prevzatí dodávky od jednotlivo hospodáriacich roľníkov platia obdobne ustanovenia § 18 ods. 1, ods. 2 druhej vety, ods. 3, ods. 5 písm. a) a b) a ods. 6 až 8. O dokladoch o prevzatí dodávky od jednotlivcov zberačov lesných plodov a húb a liečivých rastlín platia obdobne ustanovenia § 18 ods. 1, ods. 2 druhej vety, ods. 3, ods. 5 písm. a) a b), ods. 6 písm. a) a c) a ods. 8. Nákupný lístok je aj podkladom na vyplatenie dodávky. Obsahuje rovnaké náležitosti a platia preň rovnaké lehoty na vystavenie, odoslanie, odovzdanie a vyplatenie ako pre nákupný lístok na dodávky od poľnohospodárskych organizácií.43)

§ 154

(1) Jednotlivo hospodáriaci roľníci môžu dodať na plnenie zmluvného množstva jatočných ošípaných bravčové polovice bez drobov a bez hlavy z domácich zakáľačiek. Započítavajú sa násobením hmotnosti polovice koeficientom 1,25. Náklady za prepravu jatočných zvierat určených na nevyhnutné zabitie uhrádza nákupná organizácia.

(2) Ovčia vlna sa od jednotlivo hospodáriacich roľníkov nakupuje v miestach určených nákupnou organizáciou po schválení okresným národným výborom a po prerokovaní s veterinárnym lekárom. Jednotlivo hospodáriaci roľníci dodávajú ovčiu vlnu vo vlastných obaloch.

§ 155

Združené dodávky mlieka

(1) Pre dodávky mlieka od členov jednotného roľníckeho družstva (ďalej len „členov JRD“) a jednotlivo hospodáriacich roľníkov sa v obci zriaďuje len jedno zberové miesto, v ktorom odberateľ preberá mlieko od jednotlivých dodávateľov a združuje ho do jednej dodávky za celé zberové miesto (združené dodávky mlieka). Odberateľ je povinný zberové miesto vybaviť zariadením na odber mlieka a na uchovanie jeho akosti. Dodávky mlieka od členov JRD a jednotlivo hospodáriacich roľníkov sa preberajú a skladujú oddelene od dodávok poľnohospodárskej organizácie.

(2) Odberateľ mlieka je povinný

a) pri každej dodávke od jednotlivého dodávateľa mlieka preveriť v zberovom mieste množstvo, stupeň kyslosti, teplotu dodávaného mlieka a mlieko zmyslove posúdiť,

b) pri každom zvoze mlieka zo zberového miesta

1. preveriť množstvo, stupeň kyslosti a teplotu mlieka a mlieko zmyslove posúdiť podľa priemeru za celé zberové miesto,

2. odobrať vzorky na tučnosť a akostné znaky určené ČSN 46 6101 - Syrové kravské mléko za celé zberové miesto (§ 88 ods. 1),

c) najmenej dvakrát do mesiaca odobrať z celkovej dodávky za zberové miesto vzorky mlieka z ranného dojenia na zaradenie do tried akosti podľa znakov a podmienok uvedených v ČSN 46 6101 - Syrové kravské mlieko a v § 90 ods. 1; odber vzoriek a hodnotenie mlieka podľa týchto vzoriek sa bude robiť len v prípadoch, ak bude ranné a večerné mlieko skladované oddelene a vybavenie zberového miesta zaručuje uchovanie akosti mlieka až do času zvozu,

d) najmenej dvakrát mesačne preveriť stupeň mechanického znečistenia mlieka z celkovej dodávky za zberové miesto; v zberových miestach, v ktorých sa odoberajú vzorky mlieka podľa písmena c), sa preveruje stupeň mechanického znečistenia podľa týchto vzoriek,

e) najmenej dvakrát mesačne odobrať v zberovom mieste vzorky na určenie tučnosti mlieka a akostné znaky určené ČSN 46 6101 - Syrové kravské mléko podľa jednotlivých dodávateľov mlieka.

(3) Združené dodávky mlieka za kalendárny mesiac sa vyúčtovávajú a vyplácajú do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.

(4) Ak sa odberateľ dohodne s jednotným roľníckym družstvom, prípadne s inou socialistickou organizáciou, že sa v obci postará za určenú odmenu o zber mlieka od členov JRD a jednotlivo hospodáriacich roľníkov a vyúčtuje výplaty za toto mlieko, musí mať táto zmluva písomnú formu. Návrh zmluvy predkladá odberateľ. V zmluve sa určí výška odmeny za zber a výplatu mlieka a materiálne podmienky (požičanie kanví, vybavenie zberne, úhrada réžie v zberni a pod.), ktoré odberateľ poskytne jednotnému roľníckemu družstvu, prípadne inej organizácii.

§ 156

Ak technická norma a cenové podmienky určujú, že poľnohospodárske výrobky sa majú dodávať v obaloch, požičia odberateľ bezodplatne jednotlivo hospodáriacemu roľníkovi potrebné množstvo obalov vo vyhovujúcom technickom stave, s výnimkou obalov na ovčiu vlnu. Jednotlivo hospodáriaci roľník zabezpečuje prepravu obalov na svoj náklad; nie je oprávnený požičané obaly použiť na iné účely a je povinný požičané obaly vrátiť s poslednou dodávkou. Ak požičané obaly ani do 10 dní od vyzvania nevráti, je odberateľ povinný účtovať penále vo výške 50 % z evidenčnej ceny nevrátených obalov. Povinnosť vrátiť poskytnuté obaly však trvá aj po zaplatení penále. Ak jednotlivo hospodáriaci roľník nemôže obaly vrátiť vôbec, je povinný okrem penále zaplatiť ich evidenčnú cenu; späť prepraví obaly na svoj náklad.


SIEDMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 157

(1) Organizácie sa nemôžu v zmluve dohodnúť odchylne od ustanovení tejto vyhlášky, pokiaľ to jednotlivé ustanovenia výslovne nedovoľujú.

(2) Ak to vyžadujú potreby národného hospodárstva, môže Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky alebo Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky po prerokovaní s Federálnym ministerstvom poľnohospodárstva a výživy a s ostatnými príslušnými orgánmi v jednotlivých odôvodnených prípadoch a na obmedzený čas povoliť výnimky z § 2 až 6, z ustanovení druhej až šiestej časti a z prílohy.

§ 158

Ustanoveniami tejto vyhlášky sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred jej účinnosťou; vznik týchto právnych vzťahov aj práva, ktoré z nich vznikli pred jej účinnosťou, sa však spravujú doterajšími predpismi.

§ 159

Zrušuje sa

a) vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 55/1967 Zb. o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov a potrieb v znení vyhlášky Federálneho výboru pre poľnohospodárstvo a výživu č. 122/1970 Zb. a vyhlášky Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 68/1973 Zb.,

b) úprava Ministerstva poľnohospodárstva a výživy z 30. 10. 1967 č. VII/3-678/67 o odpredaji zlacneného cukru za dodávky cukrovej repy a čakanky (reg. v Ústrednom vestníku č. 4/1968).

§ 160

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1977. Ustanovenie § 30 vyhlášky uvedené v § 159 písm. a) a úprava uvedená v § 159 písm. b) sa však zrušujú s účinnosťou odo dňa vyhlásenia.


Minister:

Ing. Nágr v. r.


Príloha vyhlášky č. 123/1976 Zb.

Nákupné organizácie poľnohospodárskych výrobkov - § 5 ods. 1

VýrobokNákupné organizácie
1. Obilniny včítane kukuricev ČSR:- podniky trustu Zemědělské zásobování a nákup Praha (ďalej len „podniky trustu ZZN Praha");
v SSR:- podniky trustu Poľnohospodárske zásobovanie a nákup Bratislava (ďalej len „podniky trustu PZN Bratislava").
2. Jedlé strukovinyv ČSR:- podniky trustu ZZN Praha,
- organizácie Českého svazu spotřebních družstev Praha (ďalej len „organizácie ČSSD Praha");
v SSR:- podniky trustu PZN Bratislava,
- organizácie Slovenského zväzu spotrebných družstiev Bratislava (ďalej len „organizácie SZSD Bratislava").
3. Kŕmne strukovinyv ČSR:- podniky trustu ZZN Praha;
v SSR:- podniky trustu PZN Bratislava.
4. Olejniny (s výnimkou maku)v ČSR:- podniky trustu ZZN Praha;
v SSR:- podniky trustu PZN Bratislava.
5. Makv ČSR:- podniky trustu ZZN Praha,
- organizácie ČSSD Praha;
v SSR:- podniky trustu PZN Bratislava,
- organizácie SZSD Bratislava.
6. Konzumné zemiakyv ČSR:- podniky trustu ZZN Praha,
- podniky trustu Obchod ovocem a zeleninou Praha,
- závody odborového podniku Mrazírny Praha (ďalej len „závody OP Mrazírny Praha"),
- závody odborového podniku Škrobárny Havlíčkův Brod,
- organizácie ČSSD Praha;
v SSR:- podniky trustu PZN Bratislava,
- podniky trustu Obchod s ovocím a zeleninou Bratislava,
- podniky trustu Liehovary a konzervárne Bratislava (ďalej len „podniky trustu LIKO Bratislava"),
- organizácie SZSD Bratislava.
7. Priemyselné zemiakyv ČSR:- závody odborového podniku Škrobárny Havlíčkův Brod,
- podniky trustu ZZN Praha;
v SSR:- podniky trustu LIKO Bratislava,
- podniky trustu PZN Bratislava.
8. Seno, slama, úsušky krmovín a krmoviny na výrobu úsuškovv ČSR:- podniky trustu ZZN Praha;
v SSR:- podniky trustu PZN Bratislava.
9. Cukrová repav ČSR:- podniky trustu Cukrovarnický průmysl Praha;
v SSR: - podniky trustu Cukor - cukrovinky Bratislava.
10. Čakankav ČSR:- podniky trustu Tukový průmysl Praha;
v SSR:- podniky trustu Cukor - cukrovinky Bratislava.
11. Stonky ľanu a stonky konopyv ČSR:- závody národného podniku Českomoravský len Humpolec;
v SSR:- podniky trustu Slovakotex Trenčín.
12. Chmeľv ČSR:- odborový podnik Chmelařství Žatec;
v SSR:- odborový podnik Chmelařství Žatec.
13. Plody koreninovej paprikyv ČSR:- podniky trustu Konzervárny a lihovary Praha (ďalej len „podniky trustu KOLI Praha");
v SSR:- podniky trustu LIKO Bratislava.
14. Tabakv ČSR:- závody odborového podniku Československý tabákový průmysl Kutná Hora;
v SSR:- závody odborového podniku Československý tabakový priemysel Bratislava.
15. Slama metlového cirokuv ČSR:- organizácie Českého svazu výrobních družstev Praha;
v SSR:- organizácie Slovenského zväzu výrobných družstiev Bratislava.
16. Prázdne makovicev ČSR:- podniky trustu ZZN Praha,
- Léčivé rostliny, národní podnik, Zbraslav,
- organizácie ČSSD Praha;
v SSR:- podniky trustu PZN Bratislava,
- Slovakofarma, národný podnik, Hlohovec,
- organizácie SZSD Bratislava.
17. Zelenina a ovociev ČSR:- podniky trustu Obchod ovocem a zeleninou Praha,
- podniky trustu KOLI Praha,
- závody OP Mrazírny Praha,
- organizácie ČSSD Praha,
- spoločné poľnohospodárske podniky, len na vlastné spracovanie;
v SSR:- podniky trustu Obchod s ovocím a zeleninou Bratislava,
- podniky trustu LIKO Bratislava,
- podniky trustu Cukor - cukrovinky Bratislava,
- organizácie SZSD Bratislava,
- Agrokomplex Nitra, len na vlastné spracovanie,
- spoločné poľnohospodárske podniky, len na vlastné spracovanie.
18. Muštové hrozno viniča hroznorodéhov ČSR:- vinárske závody trustu Pivovary a sladoviny Praha,
- podniky trustu KOLI Praha,
- Družstevní vinné sklepy Hodonín,
- spoločné poľnohospodárske podniky, podľa osobitného poverenia;
v SSR:- závody odborového podniku Vinárske závody Bratislava,
- podniky trustu LIKO Bratislava.
19. Lesné plodyv ČSR:- organizácie ČSSD Praha,
- závody podnikov Středočeské, Jihočeské, Západočeské, Severočeské, Východočeské, Jihomoravské a Severomoravské státní lesy (ďalej len „závody podnikov Státní lesy“),
- závody OP Mrazírny Praha,
- podniky trustu Obchod ovocem a zeleninou Praha,
- podniky trustu KOLI Praha;
v SSR: - organizácie SZSD Bratislava,
- závody podnikov Západoslovenské, Stredoslovenské a Východoslovenské štátne lesy (ďalej len „závody podnikov Štátne lesy“),
- podniky trustu LIKO Bratislava.
20. Hubyv ČSR:- organizácie ČSSD Praha,
- podniky trustu KOLI Praha,
- závody odborového podniku Sempra Praha,
- závody OP Mrazírny Praha,
- závody podnikov Státní lesy;
v SSR:- organizácie SZSD Bratislava,
- závody podnikov Štátne lesy,
- podniky trustu LIKO Bratislava.
21. Koreniev ČSR:- podniky trustu Obchod ovocem a zeleninou Praha,
- podniky trustu KOLI Praha,
- organizácie ČSSD Praha;
v SSR:- podniky trustu Obchod s ovocím a zeleninou Bratislava,
- organizácie SZSD Bratislava.
22. Liečivé rastlinyv ČSR:- Léčivé rostliny, národní podnik, Zbraslav;
v SSR:- Slovakofarma, národný podnik, Hlohovec.
23. Jatočný hovädzí dobytok, jatočné ošípané, jatočné teľcev ČSR:- podniky trustu Masný průmysl Praha;
v SSR:- podniky trustu Mäsový priemysel Bratislava.
24. Jatočné ovce a jahňatáv ČSR:- podniky trustu Masný průmysl Praha,
- organizácie ČSSD Praha;
v SSR:- podniky trustu Mäsový priemysel Bratislava,
- organizácie MOVIS Holíč,
- organizácie SZSD Bratislava.
25. Jatočné kozyv ČSR:- podniky trustu Masný průmysl Praha,
- organizácie ČSSD Praha;
v SSR:- podniky trustu Mäsový priemysel Bratislava.
26. Jatočné kone a jatočné žriebätáv ČSR:- podniky trustu Masný průmysl Praha,
v SSR:- podniky trustu Hydinársky priemysel Bratislava.
27. Jatočná hydinav ČSR:- podniky trustu Drůbežářský průmysl Praha,
- závody odborového podniku Státní rybářství České Budějovice (ďalej len „závody OP Státní rybářství České Budějovice“);
v SSR:- podniky trustu Hydinársky priemysel Bratislava.
28. Zverinav ČSR:- podniky trustu Drůbežářský průmysl Praha,
- organizácie ČSSD Praha,
- hospodárske zariadenia Českého mysliveckého svazu;
v SSR:- podniky trustu Hydinársky priemysel Bratislava,
- organizácie SZSD Bratislava.
29. Živá zverv ČSR:- hospodárske zariadenia Českého mysliveckého svazu Praha,
- závody podnikov Státní lesy;
v SSR:- hospodárske zariadenia Slovenského poľovníckeho zväzu Bratislava,
- závody podnikov Štátne lesy.
30. Jatočné králikyv ČSR:- podniky trustu Drůbežářský průmysl Praha,
- organizácie ČSSD Praha;
v SSR:- podniky trustu Hydinársky priemysel Bratislava,
- Spoločný družstevný hydinársky podnik BRANKO Nitra,
- organizácie SZSD Bratislava.
31. Ryby, rybacie násady, plôdik, ikry a rakyv ČSR:- závody OP Státní rybářství České Budějovice,
- organizácie ČSSD Praha;
v SSR:- podniky trustu Hydinársky priemysel Bratislava,
- hospodárske zariadenia Slovenského zväzu rybárov Žilina,
- organizácie SZSD Bratislava.
32. Kožev ČSR:- odborový podnik KARA Trutnov,
- Zverimex Praha
kože z farmársky chovaných králikov, ďalej kože z divých kožušinových zvierat, kože z jahniat a oviec od svojich členov,
- krajské podniky Sběrné suroviny
kože z farmársky chovaných domácich králikov, kože z divých kožušinových zvierat, kože z jahniat a oviec od jednotlivo hospodáriacich roľníkov;
v SSR:- odborový podnik KARA Trutnov,
- organizácie Chovprodukt Galanta a Slovmink Matúškovo
kože z farmársky chovaných kožušinových zvierat (t. j. norkov, líšok, polárnych líšok a nutrií) od svojich členov - jednotlivo hospodáriacich roľníkov,
- krajské podniky Zberné suroviny
kože z farmársky chovaných domácich králikov, kože z divých kožušinových zvierat, kože z jahniat a oviec od jednotlivo hospodáriacich roľníkov.
33. Mlieko (smotana)v ČSR:- podniky trustu Mlékárenský průmysl Praha;
v SSR:- podniky trustu Mliekárenský priemysel Bratislava,
- Potravinársky kombinát, národný podnik, Trebišov.
34. Ovčí hrudkový syr, miešaný hrudkový syr a ovčie mliekov ČSR:- podniky trustu Mliekárenský priemysel Bratislava;
v SSR:- podniky trustu Mliekárenský priemysel Bratislava.
35. Konzumné slepačie vajciav ČSR:- podniky trustu Drůbežářský průmysl Praha;
v SSR:- podniky trustu Hydinársky priemysel Bratislava.
36. Ovčia vlnav ČSR:- podniky trustu ZZN Praha;
v SSR:- podniky trustu PZN Bratislava.
37. Včelí med, včelí vosk a ostatné výrobky z chovu včielv ČSR:- organizácie ČSSD Praha;
v SSR:- organizácie SZSD Bratislava.
38. Chovný a úžitkový hovädzí dobytok, ošípané, ovcev ČSR:- podniky trustu Státní plemenářské podniky Praha;
v SSR:- podniky trustu Štátne plemenárske podniky Bratislava.
39. Chovná hydinav ČSR:- podniky trustu Drůbežářský průmysl Praha,
- závody OP Státní rybářství České Budějovice;
v SSR:- podniky trustu Hydinársky priemysel Bratislava.
40. Úžitková hydinav ČSR:- podniky trustu Drůbežářský průmysl Praha,
- závody OP Státní rybářství České Budějovice;
v SSR:- podniky trustu Hydinársky priemysel Bratislava,
- Spoločný družstevný hydinársky podnik BRANKO Nitra,
- Spoločný družstevný liahárenský podnik Nitra.
41. Úžitkové žriebätáv ČSR:- podniky trustu Státní plemenářské podniky Praha;
v SSR:- podniky trustu Štátne plemenárske podniky Bratislava.
42. Úžitkové konev ČSR:- podniky trustu Státní plemenářské podniky Praha;
v SSR:- podniky trustu Štátne plemenárske podniky Bratislava.
43. Prasiatka a behúnev ČSR:- podniky trustu Státní plemenářské podniky Praha,
- závody odborového podniku Velkovýkrmny Praha;
v SSR:- podniky trustu Štátne plemenárske podniky Bratislava,
- závody odborového podniku Veľkovýkrmne Palárikovo.
44. Násadové vajciav ČSR:- podniky trustu Drůbežářský průmysl Praha,
v SSR:- podniky trustu Hydinársky priemysel Bratislava.
45. Osivo, sadivo a škôlkárske výpestkyv ČSR aj v SSR:- organizácie poverené podľa osobitných predpisov.44)

Poznámky pod čiarou

1) Pre dodávky potravinárskych výrobkov vyrábaných a dodávaných poľnohospodárskymi organizáciami platí vyhláška č. 129/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky potravinárskych a niektorých iných výrobkov v znení vyhlášky č. 11/1965 Zb. o hospodárení s obalmi pri dodávkach výrobkov, a vyhláška č. 130/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky potravinárskych výrobkov dodávaných organizáciám štátneho a družstevného maloobchodu.

2) Týka sa aj poľnohospodárskej výroby socialistických organizácií, v predmete činnosti ktorých nie je poľnohospodárska výroba uvedená.

3) Zákon č. 122/1975 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve a vyhláška č. 159/1975 Zb. o spolupráci v poľnohospodárstve a jej formách.

4) § 91 zákona č. 122/1975 Zb. a vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva č. 30/1966 Zb. o odpredaji niektorých poľnohospodárskych výrobkov pracovníkom štátnych majetkov a ostatných štátnych organizácií s poľnohospodárskou výrobou v znení vyhlášky č. 17/1969 Zb.

5) Zákon č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 62/1964 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o rozvoji rastlinnej výroby v znení neskorších predpisov.

6) Napr. plemenné zvieratá, tŕstie, kvetiny, slimáci.

7) Vyhláška č. 33/1975 Zb. o prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese.

8) Charakter poľnohospodárskej organizácie špecializovanej na výrobu určitého poľnohospodárskeho výrobku priznáva poľnohospodárskej organizácii okresná (krajská) poľnohospodárska správa podľa zákona č. 37/1972 Zb. o okresných a krajských poľnohospodárskych správach.

9) § 9 až 12 vyhlášky č. 33/1975 Zb.

10) § 5 vyhlášky č. 33/1975 Zb.

11) V prípade, že sa neuzavrela zmluva o príprave dodávok, bude podkladom pre riešenie sporov, pokiaľ ide o predmet plnenia a jeho množstvo, spravidla výsledok prerokúvania dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese podľa vyhlášky č. 33/1975 Zb., prípadne aj stanovisko príslušného orgánu hospodárskeho riadenia.

12) § 91 zákona č. 122/1975 Zb.

13) § 5, 9 a 10 vyhlášky č. 123/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky poľnohospodárskych výrobkov, v znení neskorších predpisov.

14) Nákupný lístok s úhrnnou cenou ako doklad nahrádzajúci faktúru upravuje vyhláška č. 154/1975 Zb. o fakturovaní a platení dodávok neinvestičnej povahy.

15) § 19 ods. 5 písm. c) vyhlášky č. 154/1975 Zb.

16) § 19 vyhlášky č. 154/1975 Zb.

17) Napr. nákup na dočasnom sklade.

18) Vyhláška č. 11/1965 Zb. Tretí oddiel Všeobecné podmienky dodávky poľnohospodárskych potrieb

19) § 19 vyhlášky č. 154/1975 Zb.

20) Pozri ČSN 46 2520 - Zkoušení chmele.

21) Smernice Federálneho štatistického úradu k štátnym štatistickým výkazom za úsek nákupné ceny poľnohospodárskych výrobkov č. 23/3 - Ceny - N.

22) § 20 vyhlášky č. 154/1975 Zb. Druhý oddiel Osivo, sadivo a škôlkárske výpestky

23) Zákon č. 61/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 62/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.

24) To je množiteľ podľa ČSN 46 0311 - Uznávání osiva a sadby.

25) To je poverená organizácia v zmysle § 10 zákona č. 61/1964 Zb. a § 14 vyhlášky č. 62/1964 Zb.

26) Pri plnení dodávkami prírodného osiva a sadiva je odberateľ povinný poskytnúť splátku podľa vyhlášky č. 154/1975 Zb.

27) Zákon č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 62/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.

28) ČSN 46 0610 - Zkoušení osiva, ČSN 46 0611 - Zkoušení sadby brambor a ČSN 46 0612 - Zkoušení cibulové sazečky, sadby česneku a sadby cibulovitých a hlíznatých rostlin.

29) Hospodárenie s odpadmi po čistení upravujú:
- smernice Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky o hospodárení s odpadmi po čistení zrnovín a osív a na využitie odpadov potravinárskeho priemyslu z 23. 5. 1973 č. 360/73-IV/2,
- pokyny Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky o hospodárení s odpadmi po čistení zrnovín a osív a na využitie odpadov potravinárskeho priemyslu z 20.10.1973 č. 9369/73-OZ.

30) Vyhláška č. 154/1975 Zb.

31) ČSN 46 0311 - Uznávání osiva a sadby. Preverovanie množstva a akosti uznaného a obchodného osiva a sadiva, reklamácie a zodpovednosť za vady

32) Zákon č. 66/1961 Zb. o veterinárnej starostlivosti a vyhláška č. 154/1961 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o veterinárnej starostlivosti, v znení vládneho nariadenia č. 128/1967 Zb., vyhlášky č. 156/1968 Zb. a vyhlášky č. 69/1964 Zb.

33) Čl. 58 ČSN 57 0530 - Metody zkoušení mléka a tekutých mléčných výrobků.

34) ČSN 46 6222 - Tuzemská potná ovčia vlna.

35) Materská kašička, voštiny, výtlačky, peľ, včelie žihadlá a pod.

36) Zákon Českej národnej rady č. 86/1972 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat a zákon Slovenskej národnej rady č. 110/1972 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat, vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky č. 78/1974 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o plemenitbe hospodárskych zvierat, vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky č. 108/1974 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o plemenitbe hospodárskych zvierat, a trhové poriadky.

37) Zákon č. 66/1961 Zb. a vyhláška č. 154/1961 Zb. v znení nariadenia vlády č. 128/1976 Zb., vyhlášky č. 156/1968 Zb. a vyhlášky č. 69/1974 Zb.

38) Vyhláška č. 119/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky chemického priemyslu, v znení vyhlášky č. 11/1965 Zb. Lehoty na vracanie sa uvádzajú v sprievodnom doklade.

39) Vyhláška č. 11/1965 Zb.; na území Slovenskej socialistickej republiky aj Vestník Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky č. 20/1973.

40) Vyhláška č. 33/1975 Zb.

41) § 15 až 17 vládneho nariadenia č. 36/1951 Zb., ktorým sa vykonáva zákon o úprave podnikania v cestnej doprave, v znení neskorších predpisov.

42) Tarifa ČSAD TR 4/S.

43) Vyhláška č. 154/1975 Zb.

44) y