Vyhláška č. 98/1975 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o vodovodných a kanalizačných prípojkách, ktoré sa považujú za vodohospodárske diela

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1975-98
Čiastka 23/1975
Platnosť od 15.09.1975 do13.02.1989
Účinnosť od 15.09.1975 do13.02.1989
Zrušený 15/1989 Zb.
Znenie 15.09.1975

98

VYHLÁŠKA

Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky

z 29. júla 1975

o vodovodných a kanalizačných prípojkách, ktoré sa považujú za vodohospodárske diela

Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 38 ods. 2 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon):


§ 1

Vodovodné prípojky

Za vodohospodárske diela sa považujú vodovodné prípojky z verejných vodovodov:

a) slúžiace na dodávanie vody do priemyselných alebo poľnohospodárskych výrobných objektov,

b) zásobujúce vodou skupinu objektov, ak ich zásobovanie vyžaduje výstavbu vlastného systému rozvodných radov,

c) k objektom, pre ktoré je vybudované zariadenie na zosilňovanie tlaku vody (hydrofórová stanica a pod.),

d) ak je prípojka dlhšia ako 100 m a slúži na dodávku vody s denným priemerným množstvom väčším ako 0,5 l/sec.

§ 2

Kanalizačné prípojky

Za vodohospodárske diela sa považujú prípojky k verejným kanalizáciám:

a) slúžiace na vypúšťanie odpadových vôd z priemyselných alebo poľnohospodárskych výrobných objektov,

b) odvádzajúce odpadové vody zo skupiny objektov, ak ich odvádzanie vyžaduje výstavbu vlastnej stokovej siete,

c) slúžiace na vypúšťanie odpadových vôd, ktoré na dodržanie najvyššej prípustnej miery znečistenia vyžadujú predchádzajúce čistenie a môžu sa vypúšťať do verejnej kanalizačnej siete len s povolením vodohospodárskeho orgánu,

d) ak je prípojka dlhšia ako 100 m a jej svetlosť je väčšia ako 20 cm.


§ 3

Záverečné ustanovenie

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Hagara v. r.