Vyhláška č. 72/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmene charakteru hraničných priechodov na československo-poľských štátnych hraniciach Vyšný Komárnik - Barwinek a Plaveč - Muszyna

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1975-72
Čiastka 19/1975
Platnosť od 16.07.1975
Účinnosť od 31.07.1975
Redakčná poznámka

Výmenou nót medzi Federálnym ministerstvom zahraničných vecí Československej socialistickej republiky a Veľvyslanectvom Poľskej ľudovej republiky v Prahe bola 2. januára 1975 dojednaná Dohoda o zmene charakteru hraničných priechodov Vyšný Komárnik - Barwinek (cestný) a Plaveč - Muszyna (železničný) na diaľkové hraničné priechody s účinnosťou od 1. marca 1975.

Aktuálne znenie 31.07.1975

72

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 7. marca 1975

o zmene charakteru hraničných priechodov na československo-poľských štátnych hraniciach Vyšný Komárnik - Barwinek a Plaveč - Muszyna


Výmenou nót medzi Federálnym ministerstvom zahraničných vecí Československej socialistickej republiky a Veľvyslanectvom Poľskej ľudovej republiky v Prahe bola 2. januára 1975 dojednaná Dohoda o zmene charakteru hraničných priechodov Vyšný Komárnik - Barwinek (cestný) a Plaveč - Muszyna (železničný) na diaľkové hraničné priechody s účinnosťou od 1. marca 1975.

V súlade s tým sa pozmeňuje Príloha 1 Dojednania medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci pri výkone kontroly v železničnom a cestnom styku cez štátne hranice, podpísaného v Prahe 8. júla 1971 a zverejneného vyhláškou ministra zahraničných vecí č. 50/1972 Zb. tak, že sa pri poradovom čísle 1 a 2 vypúšťa obmedzujúci odkaz a pri poradovom čísle 2 aj text v poznámke.

Prvý námestník ministra:

Krajčír v. r.