Vyhláška č. 7/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tuniskej republiky a o Protokole medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o úprave platieb medzi oboma krajinami

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1975-7
Čiastka 2/1975
Platnosť od 31.01.1975
Účinnosť od 15.02.1975
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 12 nadobudla Dlhodobá obchodná dohoda platnosť 19. aprílom 1974. Týmto dňom podľa svojho článku 6 nadobudol platnosť aj Protokol o úprave platieb medzi oboma krajinami.

Aktuálne znenie 15.02.1975

7

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 18. novembra 1974

o Dlhodobej obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tuniskej republiky a o Protokole medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o úprave platieb medzi oboma krajinami


Dňa 3. októbra 1973 boli v Prahe podpísané Dlhodobá obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tuniskej republiky a Protokol medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o úprave platieb medzi oboma krajinami.

Podľa svojho článku 12 nadobudla Dlhodobá obchodná dohoda platnosť 19. aprílom 1974. Týmto dňom podľa svojho článku 6 nadobudol platnosť aj Protokol o úprave platieb medzi oboma krajinami.

České preklady oboch zmluvných dokumentov sa vyhlasujú súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

Krajčír v. r.

DLHODOBÁ OBCHODNÁ DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tuniskej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Tuniskej republiky,

vedené prianím podporiť hospodársku spoluprácu a rozvíjať obchodné styky medzi oboma krajinami na základe zásad rovnosti a vzájomných výhod, sa dohodli takto:

Článok 1

Obe zmluvné strany si navzájom poskytujú zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod v súlade s ustanoveniami Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT).

Článok 2

Ustanovenie predchádzajúceho článku, týkajúce sa zaobchádzania podľa zásady najvyšších výhod, sa nevzťahuje:

- na výhody, ktoré jedna zo zmluvných strán poskytuje alebo poskytne susedným krajinám vzhľadom na uľahčenie pohraničného styku,

- na výhody vyplývajúce z terajšej alebo budúcej príslušnosti jednej zo zmluvných strán k colnej únii alebo oblasti voľného obchodu,

- na výhody, ktoré Tuniská republika poskytuje alebo poskytne jednej alebo viacerým krajinám arabského Maghrebu,

- na výhody, ktoré Československá socialistická republika poskytuje alebo poskytne jednému alebo viacerým členským štátom Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (RVHP).

Článok 3

S loďami, ich posádkami a nákladmi každej zo zmluvných strán bude sa zaobchádzať v prístavoch alebo vo vnútrozemských, morských a teritoriálnych vodách krajiny druhej zmluvnej strany ako s loďami, posádkami a nákladmi krajiny požívajúcej zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod.

Tieto ustanovenia sa nevzťahujú na národnú kabotáž, na rybolov a remorkáž v teritoriálnych vodách ani jednej zo zmluvných strán.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú považovať za platné všetky lodné dokumenty vydané alebo schválené príslušnými úradmi druhej zmluvnej strany a týkajúce sa národnej vlajky, merania tonáže, totožnosti posádky a iných vecí vzťahujúcich sa na lode a náklady.

Článok 4

Každá zmluvná strana zabezpečí tovaru pochádzajúcemu z krajiny druhej zmluvnej strany pokiaľ možno voľný prístup na trh svojej vlastnej krajiny.

Výmena tovaru medzi oboma krajinami sa bude uskutočňovať za podmienok liberalizácie určených ich príslušnými vnútornými ustanoveniami.

Článok 5

Za účelom uľahčenia rozvoja vzájomnej obchodnej výmeny je tovar oboch krajín, ktorý je zvlášť zaujímavý pre zmluvné strany, špecifikovaný v zoznamoch „A“ a „B“, pripojených k tejto dohode. Tieto zoznamy majú indikatívny charakter.

Článok 6

Platby na tovar a služby uskutočňované v rámci tejto dohody sa budú vykonávať podľa Protokolu o úprave platieb medzi oboma krajinami, podpísaného v Prahe 3. októbra 1973.

Článok 7

Dovoz a vývoz tovaru podľa tejto dohody sa bude uskutočňovať podľa podmienok kontraktov uzavieraných medzi československými organizáciami zahraničného obchodu ako nezávislými právnickými osobami alebo inými československými nezávislými právnickými osobami oprávnenými podľa československých predpisov vykonávať zahraničný obchod na jednej strane a tuniskými fyzickými alebo právnickými osobami na druhej strane.

Článok 8

Obe zmluvné strany povolia dovoz a vývoz nižšie uvedených predmetov bez cla, daní a iných dávok rovnakej povahy, ktoré však nemajú charakter poplatkov za poskytnuté služby, ako:

a) vzoriek a propagačného materiálu, ktoré budú potrebné na získavanie objednávok a na propagáciu a nebudú určené na predaj,

b) predmetov dovezených na výmenu, ak predmety, ktoré sa majú vymeniť, sa vrátia,

c) predmetov a tovaru určeného pre veľtrhy a stále alebo dočasné výstavy za podmienky, že budú vyvezené späť,

d) označených obalov dovezených na naplnenie, ako aj obalov, ktoré obsahujú dovážané predmety a musia sa vrátiť do skončenia dohodnutého obdobia.

Článok 9

Za účelom podpory ďalšieho rozvoja obchodných stykov medzi oboma krajinami poskytne jedna zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane výhody potrebné pre účasť na veľtrhoch a pre organizáciu obchodných výstav.

Článok 10

Zriaďuje sa zmiešaná komisia zložená zo zástupcov oboch vlád, ktorá bude poverená dohľadom nad riadnym vykonávaním tejto dohody.

Táto komisia sa zíde na žiadosť jednej alebo druhej zmluvnej strany.

Dátum a miesto schôdzky budú predmetom dohody oboch strán.

Komisia bude môcť upravovať listiny tovarov pripojené k tejto dohode a bude predkladať obom vládam návrhy opatrení na zlepšenie hospodárskych a obchodných stykov medzi oboma krajinami.

Článok 11

Pri skončení platnosti tejto dohody budú jej ustanovenia platiť aj naďalej pre všetky kontrakty uzavreté v čase jej platnosti a ku dňu skončenia jej platnosti nesplnené.

Článok 12

Táto dohoda bude predložená na schválenie príslušným úradom v súlade s ústavnými predpismi platnými v každej z oboch krajín. Nadobudne platnosť v deň výmeny schvaľovacích dokumentov s účinnosťou od 1. januára 1974.

Článok 13

Táto dohoda sa uzaviera na obdobie od 1. januára 1974 do 31. decembra 1976. Bude sa mlčky predlžovať z roka na rok na nové obdobie jedného roka, pokiaľ ju jedna alebo druhá zmluvná strana písomne nevypovie tri mesiace pred skončením príslušného roka.

Článok 14

Táto dohoda zrušuje a nahrádza Obchodnú dohodu medzi vládami Československej socialistickej republiky a vládou Tuniskej republiky podpísanú v Tunise 13. februára 1969.

Spísané v Prahe 3. októbra 1973 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach vo francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Josef Kočí v. r.

Za vládu

Tuniskej republiky:

Moncef Jaafar v. r.

Listina „A“

Tuniské výrobky na vývoz do Československa

- Datle

- Agrumy

- Mandle

- Marhuľové jadrá

- Sušená zelenina

- Olivový olej

- Víno

- Korenie a semená

- Solené črievka

- Potravinárske konzervy

- Iné potravinárske produkty

- Morské huby

- Prírodné fosfáty

- Superfosfáty a triplefosfáty

- Kyselina fosforečná

- Olovo a výroby z olova

- Železná ruda

- Ortuť

- Rôzne banské výrobky

- Korok a výrobky z korku

- Vonné oleje

- Výrobky umeleckých remesiel

- Výrobky z umelých hmôt

- Batérie

- Metalurgické fosfáty

- Sanitná keramika (výlevky, umývadlá atď.)

- Plechové sudy a barely

- Kože a kožky

- Pneumatiky

- Látky a textilné výrobky

- Elektródy

- Veľtržný kontingent

- Rôzne

Listina „B“

Československé výrobky na vývoz do Tuniska

- Rôzne potravinárske výrobky

- Chmeľ

- Slad

- Pivo

- Cukor

- Maslo a syry

- Jatočné zvieratá (hovädzí a baraní dobytok)

- Drevo (včítane impregnovaných stľpov)

- Zápalky

- Papier (včítane rotačného)

- Stoličky z ohýbaného dreva

- Sanitná keramika (vane)

- Chemické výrobky a rôzne farmaceutické výrobky

- Suroviny a technické tkaniny pre obuvnícky priemysel

- Rôzny textil

- Priadza bavlnená, z umelého vlákna a umelého hodvábu a nite

- Športové potreby a hračky

- Športové a poľovnícke zbrane

- Ploché, tabuľové a zrkadlové sklo

- Osvetľovacie, laboratórne, technické a stolné sklo

- Jablonecká bižutéria, prírodné a syntetické drahokamy, imitácie drahokamov, sklenené gombičky a achát, bižutéria atď.

- Metalurgické výrobky, plechy, rúrky, spojovacie súčiastky, tkané a pletené siete a výrobky z drôtu

- Železiarsky tovar, skrutky do dreva, čalúnicke a obuvnícke klince - pokiaľ sa v Tunisku nevyrábajú

- Prístroje a potreby pre domácnosť - emailované alebo neemailované (najmä mäsorezky)

- Vetruvzdorné a petrolejové lampy

- Porcelán a úžitková kamenina

- Tlačiarenské stroje

- Elektromateriál

- Ťažké strojárske zariadenia

- Oceľové konštrukcie

- Čerpacie stanice a úpravne vôd

- Rôzne stroje a zariadenia, včítane dieselových motorov okrem motorov vyrábaných v Tunisku, a náhradné dielce

- Vedecké prístroje, včítane optických a meracích prístrojov, fotoaparátov a kinoprístrojov

- Rádioprijímače, televízory, magnetofóny a náhradné dielce

- Stavebné, cestné a banské stroje

- Obrábacie stroje

- Stroje pre textilný, obuvnícky a kožiarsky priemysel

- Žiaruvzdorné výrobky

- Cement

- Dopravné prostriedky a náhradné dielce

- Poľnohospodárske stroje a náhradné dielce

- Bicykle a motocykle a náhradné dielce

- Športové lietadlá a náhradné dielce

- Vagóny a ich súčasti

- Pneumatiky a vzdušnice

- Výrobky z technickej gumy

- Gumové dopravné pásy

- Ihly a špendlíky, krajčírske potreby a gombičky

- Kancelárske a školské potreby

- Glukóza pre cukrárstvo

- Veľtržný kontingent

- Rôzne

PROTOKOL

medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o úprave platieb medzi oboma krajinami

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Tuniskej republiky sa dohodli za účelom prechodu od 1. januára 1974 z terajšieho clearingového platobného systému medzi oboma krajinami na platobný systém vo voľne zameniteľných menách takto:

Článok 1

Platnosť Platobnej dohody medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou podpísanej 13. februára 1969 sa končí 31. decembra 1973.

Od 1. januára 1974 platby medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou sa budú uskutočňovať v zameniteľných menách v súlade s devízovými predpismi platnými v oboch krajinách.

Článok 2

Účty uvedené v článku 1 Platobnej dohody z 13. februára 1969 sa uzavrú k 31. decembru 1973 a zostatok týchto účtov sa prevedie na likvidačný účet, ktorý bude otvorený v knihách Československej obchodnej banky, ú. s., konajúcej za vládu Československej socialistickej republiky, a Ústrednej tuniskej banky, konajúcej za vládu Tuniskej republiky.

Článok 3

Až do úplného zaplatenia sa bude zostatok zistený podľa článku 2 tohto Protokolu vyrovnávať v roku 1974 platbami za vývozy z dlžníckej krajiny.

V prípade, že zostatok nebude do 31. decembra 1974 vyrovnaný, bude zaplatený v mene tretieho štátu alebo iným platobným prostriedkom, na ktorom sa obe banky dohodnú.

Článok 4

V prípade zmeny zlatého obsahu US dolára, ktorý je v súčasnosti 0,736662 gramu rýdzeho zlata, bude zostatok likvidačného účtu uvedeného v článku 2 tohto Protokolu, zistený ku dňu zmeny zlatého obsahu, upravený tak, aby zachoval svoju predchádzajúcu hodnotu vyjadrenú v zlate.

Článok 5

Československá obchodná banka, ú. s., a Ústredná tuniská banka sa poverujú vykonaním tohto Protokolu.

Článok 6

Tento Protokol bude predložený na schválenie príslušným úradom v súlade s ústavnými predpismi platnými v každej z oboch krajín. Nadobudne platnosť dňom výmeny schvaľovacích dokumentov s účinnosťou od 1. januára 1974.

Spísané v Prahe 3. októbra 1973 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach vo francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Josef Kočí v. r.

Za vládu

Tuniskej republiky:

Moncef Jaafar v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.