Zásady č. 59/1975 Zb.Zásady riadenia a vykonávania účelovej vedeckej ašpirantúry, schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 19. mája 1975 č. 150

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1975-59
Čiastka 17/1975
Platnosť od 23.06.1975 do30.09.1977
Účinnosť od 23.06.1975 do30.09.1977
Zrušený 39/1977 Zb.
Znenie 23.06.1975

59

ZÁSADY

riadenia a vykonávania účelovej vedeckej ašpirantúry, schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 19. mája 1975 č. 150

Na zavedenie účelovej vedeckej ašpirantúry ako ďalšej formy organizovanej výchovy nových vedeckých pracovníkov sa vydávajú tieto zásady:

I. Základné ustanovenia

1. Účelová vedecká ašpirantúra (ďalej len „účelová ašpirantúra“) sa zavádza začínajúc 1. októbrom 1975 ako jedna zo základných foriem, v ktorých sa organizuje výchova nových vedeckých pracovníkov.

2. Cieľom účelovej ašpirantúry je

a) príprava vedecky kvalifikovaných odborníkov schopných využívať

a rozvíjať výsledky vedy a výskumu v tradičných aj novo sa

rozvíjajúcich odboroch pre organizácie, ktoré nie sú

školiacimi pracoviskami na výchovu nových vedeckých

pracovníkov v danom odbore;

b) napomáhať upevnenie vzťahov medzi výskumom, výrobou a ďalšími

oblasťami v súvislosti so spoločným riešením úloh plánu

rozvoja vedy a techniky a výraznejšie uplatniť ich výsledky

v spoločenskej praxi.

3. Účelovú ašpirantúru zabezpečujú školiace pracoviská a školitelia určení na výchovu nových vedeckých pracovníkov podľa vyhlášky č. 199/1964 Zb.

II. Podmienky prijatia a prijímacie konanie na účelovú ašpirantúru

4. Na účelovú ašpirantúru sa prijímajú uchádzači s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, s najmenej trojročnou praxou vo zvolenom odbore, v zásade mladší ako 35 rokov, ktorí sa s úspechom podrobili prijímacej skúške na školiacom pracovisku.

5. Na účelovú ašpirantúru uchádzačov (pracovníkov) vysielajú ich zamestnávateľské organizácie. Tieto organizácie zodpovedajú za výber vysielaných uchádzačov a vychádzajú pritom

a) zo svojich perspektívnych plánov výchovy, zvyšovania kvalifikácie a rozmiestňovania kádrov;

b) z komplexného pracovno-politického hodnotenia uchádzačov a z plánov ich osobného rozvoja.

6. Školiace pracoviská obsadzujú miesta určené na účelovú ašpirantúru bez konkurzu podľa schváleného plánu (bod 19) a podľa dohody s vysielajúcou organizáciou (bod 18).

7. Po schválení plánu účelovej ašpirantúry predloží vysielajúca organizácia školiacemu pracovisku návrh na prijatie konkrétneho uchádzača a pripojí k nemu doklady uvedené v § 9 ods. 3 vyhlášky č. 199/1964 Zb.

III. Vedenie, štúdium a evidencia

8. Pre prijímacu skúšku na účelovú ašpirantúru, odborné aj ideovopolitické vedenie ašpiranta, metódy jeho štúdia, zostavenie študijného plánu, štúdium a kandidátske skúšky z marxizmu-leninizmu, z ruštiny a ďalšieho svetového jazyka, pre odbornú kandidátsku skúšku, výročné hodnotenie a ostatnú kontrolu priebehu ašpirantúry, práva a povinnosti ašpirantov na školiacom pracovisku, zabezpečenie študijnej disciplíny a evidenciu o účelovej ašpirantúre platia príslušné ustanovenia vyhlášky č. 199/1964 Zb.

IV. Výber a riešenie témy

9. V priebehu účelovej ašpirantúry spracúva ašpirant na školiacom pracovisku tému kandidátskej dizertačnej práce, za výber ktorej zodpovedá vysielajúca organizácia a jej nadriadený ústredný orgán. Tému treba zvoliť tak, aby bola súčasťou plánu rozvoja vedy a techniky vysielajúcej organizácie alebo aby naň nadväzovala (najmä aby bola potrebná z hľadiska perspektívnych úloh vysielajúcej organizácie) a aby sa mohol určiť vlastný spracovateľský podiel ašpiranta, aj keď ide o kolektívnu vedeckú prácu. Na téme sa treba vopred dohodnúť so školiacim pracoviskom a možno ju pri splnení predpísaných náležitostí zaradiť aj do úloh plánu rozvoja vedy a techniky školiaceho pracoviska.

V. Trvanie, prerušenie a zrušenie účelovej ašpirantúry

10. Účelová ašpirantúra trvá čas potrebný na splnenie svojho cieľa, najdlhšie tri roky. Ak ašpirant kandidátsku dizertačnú prácu neodovzdá do konca určenej lehoty účelovej ašpirantúry, môže ju potom dokončiť a odovzdať len popri zamestnaní. Zo závažných dôvodov sa účelová ašpirantúra môže po dohode medzi školiacim pracoviskom a vysielajúcou organizáciou prerušiť, a to najdlhšie na 24 mesiacov. Čas prerušenia účelovej ašpirantúry sa nezapočítava do jej celkového trvania.

11. Účelová ašpirantúra sa môže zrušiť, a to najmä z dôvodov ustanovených v § 38 ods. 1 vyhlášky č. 199/1964 Zb. O zrušení účelovej ašpirantúry rozhoduje vedúci školiaceho pracoviska na základe dohody medzi školiacim pracoviskom a vysielajúcou organizáciou a po predchádzajúcom súhlase ich nadriadených ústredných orgánov. Predtým sa ašpirantovi musí dať príležitosť, aby sa mohol vyjadriť k podkladu rozhodnutia a uplatniť svoje návrhy.

12. Vedúci školiaceho pracoviska vydá ašpirantovi potvrdenie o ukončení (príp. zrušení) účelovej ašpirantúry, v ktorom uvedie všetky podstatné skutočnosti o jej priebehu a o výsledkoch dosiahnutých ašpirantom.

VI. Právne postavenie a finančné zabezpečenie ašpirantov

13. Po čas trvania účelovej ašpirantúry sa neprerušuje pracovný pomer ašpiranta s organizáciou, ktorá ho do účelovej ašpirantúry na školiace pracoviska vyslala.1)

14. Vysielajúca organizácia je povinná uzavrieť s ašpirantom dohodu podľa § 143 Zákonníka práce. V tejto dohode sa vyslaný ašpirant tiež zaviaže, že po čas účelovej ašpirantúry bude dodržiavať organizačné a pracovnoprávne predpisy platné na školiacom pracovisku.

15. Vysielajúce organizácie poskytujú ašpirantom po čas trvania účelovej ašpirantúry štipendium vo výške priemerného zárobku zisteného naposledy na účely náhrady mzdy po zrážke dane zo mzdy. Hospodárske a príspevkové organizácie vyplácajú tieto štipendiá zo svojich prevádzkových prostriedkov na ostatné náklady rozvoja vedy a techniky (§ 4 vyhlášky č. 141/1971 Zb.) a rozpočtové organizácie zo svojich rozpočtov na štipendiá.

16. Ostatné náklady spojené s účelovou ašpirantúrou plánujú školiace pracoviská alebo vysielajúce organizácie vo svojich rozpočtoch a plánoch v súlade s dohodou uzavretou podľa bodov 18 c) a d).

17. Ubytovanie, ktoré v prípade potreby treba ašpirantovi poskytnúť v čase trvania účelovej ašpirantúry, sa poskytuje bezplatne. Výška nákladov na ubytovanie sa nezapočítava do základu pre zdanenie jeho štipendia.

18. Školiace pracovisko uzavrie s vysielajúcou organizáciou dohodu o zabezpečení účelovej ašpirantúry prijatého ašpiranta. V dohode sa určí najmä:

a) vybraná téma, ktorú bude ašpirant riešiť, príp. bližšie podrobnosti týkajúce sa jej spracovania;

b) termín začatia účelovej ašpirantúry;

c) v prípade potreby tiež, kto a ako zabezpečí ubytovanie ašpiranta v čase trvania účelovej ašpirantúry a ktoré pracovisko (či vysielajúca organizácia alebo školiace pracovisko) uhradí náklady za toto ubytovanie;

d) ďalšie dôležité skutočnosti, napr. náklady spojené s materiálnym zabezpečením účelovej ašpirantúry, potrebnú kapacitu v dielňach, vo výpočtovom stredisku a pod., ktoré sa zaväzuje zabezpečiť a priamo uhradiť vysielajúca organizácia, príp. vyslanie ašpiranta v priebehu účelovej ašpirantúry na študijné pobyty na pracoviská v ČSSR alebo v zahraničí.

VII. Plánovanie a riadenie účelovej ašpirantúry

19. Plánovanie účelovej ašpirantúry sa zabezpečí zahrnutím príslušných ukazovateľov do päťročných aj ročných plánov výchovy vedeckých pracovníkov tvoriacich súčasť plánu rozvoja vedy a techniky.

20. Zameranie účelovej ašpirantúry na rozhodujúce smery rozvoja vedy a techniky zabezpečuje Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj.

21. Po metodickej stránke je účelová ašpirantúra riadená v súlade s vyhláškou č. 199/1964 Zb.

VIII. Záverečné ustanovenie

22. Zásady nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia.

Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Po čas trvania účelovej ašpirantúry vysielajúca organizácia (ani školiace pracovisko) nepočíta vyslaných pracovníkov do evidenčného počtu a v tomto počte ich nevykazuje v zmysle smerníc Federálneho štatistického úradu k štátnym štatistickým výkazom za úsek „Pracovníci a mzdy" (Smernice FŠÚ 21 Práce Všeob).