Nariadenie vlády č. 150/1975 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky ktorým sa na rok 1976 ustanovuje suma rozhodujúca pre uplatnenie dane z prekročenia miezd a odmien v jednotných roľníckych družstvách

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1975-150
Čiastka 35/1975
Platnosť od 22.12.1975 do31.12.1976
Účinnosť od 22.12.1975 do31.12.1976
Znenie 22.12.1975

150

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 18. decembra 1975,

ktorým sa na rok 1976 ustanovuje suma rozhodujúca pre uplatnenie dane z prekročenia miezd a odmien v jednotných roľníckych družstvách

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 55 ods. 1 písm. a) zákona č. 103/1974 Zb. o poľnohospodárskej dani:


§ 1

Sumou rozhodujúcou pre uplatnenie dane z prekročenia miezd a odmien v jednotných roľníckych družstvách je na rok 1976 suma 21 900 Kčs.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Dr. Štrougal v. r.