Vyhláška č. 120/1975 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o osvedčeniach na nové spôsoby prevencie, diagnostiky a liečenia ľudí

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1975-120

(v znení č. 174/1975 Zb.)

Čiastka 27/1975
Platnosť od 10.11.1975 do30.09.1998
Účinnosť od 01.01.1976 do30.09.1998
Zrušený 274/1998 Z. z.
Znenie 01.01.1976

120

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva¨Slovenskej socialistickej republiky

z 10.novembra 1975

o osvedčeniach na nové spôsoby prevencie, diagnostiky a liečenia ľudí

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej socialistickej republiky a Úradom pre vynálezy a objavy podľa § 155 ods. 2 zákona č. 84/1972 Zb. o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch ustanovuje:


PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

(1) Novým spôsobom prevencie, diagnostiky a liečenia ľudí (ďalej len „nová metóda“) je vyriešenie preventívneho, vyšetrovacieho alebo liečebného postupu, ktorý v súlade s rozvojom lekárskych alebo farmaceutických vied sa prejavuje preukázateľným zdokonalením, urýchlením alebo zlacnením

a) ochrany pred chorobami,

b) diagnostiky chorôb, úrazov, ich následkov, fyziologických stavov a chýb alebo

c) liečenia chorôb, úrazov, ich následkov a chýb.

(2) Predmet prihlášky novej metódy je nový, ak nebol před časom, od ktorého prislúcha prihlasovateľovi právo prednosti, známy v Československej socialistickej republike alebo v zahraničí z verejne dostupných prameňov, najmä

a) ak nebol opísaný alebo zobrazený a uverejnený v tlači,

b) ak nebol verejne využívaný, prednášaný alebo predvedený, a to tak zjavne a zreteľne, že by ho odborníci mohli na tomto podklade využívať.

(3) Vyriešením nie je:

a) samotný námet,

b) opis novej metódy bez vedecky preukázaného a zdôvodneného účinku,

c) upozornenie na nedostatky doteraz používaného spôsobu prevencie, diagnostiky a liečenia ľudí.

(4) Novým spôsobom diagnostiky v zmysle tejto vyhlášky nie sú klinické laboratórne vyšetrovacie spôsoby vykonávané mimo tela živého človeka.1)

§ 2

(1) Autorom novej metódy je ten, kto ju vyriešil vlastnou tvorivou prácou.

(2) Vyriešením novej metódy vzniká autorovi právo na autorstvo, právo na udelenie osvedčenia a právo na odmenu v prípade využitia novej metódy. Právo na autorstvo je neprevoditeľné.

(3) Spoluautormi sú osoby, ktoré sa na vyriešení novej metódy zúčastňovali spoločnou tvorivou prácou. Spoluautori novej metódy majú na právach a povinnostiach rovnaký podiel, pokiaľ sa nedohodnú inak alebo pokiaľ inak nerozhodne súd.

DRUHÁ ČASŤ

KONANIE O NOVÝCH METÓDACH

Prihláška novej metódy

§ 3

(1) Prihlášku novej metódy podáva autor alebo jeho dedič Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo“) písomne vo dvoch vyhotoveniach.

(2) Prihláška smie obsahovať len jednu novú metódu a musí z nej byť zrejmé, že autor (jeho dedič) žiada o udelenie osvedčenia.

(3) Ak podáva prihlášku niekoľko spoluautorov, uvedú v prihláške meno a adresu spoluautora, ktorému sa majú správy a rozhodnutia zasielať; ak tak neurobia, určí ho ministerstvo. Ak majú spoločného zástupcu, zasielajú sa správy a rozhodnutia tomuto zástupcovi.

§ 4

Ak novú metódu vypracoval autor alebo niektorý zo spoluautorov pri plnení úloh z pracovného pomeru v organizácii alebo v priamej súvislosti s ich plnením alebo za hmotnej podpory organizácie, musí autor uviesť túto skutočnosť v prihláške novej metódy. Ak je autorovi známe, že nová metóda sa dotýka určitej plánovanej úlohy, uvedie v prihláške i tento údaj.

§ 5

(1) Prihláška novej metódy musí obsahovať:

a) meno, priezvisko, bydlisko a štátne občianstvo autora (spoluautora), názov a sídlo organizácie, v ktorej pracuje, a jeho pracovné zaradenie v tejto organizácii,

b) názov novej metódy,

c) vlastnoručne podpísané vyhlásenie prihlasovateľa, že je autorom novej metódy alebo jeho dedičom,

d) žiadosť o vydanie osvedčenia na novú metódu podpísanú autorom alebo spoluautormi, prípadne dedičom alebo zástupcom,

e) vyhlásenie autora, že upozornil svojho zamestnávateľa o podaní prihlášky,

f) meno, priezvisko, bydlisko a štátne občianstvo dediča, ako aj doklad o nadobudnutí dedičstva, ak podáva prihlášku dedič,

g) meno, priezvisko, bydlisko, prípadne názov, sídlo a plnomocenstvo zástupcu, ak je autor (spoluautor) zastúpený.

(2) K prihláške sa prikladá v štyroch vyhotoveniach príloha, ktorá obsahuje:

a) opis novej metódy a vedecky vykonaný rozbor s podrobnou dokumentáciou o jej novosti a účinku s porovnaním doterajšieho spôsobu prevencie, diagnostiky a lebo liečenia ľudí,

b) objasnenie výhod a nevýhod novej metódy,

c) uvedenie lekárskych odborov, v ktorých možno novú metódu využiť,

d) definíciu novej metódy (predmetu osvedčenia).

Prerokúvania prihlášky novej metódy

§ 6

(1) Na prihláške novej metódy vyznačí ministerstvo presný časový údaj jej doručenia (dátum a hodinu) a zapíše ju do zoznamu prihlášok nových metód.

(2) O podaní prihlášky novej metódy vydá ministerstvo autorovi potvrdenie.

§ 7

(1) Autorovi prislúcha právo prednosti od času, keď sa prihláška doručila ministerstvu.

(2) Ak z opisu novej metódy nie je zrejmý predmet prihlášky, prislúcha autorovi právo prednosti od času, keď ministerstvu bol doručený dostatočný opis.

(3) Ak zmení autor počas prerokúvania prihlášky předmět prihlásenej novej metódy, prislúcha mu právo prednosti až od času, keď sa podanie obsahujúce zmenu doručí ministerstvu.

§ 8

(1) Ak nevyhovuje prihláška novej metódy predpísaným požiadavkám, vyzve ministerstvo autora, aby uvedené nedostatky v určenej lehote odstránil.

(2) Ak autor uvedené nedostatky v určenej lehote neodstráni, môže ministerstvo prihlášku zamietnuť.

§ 9

(1) Ministerstvo preskúma prihlášku novej metódy, či jej predmet spĺňa podmienky určené pre udelenie osvedčenia.

(2) Na vyzvanie ministerstva je autor povinný zúčastňovať sa na experimentálnom overovaní novej metódy. Ak autor tejto výzve bež vážneho dôvodu nevyhovie, môže ministerstvo prihlášku zamietnuť.

Osvedčenie na nové metódy

§ 10

(1) Ak spĺňa predmet prihlášky novej metódy podmienky určené v § 1, udelí ministerstvo autorovi osvedčenie na novú metódu. Osvedčenie však neudelí, ak je predmet prihlášky zhodný s predmetom prihlášky iného autora so skorším právom prednosti.

(2) Osvedčenie obsahuje:

a) meno, priezvisko a bydlisko autora,

b) číslo osvedčenia a dátum jeho vydania,

c) názov novej metódy,

d) deň, od ktorého prislúcha autorovi právo prednosti,

e) opis novej metódy.

(3) Osvedčením sa uznáva predmet prihlášky za novú metódu a potvrdzuje sa autorstvo a právo prednosti.

(4) Práva z osvedčenia platia odo dňa podania prihlášky. Platnosť osvedčenia nie je časove obmedzená.

(5) Ministerstvo zaznačí údaje o udelení osvedčenia do zoznamu nových metód a oznámi udelenie osvedčenia, včítane definície novej metódy, vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky.

TRETIA ČASŤ

ZAVÁDZANIE A ODMEŇOVANIE NOVÝCH METÓD

§ 11

Organizácie sú povinné zavádzať bez zbytočných prieťahov nové metódy, na ktoré bolo udelené osvedčenie, pokiaľ sa týkajú odborov ich činnosti.

§ 12

(1) Právo na odmenu vzniká autorovi využitím novej metódy, na ktorú sa udelilo osvedčenie.

(2) Odmenu určí ministerstvo podľa spoločenského prospechu, ktorý sa dosiahne zavedením novej metódy, najmä s prihliadnutím na zníženie úmrtnosti, práceneschopnosti, invalidity alebo utrpenia ošetrovaných osôb, na zvýšenie účinnosti prevencie a terapie a presnosti diagnostiky.

(3) Odmena je najmenej 1000 Kčs.

(4) Odmena je jednorazová a vypláca ju ministerstvo. Pokiaľ sa nedohodne kratšia lehota, odmena je splatná do jedného mesiaca po uplynutí jedného roka od začiatku využívania novej metódy.

(5) Ak sa po uplynutí aspoň 5 rokov od zavedenia novej metódy zistí, že jej zavedením sa dosiahol osobitne významný spoločenský prospech, môže ministerstvo vyplatiť autorovi (jeho dedičovi) ešte osobitnú odmenu s prihliadnutím na rozsah spoločenského prospechu a na výšku odmeny, ktorú autor za novú metódu dostal.


ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 13

Na konanie o osvedčeniach na nové metódy platia, pokiaľ táto vyhláška neustanovuje inak, ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správneho poriadku).

§ 14

Práva z osvedčení udelených v Českej socialistickej republike platia aj na území Slovenskej socialistickej republiky.

§ 15

Organizácie sú povinné dbať na to, aby nové metódy vypracované ich pracovníkmi pri plnení pracovných úloh, najmä nové metódy vypracované pri riešení plánovaných výskumných úloh, pracovníci včas prihlásili podľa tejto vyhlášky.

§ 16

Ustanovenia tejto vyhlášky platia aj o prihláškach nových metód podaných pred začiatkom jej účinnosti, ak sa o nich dosiaľ nerozhodlo.

§ 17

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1976.


Minister:

Prof. MUDr. Matejíček DrSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Nové klinické laboratórne vyšetrovacie spôsoby, ktoré sú vyriešením technického problému, môžu byť chránené ako vynálezy podľa § 24 zákona č. 84/1972 Zb.