Vyhláška č. 105/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Filipínskou republikou

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1975-105
Čiastka 25/1975
Platnosť od 30.09.1975
Účinnosť od 15.10.1975
Redakčná poznámka

Dňa 8. októbra 1974 bola v New Yorku podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Filipínskou republikou, ktorá podľa svojho článku 9 nadobudla platnosť 18. júnom 1975.

Aktuálne znenie 15.10.1975

105

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 23. júla 1975

o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Filipínskou republikou


Dňa 8. októbra 1974 bola v New Yorku podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Filipínskou republikou, ktorá podľa svojho článku 9 nadobudla platnosť 18. júnom 1975.

Český text Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Filipínskou republikou

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Filipínskej republiky

vedené prianím udržiavať a posilňovať vzájomne prospešné priateľské vzťahy existujúce medzi oboma krajinami,

vedené potrebou a všeobecným prianím podporovať a rozvíjať kultúrne styky medzi svojimi národmi a vzájomnú spoluprácu v oblasti vedy, vzdelania a kultúry,

rozhodli sa uzavrieť Dohodu o kultúrnej spolupráci a za týmto účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

vláda Československej socialistickej republiky
ing. Bohuslava Chňoupka,
ministra zahraničných vecí,

vláda Filipínskej republiky
generála Carlosa P. Romula,
ministra zahraničných vecí,

ktorí po výmene svojich plnomocenstiev a po zhľadaní ich dobrej a náležitej formy sa dohodli na nasledujúcom:

Článok 1

Vysoké zmluvné strany, majúc na pamäti záujmy svojich národov, sa dohodli, že budú podporovať kultúrnu spoluprácu medzi oboma krajinami na základe vzájomného rešpektovania zvrchovanosti a dodržiavania zákonov a predpisov platných v každej z oboch krajín.

Článok 2

Vysoké zmluvné strany sa budú usilovať v súlade so zákonmi a predpismi každej zo strán navzájom si poskytnúť všetku možnú pomoc na zabezpečenie lepšieho pochopenia kultúry druhej krajiny výmenou:

1. kníh a časopisov zaoberajúcich sa vedou, umením a vzdelaním,

2. nekomerčných filmov a programových záznamov pre televízne a rozhlasové vysielanie z oblasti kultúry, umenia, vedy a vzdelania,

3. umeleckých a iných kultúrnych výstav.

Článok 3

Vysoké zmluvné strany budú v súlade so zákonmi a predpismi platnými v každej z oboch krajín podporovať:

1. výmenu profesorov, vedcov a členov vedeckých, kultúrnych a umeleckých inštitúcií medzi svojimi krajinami podľa svojich možností,

2. usporadúvanie koncertov, tanečných, divadelných a hudobných predstavení v oboch krajinách umelcami druhej krajiny,

3. poskytovanie štipendií umožňujúcich študentom jednej krajiny štúdium v kultúrnych, vedeckých, priemyselných, technických a podobných odboroch v druhej krajine.

Článok 4

Vysoké zmluvné strany budú čo najviac rozvíjať výmenu medzi oboma krajinami na poli telesnej výchovy a športu.

Článok 5

Vysoké zmluvné strany budú v prípade potreby navzájom konzultovať o podrobnostiach pri vykonávaní tejto Dohody.

Článok 6

Vysoké zmluvné strany podniknú na základe vzájomnosti príslušné opatrenia na ochranu duševných a umeleckých majetkov občanov druhého štátu na svojom území, včítane národných kultúrnych majetkov a pokladov národnej kultúry, pokiaľ nepožívajú ochranu podľa mnohostrannej medzinárodnej zmluvy.

Článok 7

Vysoké zmluvné strany budú napomáhať rozvoj turistiky medzi oboma krajinami všetkými vhodnými prostriedkami, ktoré sa môžu dohodnúť výmenou nót.

Článok 8

Na vykonávanie ustanovení tejto Dohody budú v prípade realizácie každého bodu dojednané potrebné doplnkové dohody výmenou nót medzi ministerstvami zahraničných vecí oboch vysokých zmluvných strán.

Článok 9

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa ústavných predpisov vysokých zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny listín o schválení, ku ktorým dôjde v Manile.

Táto Dohoda zostane v platnosti päť rokov, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie so šesťmesačnou lehotou.

Na dôkaz toho uvedení splnomocnenci túto Dohodu podpísali a opatrili ju pečaťami.

Spísané vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom, filipínskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť, avšak v prípade rozdielneho výkladu bude rozhodujúce anglické znenie.

Dané v New Yorku 8. októbra 1974.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. B. Chňoupek v. r.

Za vládu

Filipínskej republiky:

Carlos P. Romulo v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.