Vyhláška č. 100/1975 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o pravidlách cestnej premávky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1975-100
Čiastka 24/1975
Platnosť od 29.09.1975 do31.12.1994
Účinnosť od 01.01.1990 do31.12.1994
Zrušený 99/1989 Zb.
Znenie 01.01.1990

100

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva vnútra

z 23. júla 1975

o pravidlách cestnej premávky

Federálne ministerstvo vnútra ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 16 ods. 1 písm. a) vládneho nariadenia č. 54/1953 Zb. o premávke na cestách v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 13/1956 Zb.:


Príloha vyhlášky č. 100/1975 Zb.

I. diel

VYOBRAZENIA DOPRAVNÝCH ZNAČIEK, DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ A ROZLIČNÝCH OZNAČENÍ

I. Zvislé dopravné značky

Vzory dopravných značiek A 1a až F 5b

II. Vodorovné dopravné značky

Vzory dopravných značiek V 1a až V 14

III. Dopravné zariadenia

Vzory dopravných zariadení S 1a až Z 5b

IV. Rozličné označenia

Vzory označení O 1a až O 4c

II. diel

VÝZNAM DOPRANÝCH ZNAČIEK A DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ

ČASŤ I

ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY

Čl. 1

Všeobecné ustanovenia

Význam zvislých značiek spravidla vyplýva zo skupiny, do ktorej sú zaradené, z ich názvu, symbolu a pod.

Čl. 2

Výstražné značky

(1) K značkám č. A 2a a č. A 2b a k tabuľke č. E 1 alebo č. E 4:

Ak nasledujú za sebou viac ako dve zákruty, je pod značkou „Dvojitá zákruta, prvá vpravo" (č. A 2a) alebo „Dvojitá zákruta, prvá vľavo" (č. A 2b) umiestnená dodatková tabuľa „Celkový počet zákrut" (č. E 1), na ktorej je vyznačený skutočný počet zákrut; ak je však zákrut viac ako štyri, používajú sa dodatkové tabuľky „Dĺžka úseku v kilometroch" (č. E 4).

(2) K značke č. A 3 a k tabuľke č. E 2a:

Značka „Križovatka" (č. A 3) upozorňuje na križovatku, kde nie je prednosť v jazde upravená dopravnými značkami. V obciach sa spravidla tieto križovatky neoznačujú. Na zvláštny tvar križovatky upozorňuje vodičov dodatková tabuľka „Tvar križovatky" (č. E 2a).

(3) K značke č. A 4 a k tabuľke č. E 2b:

Značka „Križovatka s vedľajšou cestou" (č. A 4) upozorňuje mimo obce na križovatku, kde je na vedľajšej ceste umiestnená značka „Daj prednosť v jazde!" (č. C 1a) alebo „Stoj, daj prednosť v jazde!" (č. C 2). Na zvláštny tvar križovatky a na prednosť, ktorá na nej platí, upozorňuje vodičov dodatková tabuľka „Tvar križovatky s vyznačením prednosti v jazde" (č. E 2b).

(4) K značkám č. A 3 a č. A 4 a k tabuľke č. E 2d:

Každá križovatka je označená samostatne; na dodatkovej tabuľke je preto vyznačený len tvar jednej križovatky. Ak treba vyznačiť dve križovatky nasledujúce tesne za sebou, je umiestnená pod značkou č. A 4 dodatková tabuľka „Dve križovatky s vyznačením prednosti v jazde" (č. E 2d). Obdobná tabuľka sa môže použiť aj pod značkou č. A 3.

(5) K značkám č. A 5a a č. A 5b a k tabuľke č. E 4:

Značka „Nebezpečné klesanie" (č. A 5a) upozorňuje na miesto, kde klesanie cesty presahuje 10 % alebo kde miestne podmienky robia klesanie nebezpečným (tam, kde je železničné priecestie a pod.). V každom prípade je vyznačený skutočný skon (8 %, 12 % a pod.). To platí obdobne aj pre značku "Nebezpečné stúpanie" (č. A 5b). Ak to
treba, používa sa dodatková tabuľka „Dĺžka úseku v kilometroch" (č. E 4).

(6) K značkám č. A 6a a č. A 6b:

Na miesto, kde je zúžená vozovka, kde sa približuje koľaj električky k chodníku a pod., upozorňuje podľa povahy prípadu značka „Zúžená vozovka (z oboch strán)" (č. A 6a) alebo „Zúžená vozovka (z jednej strany)" (č. A 6b), ktorej symbol môže byť obrátený.

(7) K značke č. A 7 a k tabuľke č. E 4:

Na miesto, kde ja na vozovke priečna stružka alebo hrboľ, upozorňuje značka „Nerovnosť vozovky" (č. A 7). Úseky s nerovným povrchom vozovky sa vyznačujú touto značkou s dodatkovou tabuľkou „Dĺžka úseku v kilometroch" (č. E 4).

(8) K značke č. A 8:

Pod značkou „Nebezpečenstvo šmyku" (č. A 8) môže byť umiestnená dodatková tabuľka s nápisom „Za mokra" a pod.

(9) K značke č. A 9:

Značka „Premávka v oboch smeroch" (č. A 9) upozorňuje na úsek cesty, kde na rozdiel od predchádzajúceho úseku ide v príslušnej časti vozovky o dočasnú alebo trvalú premávku v oboch smeroch; na konci takého úseku sa používa značka „Jednosmerná premávka" (č. D 4b). Značka sa používa aj pri ukončení smerove rozdelenej cesty,
najmä diaľnice alebo cesty pre motorové vozidlá.

(10) K značke č. A 10:

Značka „Svetelné signály" (č. A 10) upozorňuje vodiča na miesto, kde je premávka riadená svetelnými signálmi, ktoré by inak neočakával, najmä tam, kde nie sú viditeľné z dostatočnej vzdialenosti. Mimo obce je umiestnená pred každou križovatkou, kde je premávka riadená svetelnými signálmi, a najmä tam, kde je nimi (pri čiastočných uzávierkach a pod.) riadená premávka mimo križovatky.

(11) K značke č. A 11:

Značka „Pozor, priechod pre chodcov" (č. A 11) vopred upozorňuje vodičov tam, kde to treba, najmä mimo obce na priechod pre chodcov.

(12) K značke č. A 15:

Značka „Práca na ceste" (č. A 15) upozorňuje na akékoľvek práce na ceste, prípadne jej súčastiach, pokiaľ by mohli ohroziť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky alebo osôb pracujúcich na ceste. Značka môže byť umiestnená aj na pracovnom stroji uzavierajúcom pohybujúcu sa pracovnú kolónu.

(13) K značke č. A 16:

Značka „Bočný vietor" (č. A 16) upozorňuje vodičov na úsek cesty, kde prudký vietor môže ohroziť bezpečnosť cestnej premávky.

(14) K značke č. A 19:

Značka „Cyklisti" (č. A 19) upozorňuje na blízkosť miesta, kde cyklisti vchádzajú na vozovku alebo ju prechádzajú.

(15) K značke č. A 20:

Značka „Lietadlá" (č. A 20) upozorňuje na miesto, kde ponad cestu v malej výške preletúvajú štartujúce alebo pristávajúce lietadlá.

(16) K značke č. A 21:

Značka „Tunel" (č. A 21) upozorňuje na blízkosť tunela i podjazdu, na ktorý treba vzhľadom na okolnosti vopred upozorniť.

(17) K značke č. A 22 a k tabuľke č. E 6:

Značka „Iné nebezpečenstvo" (č. A 22) upozorňuje na iné nebezpečné miesta než na tie, ktoré možno vyznačiť zvláštnou značkou. Druh nebezpečenstva je vyznačený na tabuľke pod značkou vhodným symbolom, napr. „Nebezpečná krajnica" (č. E 6) alebo stručným nápisom („Prievoz - 300 m" a pod.).

(18) K výstražným značkám s tabuľkou č. E 3a:

Ak to treba, môže byť pred každou výstražnou značkou umiestnená predbežná značka; potom sa používa pod príslušnou značkou dodatková tabuľka "Vzdialenosť v metroch" (č. E 3a) udávajúca vzdialenosť k nebezpečnému miestu.

(19) K výstražným značkám s tabuľkou č. E 4:

Ak nebezpečné miesto tvorí dlhší úsek (s nebezpečným klesaním, zúženou vozovkou, nebezpečenstvom šmyku, zveri a pod.) je pod príslušnou značkou umiestnená dodatková tabuľka „Dĺžka úseku v kilometroch" (č. E 4).

(20) K značkám č. A 23 až č. A 27:

Výstraha pred železničným priecestím je zdôraznená značkami „Návestná tabuľa" (č. A 25a až č. A 25c) umiestnenými vo vzdialenosti 240 m, 160 m a 80 m pred železničným priecestím. Nad značkou č. A 25a je umiestnená značka „Železničné priecestie so závorami" (č. A 23) alebo „Železničné priecestie bez závor" (č. A 24). Ak je vzdialenosť medzi dvoma železničnými priecestiami kratšia ako 240 m, je pred druhým priecestím umiestnená značka č. A 23 alebo č. A 24 nad značkou č. A 25b, a ak je táto vzdialenosť kratšia ako 160 m, nad značkou č. A 25c; ak je táto vzdialenosť kratšia ako 80 m, používa sa značka č. A 25c, nad ktorou je pod značkou č. A 23 alebo č. A 24 umiestnená dodatková tabuľka „Vzdialenosť v metroch" (č. E 3a) udávajúca vzdialenosť priecestia. Ak by vzdialenosť medzi označením dvoch priecestí bola kratšia ako 30 m, je značka pre obe priecestia spoločná; ak ide o železničné priecestia bez závor, je pod značkou č. A 24 umiestnená dodatková tabuľka s nápisom „2x". Na označenie železničného priecestia na odbočujúcej ceste sa používa dodatková tabuľka „Smerová šípka" (č. E 7a alebo č. E 7b) umiestnená nad značkami č. A 25a až č. A 25c. Ak je však priecestie na ceste menšieho významu, označuje sa len na tejto ceste, a ak je jeho vzdialenosť od križovatky menšia ako 80 m, používa sa aj tu dodatková tabuľka č. E 3a udávajúca vzdialenosť železničného priecestia. Na označenie železničného priecestia, kde treba upozorniť na nedostatočný rozhľad po železničnej trati, najmä kde cesta zviera so železničnou traťou ostrý uhol, možno použiť nad značkou č. A 25c dodatkovú tabuľku s vyznačením tvaru križovania cesty so železničnou traťou. Železničné priecestie bez závor je označené aj značkou „Výstražný kríž pre železničné priecestie bez závor jednokoľajové" (č. A 26a) alebo „Výstražný kríž pre železničné priecestie bez závor viackoľajové" (č. A 26b), ktorá je umiestnená tesne pred železničným priecestím bez závor. Značkou „Vlečkové priecestie" (č. A 27) sú označené priecestia, ktoré nie sú opatrené závorami ani označené značkou č. A 26a alebo č. A 26b; na týchto priecestiach sa nepoužívajú značky č. A 25a až č. A 25c.

Čl. 3

Zákazové značky

(1) K značkám č. B 1 a č. B 2:

Pod značkou „Zákaz vjazdu všetkých vozidiel (v oboch smeroch)" (č. B 1) môže byť umiestnená dodatková tabuľka s nápisom „Vyhradené na hry detí", „Vyhradené na sánkovanie" a pod. Značka č. B 1 s dodatkovou tabuľkou s nápisom „Vyhradené pre chodcov" sa používa tam, kde je celá vozovka vyhradená pre chodcov. Výnimky zo
zákazu podľa značky č. B 1 sú vždy uvedené len na dodatkovej tabuľke. Značka „Zákaz vjazdu všetkých vozidiel" (č. B 2) sa používa aj vnútri križovatiek.

(2) K zákazovým značkám s tabuľkou „Pre zásobovanie vjazd povolený" alebo „Dopravnej obsluhe vjazd povolený":

Ak je pod niektorou zo značiek zakazujúcich vjazd, najmä pod značkou „Zákaz vjazdu všetkých vozidiel (v oboch smeroch)" (č. B 1) umiestnená dodatková tabuľka s nápisom „Pre zásobovanie vjazd povolený" je vjazd povolený vozidlám, ktoré tu zabezpečujú zásobovanie podnikov alebo opravárenské, údržbárske a podobné služby. Tam, kde sa použije dodatková tabuľka s nápisom „Dopravnej obsluhe vjazd povolený", je vjazd povolený vozidlám, ktoré tu zabezpečujú zásobovanie podnikov alebo opravárenské, údržbárske a podobné služby a taxislužby a ďalej aj vozidlám, ktorých prevádzatelia tu majú trvalé bydlisko, sídlo alebo garáž, a vozidlám telesne postihnutých osôb s označením č. O 2a. Nápis môže byť v oboch prípadoch doplnený uvedením času, po ktorý je vjazd povolený.

(3) K značke č. B 4:

Značka „Zákaz vjazdu nákladných automobilov" (č. B 4) platí aj pre špeciálne automobily postavené na strojových spodkoch nákladných automobilov alebo autobusov; neplatí však pre špeciálne obytné automobily.

(4) K značke č. B 6:

Značka „Zákaz vjazdu traktorov" (č. B 6) platí aj pre jednonápravové kultivačné traktory, pre samohybné zberové poľnohospodárske a lesné stroje a pojazdné pracovné stroje.

(5) K značke č. B 10:

Značka „Zákaz vjazdu ručných vozíkov" (č. B 10) zakazuje vjazd ročným vozíkom s celkovou šírkou väčšou ako 60 cm.

(6) K značke č. B 12:

Značka „Zákaz vjazdu vyznačených vozidiel" (č. B 12) sa používa, ak treba určiť zákaz vjazdu vozidiel viacerých druhov; tieto druhy vozidiel sú vyznačené symbolmi použitými na značkách č. B 4 až č. B 10 a majú potom obdobný význam. Obdobná značka sa použije, ak ide iba o zákaz vjazdu dvoch druhov vozidiel.

(7) K značke č. B 13 a k tabuľke s nápisom „Jediné vozidlo ... t":

Pre značku „Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu" (č. B 13) rozhoduje pri súpravách vozidiel súčet okamžitých hmotností všetkých vozidiel súpravy. Na zákaz možno upozorniť na predchádzajúcej križovatke značkou „Návesť pred križovatkou" (č. D 31c, prípadne č. D 31f) so symbolom značky č. B 13. Ak je značka č. B 13 doplnená tabuľkou s nápisom „Jediné vozidlo ... t", smie na most vojsť vozidlo, ktorého okamžitá hmotnosť, a ak ide o súpravu, okamžitá hmotnosť všetkých vozidiel súpravy, síce presahuje údaj na značke, nie však údaj na tabuľke; vodič je povinný zabezpečiť, aby na most súčasne nevchádzali zo žiadneho smeru iné vozidlá; za tým účelom je prípadne oprávnený zastavovať iné vozidlá.

(8) K značke č. B 14:

Pre značku „Zákaz vjazdu motorových vozidiel, ktorých okamžité zaťaženie na nápravu presahuje vyznačenú hranicu" (č. B 14) sa zaťažením na nápravu rozumie statické zaťaženie vozovky nápravou.

(9) K značke č. B 15:

Pre značku „Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých šírka presahuje vyznačenú hranicu" (č. B 15) je rozhodujúca okamžitá šírka, včítane nákladu. Na zákaz možno upozorniť na predchádzajúcej križovatke značkou obdobnou značke „Návesť pred križovatkou" (č. D 31c, prípadne č. D 31f), ale so symbolom značky č. B 15.

(10) K značke č. B 16:

Pre značku „Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých výška presahuje vyznačenú hranicu" (č. B 16) je rozhodujúca okamžitá výška, včítane nákladu. Značka sa umiestňuje aj nad samotným podjazdom nad stredom príslušného jazdného pása. Umiestňuje sa aj pred železničnými priecestiami elektrifikovaných tratí. Na zákaz možno upozorniť na predchádzajúcej križovatke značkou „Návesť pred križovatkou" (č. D 31f, prípadne č. D 31c) so symbolom značky č. B 16.

(11) K značke č. B 17:

Pre značku „Zákaz vjazdu vozidiel alebo súprav vozidiel, ktorých dĺžka presahuje vyznačenú hranicu" (č. B 17) je rozhodujúca okamžitá dĺžka, včítane nákladu. Na zákaz možno
upozorniť na predchádzajúcej križovatke značkou „Návesť pred križovatkou" (č. D 31c, prípadne č. D 31f) so symbolom značky č. B 17.

(12) K značke č. B 18:

Značka „Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich nebezpečný náklad" (č. B 18) zakazuje vjazd vozidlám prepravujúcim výbušný, ľahko horľavý alebo inak nebezpečný náklad, ktorého množstvo a prípadne bližšia povaha sú určené na dodatkovej tabuľke.

(13) K značke č. B 19:

Značka „Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody" (č. B 19) zakazuje vjazd vozidlám prepravujúcim ropu alebo ropné materiály alebo iné materiály, ktoré by mohli spôsobiť znečistenie vody, ktorých množstvo a prípadne aj povaha sú určené na dodatkovej tabuľke.

(14) K značke č. B 20a:

Značka „Obmedzená rýchlosť" (č. B 20a) zakazuje vodičovi prekročiť hranicu rýchlosti uvedenú v km za hodinu na značke.

(15) K značke č. B 21a:

Značka „Zákaz predchádzania" (č. B 21a) zakazuje vodičovi predchádzať motorové vozidlo, s výnimkou motocykla bez postranného vozíka. Pod značkou môže byť umiestnená dodatková tabuľka s nápisom „Predchádzať traktory dovolené" a pod.

(16) K značke č. B 22a:

Značka „Zákaz predchádzania pre nákladné automobily" (č. B 22a) zakazuje vodičovi nákladného automobilu s celkovou hmotnosťou vyššou ako 3500 kg predchádzať motorové vozidlo, s výnimkou motocykla bez postranného vozíka.

(17) K značkám č. B 4, č. B 12, č. B 20a a č. B 22a s nápisom „3,5 t" a pod. alebo s tabuľkou č. E 5:

Na značke „Zákaz vjazdu nákladných automobilov" (č. B 4), „Zákaz vjazdu vyznačených vozidiel" (č. B 12), „Obmedzená rýchlosť" (č. B 20a) a „Zákaz predchádzania pre nákladné automobily" (č. B 22a) môže byť v spodnej časti značky, ak tým nie je narušená čitateľnosť symbolu, obmedzená nápisom „3,5 t" a pod. platnosť značky len na vozidlá vyznačené na značke, ktorých celková hmotnosť presahuje údaj na značke; ak je to však vhodnejšie, používa sa dodatková tabuľka „Celková hmotnosť v tonách" (č. E 5). Pri súpravách vozidiel rozhoduje súčet celkových hmotností všetkých vozidiel súpravy. Na značke alebo na dodatkovej tabuľke môže byť vyznačený aj čas, po ktorý zákaz platí.

(18) K značke č. B 23a a k tabuľke č. E 4:

Pod značkou „Zákaz zvukových výstražných znamení" (č. B 23a) sa môže umiestniť dodatková tabuľka „Dĺžka úseku v kilometroch" (č. E 4) udávajúca dĺžku úseku, pre ktorý zákaz platí.

(19) K značke č. B 26:

Ak sa na zúženom mieste použije značka „Prednosť protiidúcich vozidiel" (č. B 26), používa sa na opačnej strane značka „Prednosť pred protiidúcimi vozidlami" (č. D 7).

(20) K značke č. B 27:

Pri značke „Colný úrad" (č. B 27) sa uvádza pod nápisom „Clo" preklad v reči susedného štátu.

(21) K značkám č. B 28 a č. B 29 a k tabuľkám č. E 8a, č. E 8b a č. E 8c:

Na značke „Zákaz zastavenia" (č. B 28) a „Zákaz státia" (č. B 29) môžu byť v spodnej časti, ak tým nie je narušená čitateľnosť symbolu, vyznačené nápisy obmedzujúce zákaz na určité hodiny alebo dni v týždni alebo mesiace alebo vynímajúce zo zákazu určité druhy vozidiel; ak je to však vhodnejšie, používa sa dodatková tabuľka. Ak sú zákazy obmedzené iba na určitý čas, potom mimo tohto času neplatia, ak sa inak dodržia platné ustanovenia vyhlášky. Ak treba vyznačiť úsek, v ktorom platí zákaz alebo obmedzenie vyjadrené značkami č. B 28 alebo č. B 29, je začiatok úseku vyznačený dodatkovou tabuľkou „Začiatok úseku, pre ktorý značka platí" (č. E 8a) a koniec úseku dodatkovou tabuľkou „Koniec úseku, pre ktorý značka platí" (č. E 8c); tam, kde to treba, sa môže použiť aj dodatková tabuľka „Priebeh úseku, pre ktorý značka platí" (č. E 8b).

(22) K značke č. B 31:

Značka „Iný zákaz" (č. B 31) určuje iný zákaz než ten, ktorý možno vyznačiť zvláštnou značkou; zákaz je vyjadrený stručným nápisom na značke („Nakladanie a skladanie zakázané" a pod.). Ak sa použije nápis „Prejazd zakázaný", nesmie vodič prejsť označeným úsekom v plynulej jazde, môže tam vojsť, pokiaľ jazdu preruší (za účelom naloženia alebo zloženia nákladu a pod.)

Ak treba vyznačiť dĺžku úseku, v ktorom iný zákaz platí, používa sa obdobne ustanovenie odseku 21.

Čl. 4

Príkazové značky

(1) K značkám č. C 1a a č. C 2:

Značka „Daj prednosť v jazde!" (č. C 1a) alebo „Stoj, daj prednosť v jazde!" (č. C 2) označuje vedľajšiu cestu tam, kde je prednosť v jazde na križovatke upravená dopravnými značkami; prípadne sa používa vnútri väčších a zložitejších križovatiek. Značka sa používa aj pre vodiča električky tam, kde sa rozhodne v sporných prípadoch, že musí dávať prednosť v jazde ostatným vozidlám, a to prípadne s dodatkovou tabuľkou s vhodným nápisom („Súbežne idúcim vozidlám" a pod.), alebo aj tam, kde treba vodičovi električky pripomenúť, že vchádza na cestu z miesta ležiaceho mimo cesty.

(2) K značke č. C 2:

Značka „Stoj, daj prednosť v jazde!" (č. C 2) sa používa, ak to vyžadujú miestne podmienky, najmä nedostatočný rozhľad, aby sa vodičovi uložila povinnosť zastaviť vozidlo. Značka sa používa aj pred železničnými priecestiami tam, kde vodičom treba uložiť povinnosť zastaviť vozidlo.

(3) K značkám č. C 1a a č. C 2 s tabuľkou č. E 2b alebo č. E 2c:

Značka „Daj prednosť v jazde!" (č. C 1a) a „Stoj, daj prednosť v jazde!" (č. C 2) je doplnená, ak vodiča treba upozorniť na zvláštny tvar križovatky, a aká prednosť na nej platí, dodatkovou tabuľkou „Tvar križovatky s vyznačením prednosti v jazde" (č. E 2b). Dodatková tabuľka č. E 2c sa používa tam, kde situácia vyžaduje, aby vodič bol upozornený na križovatku s cestou smerove rozdelenou (deliacim pásom alebo pásmi a pod.).

(4) K značke č. C 1b:

Značka „Daj prednosť v jazde električke!" (č. C 1b) sa používa, ak by s ohľadom na miestne podmienky bola prednosť v jazde medzi električkou a ostatnými vozidlami sporná a ak treba dať prednosť v jazde električke. Značka sa používa aj tam, kde vodičom treba pripomenúť ich povinnosť dať električkám prednosť v jazde podľa pravidiel (električke odbočujúcej vpravo a pod.), a prípadne aj tam, kde situácia vyžaduje, aby sa prednosť v jazde odchylne od pravidiel (pri vchádzaní na cestu a pod.) zmenila v prospech električky.

(5) K značke č. C 3:

Značka „Križovatka s kruhovým objazdom" (č. C 3) nemá iný význam, než prikázaný smer jazdy cez križovatku, t. zn., že vodič idúci po kruhovom objazde je povinný dávať prednosť v jazde vozidlám prichádzajúcim do okruhu sprava. Ak vodiča treba upozorniť na zvláštny tvar tejto križovatky, umiestni sa pod značkou dodatková tabuľka „Tvar križovatky" (č. E 2a).

(6) K značkám č. C 4a až č. C 4f:

Značka „Prikázaný smer jazdy" (č. C 4a až č. C 4f) sa používa na označenie určeného alebo miestnou úpravou zmeneného smeru jazdy, najmä pri radení pred križovatkou. Dve značky umiestnené vedľa seba (značky č. C 4a až č. C 4b alebo č. C 4a až č. C 4c a pod.) sa používajú tam, kde ide o dva jazdné pruhy a pokiaľ značky nie sú umiestnené nad vozovkou. Značky č. C 4d, č. C 4e a č. C 4f sa ako samostatné používajú iba pre jeden jazdný pruh.

(7) K značkám č. C 5a a č. C 5b:

Značka „Prikázaný smer obchádzania" (č. C 5a a č. C 5b) sa používa tam, kde je vodič povinný obchádzať ostrovček alebo prekážku iba v smere vyznačenom šípkou.

(8) K značke č. C 6a a k tabuľke č. E 4:

Pod značkou „Najnižšia dovolená rýchlosť" (č. C 6a) je prípadne umiestnená dodatková tabuľka „Dĺžka úseku v kilometroch" (č. E 4) vyznačujúca dĺžku úseku, pre ktorý príkaz platí. Ak treba určiť dolnú aj hornú hranicu rýchlosti jazdy, používa sa súčasne aj značka „Obmedzená rýchlosť" (č. B 20a).

(9) K značke č. C 7:

Tam, kde pre chodcov značka „Chodník pre chodcov" (č. C 7) určuje vymedzený pruh alebo chodník, sú chodci a osoby im na roveň postavené povinní ich používať. Používať ich smie aj cyklista vedúci bicykel a osoba, ktorá sa pohybuje pomocou vozíka pre telesne postihnuté osoby; ak ide o ručný vozík s pomocným motorčekom, nesmie potom jeho rýchlosť pri jazde prekročiť 4 km za hodinu. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie vymedzeného pruhu alebo chodníka zakázané.

(10) K značke č. C 8:

Tam, kde značka „Chodník pre cyklistov" (č. C 8) určuje vymedzený pruh alebo chodník pre cyklistov, je cyklista povinný ich používať. Chodci a osoby im na roveň postavené ich môžu používať, ak neohrozia premávku cyklistov. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie vymedzeného pruhu alebo chodníka zakázané.

(11) K značke č. C 9a a k tabuľke č. E 7a a č. E 7b:

Značka „Iný príkaz" (č. C 9) určuje iný príkaz než ten, ktorý možno vyjadriť zvláštnou značkou; príkaz je vyjadrený stručným nápisom na značke („Prechádzajte po priechode", „Použite podchod", „Použite chodník pre chodcov", „Prejdite na druhú stranu" a pod.). Ak sa použije značka na upozornenie na blízkosť priechodu, nadchodu alebo podchodu, ktoré sú chodci povinní používať, je pod značkou umiestnená dodatková tabuľka „Smerová šípka" (č. E 7a alebo č. E 7b); šípku prípadne možno vyznačiť v spodnej časti samotnej značky. Ak to treba, umiestni sa pod značkou č. C 9 dodatková tabuľka, na ktorej sa uvedie obdobne ako na značke č. E 4 alebo vhodným nápisom úsek, pre ktorý značka platí.

Čl. 5

K zákazovým aj príkazovým značkám

Značky č. B 1 až č. B 31 a č. C 1a až č. C 9:

(1) Zákaz, obmedzenie alebo príkaz vyjadrený týmito značkami sa končí na najbližšej križovatke, pokiaľ sa nepoužije značka s dodatkovou tabuľkou „Koniec úseku, pre ktorý značka platí" (č. E 8c).

(2) Ak je zákazová alebo príkazová značka umiestnená nad vozovkou, platí zákaz alebo príkaz len pre jazdný pruh, nad ktorým je značka umiestnená.

(3) K značkám s tabuľkou č. E 3a alebo č. E 3b:

Ak treba, môže byť pred každou zákazovou alebo príkazovou značkou umiestnená na najbližšej predchádzajúcej križovatke predbežná značka; potom sa pod príslušnou značkou používa dodatková tabuľka „Vzdialenosť v metroch" (č. E 3a) udávajúca vzdialenosť k miestu, kde sa zákaz, obmedzenie alebo príkaz začína. Na tabuľke môžu byť uvedené ďalšie potrebné údaje (o obchádzke a pod.). Pri značkách „Daj prednosť v jazde!" (č. C 1a) a „Stoj, daj prednosť v jazde!" (č. C 2) sa ako predbežná používa vždy iba značka č. C 1a, pod ktorou je umiestnená dodatková tabuľka „Vzdialenosť v metroch" (č. E 3a), a ak ide o predbežnú značku k značke č. C 2, dodatková tabuľka „Vzdialenosť
v metroch s nápisom STOP" (č. E 3b). Tam, kde sa značka č. C 2 použije pred železničným priecestím, používa sa vždy aj predbežná značka.

Čl. 6

Informatívne značky

(1) K značke č. D 1a a k tabuľke č. E 2b:

Značka „Hlavná cesta" (č. D 1a) označuje hlavnú cestu. V obci táto značka upozorňuje vodičov na križovatku, kde je na vedľajšej ceste umiestnená značka „Daj prednosť v jazde!" (č. C 1a) alebo „Stoj, daj prednosť v jazde!" (č. C 2). Na zvláštny tvar križovatky a prednosť v jazde, ktorá na nej platí, vodičov upozorňuje dodatková tabuľka „Tvar križovatky s vyznačením prednosti v jazde" (č. E 2b). Ustanovenie článku 2 ods. 4 platí tu obdobne. Mimo obce informuje značka č. D 1a za križovatkou vodiča o tom, že na najbližšej križovatke má prednosť v jazde.

(2) K značke č. D 1b a k tabuľke č. E 3a:

Značka „Koniec hlavnej cesty" (č. D 1b) informuje vodičov o tom, že na najbližšej križovatke cesta už nemá prednosť v jazde. Pod značkou môže byť umiestnená dodatková tabuľka „Vzdialenosť v metroch" (č. E 3a) udávajúca vzdialenosť ku križovatke, kde prednosť v jazde už neplatí.

(3) K značkám č. D 2a a č. D 3:

Značkou „Okruh" (č. D 2) sú vyznačené okruhy zriadené na obchádzanie obcí alebo ich častí. Ak je zriadené viac okruhov, označujú sa v spodnej časti značky od stredu obce postupne rímskymi číslicami začínajúc I. Podporne sa používajú aj pruhy rovnakej farby na stĺpoch nadzemného vedenia. Značka „Zmena smeru okruhu" (č. D 3) upozorňuje na zmenu smeru okruhu. Na križovatke, kde majú mať vozidlá idúce po okruhu prednosť v jazde, je táto prednosť upravená značkami.

(4) K značke č. D 4a a č. D 4b:

Na označenie jednosmernej cesty sa podľa miestnych podmienok používa značka „Jednosmerná premávka" (č. D 4a), ktorá je umiestnená skoro rovnobežne s pozdĺžnou osou cesty, alebo značka „Jednosmerná premávka" (č. D 4b), ktorá je umiestnená kolmo na túto os. Na opačnej strane sa používa značka „Zákaz vjazdu všetkých vozidiel" (č. B 2). Značka č. D 4b sa používa aj vtedy, ak sa po použití značky „Premávka v oboch smeroch" (č. A 9) v príslušnej časti vozovky opäť začína premávka len v jednom smere.

(5) K značke č. D 5 a k tabuľke č. E 4:

Značka „Odporúčaná rýchlosť" (č. D 5) vodičom odporúča, aby za normálnych podmienok šli v rozmedzí rýchlostí uvedených v čísliciach na značke. Pod značkou je prípadne umiestnená dodatková tabuľka, na ktorej sa uvedie obdobne ako na značke č. E 4 dĺžka úseku, pre ktorý odporúčanie platí.

(6) K značke č. D 6:

Značka „Priechod pre chodcov" (č. D 6) označuje priechod najmä tam, kde ho vodič nemôže očakávať; nepoužíva sa preto na križovatkách s premávkou riadenou svetelnými signálmi a pod.

(7) K značkám č. D 9a a č. D 9b:

Značka „Slepá ulica" (č. D 9a) označuje ulicu, ktorú už nekrižuje ďalšia komunikácia, ktorou by bolo možné pokračovať v jazde. Ako predbežná značka sa používa „Návesť pred slepou ulicou" (č. D 9b).

(8) K značkám č. D 11b a č. D 11c:

Pod značkou „Vyhradené parkovisko" (č. D 11b) je umiestnená dodatková tabuľka s názvom organizácie alebo s iným údajom, z ktorého je zjavné, komu je parkovisko vyhradené, a s uvedením času, pre ktorý je vyhradené parkovisko povolené; ak na dodatkovej tabuľke čas nie je uvedený, je parkovisko vyhradené na neobmedzený čas. Značka „Parkovisko vozidiel taxislužby" (č. D 11c) sa používa s vhodným nápisom aj v iných prípadoch vyhradených parkovísk (pre vozidlá záchrannej služby s nápisom „SANITA" a pod.). Na značke môžu byť vyznačená aj štátna poznávacia značka vozidla alebo symbol osôb telesne postihnutých, pre ktoré je parkovisko vyhradené. Mimo času vyznačeného na značke, prípadne na dodatkovej tabuľke smú na vyznačenom mieste vodiči iných vozidiel zastaviť alebo stáť aj po čas dlhší ako tri minúty, ak inak dodržia platné ustanovenia vyhlášky. Na dodatkovej tabuľke môže byť vyznačený spôsob státia obdobne podľa ustanovenia odseku 10.

(9) K značkám č. D 11d a č. D 11e:

Tam, kde je umiestnená značka „Parkovisko s parkovacím kotúčom" (č. D 11d), je vodič povinný pri začiatku státia kotúč vo vozidle viditeľne umiestniť a nastaviť na ňom čas začiatku státia, ktorý nesmie až do odjazdu nijak meniť. Kde je umiestnená značka „Parkovisko s parkovacími hodinami" (č. D 11e), ide o platené parkovisko, kde čas státia vyznačujú parkovacie hodiny; vodič je povinný spravovať sa bližšími údajmi na značke alebo na parkovacích hodinách. Na značkách č. D 11d a č. D 11e môžu byť v spodnej časti vyznačené nápisy s údajmi potrebnými pre spôsoby státia; ak to treba, používa sa dodatková tabuľka so stručným nápisom.

(10) K značkám č. D 12a, č. D 12b a č. D 13a až č. D 13d:

Značka „Kolmé státie" (č. D 12a) alebo „Šikmé státie" (č. D 12b) sa podľa miestnych podmienok používa na vyznačenie týchto spôsobov státia tak, ako sú, alebo nie sú vyznačené vodorovnými značkami na vozovke; na toto vyznačenie však možno použiť aj dodatkové tabuľky s rovnakými symbolmi pod značkou „Parkovisko" (č. D 11a). Obdobná značka sa môže použiť aj na vyznačenie pozdĺžneho spôsobu státia. Ak na značkách na parkovanie alebo na dodatkovej tabuľke nie je vyznačený spôsob státia, smie sa stáť iba pozdĺžne. Niektoré zo značiek pre státie na chodníku (č. D 13a až č. D 13d) sa používajú na vyznačenie spôsobu dovoleného státia na chodníku tak, ako je, alebo nie je vyznačený vodorovnými značkami na vozovke; aj na toto vyznačenie však možno použiť dodatkové tabuľky pod značkou „Parkovisko" (č. D 11a). Symbol spôsobu státia môže byť na jednosmernej ulici obrátený tak, ako to je na vzore značky č. D 12b. Motorovým vozidlám a jazdným súpravám s celkovou hmotnosťou vyššou ako 3500 kg a zvláštnym motorovým vozidlám nie je dovolené stáť na chodníku ani tam, kde sa použije niektorá zo značiek č. D 13a až č. D 13d.

(11) K značkám č. D 11a až č. D 11e, č. D 12a, č. D 12b a č. D 13a až č. D 13d a k tabuľkám č. E 8a až č. E 8c:

Na týchto značkách sa môže použiť aj vhodný symbol vozidiel, ktorým je parkovisko určené.

Na vymedzenie priestoru parkoviska vyznačeného podľa ustanovení odsekov 8, 9 a 10, pokiaľ nevyplýva z počtu vozidiel vyznačených na značke alebo dodatkovej tabuľke a pokiaľ nie je vymedzený vodorovnými značkami, sa používajú dodatkové tabuľky „Začiatok úseku, pre ktorý značka platí" (č. E 8a) a „Koniec úseku, pre ktorý značka platí" (č. E 8c), prípadne aj značka „Priebeh úseku, pre ktorý značka platí" (č. E 8b).

(12) K značkám č. D 14a a č. D 14b:

Značkami „Zóna s obmedzeným státím" (č. D 14a) a „Koniec zóny s obmedzeným státím" (č. D 14b) sa vyznačujú zóny s časove alebo inak obmedzeným státím; vodič je povinný spravovať sa bližšími údajmi v spodnej časti značky alebo na dodatkovej tabuľke. Značka č. D 14b môže byť umiestnená na rube značky č. D 14a.

(13) K značkám č. D 15a a č. D 16a:

Značky „Diaľnica" (č. D 15a) a „Cesta pre motorové vozidlá" (č. D 16a) informujú vodiča o tom, že od miesta, kde je značka umiestnená, platia osobitné ustanovenia o premávke na diaľniciach alebo na cestách vyhradených premávke motorových vozidiel. Ak je na ceste pre motorové vozidlá výnimočne povolený vjazd z miest ležiacich mimo cesty, je pod značkou „Cesta pre motorové vozidlá" (č. D 16a) umiestnená dodatková tabuľka s nápisom, ktorý o tom vodiča informuje.

(14) K značkám č. D 15b a č. D 16b a k tabuľke č. E 3a:

Značky „Koniec diaľnice" (č. D 15b) a „Koniec cesty pre motorové vozidlá" (č. D 16b) informujú vodičov o tom, že od miesta, kde je značka umiestnená, prestávajú platiť osobitné ustanovenia o premávky na diaľniciach alebo na cestách pre motorové vozidlá. Značka č. D 15b alebo č. D 16b sa používa aj ako predbežná s vyznačením vzdialenosti v spodnej časti značky alebo na dodatkovej tabuľke „Vzdialenosť v metroch" (č. E 3a).

(15) K značke č. D 17:

Značka „Jazdný pruh pre pomalé vozidlá" (č. D 17) upozorňuje vodičov na osobitný jazdný pruh určený motorovým vozidlám, ktoré v takto vyznačenom úseku nedosiahnu vyššiu rýchlosť ako 50 km za hodinu. Počet šípok na značke zodpovedá počtu jazdných pruhov v danom smere. Na konci jazdného pruhu je umiestnená značka „Zníženie počtu jazdných pruhov" (č. D 19).

(16) K značke č. D 18:

Značka „Zvýšenie počtu jazdných pruhov" (č. D 18) upozorňuje vodiča na zvýšenie počtu jazdných pruhov. Je na nej vyznačený počet jazdných pruhov a na koľko jazdných pruhov sa tento počet zvyšuje. Značka sa používa miesto značky „Jazdný pruh pre pomalé vozidlá" (č. D 17) na iných cestách než diaľniciach a cestách pre motorové vozidlá, kde sa nevyžaduje dosiahnutie rýchlosti 50 km za hodinu.

(17) K značke č. D 19 a k tabuľke č. E 3a:

Značka „Zníženie počtu jazdných pruhov" (č. D 19) upozorňuje vodičov na zníženie počtu jazdných pruhov. Je na nej vyznačený počet jazdných pruhov a na koľko jazdných pruhov sa tento počet znižuje. Značka sa používa aj ako predbežná s vyznačením vzdialenosti v spodnej časti značky alebo na dodatkovej tabuľke „Vzdialenosť v metroch" (č. E 3a).

(18) K značkám č. D 20 až č. D 28:

Značky č. D 20 až č. D 28 poskytujú informácie o rozličných zariadeniach, ktoré majú význam pre účastníkov cestnej premávky.

(19) K značkám č. D 10 až č. D 14b a č. D 20 až č. D 28:

V spodnej časti informatívnej značky môžu byť číslicou vyznačené vzdialenosti príslušného zariadenia a pod., šípky ukazujúce smer jazdy k nemu, vhodným symbolom druh vozidla, na ktoré sa značka vzťahuje, prípadne aj iné údaje. Ak je to však vhodnejšie, používa sa dodatková tabuľka s vhodným symbolom alebo so stručným nápisom (o čase, po ktorý je zariadenie v prevádzke, s názvom servisu, hotela alebo motela a pod.).

(20) K značkám č. D 29a, č. D 29b a č. D 29c:

Značka „Zastávka autobusu" (č. D 29a), „Zastávka električky" (č. D 29b) alebo „Zastávka trolejbusu" (č. D 29c) upozorňuje vodičov tam, kde to treba, na tieto zastávky; značky sa používajú najmä pri zastávkach bez nástupného ostrovčeka. V spodnej časti značky môže byť číslicou vyznačená vzdialenosť od označenia zastávky. Ak v zastávke zastavuje električka aj autobus alebo trolejbus aj autobus, používa sa jedna značka s oboma symbolmi.

(21) K značke č. D 30a:

Značka „Križovatková predzvesť" (č. D 30a) informuje vodičov o názve najbližšej križovatky. V spodnej časti značky je vyznačená vzdialenosť ku križovatke v metroch.

(22) K značke č. D 30b:

Na značke „Odbočovacia predzvesť" (č. D 30b) je v smere šípok uvedený názov diaľkového cieľa alebo cieľov na diaľnici alebo na ceste pre motorové vozidlá a názov diaľkového cieľa alebo cieľov ležiacich na ceste v smere výjazdu z nich, prípadne pod nimi aj názov blízkych cieľov; v spodnej časti značky je vyznačená vzdialenosť ku križovatke v metroch. Značka sa používa podľa rovnakých zásad aj na iných cestách.

(23) K značkám č. D 31a až č. D 31f:

Značkou „Návesť pred križovatkou" (č. D 31a) sú vyznačené smery cesty na najbližšej križovatke. Na značke „Návesť pred križovatkou" (č. D 31b) sú pred križovatkou s cestou pre motorové vozidlá vyznačené smery jazdy obdobne ako na značke č. D 31a. Obdobná značka s nápisom „BUS" v rámčeku sa používa ako návesť pred križovatkou s cestou s jazdným pruhom alebo pruhmi vyhradenými pre trolejbusy alebo autobusy mestskej hromadnej prepravy osôb. Značka „Návesť pred križovatkou" (č. D 31c) sa používa ako návesť k značke „Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu" (č. B 13); ak ide o zákaz pre nákladné automobily, môže sa na značke použiť aj symbol nákladného automobilu. Značka sa používa obdobne aj v iných prípadoch (na upozornenie na železničné priecestie so symbolom značky č. A 23 alebo č. A 24, na upozornenie na zákaz vjazdu vozidiel, ktorých celková šírka presahuje vyznačenú hranicu, so symbolom značky č. B 15 a pod.). Značkou „Návesť pred križovatkou" (č. D 31d) sú vyznačené rozličné spôsoby radenia pred križovatkou; ak sa použije v obci, môžu byť na značke vyznačené názvy ulíc, symbol okruhu a pod. Značka "Návesť pred križovatkou" (č. D 31e) upozorňuje na križovatku, kde z miestnej úpravy vyplýva zákaz odbočovania vľavo. Značka v obdobnom vyhotovení sa používa aj v iných podobných prípadoch. Značka „Návesť pred križovatkou" (č. D 31f) sa používa ako návesť k značke „Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých výška presahuje vyznačenú hranicu" (č. B 16). Značka sa môže obdobne použiť aj v iných prípadoch (so symbolom značky č. B 13, č. B 15, č. B 17 a pod.).

(24) K značkám č. D 31g a č. D 31h:

Značkou „Návesť pred križovatkou" (č. D 31g) je vyznačený smer diaľnice alebo cesty pre motorové vozidlá a smer výjazdu z nich na najbližšej križovatke. Súčasne vyznačuje aj počet radiacich pruhov a spôsob radenia pred križovatkou. Značkou „Návesť pred križovatkou" (č. D 31h) je vyznačený smer výjazdu z diaľnice alebo z cesty pre motorové vozidlá na najbližšej križovatke. Značka sa podľa rovnakých zásad používa aj na iných cestách. Na oboch značkách je uvedený diaľkový cieľ a prípadne pod ním aj blízky cieľ; môže byť uvedená aj vzdialenosť v kilometroch k vyznačeným cieľom.

(25) K značkám č. D 32a a č. D 32b:

Značka „Návesť pred vyhradeným jazdným pruhom" (č. D 32a) upozorňuje vodičov na jazdný pruh vyznačený na vozovke nápisom „BUS", vyhradený trolejbusom alebo autobusom mestskej hromadnej prepravy osôb. V spodnej časti značky je prípadne vyznačený čas, pre ktorý je jazdný pruh vyhradený. Vyhradený jazdný pruh sa končí na najbližšej križovatke, pokiaľ sa nepoužije značka „Koniec vyhradeného jazdného pruhu" (č. D 32b). Vyhotovenie značiek zodpovedá skutočnej situácii. Vodič sa spravuje ustanovením § 9 ods. 4, 5 a 6 vyhlášky.

(26) K značkám č. D 33a až č. D 33d:

Na značke „Smerová tabuľa" č. D 33a až č. D 33d je uvedený diaľkový cieľ a na značke č. D 33b a č. D 33d pod ním prípadne menším písmom aj blízky cieľ, v oboch prípadoch s udaním vzdialenosti v kilometroch a s číslom cesty v rámčeku. Na ceste miestneho významu môže byť na značke „Smerová tabuľa" uvedený iba blízky cieľ. Táto značka sa môže používať aj bez udania vzdialenosti v kilometroch a bez čísla cesty (v obci na vyznačenie jednotlivých častí obce a pod.). Ak sa použijú dve alebo viaceré značky, môžu byť vyznačené na spoločnej tabuli.

(27) K značkám č. D 34a a č. D 34b a č. D 35a a č. D 35b:

Značky „Smerová tabuľa pre príjazd k diaľnici" (č. D 34a a č. D 34b) a „Smerová tabuľa pre príjazd k ceste pre motorové vozidlá" (č. D 35a a č. D 35b) informujú vodiča o príjazdoch k týmto cestám.

(28) K značkám č. D 36a a č. D 36b:

Na značke „Smerová tabuľa na odbočenie" (č. D 36a a č. D 36b) je uvedený diaľkový cieľ, prípadne pod ním aj blízky cieľ, ktorý leží na ceste v smere výjazdu z diaľnice alebo z cesty pre motorové vozidlá. Značka č. D 36b môže udávať aj vzdialenosť v kilometroch k týmto cieľom. Značka č. D 36a je umiestnená na začiatku jazdného pruhu určeného na odbočovanie; značka č. D 36b je umiestnená na začiatku cesty určenej na výjazd.

(29) K značke č. D 37a:

Na značke „Diaľková návesť" (č. D 37a) je pred križovatkou uvedený v smere šípok názov diaľkového cieľa alebo cieľov, prípadne pod nimi aj názov blízkeho cieľa alebo cieľov s prípadným udaním vzdialenosti v kilometroch. Počet šípok na značke zodpovedá počtu jazdných pruhov určených pre priamy smer.

(30) K značke č. D 37b:

Na značke „Diaľková návesť" (č. D 37b) je v smere šípky uvedený názov diaľkového cieľa alebo cieľov, prípadne pod nimi aj názov blízkeho cieľa alebo cieľov s prípadným uvedením vzdialenosti v kilometroch. Značka potvrdzuje vodičovi správny smer jazdy za križovatkou alebo po prejdení cez obec.

(31) K značkám č. D 38a a č. D 38 a k tabuľke č. E 8d:

Značka „Smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky" (č. D 38a) informuje vodičov o smere obchádzky na jej začiatku aj v jej priebehu. Ak ide o vyznačenie obchádzky pre nákladné automobily, je pod značkou umiestnená dodatková tabuľka "Druh vozidla" (č. E 8d) so symbolom nákladného automobilu. Dodatková tabuľka s vhodným symbolom sa môže použiť aj pre iný druh vozidiel. Značka „Návesť pred obchádzkou" (č. D 38b) sa používa tam, kde sa nepoužila značka „Návesť pred križovatkou" (č. D 31c); na značke č. D 38b môže byť podľa povahy obchádzky vyznačená niektorá zo zákazových značiek č. B 1 až č. B 19 a v rámčeku aj dĺžka obchádzky v kilometroch.

(32) K značkám č. D 30b, č. D 31a až č. D 31f a č. D 37a a č. D 37b:

Ak je na niektorej zo značiek „Odbočovacia predzvesť" (č. D 30b), „Návesť pred križovatkou" (č. D 31a až č. D 31f), „Diaľková návesť" (č. D 37a a č. D 37b) alebo na niektorej zo smerových tabulí vyznačená diaľková cesta pre medzinárodnú premávku, uvádza sa na týchto značkách na príslušnom mieste aj číslo tejto cesty (v zelenom rámčeku).

(33) K značkám č. D 30b, č. D 31a až č. D 31f a č. D 36a a č. D 36b:

Na značkách „Odbočovacia predzvesť" (č. D 30b), „Návesť pred križovatkou" (č. D 31a až č. D 31f), „Smerová tabuľa pre odbočenie" (č. D 36a a č. D 36b) je vyznačený smer

- k diaľnici symbolom diaľnice použitým na značke č. D 15a,

- k ceste pre motorové vozidlá symbolom tejto cesty použitým na značke č. D 16a,

- k diaľkovej ceste pre medzinárodnú premávku číslom tejto cesty (v zelenom rámčeku),

- k ceste na letisko symbolom lietadla a pod.

(34) K značkám č. D 39a a č. D 39b:

Značka „Obec" (č. D 39a) a „Koniec obce" (č. D 39b) má význam pre dodržiavanie ustanovení platných pre obec, najmä určených rýchlostí a používanie zvukových výstražných znamení v obci. Ak sa súčasne s koncom obce končia úseky so zníženou, prípadne so zvýšenou rýchlosťou, nevyznačuje sa to osobitnou značkou.

(35) K značke č. D 42:

Značka „Kilometrovník" (č. D 42) vyznačuje vzdialenosti v kilometroch od začiatku cesty. Značka môže byť doplnená symbolom použitým na značke č. D 22 a šípkou ukazujúcou smer k najbližšej dopravnej hlásnici s možnosťou telefonického spojenia.

(36) K značke č. D 44:

Na značke „Iný názov než názov obce" (č. D 44) sa uvádza názov rieky, pohoria, prírodnej rezervácie a pod.

Čl. 7

Dodatkové tabuľky

Značky č. E 1 až č. E 8d a dodatkové tabuľky s nápismi:

(1) Ak treba význam značky spresniť, doplniť alebo obmedziť (na určitý druh vozidiel alebo na určitú skupinu účastníkov cestnej premávky, na určitý čas a pod.), používajú sa, pokiaľ tým nie je narušená čitateľnosť značky, vhodné symboly, nápisy alebo šípky priamo v spodnej časti značky, ako sa to uvádza v ustanoveniach tejto časti prílohy; ak je to vhodnejšie, používajú sa

a) dodatkové tabuľky umiestnené pod značkami (č. E 1 až č. E 8d),

b) dodatkové tabuľky umiestnené pod značkami so stručným a výstižným nápisom, prípadne symbolom (schémou) tak, ako sa to uvádza v ustanoveniach tejto časti prílohy.

Nápisy na tabuľkách vyznačujúce rôzne výnimky z platnosti značky sú vždy vyjadrené pozitívne („Autobusom vjazd povolený", „Dopravnej obsluhe vjazd povolený" a pod.).

(2) Pre električky neplatia tie zákazy, obmedzenia, príkazy alebo informácie vyplývajúce zo značiek (s výnimkou značiek upravujúcich prednosť v jazde), ktoré sa nemôžu dodržať vzhľadom na položenie električkových koľají. V týchto prípadoch je výnimka vyznačená na dodatkovej tabuľke iba vtedy, ak to vyžaduje situácia v cestnej premávke.

Čl. 8

Zvláštne značky

(1) K značkám č. F 1 a č. F 2:

Ak to vyžadujú mimoriadne miestne podmienky, používa sa na upozornenie na mimoriadnu situáciu, nebezpečenstvo alebo miestnu úpravu, najmä pri jej zmene alebo pri dočasnej miestnej úprave osobitná tabuľa väčších rozmerov, prípadne doplnená stručným nápisom alebo osobitná tabuľa, na ktorej sa iným výstižným spôsobom na takú situáciu alebo úpravu upozorní. Príkladom takej značky je značka „Zmena miestnej úpravy" (č. F 1) a „Vyznačenie obchádzky" (č. F 2).

(2) K značke č. F 3:

Značka „Povolené obchádzanie električky v zastávke" (č. F 3) informuje vodiča, že smie tam, kde je to možné, električku stojacu v zastávke bez nástupného ostrovčeka obchádzať vľavo - ak inak dodrží platné ustanovenia vyhlášky. To obdobne platí, ak sa taká značka použije tam, kde treba vodičovi umožniť predchádzanie električky vľavo, pretože to vyžaduje situácia v položení koľají; potom sa v spodnej časti značky vyznačí (obdobne ako na značke č. E 4) dĺžka úseku, pre ktorý značka platí.

(3) K značke č. F 4:

Značka „Prejdenie do protismeru" (č. F 4) upozorňuje vodičov, že treba prejsť do časti vozovky určenej na premávku v protismere. Značka v obdobnom vyhotovení sa používa na upozornenie na návrat vodiča do pôvodného smeru.

(4) K značkám č. F 5a a č. F 5b:

Značkami „Zakázané státie" (č. F 5a) a „Koniec zakázaného státia" (č. F 5b) sa vyznačujú obce alebo ich časti, kde je v čase uvedenom v spodnej časti značky zakázané státie vozidlám určitého druhu, ktorých symboly sa použijú na značke; symboly majú obdobný význam ako na dopravných značkách, z ktorých sú použité. Ustanovenie čl. 3 ods. 17 platí obdobne. Značka môže byť doplnená potrebnými informáciami.

ČASŤ II

VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY

Čl. 9

Pozdĺžne súvislé a prerušované čiary

(1) K značkám č. V 1a a č. V 1b:

Značka „Pozdĺžna súvislá čiara" (č. V 1a) znamená, že vodičovi je zakázané túto čiaru prechádzať alebo ju nákladom presahovať, pokiaľ to netreba na obchádzanie alebo odbočovanie na miesta ležiace mimo cesty. Značka „Dvojitá pozdĺžna súvislá čiara" (č. V 1b) má rovnaký význam. Značka č. V 1a sa používa aj na ohraničenie jazdných pruhov vyhradených trolejbusom alebo autobusom mestskej hromadnej prepravy osôb tam, kde treba vylúčiť vchádzanie do týchto pruhov pri predchádzaní; inak sa používa pozdĺžna prerušovaná čiara (č. V 2a).

(2) K značkám č. V 2a a č. V 2b:

Značku „Pozdĺžna prerušovaná čiara" (č. V 2a a č. V 2b) smie vodič prechádzať s potrebnou opatrnosťou, ak inak dodrží platné ustanovenia vyhlášky. Značka č. V 2a s medzerami dvojnásobnej až štvornásobnej dĺžky, než je dĺžka úsečiek, sa používa najmä na to, aby viedla vodiča vo vymedzených jazdných pruhoch. Značka č. V 2b s úsečkami dvojnásobnej až štvornásobnej dĺžky, než je dĺžka medzier, predchádza značke „Pozdĺžna súvislá čiara" (č. V 1a) a upozorňuje vodiča na blízkosť tejto čiary a nebezpečných miest; značka môže byť doplnená značkou „Predbežné šípky" (č. V 9b).

(3) K značke č. V 2c:

Značka „Dvojitá pozdĺžna prerušovaná čiara" (č. V 2c) vymedzuje jeden alebo viac jazdných pruhov, na ktorých smer premávky môže byť obrátený svetelnými signálmi (§ 39 ods. 5). Pre vodičov platí ustanovenie § 8 ods. 10.

(4) K značke č. V 3:

Pri značke „Pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou" (č. V 3) sa vodič spravuje významom čiary bližšej smeru jeho jazdy.

(5) K značke č. V 4:

Značka „Vodiaca čiara" (č. V 4) vyznačuje okraj vozovky; prednostne sa používa súvislá čiara. Pre značku „Vodiaca čiara" (č. V 4), pre pozdĺžne čiary ohraničujúce spolu s priečnymi čiarami parkovisko alebo zastávky a pre čiary, ktoré vyznačujú zákaz alebo obmedzenie zastavenia alebo státia (č. V 12a a č. V 12b) neplatia ustanovenia odsekov 1 až 4.

Čl. 10

Priečne súvislé a prerušované čiary

(1) K značkám č. V 5a až č. V 5c:

Značky „Priečna prerušovaná čiara" (č. V 5a), „Priečna prerušovaná čiara so symbolom »Daj prednosť v jazde!«" (č. V 5b) alebo „Priečna prerušovaná čiara utváraná trojuholníkmi" (č. V 5c) sa používajú na vyznačenie hranice križovatky; vodič zastavuje pri takejto značke vozidlo, ak je povinný zastaviť vozidlo pred križovatkou s riadenou premávkou na znamenie „Stoj!" alebo „Pozor!" (§ 39 ods. 2, § 40 ods. 1).

(2) K značkám č. V 6a a č. V 6b:

Značka „Priečna súvislá čiara" (č. V 6a) alebo „Priečna súvislá čiara s nápisom STOP" (č. V 6b) sa používa na vyznačenie hranice križovatky; vodič zastavuje pri tejto značke vozidlo, ak je povinný zastaviť vozidlo

a) pred križovatkou s riadenou premávkou na znamenie „Stoj!" alebo „Pozor!" (§ 39 ods. 2, § 40 ods. 1);

b) na svetelný signál „Stoj!" pred priechodom pre chodcov, pred príjazdom ku križovatke alebo pred neprehľadným miestom (§ 39 ods. 6) alebo v osobitných prípadoch, napríklad pri zabezpečení vjazdu električky na cestu (§ 39 ods. 9).

Značka č. V 6a alebo č. V 6b sa môže použiť ako pomocná čiara pre zastavenie vozidla na zložitejších križovatkách na upozornenie vodiča na miesto, odkiaľ má po križovatke náležitý rozhľad, alebo aj vnútri križovatky na vyznačenie miesta, kde vodič prípadne zastavuje vozidlo pri odbočovaní vľavo.

Čl. 11

Priechody pre chodcov a priechody pre cyklistov

K značkám č. V 7 a č. V 8:

Značka „Priechod pre chodcov" (č. V 7) vyznačuje priechod pre chodcov. Značka „Priechod pre cyklistov" (č. V 8) vyznačuje priechod pre cyklistov.

Čl. 12

Šípky

K značkám č. V 9a a č. V 9b:

Značka „Smerové šípky" (č. V 9a) vyznačuje spolu s pozdĺžnymi čiarami určený smer jazdy, spôsob radenia pred križovatkou alebo prechádzanie cez križovatku, odbočovanie a pod. Vodič je povinný ísť iba smerom alebo smermi, kam ukazujú šípky. Značka „Predbežné šípky" (č. V 9b) upozorňuje vodiča na prechod pozdĺžnej prerušovanej čiary v súvislú, a teda na to, aby včas zaujal miesto v jazdnom pruhu, kam šípky ukazujú.

Čl. 13

Státie a parkovisko

K značkám č. V 10a až č. V 10d a k značke s nápisom „ZÁSOB":

Značky „Státie (pozdĺž okraja cesty)" (č. V 10a), „Státie (kolmo na okraj cesty)" (č. V 10b) a „Státie (šikmo na okraj cesty)" (č. V 10c) vyznačujú dovolené spôsoby státia, a to aj vtedy, ak sa nimi vyznačuje dovolené státie úplne alebo čiastočne na chodníku; motorovým vozidlám a jazdným súpravám s celkovou hmotnosťou vyššou ako 3500 kg a zvláštnym motorovým vozidlám však nie je ani potom státie na chodníku dovolené. Značka „Vyhradené parkovisko" (č. V 10d) vyznačuje priestor parkoviska vyhradeného pre druh vozidiel vyznačených nápisom na značke; prípadne sa môže použiť aj iný vhodný nápis („SANITA" a pod.) alebo len písmeno „R"; potom platí ustanovenie § 20 ods. 1 písm. l). Tam, kde sa použije obdobná značka, ktorá je doplnená nápisom „ZÁSOB", znamená táto značka, že vodičom iných vozidiel než vozidiel pre zásobovanie je vo vyznačenom priestore zakázané zastaviť a stáť; tam, kde to treba, sa používa aj zvislá značka „Zákaz zastavenia" (č. B 28) s dodatkovou tabuľkou s vhodným nápisom; ustanovenie
článku 3 ods. 21 potom platí obdobne.

Čl. 14

Zákazy zastavenia a státia a zastávky autobusov, trolejbusov a električiek

(1) K značke č. V 11a:

Značka „Žltá kľukatá čiara" (č. V 11a) vyznačená na okraji vozovky znamená, že vo vyznačenom priestore je zakázané stáť.

(2) K značke č. V 11b:

Značka „Zastávka autobusu alebo trolejbusu" (č. V 11b) a prípadne obdobná značka s nápisom „TRAM" pre zastávku električky vyznačuje priestory týchto zastávok, kde pre vodičov iných vozidiel platí zákaz zastavenia a státia.

(3) K značkám č. V 12a a č. V 12b:

Značka „Žltá súvislá čiara" (č. V 12a) znamená, že pozdĺž celej tejto čiary je zakázané zastaviť a stáť. Značka „Žltá prerušovaná čiara" (č. B 12b) znamená, že pozdĺž celej tejto čiary je zakázané stáť.

Čl. 15

Šikmé rovnobežné čiary

K značkám č. V 13a a č. V 13b:

Značka „Šikmé rovnobežné čiary (ohraničené súvislou čiarou)" (č. V 13a) znamená, že do priestoru ňou vyznačeného nesmie vodič vchádzať v žiadnom prípade. Značka „Šikmé rovnobežné čiary (ohraničené prerušovanou čiarou)" (č. V 13b) znamená, že do priestoru ňou vyznačeného smie vodič vchádzať, ak to treba na obchádzanie, odbočovanie na miesta ležiace mimo cesty a pod. a pokiaľ tým vodič neohrozí ani neobmedzí ostatných účastníkov cestnej premávky. Ak priestor vyznačený šikmými rovnobežnými čiarami je z jednej strany (pred ostrovčekom a pod.) ohraničený súvislou čiarou a z druhej strany (za ostrovčekom a pod.) prerušovanou čiarou, spravuje sa vodič významom čiary bližšej jeho smeru jazdy.

Čl. 16

Nápisy na vozovke

K značke č. V 14:

Značka „Nápisy na vozovke" (č. V 14) poskytuje vodičovi rozličné dopĺňajúce údaje vhodnými nápismi (STOP, TRAM, TAXI, PRAHA a pod.), číslicami a pod. Nápisom „BUS" sú vyznačené najmä jazdné pruhy vyhradené trolejbusom a autobusom mestskej hromadnej prepravy osôb.

ČASŤ III

DOPRAVNÉ ZARIADENIA

Čl. 17

Svetelné signály

K signálom č. S 1a až č. S 9g:

Význam svetelných signálov je vysvetlený v § 39. Signály pre vozidlá platia aj pre cyklistov a električky, ak sa pre nich nepoužijú osobitné signály. Ak signály nie sú dobre viditeľné, môžu sa opakovať (nad vozovkou a pod.). Ak svietia dva signály vedľa seba, platí každý z nich pre príslušný jazdný pruh. Používajú sa aj iné smerové šípky, než ktoré sa uvádzajú ako vzory (č. S 1a až č. S 3b).

Čl. 18

Iné dopravné zariadenia

(1) K č. Z 1:

Dopravné kužele (č. Z 1) dočasne vymedzujú (pri striedavej premávke v jazdnom pruhu a pod.) miesto pozdĺžnych súvislých čiar jazdné pruhy; majú význam vodorovnej značky „Pozdĺžna súvislá čiara" (č. V 1a) aj vtedy, ak sú umiestnené na značke „Pozdĺžna prerušovaná čiara" (č. V 2a, č. V 2b alebo č. V 2c) alebo samostatne. Môžu tiež dočasne vymedzovať priestory, do ktorých je zakázané vchádzať.

(2) K č. Z 2a a č. Z 2b:

Zábrana na označovanie uzávierok (č. Z 2a) sa používa pri uzavretí na celú šírku vozovky. Zábrana na označovanie uzávierok (č. Z 2b) sa používa pri uzavretí na polovičnú šírku vozovky; šípky smerujú k polovici otvorenej premávky. Za zníženej viditeľnosti sú zábrany označené červeným alebo prerušovaným oranžovým svetlom. Zábrany sa používajú aj na označenie prekážok na vozovke.

(3) K č. Z 2c:

„Bielo (žlto)-čierne pruhy" (č. Z 2c) upozorňujú vodiča na trvalú prekážku na vozovke (pilier a pod.).

(4) K č. Z 3:

Vodiaca tabuľa (č. Z 3) sa používa na označenie mimoriadne nebezpečných zákrut.

(5) K č. Z 4:

Smerovacie dosky (č. Z 4) usmerňujú, najmä na diaľnici premávku podľa sklonu šikmých pruhov.

Poznámky pod čiarou

1) § 1 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

2) § 14 vyhlášky č. 136/1961 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

3) Osobné automobily Zboru národnej bezpečnosti majú toto farebné vyhotovenie a označenie:
- základná farba vozidla - tmavá chrómová žlť (č. odtieňa 6400),
- predné a zadné dvere, predná a zadná kapota a štvorec na streche vozidla - biela (č. odtieňa 1000),
- nápis „VB" a číslo na streche vozidla - čierna (č. odtieňa 1999).
Farebné vyhotovenie a označenie motocyklov a iných vozidiel používaných Zborom národnej bezpečnosti je obdobné.

4) Registrované v čiastke 25/1970 Zb. a v čiastke 7/1972 Zb.

5) § 2 ods. 3 vyhlášky č. 102/1968 Zb. o križovaní pozemných komunikácií s dráhami na úrovni koľají.

6) Vyhláška č. 127/1964 Zb. o mestskom prepravnom poriadku v znení neskorších predpisov,
vyhláška č. 133/1964 Zb. o cestnom prepravnom poriadku,
pravidlá technickej prevádzky mestských dráh,
predpis pre S-prevádzku v mestskej doprave oznámený v časti XIX bode 20 prílohy vyhlášky č. 129/1967 Zb.

7) Vyhlášky č. 49/1971 Zb. o bezpečnosti práce pri prevádzke cestných vozidiel a č. 87/1971 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce pri prevádzke cestných vozidiel.
Vyhláška č. 133/1964 Zb. o cestnom prepravnom poriadku.