Vyhláška č. 94/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o vzájomných vzťahoch medzi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Nemecka

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1974-94
Čiastka 17/1974
Platnosť od 18.10.1974
Účinnosť od 02.11.1974
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku VI Zmluva nadobudla platnosť 19. júlom 1974.

Aktuálne znenie 02.11.1974

94

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 3. októbra 1974

o Zmluve o vzájomných vzťahoch medzi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Nemecka


Dňa 11. decembra 1973 bola v Prahe podpísaná Zmluva o vzájomných vzťahoch medzi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Nemecka.

So Zmluvou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident republiky ju ratifikoval. Ratifikačné listiny boli vymenené v Bone 19. júla 1974.

Podľa svojho článku VI Zmluva nadobudla platnosť 19. júlom 1974.

Český text Zmluvy a listov k nej patriacich sa pripája súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

Krajčír v. r.

ZMLUVA

o vzájomných vzťahoch medzi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Nemecka

Československá socialistická republika

a

Spolková republika Nemecka

poučené históriou, že mier vyžaduje harmonické súžitie národov Európy,

v pevnej vôli raz navždy skoncovať s neblahou minulosťou vo svojich vzťahoch, predovšetkým v súvislosti s druhou svetovou vojnou, ktorá priniesla nesmierne útrapy európskym národom,

uznávajúc, že mníchovská dohoda z 29. septembra 1938 bola Československej republike vnútená nacistickým režimom pod hrozbou sily,

uvedomujúc si, že v oboch krajinách vyrástla nová generácia, ktorá má právo na zabezpečenú mierovú budúcnosť,

vedené úmyslom utvoriť trvalé základy pre rozvoj dobrých susedských vzťahov,

v snahe upevniť mier a bezpečnosť v Európe,

presvedčené, že mierová spolupráca na základe cieľov a zásad Charty Organizácie Spojených národov zodpovedá túžbam národov a záujmom mieru vo svete,

sa dohodli takto:

Článok I

Československá socialistická republika a Spolková republika Nemecka považujú mníchovskú dohodu z 29. septembra 1938 vzhľadom na svoje vzájomné vzťahy podľa tejto Zmluvy za nulitnú.

Článok II

(1) Táto Zmluva sa nedotýka právnych účinkov, ktoré vyplývajú voči fyzickým alebo právnickým osobám z práva použitého v čase od 30. septembra 1938 do 9. mája 1945.

Z toho sú vyňaté účinky opatrení, ktoré obe zmluvné strany považujú pre ich nezlučiteľnosť so základnými zásadami spravodlivosti za nulitné.

(2) Táto Zmluva ponecháva nedotknutú štátnu príslušnosť žijúcich a zomretých osôb, ktorá vyplýva z právneho poriadku každej z oboch zmluvných strán.

(3) Táto Zmluva netvorí svojimi vyhláseniami o mníchovskej dohode právnu základňu pre materiálne nároky Československej socialistickej republiky a jej fyzických a právnických osôb.

Článok III

(1) Československá socialistická republika a Spolková republika Nemecka sa spravujú vo svojich vzájomných vzťahoch aj v otázkach zaistenia bezpečnosti v Európe a vo svete cieľmi a zásadami zakotvenými v Charte Organizácie Spojených národov.

(2) V súlade s tým budú podľa článku 1 a 2 Charty Organizácie Spojených národov riešiť všetky svoje spory výlučne mierovými prostriedkami a vystríhajú sa hrozby silou alebo použitia sily v otázkach, ktoré sa týkajú európskej a svetovej bezpečnosti, ako aj vo svojich vzájomných vzťahoch.

Článok IV

(1) Československá socialistická republika a Spolková republika Nemecka v súlade s uvedenými cieľmi a zásadami potvrdzujú neporušiteľnosť svojich spoločných hraníc teraz aj v budúcnosti a navzájom sa zaväzujú neobmedzene rešpektovať svoju územnú celistvosť.

(2) Vyhlasujú, že nemajú voči sebe žiadne územné nároky a nebudú také nároky vznášať ani v budúcnosti.

Článok V

(1) Československá socialistická republika a Spolková republika Nemecka podniknú ďalšie kroky k širokému rozvoju svojich vzájomných vzťahov.

(2) Sú zajedno v tom, že rozšírenie ich susedskej spolupráce v oblasti hospodárstva, vedy, vedecko-technických stykov, kultúry, ochrany prostredia, športu, dopravy a iných stykov je v záujme oboch strán.

Článok VI

Táto Zmluva podlieha ratifikácii a nadobudne platnosť dňom výmeny ratifikačných listín, ktorá sa má uskutočniť v Bonne.

Na dôkaz toho splnomocnenci zmluvných strán túto Zmluvu podpísali.

Dané v Prahe 11. decembra 1973 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za

Československú socialistickú republiku:

L. Štrougal v. r.

B. Chňoupek v. r.

Za

Spolkovú republiku Nemecka:

W. Brandt v. r.

W. Scheel v. r.

Vážený pán minister,

mám česť v mene vlády Spolkovej republiky Nemecka potvrdiť zhodu dosiahnutú v rokovaniach, že platnosť článku II dnes podpísanej Zmluvy o vzájomných vzťahoch medzi Spolkovou republikou Nemecka a Československou socialistickou republikou sa rozšíri podľa Štvorstrannej dohody z 3. septembra 1971 v súlade s ustanovenými procedúrami na Berlín (Západný).

Spolková republika Nemecka a Československá socialistická republika hodlajú dojednávať v každom jednotlivom prípade rozšírenie zmlúv, ktoré vyplynú z realizácie článku V tejto Zmluvy, na Berlín (Západný) podľa Štvorstrannej dohody z 3. septembra 1971 v súlade s ustanovenými procedúrami.

Prosím, aby ste mi týmto potvrdili svoj súhlas.

Príjmite, pán minister, prejav mojej hlbokej úcty.

Walter Scheel

Vážený pán
Ing. Bohuslav Chňoupek
minister zahraničných vecí
Československej socialistickej republiky

Vážený pán spolkový minister,

mám česť potvrdiť v mene vlády Československej socialistickej republiky príjem Vášho listu z dnešného dňa, ktorý má toto znenie:

„Mám česť v mene vlády Spolkovej republiky Nemecka potvrdiť zhodu dosiahnutú v rokovaniach, že platnosť článku II dnes podpísanej Zmluvy o vzájomných vzťahoch medzi Spolkovou republikou Nemecka a Československou socialistickou republikou sa rozšíri podľa Štvorstrannej dohody z 3. septembra 1971 v súlade s ustanovenými procedúrami na Berlín (Západný).

Spolková republika Nemecka a Československá socialistická republika hodlajú dojednávať v každom jednotlivom prípade rozšírenie zmlúv, ktoré vyplynú z realizácie článku V tejto Zmluvy, na Berlín (Západný) podľa Štvorstrannej dohody z 3. septembra 1971 v súlade s ustanovenými procedúrami.

Prosím, aby ste mi týmto potvrdili svoj súhlas.“

Vláda Československej socialistickej republiky s tým súhlasí.

Príjmite, pán spolkový minister, prejav mojej hlbokej úcty.

B. Chňoupek

Vážený pán
Walter Scheel
spolkový minister zahraničia
Spolkovej republiky Nemecka

Vážený pán minister,

v súvislosti s dnešným podpisom Zmluvy o vzájomných vzťahoch medzi Spolkovou republikou Nemecka a Československou socialistickou republikou mám česť Vám s odvolaním na článok V tejto Zmluvy oznámiť, že pri zmluvných rokovaniach sa dosiahla zhoda v týchto otázkach:

1. V rámci svojich snáh o rozvoj vzájomných vzťahov budú venovať vláda Spolkovej republiky Nemecka a vláda Československej socialistickej republiky pozornosť humanitným otázkam.

2. Československá strana vyhlásila, že príslušné československé miesta budú blahovoľne posudzovať v súlade so zákonmi a právnymi predpismi platnými v Československej socialistickej republike žiadosti československých občanov, ktorí si na základe svojej nemeckej národnosti prajú vysťahovať sa do Spolkovej republiky Nemecka.

Nemecká strana vyhlásila, že v súlade so zákonmi a právnymi predpismi platnými v Spolkovej republike Nemecka sa osoby českej alebo slovenskej národnosti, ktoré si to prajú, môžu vysťahovať do Československej socialistickej republiky.

3. Zo strany ani jednej vlády niet námietok proti tomu, aby Nemecký červený kríž a Československý červený kríž napomáhali riešiť spomenuté otázky.

4. Obe vlády budú ďalej rozvíjať cestovný ruch medzi oboma krajinami, včítane návštev príbuzných.

5. Obe vlády budú skúmať možnosti technických zlepšení v cestovnom ruchu, včítane plynulého odbavovania na hraničných priechodoch, ako aj otvorenie ďalších hraničných priechodov.

6. Obsah týchto vymenených listov sa bude podľa svojho zmyslu aplikovať podľa Štvorstrannej dohody z 3. septembra 1971 v súlade s ustanovenými procedúrami aj na Berlín (Západný).

Prosím Vás, aby ste mi potvrdili obsah tohto listu.

Príjmite, veľavážený pán minister, prejav mojej hlbokej úcty.

Walter Scheel

Vážený pán
Ing. Bohuslav Chňoupek
minister zahraničných vecí
Československej socialistickej republiky

Vážený pán spolkový minister,

mám česť potvrdiť v mene vlády Československej socialistickej republiky príjem Vášho listu z dnešného dňa, ktorý má toto znenie:

„V súvislosti s dnešným podpisom Zmluvy o vzájomných vzťahoch medzi Spolkovou republikou Nemecka a Československou socialistickou republikou mám česť Vám s odvolaním na článok V tejto Zmluvy oznámiť, že pri zmluvných rokovaniach sa dosiahla zhoda v týchto otázkach:

1. V rámci svojich snáh o rozvoj vzájomných vzťahov budú venovať vláda Spolkovej republiky Nemecka a vláda Československej socialistickej republiky pozornosť humanitným otázkam.

2. Československá strana vyhlásila, že príslušné československé miesta budú blahovoľne posudzovať v súlade so zákonmi a právnymi predpismi platnými v Československej socialistickej republike žiadosti československých občanov, ktorí si na základe svojej nemeckej národnosti prajú vysťahovať sa do Spolkovej republiky Nemecka.

Nemecká strana vyhlásila, že v súlade so zákonmi a právnymi predpismi platnými v Spolkovej republike Nemecka sa osoby českej alebo slovenskej národnosti, ktoré si to prajú, môžu vysťahovať do Československej socialistickej republiky.

3. Zo strany ani jednej vlády niet námietok proti tomu, aby Nemecký červený kríž a Československý červený kríž napomáhali riešiť spomenuté otázky.

4. Obe vlády budú ďalej rozvíjať cestovný ruch medzi oboma krajinami, včítane návštev príbuzných.

5. Obe vlády budú skúmať možnosti technických zlepšení v cestovnom ruchu, včítane plynulého odbavovania na hraničných priechodoch, ako aj otvorenie ďalších hraničných priechodov.

6. Obsah týchto vymenených listov sa bude podľa svojho zmyslu aplikovať podľa Štvorstrannej dohody z 3. septembra 1971 v súlade s ustanovenými procedúrami aj na Berlín (Západný).

Prosím Vás, aby ste mi potvrdili obsah tohto listu.“

Vláda Československej socialistickej republiky s tým súhlasí.

Príjmite, pán spolkový minister, prejav mojej hlbokej úcty.

B. Chňoupek

Vážený pán
Walter Scheel
spolkový minister zahraničia
Spolkovej republiky Nemecka

Vážený pán spolkový minister,

pri príležitosti dnešného podpisu Zmluvy o vzájomných vzťahoch medzi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Nemecka mám česť oznámiť vám v mene vlády Československej socialistickej republiky toto:

Podľa platného československého práva môžu byť z trestných činov spáchaných v rokoch 1938 až 1945 v súčasnosti stíhané len tie, ktoré sú trestné podľa československého Trestného zákona, za ktoré zákon predvída trest smrti a ktoré majú súčasne znaky vojnových zločinov alebo zločinov proti ľudskosti v zmysle článku 6 písmena b) a c) Štatútu Medzinárodného vojenského súdu v Norimbergu. Trestné stíhanie pre také trestné činy sa nepremlčiava.

Vo všetkých iných prípadoch je trestné stíhanie najneskôr v roku 1965 premlčané. Na tomto stave táto Zmluva nič nezmení.

Príjmite, pán spolkový minister, prejav mojej hlbokej úcty.

B. Chňoupek

Vážený pán
Walter Scheel
spolkový minister zahraničia
Spolkovej republiky Nemecka

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.