Vyhláška č. 82/1974 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní mincí po 10 halieroch vzoru 1974

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1974-82
Čiastka 14/1974
Platnosť od 13.09.1974 do30.12.1993
Účinnosť od 13.09.1974 do30.12.1993
Zrušený 223/1993 Z. z.
Znenie 13.09.1974

82

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 2. augusta 1974

o vydaní mincí po 10 halieroch vzoru 1974

Federálne ministerstvo financií vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zák. č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme:


§ 1

Dňom 1. decembra 1974 sa vydávajú do obehu mince po 10 halieroch vzoru 1974 (ďalej „desaťhalierniky“).

§ 2

(1) Desaťhalierniky sa razia z hliníka. Hrubá váha desaťhaliernika je 0,9 g. Priemer desaťhaliernika je 18,2 mm, jeho hrana je hladká.

(2) Pri razbe desaťhaliernikov je dovolená odchýlka hore i dole v hrubej váhe 25/1000.

(3) Na líci desaťhaliernika je štátny znak Československej socialistickej republiky, v opise do kruhu zľava je názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Rok výroby je uvedený pod štátnym znakom dole.

(4) Na rube desaťhaliernika je označenie hodnoty veľkým číslom „10“ a písmenom „h“ pod ním. Uprostred nad označením hodnoty je umiestnená päťcípa hviezda. Autorom návrhu na desaťhaliernik je akademický sochár profesor František David, ktorého značka „D“ je umiestnená vľavo na základni čísla „10“.

§ 3

Mince po 10 halieroch vzoru 1953 a vzoru 1961 zostávajú aj naďalej zákonnými peniazmi.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Lér CSc. v. r.