Vyhláška č. 8/1974 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Veľká Fatra

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1974-8

(v znení č. 287/1994 Z. z.)

Čiastka 1/1974
Platnosť od 13.02.1974 do31.03.2002
Účinnosť od 01.01.1995 do31.03.2002
Zrušený 140/2002 Z. z.
Znenie 01.01.1995

8

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky

z 28. decembra 1973,

ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Veľká Fatra

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 10 ods. 2 a podľa § 11 zákona SNR č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody:


§ 1

(1) Územie vymedzené v I. časti prílohy, ktorá tvorí súčasť tejto vyhlášky vyhlasuje sa za chránenú krajinnú oblasť „Veľká Fatra“ (ďalej len „oblasť“). Rozprestiera sa na území štyroch okresov Stredoslovenského kraja, a to

a) v okrese Banská Bystrica v katastroch obcí Harmanec, Staré Hory, Uľanka,

b) v okrese Dolný Kubín v katastri obce Kraľovany,

c) v okrese Liptovský Mikuláš v katastroch obcí Hubová, Liptovská Osada, Liptovské Revúce, Ľubochňa, Ružomberok, Stankovany,

d) v okrese Martin v katastroch obcí Belá-Dulice, Blatnica, Dolné Jaseno, Horné Jaseno, Folkušová, Konské, Krpeľany, Mošovce, Necpaly, Nolčovo, Podhradie, Rakša, Sklabiňa, Sklabinský Podzámok, Turčianska Štiavnička, Záhorie.

§ 3

(1) Územie vymedzené v II. časti prílohy tejto vyhlášky vyhlasuje sa za ochranné pásmo oblasti podľa § 11 zákona SNR č. 1/1955 Zb. SNR.


§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister

Válek v. r.


Príloha vyhlášky č. 8/1974 Zb.

Vymedzenie územia chránenej krajinnej oblasti Veľká Fatra a jej ochranného pásma

Chránená krajinná oblasť sa rozprestiera na území Slovenskej socialistickej republiky v Stredoslovenskom kraji a zaberá celé pohorie Veľkej Fatry. Ohraničujú hu tieto obce: Kraľovany, Ružomverok, Liptovská Osada, Liptovské Revúce, Staré Hory, Harmanec, Čremošné, Blatnica, Belá-Dulice, Sklabinský podzámo, Turčianska Štiavnička, Podhradie a Krpeľany.

Územie chránenej krajinnej oblasti a jej ochranného pásma je vyznačené na odtlačkoch Základnej mapy ČSSR v mierke 1 : 50 000 na týchto mapových listoch:

26 - 34 Ružomberok

36 - 11 Diviaky

36 - 12 Donovaly

36 - 14 Banská Bystrica

I. Vymedzenie oblasti

Hranica oblasti prebieha od východiskového bodu v úžine medzi Kraľovanmi južne od kóty 567 (Malá Fatra), pokračuje po ľavom okraji vodnej nádrže k priehradnému múru Krpelianskej priehrady, ďalej sleduje súvislý okraj lesa v juhozápadnom smere východne od obcí Krpeľany, Nolčovo a Podhradie, odkiaľ pokračuje na západ k južnému okraju obce Turčianska Štiavnička, sleduje cestu po obec Sklabinský Podzámok, obchádza intravilán obce na severovýchode smerom ku Kantorskému potoku, odtiaľ pokračuje približne v južnom smere do Sklabinskej doliny, ktorú sleduje pol kilometra juhovýchodným smerom, ďalej pokračuje na juhozápad proti ľavostrannému prítoku Sklabinského juhovýchodným smerom asi 1,5 km, odkiaľ sa lomí na západ a pokračuje súvislým okrajom lesa a pozdĺž pravostranného prítoku zbieha k potoku Vôdky južne pod kótou 695 (Hradište), ktorý sleduje až po sútok s Belianskym potokom. Ďalej hranica oblasti obchádza východný okraj obce Belá-Dulice, pokračuje súvislým okrajom lesa na juhozápad východne od obcí Necpaly, Vlatnica a Mošovce, kde pod kótou 579 pokračuje na jzhovýchod a juh k potoku Rakša, ktorý sleduje až k sútoku s potokom Hrádky. Potom hranica pokračuje súvislým okrajom lesa až ku hranici katastrálneho územia obce Háj, sleduje ju na juhovýchod a pokračuje hranicou katastra obce Čremošné do údolia ľavostranného prítoku potoka Dolinka, odkiaľ pokračuje na juhovýchod k sútoku potokov Žarnovica a Biela voda. Ďalej hranica pokračuje proti toku Bielej vody na východ, neďaleko rozdvojenia sleduje štátnu hradskú k Hlbokému potoku, potom pokračuje tokom potoka Harmanec a Bystrica až k obci Uľanka. Tu sa hranica lomí a pokračuje na sever proti toku Starohorského potoka cez obec Staré Hory do sedla Veľký Šturec a cez kóty 778 a 723 až k potoku Suchá rieka. Potom sa hranica lomí na juhozápad, obcháda intravilán obce Liptovské Revúce, pokračuje súvislým okrajom lesa cez kótu 634 až k riečke Revúca k južnému okraju obce Ružomberok-Biely Potok, obchádza intravilám obce na západe a pokračuje k súvislému okraju lesa, ktorý sleduje severozápadne až k štátnej hradskej, po ktorej pokračuje na úroveň železničnej zastávky Švošov, odkiaľ sa lomí na juhozápad k Lánovému potoku, odtiaľ severozápadným smerom sleduje okraj súvislého lesa, obchádza intravilán obce Ľubochňa, pokračuje popri riečke Ľubochnianka na sever, potom pozdĺž obce Rojkov. Odtiaľ sleduje štátnu hradskú až k rieke Váh a po jej ľavom odraji prichádza k východiskovému bodu tohoto opisu hraníc chránenej krajinnej oblasti.

Hranica chránenej krajinnej oblasti, pokiaľ ide o lesný fond, je zakreslená aj v prehľadových organizačných mapách 1 : 25 000, vyhotovených Ústavom pre hospodársku úpravu lesov vo Zvolene.

Rozloha oblasti je 60 610 ha.

II. Vymedzenie ochranného pásma oblasti

Hranica ochranného pásma oblasti vychádza na juhozápadnom odraji chránenej oblasti od sútoku potoka Žarnovica a Biela voda, pokračuje otokom Žarnovica na západ po sútok s potokom Teplica, kde sa lomí severným smerom a sleduje potok Teplicu až po sútok s riekou Turiec. Ďalej sleduje rieku Turiec až k Váhu, kde nadväzuje na ochranné pásmo chránenej krajinnej oblasti Malá Fatra, s ktorým súvisí na severe. Na východe a juhovýchode hranica ochranného pásma sleduje štátnu cestu Ruomberok, Liptovské osada, Liptovské Revúce, Šturec, Staré Hory až k odbočke cesty na Harmanec.

Rozloha ochranného pásma oblasti je 20 500 ha.