Vyhláška č. 7/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Cyperskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1974-7
Čiastka 1/1974
Platnosť od 13.02.1974 do12.11.2002
Účinnosť od 28.02.1974 do12.11.2002
Zrušený 131/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 13 Dohovor nadobudol platnosť 25. májom 1973.

Znenie 28.02.1974

7

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 4. decembra 1973

o Dohovore medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Cyperskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Dňa 29. júna 1972 bol v Nikózii podpísaný Dohovor medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Cyperskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva.

Podľa svojho článku 13 Dohovor nadobudol platnosť 25. májom 1973.

České znenie Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

Krajčír v. r.

DOHOVOR

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Cyperskej republiky
o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Cyperskej republiky (v tomto Dohovore ďalej „zmluvné strany“) v snahe upevňovať priateľské vzťahy a spoluprácu v oblasti zdravotníctva medzi oboma krajinami sa rozhodli uzavrieť tento Dohovor:

Článok 1

Zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu a podporovať vzájomnú výmenu skúseností v otázkach zdravotníctva a lekárskej vedy.

Článok 2

Zmluvné strany si okrem všeobecnej výmeny skúseností v oblasti verejného zdravotníctva a riadenia zdravotníckych služieb budú vymieňať najmä skúsenosti na úseku liečebno-preventívnej starostlivosti, hygienickej a protiepidemickej starostlivosti, zdravotnej výchovy a skúsenosti s lekárskymi nástrojmi, prístrojmi a liečivami.

Článok 3

Zmluvné strany sa budú navzájom informovať o kongresoch a sympóziách s medzinárodnou účasťou týkajúcich sa zdravotníckych otázok a konaných na ich území.

Článok 4

Zmluvné strany si budú vymieňať lekársku literatúru a zdravotnícke filmy, učebné pomôcky a iné pomôcky v odbore zdravotníckej výchovy.

Článok 5

Pri spoločnej kontrole infekčných chorôb si zmluvné strany budú vymieňať skúsenosti v prevencii, diagnostike a liečení týchto chorôb a budú si zasielať príslušné prehľady o epidemiologickej situácii.

Článok 6

Zmluvné strany budú pri výmene skúseností podporovať a rozširovať spoluprácu medzi výskumnými ústavmi, ďalšími zdravotníckymi ústavmi a školami pre zdravotníckych pracovníkov.

Článok 7

Zmluvné strany budú spolupracovať na úseku školenia zdravotníckych pracovníkov najmä tým, že

a) na žiadosť jednej zo zmluvných strán bude druhá zmluvná strana vysielať odborníkov na vyškolenie zdravotníckych pracovníkov alebo umožní zdravotníckym pracovníkom školenie vo svojich zariadeniach;

b) budú podporovať výmenu lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov alebo im umožnia postgraduálne školenie v určitom špeciálnom odbore a štúdium určitých typov chorôb;

c) jedna zmluvná strana bude na žiadosť druhej zmluvnej strany vysielať svojich odborníkov do druhej krajiny na základe osobitných dojednaní;

d) budú si vymieňať učebné pomôcky a pedagogické skúsenosti.

Článok 8

1. Príslušné orgány a zariadenia zmluvných strán budú prijímať chorých druhej strany na liečenie, ak sa nemôže poskytnúť vo vlastnej krajine. Podmienky prijímania a ďalšie podrobnosti budú dohodnuté medzi zmluvnými stranami.

2. Každá zmluvná strana zabezpečí nevyhnutné liečenie občanom druhej strany, ktorí sa dočasne nachádzajú na jej území, v prípadoch úrazu alebo akútneho ochorenia.

Článok 9

Na vykonávanie tohto Dohovoru zmluvné strany dojednajú podľa potreby na určité časové obdobie konkrétne plány spolupráce.

Článok 10

Zmluvné strany uhradia vzájomné náklady, ktoré vzniknú pri vykonávaní tohto Dohovoru podľa týchto zásad:

a) zoznamy lekárskej literatúry a zdravotníckych filmov, názorné učebné a iné pomôcky a zdravotnovýchovný materiál sa budú vymieňať bezodplatne;

b) pri výmene oficiálnych delegácií uhrádza vysielajúca strana náklady cesty do miesta určenia a späť; prijímajúca strana uhrádza náklady za primerané ubytovanie, diaľkové cestovné súvisiace s programom pobytu a primeranú dennú diétu;

c) v rámci ustanovenia odseku b) náklady spojené s vyslaním a pobytom lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov na územie druhej zmluvnej strany uhrádza zmluvná strana, na žiadosť ktorej boli tieto osoby vyslané.

Náklady spojené so zaopatrením a liečením hospitalizovaných chorých a s lekárskou pomocou podľa článku 8 uhrádza vysielajúca strana. Nevyhnutné liečenie pri akútnom ochorení alebo pri úraze občanov jednej zo zmluvných strán na území druhej zmluvnej strany sa bude poskytovať bezplatne.

Článok 11

Vzájomné vyúčtovanie nákladov podľa článku 10 tohto Dohovoru sa bude vykonávať v súlade s platobnou dohodou medzi oboma krajinami.

Článok 12

Tento Dohovor sa môže meniť so súhlasom oboch zmluvných strán.

Článok 13

Tento Dohovor podlieha schváleniu v rámci ústavy a zákonov každej zmluvnej strany; každá zo zmluvných strán upovedomí druhú stranu o skončení príslušného konania, ktoré vyžaduje ústava a zákony, aby tento Dohovor mohol nadobudnúť platnosť. Dohovor nadobudne platnosť dňom druhej z týchto notifikácií.

Tento Dohovor sa uzaviera na obdobie piatich rokov odo dňa nadobudnutia platnosti. Pokiaľ ho jedna z oboch zmluvných strán nevypovie aspoň šesť mesiacov pred skončením päťročného obdobia, bude sa považovať za predĺžený tichým súhlasom. V prípade predĺženia ho môže vypovedať každá z oboch strán v šesťmesačnej lehote, pričom písomné oznámenie o vypovedaní Dohovoru sa môže urobiť kedykoľvek.

Spísané v Nikózii 29. júna 1972 v štyroch vyhotoveniach, dvoch v gréckom a dvoch v českom jazyku, pričom oba texty majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

MUDr. Jaroslav Prokopec v. r.

Za vládu

Cyperskej republiky:

Zenon Severin v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.